Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn huện quang bình, tỉnh hà giang

27 77 0
  • Loading ...
1/27 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÃI VĂN HUYỆN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH GIANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên, năm 2018 i Công trình hồn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Lợi Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn Họp tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên Thư viện Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên Phần MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt sản xuất nông- lâm nghiệp, nguồn lực quan trọng cho chiến lược phát triển nơng nghiệp quốc gia nói riêng chiến lược phát triển kinh tế nói chung Nó mơi trường sống, sở tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với người,đất đai có vị trí vơ quan trọng, người khơng thể tồn khơng có đất đai, hoạt động lại, sống làm việc gắn với đất đai Sức ép q trình thị hóa gia tăng dân số khiến cho diện tích đất nơng nghiệp suy giảm nhanh chóng chất lượng số lượng Con người khai thác cách mức mà chưa có biệp pháp hợp lý để bảo vệ nguồn tài nguyên qúy giá Trong bối cảnh ảnh hưởng biến đổi khí hậu với kịch nước biển dâng làm cho diện tích đất canh tác vùng đồng ven biển ngày bị thu hẹp Việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp làm sở để đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý, hiệu tỉnh miền núi vấn đề chiến lược có tính cấp bách địa phương nước nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực, phát triển bền vững Quang Bình huyện miền núi thuộc vùng Trung du Miền núi phía Bắc, nằm phía Tây Nam tỉnh Giang Tổng diện tích tự nhiên tính đến 31/12/2015 huyện Quang Bình 79.178,26 ha.Nhóm đất nơng nghiệp 63.396.46 chiếm 80,07% tổng diện tích tự nhiên Tuy diện tích tương đối lơn địa hình phức tạp, chủ yếu đồi núi, trình độ dân trí chưa cao nên khả khai thác tài ngun đất nói chung đất nơng nghiệp nói riêng hạn chế Sản xuất phát triển, hiệu kinh tế không cao, nguồn thu nhập người dân nơi phụ thuộc vào sản xuất nơng nghiệp Vì đời sống nhân dân huyện nhiều khó khăn, vất vả Xuất phát từ thực tiễn, tầm quan trọng vấn đề trên, trí Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên hướng dẫn giảng viên TS Nguyễn Thị Lợi em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Giang” 1.2 Mục tiêu - Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội thực trạng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Quang Bình, tỉnh Giang - Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệphiệu cao theo hướng bền vững huyện Quang Bình, tỉnh Giang - Đề xuất số giải pháp đề nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp theo hướng bền vững địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Giang 1.3.Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3.1.Ý nghĩa khoa học - Những kết khoa học thực đề tài sở để đánh giá việc thực công tác quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp số xã huyện Quang Bình tác động đến vấn đề kinh tế, xã hội môi trường 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn - Kết đề tài đóng góp cho việc giải vấn đề thực tiễn công tác quản lý sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Quang Bình, tỉnh Giang - Kết nghiên cứu tài liệu tham khảo cho đại phương có điều kiện tương tự Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Đất nông nghiệp hiệu sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 1.1.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp 1.1.4 Xác định loại hình sử dụng đất bền vững 1.2 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 1.2.1 Những nghiên cứu giới 1.2.2 Những nghiên cứu Việt Nam Trong năm qua xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trình sản xuất nơng nghiệp Việt Nam có nhiều nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất, đặc biệt sản xuất nơng nghiệp hàng hố Những đóng góp góp phần quan trọng cho phát triển nơng nghiệp xu hướng hội nhập Quy trình đánh giá đất FAO vận dụng đánh giá đất đai Việt Nam từ địa phương đến vùng, miền tồn quốc Những cơng trình nghiên cứu để triển khai sâu rộng số vùng sinh thái lớn có đóng góp nhiều nhà nghiên cứu Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Giang - Các tiêu suất, sản lượng, chi phí đầu tư sản xuất cho loại trồng số LUT huyện Quang Bình 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Đề tài tiến hành điều tra, đánh giá số trồng đất trồng hàng năm lâu năm huyện Quang Bình, tỉnh Giang Cụ thể: + Cây trồng hàng năm: Bao gồm trồng đại diện; + Cây trồng lâu năm: Bao gồm trồng đại diện - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2015 đến năm 2017 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Quang Bình, tỉnh Giang 2.2.2 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệphiệu cao theo hướng bền vững huyện Quang Bình, tỉnh Giang 2.2.3 Đề xuất số giải pháp đề nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp theo hướng bền vững địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Giang 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp Thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp - Thu thập tài liệu, số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quang Bình phòng, ban chức thuộc UBND huyện Quang Bình; Các tài liệu, số liệu đất đai, suất, sản lượng, kế hoạch đạo sản xuất nơng nghiệp huyện Quang Bình phòng Tài ngun & Mơi trường, phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Phòng Thống kê huyện Quang Bình 2.3.2 Phương pháp Điều tra thu thập số liệu sơ cấp Nhằm đánh giá phản ánh tình hình sử dụng đất hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Quang Bình Chúng tơi tiến hành phân vùng điều tra thông tin từ nông hộ theo tiểu vùng đại diện Căn vào địa hình điều kiện tự nhiên huyện, tạm thời chia làm tiểu vùng sau: + Vùng I (Vùng thấp) bao gồm đơn vị: Thị Trấn Yên Bình, xã Bằng Lang, Xuân Giang, Tiên Yên, Vĩ Thượng + Vùng II (Vùng đồi núi thấp) bao gồm xã: Tân Trịnh, Tân Bắc, Yên Hà, Hương Sơn + Vùng III (Vùng đồi núi cao) bao gồm xã: Xuân Minh, Tân Nam, Tiên Nguyên, Yên Thành, Bản Rịa, Nà Khương Sử dụng phương pháp điều tra theo phiếu câu hỏi có sẵn, nội dung điều tra sau: Tình hình chung nơng hộ; diện tích canh tác, suất, sản lượng loại trồng; chi phí sản xuất cho loại trồng; mùa vụ gieo trồng; chế độ canh tác,… Mỗi Tiểu vùng chọn 01 xã đại diện để điều tra, tiểu vùng chọn Thị trấn Yên Bình, tiểu vùng chọn xã Tân Trịnh, tiểu vùng chọn xã Xuân Minh, xã điều tra ngẫu nhiên 50 phiếu, tổng tiểu vùng 150 phiếu Đối tượng điều tra chủ hộ người hộ gia đình có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có nhận thức tốt 2.3.3 Phương pháp đánh giá khả sử dụng đất bền vững - Bền vững mặt kinh tế: Việc đánh giá hiệu kinh tế thông qua tiêu sau: + Hiệu kinh tế tính đất nông nghiệp - Giá trị sản xuất - GTSX (GO - Gross Output): toàn giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ tạo kỳ định (thường năm) GO = Sản lượng sản phẩm x Giá bán sản phẩm - Chi phí trung gian CPTG (IC - Intermediate Cost): tồn khoản chi phí vật chất thường xuyên tiền mà chủ thể bỏ để thuê mua yếu tố đầu vào dịch vụ sử dụng trình sản xuất - Giá trị gia tăng GTGT (VA - Value Added): Là hiệu số giá trị sản xuất chi phí trung gian, giá trị sản phẩm xã hội tạo thêm q trình sản xuất VA = GO – IC - Thu nhập hỗn hợp NVA (Net Value Added): Là phần trả cho gười lao động (cả lao động chân tay lao động quản lý) tiền lãi thu loại hình sử dụng đất Đây phần thu nhập đảm bảo đời sống người lao động tích lũy cho tái sản xuất mở rộng - Giá trị ngày công lao động (Hlđ): Hlđ = VA/số công lao động/ha/năm - Hiệu đồng vốn (hiệu đơn vị chi phí) = NVA/IC + Hiệu kinh tế tính đồng chi phí trung gian (GTSX/CPSX, GTGT/CPTG) Đây tiêu tương đối hiệu quả, hiệu sử dụng chi phí biến đổi thu dịch vụ 11 tỉnh Trung tâm kinh tế - văn hóa - trị huyện xây dựng địa bàn xã Yên Bình, cách trung tâm tỉnh Giang 82 Km phía Tây Nam Trên địa bàn huyện có trục đường Quốc lộ 279 qua tuyến giao thơng tỉnh Giang Lào Cai; trục đường tỉnh lộ, đường liên huyện nối với trung tâm huyện, xã lân cận Vị trí huyện hội tụ nhiều điều kiện hội để giao lưu, thu hút vốn đầu tư cho phát triển tổng hợp ngành kinh tế - xã hội nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp du lịch - dịch vụ Trong tương lai Quang Bình trở thành huyện có kinh tế phát triển tỉnh Giang 3.1.1.2 Khái quát thực trang phát triển kinh tế - xã hội a) Tăng trưởng kinh tế Là huyện nằm phía Nam tỉnh Giang, cách không xa trung tâm tỉnh lỵ với sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp chủ yếu, vào năm thập kỷ 90, kinh tế huyện gặp nhiều khó khăn thay đổi chế quản lý bối cảnh tiếp cận với kinh tế thị trường phần thiên tai gây khơng khó khăn cho sản xuất, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển chung huyện Tuy gặp nhiều khó khăn, năm gần kinh tế huyện có bước phát triển với phát triển kinh tế chung tỉnh nước, bước vào ổn định Trong năm vừa qua, huyện gặp nhiều khó khăn quan tâm hỗ trợ Đảng Nhà nước, tình hình KT-XH huyện hàng năm phát triển ổn định, 12 sách xã hội thực tốt Kết thúc năm 2017, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định với tốc độ 20% Bảng 3.1: Cơ cấu kinh tế huyện Quang Bình giai đoạn 2015-2017 (Đơn vị tính: %) Năm Năm 2015 Năm 2017 Nông nghiệp 42 39 Công nghiệp 28 29 Dịch vụ 30 32 100 100 Ngành Tổng (Nguồn: Phòng thống kê huyện Quang Bình) 3.1.1.3 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư nơng thơn Q trình hình thành phát triển thị khu dân cư nông thôn địa bàn huyện Quang Bình gắn liền với hình thành phát triển kinh tế xã hội huyện Quang Bình huyện thành lập từ 12 xã huyện Bắc Quang, xã huyện Xín Mần xã huyện Hồng Su Phì theo Nghị Định 146 ngày 01/12/2003 Thủ tướng Chính phủ Như vậy, tồn huyện có 15 đơn vị hành bao gồm: 14 xã thị trấn huyện lỵ thị trấn Yên Bình trình xây dựng sở vật chất 13 3.1.2 Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Quang Bình, tỉnh Giang 3.2 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệphiệu cao theo hướng bền vững huyện Quang Bình, tỉnh Giang 3.2.1 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Quang Bình Bảng 3.2 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Tiểu vùng LUT Cây hàng năm Cây lâu năm LUT Kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô đông Lúa xuân – Lúa mùa – Lạc lúa – màu đông Lúa xuân – Lúa mùa – Rau lúa Lúa xuân – Lúa mùa Lúa xuân – Lạc mùa Lúa xuân – Ngô mùa Lúa - màu Ngô xuân – Lúa mùa Lúa mùa - Đỗ tương lúa Lúa mùa Lạc Xuân - Ngô Mùa Chuyên rau màu Ngô mùa – Rau đông công nghiệp Lạc mùa – Rau đông hàng năm Lạc xuân – Lạc mùa Ngô xuân - Ngô mùa Cây CN lâu năm Chè Cam Cây ăn Quýt Diện tích (ha) 150,2 147,4 153,8 324,4 104,1 96,3 70,4 60,0 255,6 356,2 134,9 253,1 264,7 327,3 287,6 50,8 43,1 ( Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Quang Bình năm 2017) 14 Bảng 3.3 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Tiểu vùng LUT LUT Kiểu sử dụng đất Diện tích (ha) Lúa xuân – Lúa mùa – Lạc lúa – màu lúa Cây hàng năm Lúa - màu lúa Chuyên rau màu công nghiệp hàng năm Cây CN lâu Cây năm lâu năm Cây ăn đông 183,1 Lúa xuân – Lúa mùa – Rau 178,3 Lúa xuân – Lúa mùa 653,6 Lúa xuân – Lạc mùa 156,4 Ngô xuân – Lúa mùa 215,8 Đỗ tương – Lúa mùa 198,4 Lúa mùa 268,2 Lạc Xuân - Ngô Mùa 1867,2 Ngô mùa – Rau đông 574,19 Lạc mùa – Rau đông 653,1 Ngô xuân - Ngô mùa 2567,8 Lạc xuân – Lạc mùa 3051,4 Chè 899,4 Cam 425,5 Quýt 134,1 ( Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Quang Bình năm 2017) 15 Bảng 3.4 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Tiểu vùng LUT LUT Kiểu sử dụng đất lúa Lúa - màu Cây lúa hàng năm (ha) Lúa xuân – Lúa mùa 232,9 Lúa mùa – Ngô đông 322,1 Lúa mùa - Đỗ tương 234,9 Lúa mùa Chuyên rau Lạc xuân – Lạc mùa màu cơng Diện tích nghiệp Ngô xuân – Ngô mùa 1156,9 635,8 1067,3 hàng năm Cây CN lâu năm Cây lâu năm Cây ăn Chè 1889,6 Cam 200,88 Quýt 59,0 Mận 8,0 Đào 3,0 Hồng 21,10 ( Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Quang Bình năm 2017) Qua bảng ta thấy Huyện Quang bình có loại hình sử dụng đất với 36 kiểu sử dụng đất điển hình, là: * LUT lúa: 16 - Vụ xuân: Thời vụ cấy từ 10 – 25/2 giống sử dụng sản xuất giống lúa địa, BC15 giống lúa Khang dân có thời gian sinh truởng từ 125 – 130 ngày, luợng giống gieo 59 kg/ha; phân bón gồm: Phân hữu từ – tấn, Urê 170 kg, lân 310 kg, KaliClorua 121 kg; thuốc bảo vệ thực vật phun lần cách -7 ngày có sâu bệnh hại Năng suất trung bình dạt 55 – 58 tạ/ha - Vụ mùa: Thời vụ cấy từ 15 – 25/6, chủ yếu giống lúa lai, gồm giống Nhị ưu 838, khang dân… thời gian sinh truởng từ 125 – 130 ngày; luợng giống gieo 32 kg/ha; phân bón hữu co từ 5-6 tấn, Urê 240 kg, lân 320 kg, kaliClorua 80 kg; thuốc bảo vệ thực vật phun lần cách – ngày có sâu bệnh hại Năng xuất lúa trung bình dạt từ 50 – 55 tạ/ha * LUT Lúa – màu: Loại hình sử dụng đất thường tập trung vùngđịa hình thấp, vàn cao thành phần giới nhẹ, chủ động tưới tiêu nước có tiểu vùng tiểu vùng Tiểu vùng khơng có địa hình cao nguồn nước tưới tiêu khơng đảm bảo * LUT lúa: Loại hình sử dụng đất chủ yếu tập trung tiểu vùng 3, đặc điểm địa hình đối núi cao, chủ yếu ruộng bậc thang nguồn nước tưới tiêu phụ thuộc vào nguồn nước mưa nên ruộng tiểu vùng chủ yếu ruộng lúa vụ mùa Ở tiểu vùng tiểu vùng có với diện tích * LUT Lúa – màu: Đây loại hình sử dụng đất phổ biến tiểu vùng, chủ yếu là lúa vụ mùa hoa màu, điều kiện nước tưới 17 không chủ động Nên vụ mùa có nước mưa để làm ruộng, vụ khác trồng ngô lạc đỗ tương * LUT Chuyên rau màu công nghiệp hàng năm: Những nơi khơng có nguồn nước để tưới tiêu thường xun Loại hình sử dụng đất phổ biến Chủ yếu trồng Ngơ, lạc vụ liên tiếp trồng vụ ngô – vụ lạc Tập trung tiểu vùng với tiểu vùng * LUT Cây Công nghiệp lâu năm: Cây cơng nghiệp lâu năm trồng huyện Quang Bình chủ yếu chè Tập trung nhiều tiểu vùng 3, đem lại hiệu kinh tế cao cho bà nhân dân nơi Tiểu vùng 1, tiểu vùng có với diện tích trồng hơn, chất lượng chè thấp * LUT Cây ăn Cây ăn trồng chủ yếu huyện Quang Bình cam, quýt, mận Cây đem lại hiệu kinh tế cao cam Được trồng nhiều tiểu vùng 2, nơi có địa hình đồi núi thấp 3.2.2 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Quang Bình, tỉnh Giang 3.2.2.1 Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Quang Bình Ðánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất cơng tác quan trọng sở khoa học cho việc lựa chọn LUT có triển vọng tương lai Các 18 tiêu đánh giá hiệu kinh tế LUT tiêu chuẩn để đáng giá hiệu sản xuất ngành nông nghiệp so với ngành khác Sau thu thập tài liệu tiến hành điều tra, vấn nông hộ, tơi tiến hành tính tốn đánh giá tiêu kinh tế LUT cho tiểu vùng Việc tính tốn dựa giá thị truờng địa bàn huyện năm 2017 tổng hợp bảng 3.5, 3.6, 3.7 a Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng Ở tiểu vùng có LUT với 14 kiểu sử dụng đất Trong đó: - LUT lúa – màu: Có kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô đông, Lúa xuân – Lúa mùa – Lạc đông, Lúa xuân – Lúa mùa – Rau Trong LUT này, kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa – Lạc đông đem lại hiệu kinh tế cao với giá trị ngày công lao động 60,47 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,67 lần Hiệu kinh tế thấp LUT Kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô đông với giá trị ngày công lao động 38,79 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,98 lần - LUT Lúa – màu: Có kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Ngô mùa Lúa mùa - Đỗ tương Kiểu sử dụng đất Lúa mùa - Đỗ tương đem lại hiệu kinh tế cao với giá trị ngày cơng lao động 77,66 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,98 lần 19 - LUT lúa: LUT có hiệu kinh tế thấp với giá trị ngày công lao động 49,58 nghìn đồng, hiệu sửu dụng vốn 2,17 lần - LUT lúa: Loại hình sử dụng đất phổ biến tiểu vùng này, hiệu kinh tế đem lại mức độ trung bình với giá trị ngày cơng lao động 50,06 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,52 lần - Chuyên rau màu công nghiệp hàng năm: Với kiểu sử dụng đất là: Lạc xuân – Ngô mùa, Ngô mùa – Rau đông, Lạc mùa – Rau đông, Lạc Xuân – Lạc mùa, Ngô xuân – Ngô mùa Trong LUT này, kiểu sử dụng đất Lạc Xuân – Lạc Mùa có hiệu kinh tế cao với giá trị ngày cơng lao động 81,73 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 2, 17 lần Kiểu sử dụng đất Ngô xn – Ngơ mùa có hiệu sử dụng đất thấp với giá trị ngày công lao động 18,50 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,28 lần - LUT Cây Công nghiệp lâu năm: Đây loại hình sử dụng đất đem lại hiểu kinh tế cao tiểu vùng với giá trị ngày công lao động đạt 144, 39 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,82 lần - LUT Cây ăn quả: Đây loại hình sử dụng đất đem lại hiệu cao tiểu vùng với giá trị ngày cơng lạo động đạt 386,12 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 2,98 lần Như vậy, LUT có hiệu kinh tế cao tiểu vùng LUT ăn quả, công nghiệp lâu năm, chuyên rau màu công 20 nghiệp hàng năm với kiểu sử dụng đất Lạc xuân – Lạc mùa, LUT Lúa – Màu với kiểu sử dụng đất Lúa mùa – Đỗ tương LUT có hiệu kinh tế thấp tiểu vùng LUT Chuyên rau màu công nghiệp hàng năm với kiểu sử dụng đất Ngô xuân – Ngô mùa b Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp tiểu vùng Qua bảng 3.6 ta thấy: Ở tiểu vùng có LUT với 14 kiểu sử dụng đất Trong đó: - LUT lúa – màu: Có kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa – Lạc đông, Lúa xuân – Lúa mùa – Rau Trong LUT kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa – Lạc đông đem lại hiệu kinh tế cao với giá trị ngày cơng lao động đạt 61,84 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,68 lần Kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa – Rau có hiệu kinh tế thấp với giá trị ngày công lao động 50,51 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,57 lần - LUT Lúa – màu: Có kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lạc mùa, Ngô xuân – Lúa mùa, Lúa mùa - Đỗ tương Trong LUT kiểu sử dụng đất Lúa mùa - Đỗ tương đem lại hiệu kinh tế cao với giá trị ngày cơng lao động đạt 72, 28 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,83 lần Kiểu sử dụng đất Ngơ xn – Lúa mùa có hiệu kinh tế thấp 21 với giá trị ngày công lao động 34,16 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,41 lần - LUT lúa: Giá trị ngày cơng lao động đạt 50, 69 nghìn đồng, hiệu sửu dụng vốn 10,50 lần - LUT lúa: LUT đem lại hiệu kinh tế tương đối thấp với giá trị ngày công lao động 48,94 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,49 lần - Chuyên rau màu công nghiệp hàng năm với kiểu sử dụng đất: Lạc Xuân – Ngô mùa, Ngô mùa – Rau đông, Lạc mùa – Rau đông, Ngô xuân – Ngô mùa, Lạc xuân – Lạc mùa Trong LUT kiểu sử dụng đất Lạc xuân – Lạc mùa có hiệu kinh tế cao với giá trị ngày công lao động đạt 89, 62 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn đạt 2,26 lần Kiểu sử dụng đất Ngô xuân – Ngô mùa có hiệu kinh tế thấp với giá trị ngày cơng lao động 17,28 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 2,26 lần - LUT Cây Công nghiệp lâu năm: Đây loại hình sử dụng đất đem lại hiểu kinh tế cao tiểu vùng này, giá trị ngày cơng lao động đạt 138,29 nghìn đồng, hiệu sử dụng vốn 1,81 lần LUT Lúa màu, Chỉ tiêu sản phẩm hàng hóa mức độ thấp, tiêu lại đánh giá mức độ trung bình LUT Chun rau màu cơng nghiệp hàng năm sản phẩm chủ yếu sản xuất để bán nên đánh giá mức độ cao, tiêu chí lại mức độ trung bình * Tiểu vùng 22 LUT Cây cơng nghiệp lâu năm, loại hình sử dụng đấthiệu xã hội cao, tiêu yêu cầu vốn đầu tư mức độ trung bình, tiêu lại đánh giá mức độ cao .2.3 Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệphiệu cao theo hướng bền vững huyện Quang Bình Dựa vào số liệu tổng hợp trên, xin đề xuất số loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệphiệu cao theo hướng bền vững huyện Quang Bình sau: * Đối với tiểu vùng 1: - LUT lúa: Đây LUT có hiệu kinh tế thấp kiểu canh tác truyền thống, nguồn cung cấp lương thực chủ yếu nên người dân chấp nhận Để nâng cao hiệu sản xuất cần phải đầu tư khoa học cơng nghệ vào sản xuất, thay giống lúa suất thấp giống lúa có suất chất lượng cao Xây dựng vùng chuyên canh lúa xã Bằng Lang, Xuân giang 3.3 Đề xuất số giải pháp đề nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững địa bàn huyện Quang Bình tỉnh Giang Sử dụng đất hợp lý phận quan trọng hợp thành chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững Những phương thức sử dụng đất không hợp lý với trình thổ nhưỡng tác động địa chất làm cho đất đai thối hóa, xói mòn, rửa trơi, 23 24 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Quang Bình huyện thuộc vùng Trung du Miền núi phía Bắc với tổng diện tích tựhiên năm 2017 79.178,26 Trung tâm kinh tế - văn hóa - trị huyện xây dựng địa bàn xã Yên Bình, cách trung tâm tỉnh – Thành phố Giang 82 Km phía Tây Nam Trên địa bàn huyện có trục đường Quốc lộ 279 qua tuyến giao thông tỉnh Giang Lào Cai; trục đường tỉnh lộ, đường liên huyện nối với trung tâm huyện, xã lân cận Vị trí huyện hội tụ nhiều điều kiện hội để giao lưu, thu hút vốn đầu tư cho phát triển tổng hợp ngành kinh tế - xã hội nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp du lịch - dịch vụ Trong tương lai Quang Bình trở thành huyện có kinh tế phát triển tỉnh Giang Đất sản xuất nông nghiệp huyện 14.897,14 chiếm 18,81 % so với tổng diện tích tự nhiên Qua đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện cho ta thấy: Có LUT Lúa – Màu, lúa – màu, lúa, lúa, Chuyên rau màu công nghiệp hàng năm,Cây CN lâu năm, Cây ăn tập trung vào cây: Cam, chè, lúa, ngô, lạc, đỗ tương rau Tiểu vùng 1: Có LUT với 14 kiểu sử dụng đất Trong LUT ăn có hiệu kinh tế - xã hội môi trường cao Mặc dù LUT có hiệu kinh tế - xã hội mơi trường cao người dân trồng nhiều đất đai khơng phù hợp LUT Lúa có hiệu kinh tế - xã hội môi trường mức độ trung bình, LUT phổ biến tiểu vùng này, điều kiện địa hình phẳng hơn, nguồn nước tưới tiêu chủ động LUT lúa, LUT Cây công nghiệp lâu năm, LUT Cây ăn LUT có hiệu cao theo hướng bền vững vùng Tiểu vùng 2: Có LUT với 14 kiểu sử dụng đất Trong LUT ăn có hiệu kinh tế - xã hội môi trường cao nhất, cam Đây trồng mũi nhọn xã tiểu vùng này, điều kiện đất đai địa hình phù hợp, cam phát triển tốt cho xuất chất lượng cao LUT chuyên rau màu công nghiệp hàng năm với kiểu sử dụng đất Ngô xuân – Ngô mùa cho hiệu kinh tế - xã hội môi trường thấp LUT Cây công nghiệp lâu năm LUT Cây ăn LUT đem lại hiệu kinh tế, xã hội môi trường cao theo hướng bền vững tiểu vùng Tiểu vùng 3: Có LUT với kiểu sử dụng đất Trong LUT ăn ăn có hiệu kinh tế - xã hội mơi trường cao Đo địa hình cao, nên người dân nơi trồng ăn Người dân chủ yếu trồng chè, LUT có hiệu kinh tế - xã hội môi trường cao Là trồng mũi nhọn xã tiểu vùng Chè Shan tuyết cho suất cao, chất lượng đảm bảo, người tiêu dùng ưu chuộng LUT chuyên rau màu công nghiệp hàng năm với kiểu sử dụng đất Ngô xuân – Ngô mùa cho hiệu kinh tế - xã hội môi trường thấp Do địa hình đồi núi cao, hay có gió lớn nên ngô cho suất thấp LUT lúa LUT Cây cơng nghiệp lâu năm LUT có hiệu cao theo hướng bền vững tiểu vùng Đề nghị - Kết nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Giang dùng tham khảo cho hướng chuyển đổi cấu trồng, sử dụng đất bền vững cho huyện lân cận nằm vùng chuyển tiếp có điều kiện sinh thái tương tự - UBND huyện Quang Bình ngành chức cần tăng cường hỗ trợ, đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật giống, phân bón, ; cải tạo, nâng cấp, xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, ngành nghề nông thôn, - Những giải pháp cho hướng sử dụng đất bền vững cải thiện chất lượng đất nông nghiệp huyện dựa sở giải pháp vốn, kỹ thuật, thị trường đảm bảo hiệu phương diện: kinh tế, xã hội môi trường ... hiệu cao theo hướng bền vững huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 2.2.3 Đề xuất số giải pháp đề nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp theo hướng bền vững địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh. .. nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 1.2 Mục tiêu - Đánh giá điều kiện... 3.1.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 3.2 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp có hiệu cao theo hướng bền vững huyện Quang Bình, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn huện quang bình, tỉnh hà giang , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn huện quang bình, tỉnh hà giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn