kế hoach BDTX 16 17 1

3 105 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:58

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 2016 PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN ĐU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thị trấn Đu, ngày 21 tháng năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 Họ tên giáo viên: Nông Thị Minh Nguyệt Chức vụ: Giáo viên Nhiệm vụ giao: Dạy Toán 7AB, Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên, Thư kí hội đồng I Mục tiêu việc BDTX: Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, giáo dục lực khác; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng thân; lực tự đánh giá hiệu BDTX; lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng II Nội dung BDTX: Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/ năm học a Nội dung bồi dưỡng (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết): Bồi dưỡng trị, thời sự, nghị quyết, sách Đảng, Nhà nước Tỉnh Thái Nguyên: Nghị BCH trung ương Đảng, Tỉnh ủy Thái Nguyên, cấp ủy địa phương; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 văn đạo Bộ GD&ĐT b Nội dung bồi dưỡng 2: (thời lượng: 30 tiết): TT Nội dung bồi dưỡng Số tiết I Năng lực lập kế hoạch trường trung học giai đoạn đổi giáo dục 1 Yêu cầu kỹ thuật lập kế hoạch 15 Một số công cụ lập kế hoạch Một số mơ hình lập kế hoạch II Quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường trung học Những vấn đề chung hoạt động trải nghiệm sáng tạo 15 Tổ chức triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng (thời lượng: 60 tiết): Lựa chọn mô đun sau thuộc khối kiến thức tự chọn cấp THCS để bồi dưỡng năm học mô đun: Số 4, 5, 6, Mã mô Tên nội dung mô đun Ghi đun Phương pháp kĩ thuật thu thập, xử lí thơng tin môi trường giáo dục trung học sở - Biết đặc điểm, đánh giá mức độ ảnh hưởng, trình THCS 04 bày phương pháp kĩ thuật thu thập, xử lí thơng tin, kĩ khắc phục khó khăn việc thu thập xử lí thơng tin mơi trường giáo dục học sinh THCS Nâng cao lực hiểu biết xây dựng mơi trường giáo dục giáo viên: Tìm hiểu giai đoạn lứa tuổi HSTHCS;Giới thiệu môi THCS 05 trường học tập;Phân loại môi trường học tập; Ảnh hường môi trường học tập; Biện pháp xây dựng môi trường học tập Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học sở - Các biện pháp xây dụng mơi trường học tập mang tính truyền thống cho học sinh THCS THCS 06 - Các biện pháp xây dựng môi trường học tập đại cho học sinh THCS có ứng dụng cơng nghệ thông tin - Thực hành biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học sơ sở THCS 07 - Quan niệm hướng dẫn, tư vấn cho học sinh - Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS III Hình thức BDTX: Bồi dưỡng thông qua lớp tập trung Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn Bồi dưỡng thơng qua dự thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ đồng nghiệp BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) IV Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng: Thời gian (1) Nội dung BDTX (2) Bồi dưỡng trị, thời sự, nghị quyết, sách Đảng, Nhà nước Tỉnh Thái Nguyên: Nghị BCH trung ương Đảng, Tỉnh ủy Thái Nguyên, cấp ủy địa phương; Chỉ thị nhiệm vụ năm học Tháng 2016-2017 văn đạo Bộ 8, 9/2016 GD&ĐT Bồi dưỡng lực lập kế hoạch trường trung học giai đoạn đổi giáo dục quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường trung học - Tìm hiểu lập kế hoạch đầu năm học Tháng - Xây dựng kế hoạch trải nghiệm sáng tạo 10,11/20 - Xây dựng môi trường học tập cho học 16 sinh trung học sở - Tìm hiểu phương pháp kĩ thuật thu Tháng 12/2016 thập, xử lí thông tin môi trường giáo 01/2017 dục trung học sở Nâng cao lực hiểu biết xây dựng môi Tháng 2,3/2017 trường giáo dục giáo viên Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học Tháng sơ sở 4,5/2017 Tổng Số tiết (3) Hình thức Kết cần đạt BDTX (4) (5) Bồi dưỡng Nắm thông qua thông tin lớp tập trung 60 - Tự học Lập kế hoạch BGH duyệt 15 15 -Tự hiểu 15 - Tự tìm hiểu Vận dụng vào thực tiễn dạy học Phối hợp với GV môn Giúp HS củng cố phát triển thói quen tốt, điều chỉnh suy nghĩ tiêu cực 15 tìm Hiểu đặc điểm tâm sinh lí HS 120 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT Lương Thị Phượng TỔ TRƯỞNG CM Giáo viên Nông Thị Minh Nguyệt ... dựng kế hoạch trải nghiệm sáng tạo 10 ,11 /20 - Xây dựng môi trường học tập cho học 16 sinh trung học sở - Tìm hiểu phương pháp kĩ thuật thu Tháng 12 /2 016 thập, xử lí thơng tin mơi trường giáo 01/ 2 017 . .. học Tháng 2 016 - 2 017 văn đạo Bộ 8, 9/2 016 GD&ĐT Bồi dưỡng lực lập kế hoạch trường trung học giai đoạn đổi giáo dục quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường trung học - Tìm hiểu lập kế hoạch... 01/ 2 017 dục trung học sở Nâng cao lực hiểu biết xây dựng môi Tháng 2,3/2 017 trường giáo dục giáo viên Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học Tháng sơ sở 4,5/2 017 Tổng Số tiết (3) Hình thức Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoach BDTX 16 17 1, kế hoach BDTX 16 17 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn