toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 1 – bắc ninh

6 92 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:03

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018-2019 MƠN: TỐN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Câu 1: Cho hàm số f(x) = (x+1)(x+2)….(x+2019) Tính f’(-1) A 2019! B C 2018! D 2020! Câu 2: Tam giác ABC có AB  2, AC  A  60 Độ dài cạnh BC A BC  B BC  C BC  Câu 3: Đồ thị vẽ hình hàm số nào? A y  cot x Câu 4: Giá trị C  lim A 3 B y  sin x  3n bằng: n 1 B D BC  C y  cos x D y  tan x C D Câu 5: Cho cấp số cộng  un  , biết u1  d  1 Giá trị u10 A  B 3 C 6 D 4 Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai Elip  E1   E2  có phương x2 y2 x2 y2     Khi  E2   E1  cắt bốn điểm nằm 9 đường tròn Bán kính đường tròn là: 15 15 35 A R  B R  C R  D R  7 Câu 7: Hệ số x7 khai triển (3  x )9 : A 9C97 B C97 C 9C97 D C97 trình là: Câu 8: Cho hàm số f ( x)  A 1;  x x3  Tập nghiệm bất phương trình f’(x)>0 là: B  0;1 C  1;  D  ;0  1; x3 có giá trị x 1 x  A  B  C D Câu 10: Một hộp đựng 11 viên bi khác Số cách lấy viên bi từ hộp A 426 B 55440 C 120 D 462 Câu 11: Cho hình lập phương ABCD A1B1C1D1 Chọn khẳng định sai? A Góc BD A1C1 900 B Góc B1 D1 AA1 60 Câu 9: lim C Góc AC B1 D1 900 D Góc AD B1C 450     Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a  (1;  2), b  (3; 2) Khi 3a  b A B C D Câu 13: Một người thợ xây hợp đồng xây dựng tòa tháp 10 tầng Biết diện tích mặt sàn tầng 200 m , diện tích mặt sàn 0,8 diện tích mặt sàn liền kề Người thợ cần tính số lượng gạch men đặc biệt cần mua để lát sàn tầng 10 cùng, biết m gạch lát loại giá 500000 Đ Hỏi giá tiền mua gạch lát gần với số nào? A 13,5 triệu đồng B 18, triệu đồng C 15, triệu đồng D 12 triệu đồng Câu 14: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cân A, có AB = a, AA’ =a góc BAC = 120 Gọi I trung điểm CC’ Tính cơ- sin góc hai mặt phẳng (ABC) (AB’I) 10 30 30 A B C D 10 Câu 15: Gieo ba súc xắc cân đối đồng chất Xác suất để số chấm xuất ba là: 3 A B C D 216 216 108 59 Câu 16: Cho hàm số y  3sin x  cos x  Giá trị lớn M, giá trị nhỏ m hàm số là: A M  5, m  5 B M  6, m  4 C M  6, m  2 D M  8, m  6 Câu 17: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh thỏa mãn a4 = b4 +c4 Kết luận sau đúng? A Tam giác ABC vuông A B Tam giác ABC nhọn C Tam giác ABC cân A D Tam giác ABC tam giác tù Câu 18: Cho phương trình: x +mx ( m+3)x + = Tìm khẳng định khẳng định sau: A Với m phương trình cho có ba nghiệm phân biệt B Với m phương trình cho vơ nghiệm C Với m phương trình cho có nghiệm D Với m phương trình cho có hai nghiệm phân biệt Câu 19: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' Gọi M , N , P trung điểm cạnh BC , A ' C ' , B ' C ' Mặt phẳng  MNP  song song với mặt phẳng A  ABB ' B  A ' BC ' C  CBB ' Câu 20: Biết đồ thị hàm số f ( x)  ax  bx  c (a  0) hình vẽ Khẳng định sau sai? D  ACC ' A Đồ thị hàm số f ( x) có bề lõm hướng xuống B Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng (1;  ) C Đồ thị hàm số f ( x) cắt trục Ox điểm D Đồ thị hàm số f ( x) có đỉnh điểm I (1; 4) Câu 21: Khẳng định đúng:  A sin x   x   k B sin x   x  k   C cos x   x   k 2 D tan x   x   k 2 Câu 22: Cho đồ thị hàm số f(x) hình Hỏi tịnh tiến đồ thị hàm số f(x) theo véc tơ   v   ;0  đồ thị hàm số 2  B y  sin x A y  tan x Câu 23: Xét hàm số y  hoành độ xo = là: A y  x  31 Câu 24: Cho lim x  đây? A  5; 2  C y  cos x D y  cot x x  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có B y  x  31 C y  x  17 D y  26 x  85  x  2ax   x  giá trị a thuộc khoảng khoảng B 1;3 C 3;5 D  2;1 Câu 25: Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? u A lim k  với k số nguyên dương B Nếu lim un  a lim   lim n  n C Nếu q  lim q n  D Nếu lim un  a lim  b lim un a  b Câu 26: Cho hàm số f(x) có đạo hàm R thỏa mãn:  f 1  x 3   f 1  x 2  x , x  R Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y =f(x) điểm có hồnh độ x = 1 6 A y  x  B y   x  C y  x  D y   x  7 7 7 7 Câu 27: Hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O , M trung điểm cạnh SC Mệnh đề sau mệnh đề sai? A SA / /  BDM  B OM / /  SAB  C SB / /  OMC  D OM / /  SAD  Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA  (ABCD), SA  a Gọi α góc SC mp(SAB) Chọn khẳng định khẳng định sau? 1 A tan   B α = 300 C tan   D tan       Câu 29: Cho bất phương trình: x  m  x3  m  3m x  3m  3x   Biết có hai giá trị m m1 m2 để bất phương trình cho thỏa mãn với giá trị thực x Khi tổng m1+m2 nhận giá trị là: A B  C  D 2 Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn  C  :  x     y    , phương trình đường tròn  C ảnh đường tròn  C  qua phép vị tự tâm O tỉ số k  2 B  C '  :  x     y    36 2 D  C '  :  x     y    36 A  C '  :  x     y    C  C '  :  x     y    36 2 2   x 1 x   Câu 31: Cho hàm số f  x    x a  x x   Với giá trị a hàm số cho liên tục x  ? A B C  D a x  1.2019 x  2019 2018 x  4035  a phân số tối  với a, b  Z x2 b x2 b giản Tổng a  b A 1010 B 2019 C 1009 D 2018 Câu 33: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song B Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song D Hai đường thẳng vng góc với mặt phẳng song song 2019 Câu 32: Biết lim u1   Câu 34: Cho dãy số  un  :  3 n   Xác định u50 u  u  n   n   2 n  3n    A 312540600 B 212540500 C 312540500 D 212540600       Câu 35: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Đặt AB  a , AD  b , AA '  c ; Gọi M trung điểm đoạn BC ' Hãy chọn khẳng định khẳng định sau:         A AM  a  b  c B AM  a  b  c 2 2         C AM  a  b  c D AM  a  b  c 2 Câu 36: Ba bạn Hà, Dương, Lâm bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn 1;17  Tính xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 1079 1728 1637 1673 B C D 4913 4913 4913 4913 Câu 37: Tứ diện ABCD , O điểm thuộc miền tam giác BCD Từ O kẻ đường thẳng song song với AB, AC , AD cắt mặt phẳng  ACD  ,  ABD  ,  ABC  A tương ứng M , N , P Biết OM ON OP  ,  AB AC AD B C D 6 Câu 38: Cho đa giác n đỉnh, n   n > Tìm n biết đa giác cho có 135 đường chéo A n = 15 B n = C n = 18 D n = 27 Câu 39: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Gọi (P) mặt phẳng qua BD hợp với MA AD’ góc có số đo lớn Gọi M giao AA’ vớp (P) Tính tỉ số x  MA' A x  B x  C x  D x  Câu 40: Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m cho phương trình A   x  x    x  x  x   m x  x  có nghiệm, tổng giá trị tất phân tử tập S A 23 B 21 C 22 D 20 Câu 41: Tổng nghiệm phương trình cos2 x  sin x   khoảng  0; 2  3 11 21 7 A B C D 4 8 Câu 42: Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình x  x  A  , x3 , x4 nghiệm phương trình x  12 x  B  Biết x1 , x2 , x3 , x4 lập thành cấp số cộng tăng Khi A+B A 38 B 64 C 62 D 30 Câu 43: Biết parabol (P) : y  x  bx  c có đỉnh điểm I (1; 3) Tính S  2b  c A S  B S  C S  1 D S  Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có phương 2 5  13  65  trình  x     y    Gọi BD, CE đường cao tam giác ABC , tọa độ hai 2   18   13 19  điểm D(2; 1), E  ;  Biết điểm A có tung độ số nguyên B ( xB ; yB ) Giá trị biểu  10 10  thức T  xB  y B A B  C  D Câu 45: Tam giác ABC đều, gọi M điểm thuộc miền tam giác ABC cho  là: MA2  MB  MC Số đo góc BMC A 900 B 120 C 1350 D 150 Câu 46: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA  (ABC), SA  a Gọi (P) mặt phẳng qua S vng góc với BC Thiết diện (P) hình chóp S.ABC có diện tích bằng? a2 a2 a2 A B C D a Câu 47: Biết đồ thị hàm số y  f ( x) hình vẽ Số nghiệm phương trình f  x   f  x    là: A B C D  giá trị cos 2 là: 1 B cos 2  C cos 2   3 Câu 48: Cho tan        3 Câu 49: Cho khai triển: A cos 2  1  x  x  x   x 2010  2011  a0  a1 x  a2 x  a3 x   a4042110 x 4042110 D cos 2  3 Tính tổng: a0  a2  a4   a4042110 20112012  20112010  20112011  20112011  B C D 2 2 Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có SA  ( ABC) ABC vng B AH đường cao  SAB Khẳng định sau sai ? A AH  AC B AH  BC C AH  SC D SA  BC A - - HẾT ... A cos 2  1  x  x  x   x 20 10  2 011  a0  a1 x  a2 x  a3 x   a404 21 10 x 404 21 10 D cos 2  3 Tính tổng: a0  a2  a4   a404 21 10 2 01 12 0 12  2 01 12 010  2 01 12 011  2 01 12 011  B... x  ? A B C  D a x  1 .20 19 x  20 19 20 18 x  4035  a phân số tối  với a, b  Z x 2 b x 2 b giản Tổng a  b A 10 10 B 20 19 C 10 09 D 20 18 Câu 33: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai mặt phẳng... giá trị tất phân tử tập S A 23 B 21 C 22 D 20 Câu 41: Tổng nghiệm phương trình cos2 x  sin x   khoảng  0; 2  3 11 21  7 A B C D 4 8 Câu 42: Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình x  x
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 1 – bắc ninh , toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 1 – bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn