(Luận văn thạc sĩ) Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

123 67 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:08

Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc NinhSản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––– NGỌ THỊ THU PHƯƠNG SẢN XUẤT THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––– NGỌ THỊ THU PHƯƠNG SẢN XUẤT THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH TỈNH BẮC NINH Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 8.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, với hướng dẫn tận tình, trách nhiệm PGS.TS Dương Văn Sơn Các số liệu để triển khai luận văn hoàn tồn trung thực, kết lao động tích cực, nghiêm túc nỗ lực, tâm thân Các số liệu sử dụng luận văn chưa diễn giả công bố cơng trình khác Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn đến cán giảng viên trường Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Kinh tế Phát triển nông thơn nhiệt tình truyền đạt kiến thức suốt q trình học tập trường Đặc biệt tơi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến PGS.TS Dương Văn Sơn hướng dẫn tận tình, bảo cung cấp kiến thức khoa học cần thiết trình thực luận văn tơi với đề tài “Sản xuất thị trường tiêu thụ rau an toàn địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh”, chuyên ngành Phát triển nông thôn Tôi xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ tơi việc hồn thành chương trình cao học Phát triển nơng thơn theo tiến độ Do lực thời gian nghiên cứu thân hạn chế nên Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Tuy nhiên, tơi nỗ lực, tơi mong Hội đồng Khoa học nhà trường quan tâm, góp ý tạo điều kiện để tơi hồn thiện luận văn cuối khóa theo quy định Tác giả luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU vii Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RAU AN TOÀN 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.2 Đặc điểm sản xuất tiêu thụ rau an toàn 10 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất tiêu thụ rau an toàn 11 1.1.4 Nguyên nhân gây ô nhiễm sản phẩm 16 1.1.5 Quy trình sản xuất rau an toàn 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau giới 19 1.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau Việt Nam 20 1.2.3 Một số học rút 28 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 32 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.3 Tiếp cận phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Tiếp cận nghiên cứu 33 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 35 iv 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 2.4.1 Các tiêu định tính 35 2.4.2 Các tiêu định lượng 35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 37 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 37 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 37 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 39 3.2 Thực trạng sản xuất rau thị trường tiêu thụ rau an toàn thành phố Bắc Ninh 41 3.2.1 Hệ thống pháp lý liên quan đến sản xuất thị trường RAT thành phố Bắc Ninh 41 3.2.2 Thực trạng sản xuất rau thành phố Bắc Ninh 43 3.2.3 Thực trạng sản xuất RAT địa bàn thành phố: 47 3.2.5 Thực trạng sản xuất thị trường tiêu thụ rau ăn toàn điểm điều tra 62 3.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn sản xuất thị trường tiêu thụ RAT thành phố Bắc Ninh 90 3.3.1 Những thuận lợi, khó khăn 90 3.3.2 Những kết đạt 92 3.3.3.Những mặt hạn chế sản xuất tiêu thụ RAT thành phố Bắc Ninh 92 3.4 Một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm RAT địa bàn thành phố Bắc Ninh 93 3.4.1 Quy hoạch vùng sản xuất 93 3.4.2 Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 93 3.4.3 Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng rau 94 3.4.4 Giải pháp tiêu thụ sản xuất 95 3.4.5.Các giải pháp sách 96 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 v Kiến nghị 99 2.1 Đối với Nhà nước 99 2.2 Đối với thành phố Bắc Ninh 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật DT : Diện tích ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã NN : Nông nghiệp PTNT : Phát triển nơng thơn RAT : Rau an tồn RTT : Rau thông thường UBND : Ủy ban nhân dân VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm vii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH SƠ ĐỒ Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Bắc Ninh 38 Bảng 3.2 Giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2017 39 Bảng 3.3 Diện tích sản lượng rau tỉnh năm 2012 - 2017 44 Bảng 3.4 Phân bố trồng rau thành phố Bắc Ninh năm 2017 45 Bảng 3.5 Diện tích, cấu nhóm rau năm 2012 - 2017 46 Bảng 3.6 Diện tích sản lượng rau an toàn Thành phố Bắc Ninh năm 2012 - 2017 .48 Bảng 3.7 Diện tích sản lượng, suất RAT phân bố phường thành phố Bắc Ninh năm 2015 - 2017 .50 Bảng 3.8 Hệ thống tổ chức sản xuất, cung ứng rau an toàn 52 thành phố Bắc Ninh năm 2017 .52 Bảng 3.9 Diện tích canh tác RAT giai đoạn 2015 -2017 phân theo hình thức tổ chức sản xuất .52 Bảng 3.10 Chủng loại rau hệ thống sản xuất RAT thành phố Bắc Ninh năm 2017 53 Bảng 3.11 Thị trường tiêu thụ rau an toàn thành phố Bắc Ninh 54 Bảng 3.12 Khối lượng tỉ trọng Doanh nghiệp, HTX, hộ điều tra phân theo tiêu thụ năm 2017 57 Bảng 3.13 Chênh lệch giá RAT RTT thành phố Bắc Ninh 58 Bảng 3.14 Tình hình tiêu thụ rau an tồn sản xuất thành phố Bắc Ninh năm 2017 59 Bảng 3.15 Tình hình chung hộ sản xuất rau an toàn năm 2017 62 Bảng 3.16 Nguồn gốc giống sản xuất rau an toàn hộ điều tra 66 Bảng 3.17 Sử dụng phân chuồng phân vi sinh hộ điều tra 66 Bảng 3.18 Kết điều tra nông dân kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV rau thành phố Bắc Ninh năm 2017 68 Bảng 3.19 So sánh hiệu kinh tế số loại rau với lúa (tính 1ha) 70 viii Bảng 3.20 Chi phí sản xuất cho rau loại .71 Bảng 3.21 Hiệu sản xuất RAT so với RTT sản xuất rau loại 73 Bảng 3.24 Hình thức tiêu thụ rau hộ sản xuất .79 Bảng 3.25 Chi phí lợi nhuận người thu gom tính tạ rau 81 Bảng 3.26 Quy hoạch vùng sản xuất RAT thành phố Bắc Ninh 83 Bảng 3.27 Nhận thức người tiêu dùng RAT 86 Bảng 3.28 Điều kiện bán hàng đơn vị kinh doanh RAT .87 99 Phương thức sản xuất tiêu thụ sở nhóm họ tự nguyện tham gia thành lập HTX có nhiều ưu điểm sản xuất tiêu thụ RAT Họ vừa người sản xuất, vừa có cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm nội thành nên giá bán thường cao Mạng lưới tiêu thụ phong phú góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển phân phối RAT rộng khắp nhiều khu vực khác Đặc biệt hình thành HTX tiêu thụ sản phẩm gắn với trách nhiệm người sản xuất RAT với người tiêu dùng Tuy nhiên việc tiêu thụ tư nhân, người sản xuất tự phát thực hiện, tham gia Nhà nước việc tiêu thụ sản phẩm RAT chưa hiệu quả, cửa hàng chuyên bán RAT ít, phân phối sản phẩm RAT chưa rộng khắp nên lượng tiêu thụ chưa nhiều Đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ RAT địa bàn thành phố Bắc Ninh thời gian tới đặt giải đồng giải pháp sau: hoàn thiện quy hoạch bố trí sản xuất hợp lý hơn, tăng cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho phát triển vùng sản xuất RAT, thúc đẩy ứng dụng tiến kĩ thuật vào sản xuất, đặc biệt giống mới, chủng loại mới, công nghệ trồng yêu cầu tích cực triển khai rộng khắp địa phương, tăng cường hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hoàn thiện sách, mở rộng cơng tác tun truyền tổ chức tiêu thụ có hiệu điều kiện quan trọng Từ tạo hệ thống yếu tố tích cực tác động hữu hiệu đến việc đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ RAT địa bàn thành phố Bắc Ninh Thực tốt giải pháp chủ yếu đề thực tiêu kinh tế - kỹ thuật sản xuất tiêu thụ RAT thành phố Bắc Ninh Kiến nghị 2.1 Đối với Nhà nước Sản xuất nông nghiệp nói chung sản xuất rau an tồn nói riêng gặp nhiều khó khăn Giá rau bấp bênh nên hiệu sản xuất mang lại bấp bênh, không ổn định, giá đầu vào lại tăng nhanh nên hiệu thu người nông dân không cao Vì Nhà nước cần có sách trợ giá đầu vào, đầu cho người nông dân để giúp cho thu nhập hộ tăng lên Các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương địa phương phải thường xuyên tuyên truyền tác hại việc sử dụng bừa bãi thuốc BVTV, phổ biến chương trình bồi dưỡng kỹ thuật nâng cao trình độ hiểu biết cho người nông dân 100 Để khuyến khích người nơng dân sản xuất rau an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng mơi trường Nhà nước phải có đầu tư thích đáng cách sách đầu tư vốn với lãi suất thấp khơng tính lãi Nhà nước cần đưa sách thu mua sản phẩm rau nông hộ với giá đảm bảo cho người nông dân không bị thua lỗ có rủi ro 2.2 Đối với thành phố Bắc Ninh Tổ chức triển khai công tác Tỉnh, thành phố sản xuất tiêu thụ RAT Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực quy trình sản xuất RAT địa phương Tổ chức thành lập củng cố HTX sản xuất tiêu thụ RAT địa phương với chức nhiệm vụ quyền lợi rõ ràng hoạt động HTX nhằm tác động tích cực, hỗ trợ cho nơng hộ sản xuất tiêu thụ RAT có hiệu Nâng cao chất lượng sản phẩm RAT từ nơi sản xuất đến chế biến, đóng gói, tem nhãn sản phẩm để tiêu thụ tốt thị trường, cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường xuất sản phẩm RAT 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thuyết minh quy hoạch vùng sản xuất RAT tập trung tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đỗ Thị Bắc (chủ biên) (2012) Giáo trình Marketing, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2012), Thông tư 59/2012/BNN - PTNT Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (2015), Quy hoạch phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm địa bàn tỉnh Bắc Ninh Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (2015), Báo cáo quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2025 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Cục trồng trọt, Tiêu chuẩn VietGAP Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Trần Văn Đức, Quyền Đình Hà (1997) Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Phạm Thị Mỹ Dung (2004) Phân tích hoạt động kinh tế nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Dũng (chủ biên) (2013) Giáo trình ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ 10 Trần Minh Đạo (chủ biên) (2013) Giáo trình marketing bản, NXB Đại học kinh tế quốc dân 11 Trần Văn Đức (1993) Những biện pháp kinh tế tổ chức chủ yếu sản xuất hộ nông dân vùng đồng sông Hồng, Luận án phó tiến sỹ kinh tế, Đại học Nơng nghiệp I, Hà Nội 12 Giáo trình kinh tế trị học Mác - Lê nin (2006), NXB Chính trị quốc gia 13 Phạm Thanh Hải (chủ biên) (2012) Giáo trình hướng dẫn sản xuất rau an tồn theo hướng VietGap, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 Quốc hội 15 Trần Viết Mỹ (2012) Cẩm nang trồng RAT, Trung tâm Khuyến nông, Sở nông nghiệp phát triểtn nông thôn thành phố Hồ Chí Minh 102 16 Nghị định 57/2018/NĐ – CP ngày 17/4/2018, Bộ NN &PTNT ban hành chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 17 Quyết định 20/2012/QĐ –TTg ngày 04 tháng năm 2012 thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2010 – 2020, hướng tới 2030 18 Quyết định 740/QĐ – UBND 2016 phê duyệt “ Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 ,định hướng đến năm 2030 19 Quyết định 379/QĐ – BNN – KHCN ngày 28/01/2008, Bộ trưởng BNN & PTNT ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau tươi an tồn Việt Nam (Vietgap) 20 Sở Nơng nghiệp phát triển nông thôn (2015) Xây dựng triển khai mơ hình tổ chức sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh 21 Vũ Đình Thắng (2006), Giáo trình kinh tế Nơng nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân 22 Thông tư 59/2012/BNN-PTNT ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2012, quy định quản lý sản xuất rau, chè an toàn 23 Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng (2005) Kỹ thuật trồng rau sạch, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 24 Trần Khắc Thi, (2007), Sản xuất RAT Việt Nam - Hiện trạng giải pháp kỹ thuật, Diễn đàn khuyến nông & công nghệ RAT: thực trạng giải pháp 25 Trần Khắc Thi, (2008), Một số kết nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ thị trường để phục vụ chương trình xuất rau kênh tiêu thụ Hà Nội 26 Trần Khắc Thi Trần Ngọc Hùng (2010) Ứng dụng công nghệ sản xuất rau, tủ sách Khuyến nông phục vụ người Lao động, NXB Lao động 27 Tổng cục thống kê (2016) Điều tra trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tự phục vụ Bắc Ninh, NXB Thống kê, Hà Nội 28 Tổng Cục thống kê (2016) Niên giám thống kê, NXB Thống kê Hà Nội 29 Vũ Thị Phương Thuỵ (2009) Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội, Trường ĐHNNI, Hà Nội 30 Phạm Thị Thùy (chủ biên) (2012), Sản xuất nông nghiệp hữu Việt Nam, 103 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 31 Trung tâm nghiên cứu tiêu dùng, (2016) Báo cáo thực trạng rau củ thị trường Việt Nam 32 Lê Mỹ Xuyên (2007) Hiệu kinh tế nghề trồng rau công thức luân canh trồng có trồng rau đem lại hiệu quả, Kinh tế nông nghiệp, Trường ĐHNNI, Hà Nội 33 UBND thành phố Bắc Ninh, Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2015, 2016, 2017 34 II Tài liệu Internet 35 iasvn.org/tintuc/ mot so nhan dinh ve san xuat va tieu thu RAT 36 TTBVTVLamDong.gov.com 37 www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.com PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI SẢN XUẤT Mã số phiếu : Ngày : Họ tên: Địa chỉ: Điện thoại: Giới tính: Tuổi……………………………… Trình độ học vấn:……………………………… Số nhân /hộ:………………………………Số lao động chính/ hộ…………… Thu nhập bình qn (đồng/tháng): …………… Gia đình anh/chị thuộc loại hộ trồng RAT(RAT ) hay rau thông thường (RTT): a RAT b RTT Diện tích canh tác hộ m2: ………… Diện tích trồng rau hộ m2:………… Các loại rau trồng: Xà lách Rau gia vị Rau cải Bầu ,bí, dưa Rau ăn khác Đậu que, đũa Rau muống Các loại rau trồng: Xà lách Rau gia vị Rau cải Bầu ,bí, dưa Rau ăn khác Đậu que, đũa Rau muống Nguồn giống rau mà anh/ chị trồng có đâu? Mua giống trồng Tự để giống Nguồn nước tưới lấy đâu phương pháp tưới nước hộ gia đình anh chị làgì ?……………………………………………………………………………… Gia đình có sử dụng thuốc BVTV q trình sản xuất rau khơng? a Có b Không Lượng thuốc BVTV dùng cho sào bao nhiêu? ……………………………………………………………… Theo anh/chị loại thuốc có ảnh hưởng đến mơi trường khơng? a Có b Không 10 Rau sản xuất thường tiêu thụ đâu? ………………………………………………………………… 11 Những vấn đề khó khăn tiêu thụ rau gì? ………………………………………………………………… 12 Anh/ chị thường sản xuất vụ/ năm? vụ vụ vụ vụ vụ vụ 13 Những vụ anh/chị thường sản xuất loại rau chủ yếu? ………………………………………………………………… 14 Rau sau thu hoạch thường bảo quản nào? ………………………………………………………………… 15 Anh/ chị hiểu RAT …………………………………………………………………………… 16 Theo anh/chị rau gia đình sản xuất an tồn chưa? …………………………………………………………………………… 17 Anh/chị nêu thuận lợi khó khăn gặp phải sản xuất tiêu thụ RAT? Thuận lợi …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khó khăn …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18 Hiện sở hạ tầng đề phục vụ sản xuất nào? Có hệ thống thủy lợi chưa? Có Có hệ thống đèn chiếu sáng chưa? Có Có hệ thống giao thơng nội đồng khơng? Có Có hệ thống nhà lưới chưa? Có 19 Khi cần hướng dẫn kỹ thuật anh/ chị thường làm nào? Hỏi người khác Hỏi cán khuyến nơng Tự tìm hiểu qua mạng, sách báo Khác…………………………… 20 Tổng thu hàng năm anh chị từ rau bao nhiêu? Trong đó: RAT bao nhiêu? RTT bao nhiêu? 16 Tổng chi phí cho RAT sào? 17 Tổng chi phí cho RTT sào? 18 Diện tích RAT nhà anh chị bao nhiêu? 19 Diện tích RTT anh chị bao nhiêu? 20 Thu nhập gia đình anh (chị) từ trồng sản phẩm RAT? Loại rau Thu nhập bình Diện tích qn/sào 21 Thu nhập gia đình anh (chị) từ trồng RTT? Loại rau Diện tích Thu nhập bình qn/sào 22 Tổng thu bình qn hộ gia đình từ sản phẩm RAT gia đình Giá bán Loại rau Sản lượng bình quân/sào Thu nhập Diện tích Bắp cải Su hào Cà chua Súp lơ khác Câu 23: Chi phí sản xuất thực tế loại RAT gia đình anh chị Loại rau Diện tích Giống/sào Phân Thuốc trừ Nhân bón sâu công Bắp cải Su hào Cà chua Súp lơ … Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/ chị! Khác PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI TIÊU DÙNG Mã số phiếu : Ngày : Họ tên: Địa chỉ: Điện thoại: Giới tính: Tuổi: Thu nhập bình qn (đồng/tháng): …………… 1.Anh/ chị biết điểm bán RAT Bắc Ninh? …………… Xin anh/ chị cho biết anh/ chị thường mua rau đâu ? ……………………… Tỉ lệ nơi anh/ chị thường mua rau phân bổ nào? a Chợ % b Siêu thị % c Cửa hàng RAT…………… ………………….% e Khác % Tại anh/chị thường mua nhất? a Gần nhà, thuận tiện b Ở thường bán rẻ c Mua thoải mái d Chất lượng đảm bảo e Người bán quen f Nơi bán g Khác Tỉ lệ loại rau anh/ chị thường mua tổng lượng rau là: a Rau (mồng tơi, cải ngọt): % b Rau củ (cà rốt, khoai tây): % c Rau (cà chua, dưa leo): % Khi lựa chọn nơi mua rau anh/ chị thường quan tâm đến yếu tố nhất? a Chất lượng rau b Giá rau c Địa điểm mua rau d Khác Những thuộc tính (vd: tươi, ) rau mà anh/ chị chọn mua? ……………… Anh/ chị hiểu khái niệm “RAT”? Theo anh/ chị RAT khác RTT điểm nào? a Dư lượng thuốc BVTV b Dư lượng kim loại nặng c Dư lượng Nitrat d Kí sinh trùng, vi sinh vật e Không biết f Khác Anh/ chị có phân biệt RAT RTT khơng? a Có b Khơng Nếu có, anh/ chị phân biệt nào? 10 Tại cửa hàng có treo bảng “ RAT”, anh/ chị có tin tưởng RAT khơng? a Có b Khơng Nếu có, Có? khơng Khơng? 11 Theo anh/ chị giá RAT so với giá RTT nào? a Cao b Trung bình c Có thể chấp nhận 12 Nếu rau thực RAT anh/ chị có sẵn lòng mua khơng? a Có b Không 13 So sánh giá RAT cao giá RTT bán chợ khoảng % anh/ chị chấp nhận mua? ……………% 14 Nếu RAT mua rau anh/ chị lựa chọn theo tiêu chí nào? a Rau tươi, đẹp b Rau xấu, có sâu c Khác 15 Theo anh/ chị nhận xét, vị trí cửa hàng/ đại lý có bán RAT có thuận lợi hay khơng? a Thuận lợi b Khơng thuận lợi c Khác 16 Theo anh/ chị chủng loại chất lượng RAT thị trường nào? Về chủng loại: Về chất lượng: Anh/ chị tin tưởng vào chất lượng RAT khoảng %? % 17 Một số ý kiến nhân tố ảnh hưởng đến định mua RAT người tiêu dùng đưa bảng Anh/ chị xếp thứ tự nhân tố theo mức độ ảnh hưởng: Nhân tố ảnh hưởng Giá Thông tin sản phẩm tác động xấu rau không AT lên sức khỏe người tiêu dung Thương hiệu nhà sản xuất nhà phân phối Địa điểm mua Thu nhập ngừoi tiêu dung Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/ chị! Thứ tự PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NHÀ CUNG ỨNG Mã số phiếu : …………………………… Ngày :……………………… Họ tên:…………………………………… Địa chỉ:…………………………………… Điện thoại:……………………………… Giới tính:………… Tuổi:……………… Thu nhập bình qn (đồng/tháng): …………… Anh/ chị có điểm bán RAT? Nguồn gốc RAT anh chị lấy từ đâu? Chợ Thương lái Người trồng rau Tại anh/chị lựa chọn rau người cung cấp nay? a Gần nhà, thuận tiện b Ở thường bán rẻ c Mua thoải mái d Chất lượng đảm bảo e Người bán quen f Nơi bán g Khác Tỉ lệ loại RAT anh/ chị cung ứng thị trường tổng số lượng rau cung ứng? a Rau (mồng tơi, cải ngọt): % b Rau củ (cà rốt, khoai tây): % c Rau (cà chua, dưa leo): % Khi lựa chọn nơi cung cấp rau anh/ chị thường quan tâm đến yếu tố nhất? a Chất lượng rau b Giá rau c Địa điểm mua rau d Khác Những thuộc tính (vd: tươi, ) rau mà anh/ chị chọn nhà cung cấp? Theo anh/ chị RAT khác RTT điểm nào? a Dư lượng thuốc BVTV b Dư lượng kim loại nặng c Dư lượng Nitrat d Kí sinh trùng, vi sinh vật e Không biết f Khác Anh/ chị có phân biệt RAT RTT khơng? a Có b Khơng Nếu có, anh/ chị phân biệt nào? Theo anh/ chị giá RAT so với giá RTT nào? a Cao b Trung bình c Có thể chấp nhận 10 Theo anh/ chị chủng loại chất lượng RAT thị trường nào? Về chủng loại: Về chất lượng: Anh/ chị tin tưởng vào chất lượng RAT khoảng %? % 11 Tổng thu bình quân hộ thu gom từ sản phẩm RAT Loại rau Bắp cải Su hào Cà chua Súp lơ Giá mua thu gom Giá bán Thu nhập Khác Câu 12: Chi phí thu gom loại RAT Loại rau Thuế Vận Điện chuyển thoại Nhân công Bắp cải Su hào Cà chua Súp lơ … Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/ chị! Chi phí khác ... đến sản xuất thị trường tiêu thụ rau an toàn địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau an toàn địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh. .. sản xuất tiêu thụ rau an toàn yêu cầu cấp thiết Xuất phát từ thực tế sản xuất tiêu thụ RAT thành phố Bắc Ninh, tiến hành nghiên cứu đề tài: Sản xuất thị trường tiêu thụ rau an toàn địa bàn thành. .. 39 3.2 Thực trạng sản xuất rau thị trường tiêu thụ rau an toàn thành phố Bắc Ninh 41 3.2.1 Hệ thống pháp lý liên quan đến sản xuất thị trường RAT thành phố Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh, (Luận văn thạc sĩ) Sản xuất và thị trường tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn