toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường lý nhân tông – bắc ninh

5 112 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:03

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NHÂN TÔNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018 2019 MƠN : TỐN 11 Thời gian làm bài: 90 phút(Không thể thời gian giao đề) Mã đề thi 293 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: x π cos  + ÷ = có nghiệm là: Câu 1: Phương trình 2 4  x = k 4π π  , k ∈¢ A  B x = + k 2π ; k ∈ ¢ π  x = − + k 4π  C ∅ D x = k 4π ; k ∈ ¢ { } 2 Câu 2: Cho tập hợp A = x ∈ R | ( x − 1) ( x + ) = Tập hợp A là: A A = { 1} { C A = − 2; −1;1; B A = { −1;1} } D A = { −1} Câu 3: Phát biểu sau sai? uuur uuur A AB = CD A, B, C , D thẳng hàng uuu r uuur r B Nếu AB + AC = A, B, C thẳng hàng uuur uuur uuur uuu r C AB − CD = DC − BA uuu r uuur uuu r uuur D Nếu AB = AC AB = AC Câu 4: Hàm số y = tan x − sin x là: A Hàm số không chẵn, không lẻ C Hàm số lẻ B Hàm số chẵn D Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ Câu 5: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Gọi M trung điểm AB; Mặt phẳng (MA’C’) cắt hình hộp ABCD.A’B’C’D’ theo thiết diện hình gì? A Hình tam giác B Hình ngũ giác C Hình lục giác Câu 6: Bất phương trình: m(2x-1) > 2-x vô nghiệm khi: A m = − B m > − C m < -2 D Hình thang D m = -2 Câu 7: Cho hàm số: y = x3 - 3x2 + có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hồng độ là: A y = 3x + B y = 3x + C y = -3x + D y = -3x +3 Câu 8: Giá trị lim(n 2n3) là: A B +∞ C -2 D −∞ Câu 9: Phương trình có nghiệm khoảng (0; 1) ? A 2x2 3x + = B 3x2019 8x + = C 3x4 4x2 + = D (x 1)5 x7 =  u1 = −1 Câu 10: Cho dãy số ( un ) , biết  với n ≥ Ba số hạng dãy số un+1 = un + là: A 2; 5; B 4; 7; 10 C -1; 2; D -1; 3; Trang 1/5 - Mã đề thi 293 - https://toanmath.com/ Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho điểm M(3 ; 0) Tìm tọa độ điểm M’ ảnh π điểm M qua phép quay tâm O(0 ; 0) góc quay : A M’(-3; 0) B M’ 3; C M’(0; 3) D M’(0; -3) ( ) n − + 5n lim Câu 12: Giá trị là: 5n + A +∞ B C D -∞ Câu 13: Trong cấp số nhân gồm số hạng dương, hiệu số số hạng thứ thứ 576 hiệu số số hạng thứ số hạng đầu Tìm tổng số hạng cấp số nhân này? A 1024 B 768 C 1061 D 1023 Câu 14: Gía trị lim x →1 A -1 x2 − x − 3x + B -2 là: C D Câu 15: Từ chữ số 0; 1; 2; 3; 4; lập số tự nhiên chẵn có chữ số chữ số phải khác nhau? A 752 B 160 C 156 Câu 16: Tính tổng S = + 0,3 + 0,32 + … + 0,3n + … A Một kết khác B C 10 D 240 D Câu 17: Hệ số x12 khai triển (2x x2)10 là: 8 A −C10 B C10 C C10 10 D C10 Câu 18: Cho cấp số nhân ( un ) với u1 = 3; q = −2 Số 192 số hạng thứ ( un ) ? A Số hạng thứ C Số hạng thứ B Không số hạng cấp số cho D Số hạng thứ Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ 0xy, tìm phương trình đường thẳng (d’) ảnh đường r thẳng (d): x + 2y = qua phép tịnh tiến theo véctơ v = ( 1; −1) A (d’): x + 2y = C (d’): x + 2y + = B (d’) : x + 2y = D (d’): x + 2y + = Tổng tất giá trị nguyên m để phương trình ( m + 3) sin x + ( 2m − ) cos x = m + vô nghiệm là: A B 10 C D Câu 21: An muốn qua nhà Bình để Bình đến chơi nhà Cường Từ nhà An đến nhà Bình có bốn đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có đường Hỏi An có cách chọn đường đến nhà Cường? A 16 B 36 C 10 D 24 Câu 22: Cho mp (P) điểm M nằm (P) Khi N di động (P) quỹ tích trung điểm I MN là: A Một mặt phẳng song song (P) B Một đường thẳng song song với (P) C Một mặt phẳng cắt (P) D Một đường thẳng cắt (P) 14 Câu 23: Giá trị n ∈ ¥ bao nhiêu, biết n − n = n C5 C6 C7 A n = B n = n = C n = D n = Câu 20: Trang 2/5 - Mã đề thi 293 - https://toanmath.com/ Câu 24: Cho hai đường thẳng a, b phân biệt mặt phẳng (P) , a ⊥ ( P ) Mệnh đề sau sai? A Nếu b ⊥ ( P ) b Pa C Nếu b Pa b ⊥ ( P ) B Nếu b P( P ) b ⊥ a D Nếu b ⊥ a b P( P ) * Câu 25: Cho cấp số cộng ( un ) xác định u3 = −2 un +1 = un + 3, ∀n ∈ Ν Số hạng tổng quát cấp số cộng là: A un = n − 11 B un = 3n − C un = 3n − 11 Câu 26: Cho f(x) = (3 - x2)10 Khi f ’(0) bằng: A B -20.39 C -10.39 D un = 2n − D 310 Câu 27: Một tổ gồm bạn nam bạn nữ Hỏi có cách chọn bạn trực nhật cho có bạn nữ? A 560 B 470 Câu 28: Cho phương trình C 3630 ( x − 1) ( x − 4mx − ) = D 69 Phương trình có ba nghiệm phân biệt khi: A m ∈ R C m ≠ B m ≠ Câu 29: Tập xác định hàm số: y =  2π  ;k ∈¢   A ¡ \ k − cos x  k 2π  ; k ∈ ¢ B  C   B [ − , 2]  π  k ; k ∈ ¢    C [-∞, -3] Câu 31: Nghiệm âm lớn phương trình x=− aπ a, b ∈ ¥ * , ( a; b ) = 1) Khi tổng a+b là: ( b A 20 B 25 D m ≠ − là:  (x − 2).(x + ) ≤  3x + 8x − ≥  Câu 30: Tập nghiệm hệ bpt A [ , 2] 3 C 16  kπ  ;k ∈¢   D ¡ \  là: D [2, +∞] sin x − cos x = có dạng D 24 a để bất phương trình: x + x ≤ a ( x + + 1) có nghiệm: A ∀a ∈ ¡ B a ≥ −4 C Khơng có a D a ≤ − Câu 33: Giá trị a để hàm số sau liên tục điểm x0 = là:  3x + − x >  y = f ( x) =  x − ax + x ≤  Câu 32: Xác định A a = B a = − C a = D a = -2 Câu 34: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’; Gọi M, N, P trung điểm cạnh AB, BC, C’D’; Xác định góc hai đường thẳng MN AP A 90o B 60o C 30o D 45o Trang 3/5 - Mã đề thi 293 - https://toanmath.com/ Câu 35: Cho tứ diện ABCD, gọi I,J trung điểm BC AD, có a AB = CD = a, IJ = Số đo góc hai đường thẳng AB CD là: A 900 B 450 C 600 D 300 Câu 36: Tổng nghiệm thuộc đoạn [ 0; 2π ] phương trình cos x + cos x = sin x − sin x là: A 6π B 13 π C 5π D 15 π 2 Câu 37: Biết C n ;C n ;C n lập thành cấp số cộng với n > Khi n bằng: A B 11 C D Câu 38: Hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B, SA vng góc với mặt phẳng đáy Số mặt tứ diện S.ABC tam giác vuông là: A B C D Câu 39: Điểm M đồ thị hàm số : y = x 3x mà tiếp tuyến có hệ số góc k bé tất tiếp tuyến đồ thị M, k : A M(1; -3), k = -3 B M(1; 3), k = -3 C M(1; -3), k = D M(-1; -3), k = -3 Câu 40: Nếu tan(a + b) = 7, tan(a b) = giá trị tan2a là: A 11 27 B − 11 27 C − 13 27 D 13 27 Câu 41: Cho A, B, C ba góc tam giác; Hệ thức sau sai: A+ B C = cos A sin A = sin ( B + C ) B sin 2 A B+C C cos ( A + B + C ) = cos A D cos = sin 2 Câu 42: Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự tạo thành cấp số nhân với công bội khác 148 Biết tổng ba số hạng đầu , đồng thời theo thứ tự chúng số hạng thứ nhất, thứ tư thứ tám cấp số cộng Tính giá trị biểu thức T = a b + c - d A T = − 100 27 B T = − 101 27 C T = 101 27 Câu 43: Số vị trí biểu diễn nghiệm phương trình sin x + tròn lượng giác là: A B D T = ( ) 100 27 − cos x = đường C D Câu 44: Trong mặt phẳng 0xy cho đường tròn (C) có phương trình : ( x − ) + ( y − ) = Phép đồng dạng có cách thực liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 phép quay tâm O góc 90o biến (C) thành đường tròn đường tròn sau? A ( x + ) + ( y –1) = B ( x –1) + ( y –1) = C ( x ) + ( y ) = D ( x + 1) + ( y –1) = 2 2 2 2 Câu 45: Cho tứ diện S.ABC cạnh a, gọi I trung điểm đoạn AB, M điểm di động đoạn AI Mặt phẳng ( α ) qua M song song với (SIC) Tính chu vi thiết diện tạo ( α ) với tứ diện S.ABC, biết AM = x? A x ( + ) B x ( + ) C x ( + ) D Khơng tính Trang 4/5 - Mã đề thi 293 - https://toanmath.com/ Câu 46: Trong số nguyên từ 100 đến 999, số số mà chữ số tăng dần giảm dần (kể từ trái qua phải) bằng: A 168 B 120 C 204 D 240 Câu 47: Cho A ( 2;2 ) , B ( 5;1) đường thẳng ∆ : x y + = Điểm C ∈ ∆ C có hồnh độ dương cho diện tích tam giác ABC 17 Tọa độ C là: A (10; 12) B (12; 10) C (8; 8) D (10; 8) Câu 48: Cho hình lập phương ABCD.EFGH Gọi α góc đường thẳng AG mặt phẳng ( EBCH ) Chọn khẳng định khẳng định sau: A tan α = B tan α = C α = 30° Câu 49: Với n số tự nhiên lớn 2, đặt S n = A B D α = 45° 1 1 + + + + Tính lim S n C33 C43 C53 Cn3 C D Câu 50: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy , cho tam giác ABC có đỉnh A(1; 2) , phương trình đường trung tuyến BM: 2x + y + = phân giác CD: x + y = Viết phương trình đường thẳng BC? A 4x + 3y = B 4x + 3y +4 = C 4x + 6y = D 4x 5y + = - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 293 - https://toanmath.com/ ... thị M, k : A M(1; -3) , k = -3 B M(1; 3) , k = -3 C M(1; -3) , k = D M(-1; -3) , k = -3 Câu 40: Nếu tan(a + b) = 7, tan(a – b) = giá trị tan2a là: A 11 27 B − 11 27 C − 13 27 D 13 27 Câu 41: Cho... + y – = Viết phương trình đường thẳng BC? A 4x + 3y – = B 4x + 3y +4 = C 4x + 6y – = D 4x – 5y + = - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 2 93 - https:/ /toanmath. com/ ... hạng tổng quát cấp số cộng là: A un = n − 11 B un = 3n − C un = 3n − 11 Câu 26: Cho f(x) = (3 - x2)10 Khi f ’(0) bằng: A B -20 .39 C -10 .39 D un = 2n − D 31 0 Câu 27: Một tổ gồm bạn nam bạn nữ Hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường lý nhân tông – bắc ninh , toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường lý nhân tông – bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn