Canon_EOS_60D

201 63 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:41

(Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) HU ?NG D?N S? D?NG MY ?NH K? THU?T S? CANON EOS -60D Phin b ?n 2.0 C?p nh?t 2/201 (5/10/2011 ) Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) M ?c L?c Ph?n m? d?u LUU TRU ?C KHI ?C IT LI ?U Ph?n : U ?NG H D?N NHANH Chuong M?t: B?T?U V?I MY ?NH Chuong Hai:?C CHNANG OC B?N Chuong Ba: CI ?T T? ?NG L?Y NT V CC CH? ? BM MY Chuong ?n: B IC ?T HNH ?NH Chuong Nam: ?C CH NANG NNG CAO Chuong Su: CH ?P V?I N FLASH Chuong ?y: B CH?P ?NH CH? ? LIVEVIEW Chuong Tm: CH ? ? QUAY PHIM N TRMY ?NH Chuong Chn: PHT?IL NH H ?NH Chuong Mu?i: X? L H?U K? N MY TR ?NH Chuong Mu?i M?t :LM S?CH C?M BI?N Chuong Mu?i Hai :IN HNH TR ?C TI?P T? MY ?NH Chuong Mu?i Ba:Y CH T ?NH CC CH?C NANG NTRMY ?NH Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n 15 40 56 65 89 105 123 136 148 171 179 184 196 T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Ph?n m ? d?u:LUU TR U ?C KHI ?C T I LI?U Thu?t ng? ti?ng Anh itrong li ?u t M ?t iv thu ?t ng? ti?ng anh itrong li ?u y n tkhng d?chsang ?ng ti Vi?t,s? d u?c gi?i thch r ?n phsau dy Cc d?nhnghiabn du?i lnh?ng d?nh nghia h?p ph?m vi my ?nh CanonEOS 60D ? BASIC ZONE Nhm cc ch? d? ch?p t? d?ng khch ,g?i chung nhm l co ? bn Bao g ?m ? T? d?ng nhoton ? T? d?ng nhoton, khng dng dn flash ? Ch? d? sng t?o (t? d?ng ) ? CREATIVE ZONE Nhm cc ch? d? ch?p ,cho php ngu ?i ng d di?u ch?nh thng cc s?,g?i lnhm sng t?o Bao?mg ? P: Ch? d?l?p tr nh t? d?ng Ch? d?ny n?u ta xoay ng v di?u khi?n c th? thay d?i mn t?ctrd? ?p v kh?u d? nhung ?n v b?o d?m dng sng C?n phn bi?t, khc n v?i ch? d? ho n ton ?t d?ng ? Tv: Ch ? d?uu tin?ct d? nm tr ?p ? Av:Ch? d?uu tin kh?u d? ? M :Ch? d? t? di?u cc ch?nh thng ?s ? B:Ch? d? t? di?u khi?n n tr ?p m T?p h?p cc ch? d? ch?p theo t?ngng? c?nhu?c d ic d?t s?nn tr my, g?i lnhm hnh ?nh Bao?m g ? Ch? d? ch?p chn dung ? Ch? d? ch?p phong ?nh c ? Ch? d? ch?p c?n ?nh ? Ch? d? ch?p th? thao ? Ch? d? ch?p chn dung lc ban dn Mn hnh tinh ?thl?ng (Liquid Crystal Display) Trong my ?n c nhi?u mn hnh LCD, tu ? v o dng my s? u?ng l t? cho d?n ? phn bi?t, chng ti ms?tnh th nang ?a c t?ng mn hnh pha tru ?c ch? LCD Trong i ny b chng ti ?ch d cc t?u nh sau - LCD Monitor: Mn hnh LCD - LCD Panel: Mn hnh thng ?s Thu?t ng?u?c d dng d? di ?n ? t hnh d?ng ch?p ho?c quay phim ? bng cch ng?m tr?c ti?pn qua hnh mLCD c?a my ?nh , trn Tivi y hatrn mn hnh my vi tnh, thay vu?ng bnh ng?m th qua khung?m ngview finder L ki?u ch?p c?n c?nh u ?c hi?u hnh l ?nh ch? d? du?c my ?nhghi nh ?n b?ng ho?c phng ot honnhi ?u l?n Ch ?p Marco c?n c ?ng knh macro, hay ?ng knh c kh? nang nh phng ?nh d?i h N du ?c thi?t k? d?ntl?y ? kho?ng r cch r?t g?n ? IMAGE ZONE ? LCD ? Live View ? Marco Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) ? Menu ? Tab ? Tele ? Viewfinder Nh ?ng thu?t ng? sau u?c ? Braketing ? Drive mode ? Aperture ring ? Aperture ? Exposure ? Highlight ? Focal length ? Photo finisher ? Hot shoe ? Sync Flash Contact ? Mode Dial ? ISO Speed ? Electronic level ? Maximum Burst ? Lens hook ? Focal plane mark Menu l m?t a dnh sch bao?mg nhi?u nnh(tab) v ?i m nh n ch?a m?t danh sch cc ch ?c nang cho php u?i ng ng d ch?n l?a/c i d?t hay th?c thi m?t ch?c nang Nhn(tab) ?a ch cc m?c hay ch?c nang cngc tnh ch ?t, thu?c tnh hay cng nang Vi?t t? t ch? telephoto ?t L mlo?i ?ng knh c c?u d?ctrc bi?t cho php ch ?nh utic? d i (th ?y u?c d n hh ?nh ? xa) Khung ng ?m thu?ng n?m ? trn mn hnh LCD, xem thm ? ph?n ch thch ?a c my ?nhn bdu?i d dich sang ti?ng t Vi? ti ?u li n y Ch?p b?a vy Ch? d? b?m my Vng ch?nhkh?u d?(kh?u d?) ? m? ?ng knh Th?i ch?p Vng qu sng Tiu c? T?m ?nh n hoch?nh (sau mkhi h ?ul k ?) ? g?nn dflash ibeam ?m giao ti?p d?ng n b? d Nt ch?nh ch? d? ch?p/quay phim ? nh?y ISO Thu?c canh ngan ?n di t? S? ?nhc th? ch?a ng nh v ? t?m, n?unys?b?ng th b?n khng th ? ch?pu?c d n?a Thngu?ng th ?nh ch?p uu s? vo l vng nh? t?m c?a my ?nh u?ctr chp sang th? nh? V m che ?ng knh i ?m xc d?nhu ti di?n, ch ? v? tr c?m bi?n thn my Cc ni ?m co ?n b nhi?p ?nh Cc ni ?m r?to cb ?n yn s? d u?c s? d?ng trongi su?t li ?u y, n t di h?i ng u?i d?c ph?i hi?u r d? c th? xem n m ?tcch hi ?u qu? Chng s? u?cd gi?i thch m?tng?n cch g?n nhu bn du?i dy, d? bi?t m chi th ti ?t ng u?i d?c c?n xem m thcc ti li ?u bn ngoi ho?c tham gia hub?m luy ?n v? nhi?p ?nh u ?c hi?uy?u l t? quy?t d?nh u?ngs?nhl sng di qua?ng knh , ? ? m? ?ng knh d? m?l d? m? r?ng /h?p c?a ?ng knh Mn tr?p u d ?c xem nh u m?t lo?i c?a Khi m? cho phpnh sng ? Mn tr?p di vo ?m c bi?n nM tr?p n?m tro ng my ?nh (c n?m n tr ?ng knh tu? lo?i my) Khi ni ?v t?c d?n mtr?p lni v? t?c d? m?dng v T?c d? ? T?c d? nm tr ?p m ? dng c ng nhanh ?ng lu nh sng dio vc?m bi?nngc t, ?c t d? c ng ch?m u l?ngnh sng di vo?mc bi?nngc nhi ?u Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) ? Tiu c ? ? C?m bi?n ? Th?i ch?p u ?c hi?u yl?u t? t?o n gc n nhn c?a my ?nh,uti c? cng di gc nhn cng ?p h v tiu c ? cng ng?n gc nh n cng r ?ng ? di tiu ?c du?c hi?uond gi ?n lkho?ng cchgi?a quang tm (ph?n tm c?a c?a i?ud sng ?ng knh) v?itiu di ?n (v tr c?ac?m bi?n bn my ?nh) L m ?t thi?t b? chuy?n d?i nh ?nh m?tquang h h?c nh th m ?t tn hi?u di?n Nt? ho?t d?ngu nh ? tm phim c?a my ?nh phim Phn bi?t v?i ?mc?ng L cc y?u t? quy?t d?nh oi d? sng ph(*) ?a cb?cnh h Ba y ?u t? co ? bnlin quan?nd th?i ch?p hay ?d ph oi sngl kh?u d? ,t?c d? mn tr?p v d? nh?y ISO (Th?c t? y?u t? nhi?t vi y d? ?u v t? khc cung ?nh u?ng h ? dn th ?i ch?p) Th?i ch?p th c? u d?c tnh ton,?ad theo gi tr? oi sng ph (Exposure Value) ? chi v d c?a khung c?nh luminance ( ) ?i t m?tngv no d c?a ch? d? ch?p (*)khi ni ?n d th?i ch?p hayoi d?sng phdu?c hi?u l dang ?d c?p d?n kh?u d?, t?c n trd? ?p m vISO Ch? d? nh?y c?a c?m bi?n v?inh sng ? nh?y ISOngc th?p ? ? nh?y ISO di h?i th?i gian oi ph sng cng lu v ngu ?c l?i ? nh?y ISO cao c th ? lnguyn nhn lmhnh ?nh b? nhi?u Hi?u theo nghia h?p h,nhi?p lcc chi ?n?t ti c?a hnh ?nh b? ? Chy sng (Highlights) m ?t vng ?nhqu sng M ?t iv nh?m l?n b?iu?i ng d?c xem i li ?ut u h?ng d?n s? d?ng ? Hu ?ng d?n s? d?ng my ?nh hu?ng v d?n nhi?p ?nh hai l ?m ni khc xa ? Hu ?ng d?n s? d?ng khng trnh bycch b?n ch?p ?nh, ni m v? cch v?n n hh cc ch?c nang trongd?mych?p ?nh ? Hu ?ng d?n s? d?ng ny khng trnh by cch ?b c?c nh h ?nh, nh sng, tr u?ng phi, tnh ngh ? thu? t c ung nh u d?i u?ng t ch?p My ?nh ch? cngl c? ghinh h ?nh ? Nhi?p ?n h ? cn c m?t my ?nh, v?n nh t?t h cch ch?c nang nhi?u v ki?n th?c khc Dnh cho ngu ?i l?n d?u c?m my Cc hu?ng d?n trnh by sch cnyth? ml b ?n r?i tung v?i nh?ng ch?c nangb?n m khng hi?u md?g.l B?n cung ch?ng hi?u cc g d n du?c vi?t b?ng ti?ng Vi?t th? tm V?y hi ?u m?t my ?nh s? ml g (th ? t? sau c th? thay y theo d?i ci t ?td ntrmy) ? T d b?n s? hi?u u?c nh?ng v?n d? n quan li ?i v nb du?i, u?c d tr nh by ti ?u li yn Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n cc thu?t ching? chtv thu?t ng?y l n ?n b b?mmy dnh?ng vg t?i T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) - Bu ?c 1:Ci d?t cc thng s?ch?c v nangn tr my tru?c ch?p - Bu ?c 2: o sng N ?u khng th?c hi?n u?c by n t?m ?nh c?a b?n c th? t?i qu ho?c sng V ?y di?u s?g quy?t d?nh vi?c :sng, d l o Cch th?c sng? b?n c?n ch? d?nh cho my ?nh uong bi?t th ?c ph sngo n b?n mu?n C uong ph th ?c sng u nhsau: u?c u?ng l , dom ?t ph?n , di?m v trung tm o o sng ? du? khung ?nhc r?ng l?n, my s? sng ? du.doMy s? sng t ?i oi n m b ?n hu ?ng ?ng knh o v(ty vo ?ng t tr u?ng h?p) o K ?t qu? sng th? hi?n K?t ? du? qu? sng th? hi?n thng qua ba thng s?: Kh?u d?, t?c n d? tr ?pm vd? nh?y ISO o Ai l ngu ?i th?c hi?n vi?c doC sng: th? lb?n (n?u ch?p ch? d? di?u ch?nh b?ng tay) haymy ?nh(ch ? d? ho n ton ? t d?ng) ho?c c? hai (trong cc ch? d? cn l?i) o Lm gi ? l?i k?t qu? doch sng: ?c nang kha sng u?c s? dn dg K?t lu?n: V?y m?c dch c?a u?cb tm l gi ?: tr Kh?u d? ,t?c d? nm tr?p v d? nh?y ISO ?ng b?n tm, d c th? by gi? b?n uach hi ?u n lg - Bu ?c 3: ? Ly nt N?u khng th?c hi?nnhn,?nh h c?a b?n s? khng s?c u?ng nt, nt d b? nh e, v?y thl?y nt s? m g l o Lo?il?y nt: ?n b t? di?u ch?nh vi?c my l?y?nh nt s? v l?y nt t? d?ng o Cch th?c hi ?n: ? Ly nt m?t l?n l?yv nt nlit?c o Phuong th ?c l?y : ntc phuong ?cth l?y nt chnh: l?y theo cc di?m hay khu v?c b?n ch?nmyv s? t? ch?n cc di?m/khu v?c l?y nt o Cc v?n d? l?y : ?y lnt nt ch? d? d?ng n v chuy y ?n d?ng o V cch th?c g i?i quy?t : Ty cc ?n v d?, b?n ph?i ch?n lo?i l?y nt, cch th? hi?n vphuong ?c th l?y nt thch h?p o L?y nt ? du : My ? s l?y nt t?i oi mnb ?n u?ng h cc di ?m l?y nt vo o K ?t qu? vi?c l?y Hnhnt: ?nh c?a b?n s?cn nt, xc nh d?n l?y nt s? sng n l o Lm gi ? l?i k?t qu? l?y ch?cnt: nang kha nt u?c s? dng d o Ai l ngu ?i th?c hi?n :C? b?n my v ?nh ho?c ch? c my ?nh K?t lu?n: B?c ?nh s?c nt hay b? u?c m? quy?t d d?nh u?c? y nb - Bu ?c 4:B? c?c l?i khung nh h - Bu ?c 5:Ch?p h nh v xem ?i l o Ty theo ch ?t u?ng l ?nh (dung u?ng) l my ?nh s? m?t bao u th nhi ?i gian ghi thng tin vo? th nh? o S? h nh t ?i da th? nh? c th? ghi o S? h nh t ?i da b? nh? c th? ch?a o B?n c mu?n xem l?i nh ?nh h v?a ch?p o N ?u xem l?ixem th bao lu o vv Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) D ? th?y r?ng , bu ?c d?n bu?c quan ?ng tr nh u th ? o n, nhin ?c bum ?tci d?tcc ch?c nang v hi ?u ?ng r?t quan tr?ng ,m b?n c?n ch su?tnhqu d?ctr ti li ?u ny y l nh?ng u b?c r?t o c b?n d? b?n cth? xemitli ?u y n m ?t cch hi?u V qu? cn r?t nhi?u v?n d? khc, ? bn c?n ph?i nnghi c?u v h ?c t?p thm bn ngoi, nhu?bc?c, nguy n t?c nhi?p ?nh, tru ?ng phi, nh?ng v x? l h?u k? Ph?n 2:HU ?NG D?N NHANH L?P PIN V O MY ?NH ? ?y ch?t m? n?p theo u?ngh s? 1, b?t n?p theo hu?ng s? ? V l?p pin d s?c d?yo vmy ?nh L?P ?NG KNH V O MY ?NH ? ?i v?i ?ng knh lo?i -S, ?t k EF n?i di?m u tr m ?ng, cc lo ?i?ng knh khcth n?i di?m um d? tr n ?ng knh v thn my ? Ging th ?ng ng h v xoay?ng knh san g ph ?i, cho d?n nghe ?ng ti cch B?T QUA CH ? ? T? ?NG L?Y NT ?NG KNH MY ?NH (AF) TRN L?P TH? NH? VO MY ?NH ? Ko n ?p d?y theo u?ng h s? 1,b?t v n?p theo u?ng h s? d? m?p n? d?y ? Hu?ng nhn th ? v? pha b?n, nht ph?n d? u th ? c cc l? c?mvo khech?a th? trn thn my B?T NGU?N MY ?NH V? NT X ? KHO VNG CH ?N V ? TR ON B?M GI? ?NH CH? ? V XOAY M ? M N HNH LCD RA Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) L?Y NT CH? ? ? Nhn vo khung ng ?m, id chuy ?n di?m trung tm vo ch? d?, b?m n?a nt ch?p ?nhd? my ?nh l?y nt ch? d?.Trong tru ?ng h?p c?n thi?t, n flash d bn my s? b?tn l CH ?P M?T B?C ?NH ? B?m su nt ch ?p xu?ng d? ch?p ?nh XEM L ?I ?NH CH?P ? ?nh v?a ch?p s? hi?n kho?ng th?2giy trn mn nh h LCD, sau d? td?ng t?t ? Mu ?n xem l?i b?m vo nt ? ? xemt?t c? hnh ?nhd ch?p hay cchxa hnh, hyxem ph ?n u?ng h d?nn bdu?i Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) CC B ? PH?N C?A MY ?NH Ch? d? b?m my ? nh?y ISO Ch?n ch? d? l?y nt Mn hnh thng ? s i ?m g?n ?ng knh EF n flash theo my Ch?n ch? d? sng i ?m g?n ?ng knh-SEF Nt da nang Nt dn mn hnh thng ? s Nt ch?p ? g?nndflash i ?m giao ti?p d?ng dn b? Thi?t b? thu m Nt x? kho ng v ch?nh ch? d? Nt ch?nh ch? d? ch?p/quay phi Thi?t b? pht m n gi ?m m?t d? Ch?tx? dy deo my C?m ?ngcho thi?t b? di?u khi?n t? xa Nt kch ho ?t nd flash Tay ?m c my v khoang ?a ch pin N?p che ng k?t n?i thi ?t b? d?u cu?i Ng c?m ngu?n DC Nt ki ?m tra d? su tru ?ng ?nh Guong ?t l Nt tho ?ng knh i ?m kho ?ng knh Ngm ?ng knh i ?m giao ti?p ?ng knh Ng c?m thi?tthu b? m ? gn ngo i Ng c?m cp HDMI Ng xu?t nh/m h N?p che thn my Ng c?m di?u khi?n t? xa Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n T rang / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Liveview chup / quay phim Nt quay phim ?ng & d i ?m xc d?nhu ti di?n Nt hi?n th? menu Nt ch?nh khc x? cho viewfinder Ph?n b?o v? m?t Khung ng ?m (Viewfinder ) Nt kch ho ?t l?y nt Nt kho sng, ch ? m ?c, thu nh? Nt ch?n di?m l?y nt/ nt phng ? di Ch?t x? dy deo my Nt ngu?n Nt xo Nt di?u khi?n nhanh N?p che khoang d?ng th? nh? Nt m? nap khoang d?ng pin Mn hnh LCD L? g?n chn my Nt xem ?i l ?nh ch?p/ phim N?p che khoang d?ng pin Nt thng tin n bo hi ?u my dang d?c th? Nt di ?u khi?n da nang Nt x? kho ng v di?u ?n nhanh Vng xoaydi?u khi?n nhanh Nt ci d ?t Khe ? cm h t? nh? Bin ? vi n trang web vnolas.com ?ch v bin d so ?n T rang 10 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Th?c hi?n inm ?tb? ?nh ? Ch?n ?nh(Sel.Image) Ch?n t?ng ?nhd? d ua vb? ?nh B?n c th? b?m nt d? hi?n th? m ?t lc ba ?nh ? t?ng xem?nhm ?t,b?m nt Sau khihon d t?t vi?c ch?n ?nhb?,B?m nt d? uu l b? ?nhl?ivo th? nh? [STANDARD], [BOTH] B?m nt ,s? lu?ng b?n in (Quantity) ?a m?t cb? ?nhs? hi?n Sau d xoay ng v d? thay ?i dthng s? (c th? ic t ?i da 99 l?n) [Index] B?m nt ,?nh dang hi?n th? u?cs?th m dvo ch? m?c in bi v?u tu?ng? s? xu?t hi?n pha n bntr tri ?a c ?nh ? In ton thu?c m Ch?n m ?c[Mark allin folder ] ?i r ch?n m ?tthu m ?c.m ?c d?nh s? u?ng l b?nin lm ?t N ?u ta ch?n Clear [ all in folder ],b? ?nhc?n in s? b? h?y ? In ton ?bcc hnh ?nh N ?u ta m ?c [Mark all on card ],t?t c?nhh ?nh th? nh?n?m s? b? ?nh N?u ta ch?n Clear [ all on card ], ?y h b?cc ?nh ddnh d?u in Ch : ? ?nh RAW v phims? khngth? ch?n o v b? ?nh, d b?n ch?n All image ? Khi ?s d?ng m?t my in PictBridge, s? u?ng l n hh khng nn u v?t qu400 ?u N khng vi?c in khng s? ho?t d?ng Ph?n 4: IN ?C TR TI?P V?I PDOF V ?i m?t my in PictBridge, ta c th? in ng m?t v?itrnh cch d? d PDOF Bu?c Chu?n : b? d? in * Xem ph ?n k?t n?i my ?nh v?i my in, r?i th?c u?c d?n hi?n u?c b cc b Bu?c Trong : Tab [], h?n c [Print order] Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 187 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Bu?c Ch?n : [Print] ? [Print ] ch ? hi?n th? my u?c ?nh k?t d n?i v?i mychuong in v nh tr in c ?thth?c hi?n u?c d Bu?c Ci : d?t [Paper settings] ? Ci d?t hi?u ?ng in mu?n n?u Bu?c Ch?n : [OK] Ch : ? Tru?c in, y chh ?n c? gi?y ? M ?t iv my in khng ?thin tn t?p tin ?nh ? N ?u khung ?n vi [Bordered ] du?c ic, ngy/gi ? c th? b?in trn ?n vi ?nh , ty theo ?ngt my in ? Ty theo my in, ngy/gi ? c th? du?c inn tr m ?t n?nu mtr ?ng hayn tr vi?n ?nh ? Trong ? mc Adjust [ levels ],b?nkhng th ? ch?n [Manual] ? Sau ng?ng in mu v ?n ti?p tr t?c ? l?i , hy ch ?n Resume [ ] Hy ch my in c th? khng inl?i , ?ng nh nguy n nhn sau: tru ?c b?t d?u b?n l?i, d thay ?i d b? ?nh , hay xa ?t b c? ?nh o n b? ?nh ,haydung lu ?ngcn l?itrn th? nh?khng d? ? N ?u c ? d? g x?y nh qu in tr ?nh,yhtham kh ?o ph?n bo l?i n? tr Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 188 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) CHUONG TY MU ?I BA CH ?NH CC CH?C NANG TR V ?i nh?ng ch?c nang my ?nh thay ?i d theo mu?n ,Nh?ng thay ?i dtrn my vng ch?nh ch? d? ch?p t?i C v? Nh ?ng tr tnh d?t vp d?ngtrong ?chd? P, Tv, Av,B.M N MY ?NH cho php tb?n u? theo thay uyc d?i, ?u s? d?ng b?n c th? ?nhc th? uu l b ? nh? c?a my ?nh thng qua nang ?c du gi?i thch uong ch ny c th ? ic v Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 189 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Ph?n 1: CI ?T CH ?C NANG TU? CH?NH CH ?N ? ? CH ?N ? CH ?C NANG B?m ntMENU d ? hi?n n danh l sch nhu nh hbn Xoay vng d? ch?n Tab ] [ NHM Ch?n cc m?c C.Fnt? Id?nIV, ?i rb?m nt CH ?N T?NG C I ?T THNG QUA CH? S? 1,2,3, ? B?m phm d? ch?n t?ng ch? nhu s? m t? danh sch bn du ?i m n hnh, ?i r b?m ? L?p l?i u?cb 2, n?u mu?n ch?nh nh?ng ch?c khc nang THOT CHUONG TR NH CI ?T ? B?m ntMENU ? Mn hnh bu?c s? l?i xu?t hi?n Xa t?t c? cc ch?c nang dou?i ng dng ci ?t d Custom ( Function ) Trong bu ?c 2, ch?n Clear [ all Custom Func.] (C.Fn) ?d xa t?t c?thay cc ?i d t?ng ch?c nang.Ch c ? xo cc i c d?t menu, ch?c nang C.Fn v?n IV gi? nguy n gi tr ? dci d?t u?c tr d Ph?n 2: CC CH ?C NANG C TH? THAY ?I CI ?T C.Fn I : ?I TH CH?P (Exposure) Live View Exposure level increments Ci m?c t?i thi?u tang gi?m th?i ch?p ISO speed ISO setting increments Ci m?c t?i thi?u tang gi?m d? nh?y ISO expansion Ci d?t ph?m mvi ? r?ng d? nh? y ISO Bracketing auto cancel T? d?ng h?y ch?p b?a vy Bracketing sequence Th? t? ch?p b?a vy Safety shift Chuy?n d?i an ton ?ng b?ndflash mode Av Flash sync speed in Av mode C.Fn II : HNH ?NH (Image) ? ? ? ? ? ? ? LiveView Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 190 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Gi?m nhi?u ch?p ch?m Gi?m nhi?u ch?p v?i ISO cao C?i thi?n chi ti?t ng sng v C.Fn III ?: ?NG T L?Y NT/ B?M MY Long exposure noise reduction High ISO speed noise reduction Highlight tone priority (Autofocus/Drive) drived?ng when AF impossible i ?u khi?n ?ng knh khng th? l?y ntLenst? AF point select method Phuong ?c th ch?n di?m l?y nt t? d?ng Hi?n th? di?mmym ?nhdng d? l?y nt t? d?ngSuperimposed display AF -assist beam firing B?t nd h? tr ? l?y ntAF) ( Mirror lockup Kho guong ?t l C.Fn IV :?NV HNH/CH ?C NANG KHC (Operation/others) Ch? d?nh ch?c nang u?ng th n dg Ch? d?nh ch?c nang cho nt SET Hu?ng xoay ch? d? Av/Tv Mn hnh l?y nt AF and metering buttons Chn thng tin?mkitra tnh nguy n thu ? c?anhh ?nh Add image verification data Assign SET butto n Dial direction during Tv/Av ? ? ? Live View (AF Quick) (AF Quick) Live View ? ? ? Focusing Screen ? Ch : ? Cc ch?c nangu?c d t xm khng ho?t d?ng ng khichd ? d? Live View Cc ci ? dt s? khng th? th?c hi?nu?c d ? Cc ch?c nangi cd?t ng vny khng p d?ng ch? d? quay phim Ph?n 2: CI ?T NHI ?M CC CH ?C NANG Nh?ng ch?c nang cho php thay ?id tu?,du?c s?p x?pnhthb?n nhm, phn lo?ithe o tnh nang ?a c chng : C.Fn I : Th?i ch?p, nh C.Fn ?nh/o II sng : H n d flash/Hi ?n th?, C.Fn III : T? d?ng l?ych nt/ ? d?B?m my , C.Fn IV V ?n : nh h /Ch?c nang khc C.Fn I CH : ?C NANG LIN QUAN ?N TH ?I CH?P C.Fn Du ?i : 1: -I1 Ci m ?c t?i thi?u khitang ?m gi th ?i ch?p dy nh?ng l gi tr? i d?t c cho php thay d?i tang ?m gi th?i ch?p 1/3 stop Cho php ch ?nh btr? ? m?c1/3 stop 1/2 stop Cho php ch ?nh btr? ? m?c1/2 stop Ci d?tm ?c t?i thi?u thay d?i tang 1/2 gi?m stop chol t?c ? d mn tr?p,kh?u d?v b tr ? sng, ch ?p b?a vy, tr b? dn flash,.r?t phh?p b?n mu?n ki?m sot t?t th?i ch?p so ?i v m ?c 1/3 stop ? Thng tin ny c th? mt th?y khung ng?m v mn hnh thng ?s nhu h nh bn du?i dy Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 191 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) C.Fn -I2 Ci m ?c t?i thi?u tangkhi gi?m ch ?nhd? nh?y ISO 0: 1/3 stop 1: stop C.Fn -I3 0: 1: Ci d?t ph?m mvi ? r?ng d? nh?y ISO Off On ? nh?y ISO c th? ch?n Hl (Tuong duong ?i v ISO 12800) Ch n?u ch?c nang ?i tuu sng[C.Fn II 3: Highlight tone ity ] prior du?c b?t n l [Enable] th ?n b khng th ? i c d? nh?y ISO ? m?c 12800 C.Fn -I4 T? d?ng h?y ch? d?ch?p b?a vy (AEB) 0: On Nh?ng ci d?t ch?p b?a vyv ch?p b?a vy cn b?ng tr?ng s? b? h?y b? t?t ngu?n my ?nhhaykhi ta dua ? v ch? d? i d?t c ban ?u d ho?c ta chuy?n qua ch? d? quay phim Ch? d? ch?p b?acung vy s? b? h?y ch ?p ta v?i dn flash 1: Off Nh?ng ci d?t ch?p b?a vyv ch?p b?a vy cn b?ng tr?ng s? v?ngi? nguy n ?ckhi ta ?t tngu?n my ?nh.ch?p Khi v?i dn flash, ch? d? ch?p b?as?vyb? h?y t?m th?i , nhung ci d?t c?a n v?n nc du?c uu l ? nh? b my ?nh C.Fn -I5 Th? t?ch?p b?a vy Th? t?ch?p b?a vy v ch?p b?a vy cn b?ng tr?ng c th? thay theo d?i ?tht? unhsau : 0: 0, -, +:T?m ?nh d?u dngng, s ?m t th? thi?u sng t?m th? v 3u dsng 1:-, 0,:+?m T ?nh d?u thi ?u sng, t?m th? dng t?m sng th? v u d sng B?a vy cn b?ng tr?ng AEB Theo u h?ng B/A Theo h u?ng M/G :ng sng : White balance ?n chu : White balance ?n chu - :Thi?u sng - : Thm mu lam - : Thm mu h?ng cnh sen + :Du sng + : Thm mu ?h phch + : Thm mu ?c l C.Fn -I6 Chuy?n d?i ann to 0: Disable 1: Enable (Tv/Av) Tnh nang ny ?c du th?c hi?n v?i ch? d? Av ch?p ?Tvsng v c?a ch? d? ?i thay th?t d thu?ng,ch?c nang t? d?ng sng khng u?c, my d ?nh s? t? d?ng chuy?n d?i sng t ? d?ng sang ch? d? t? di?u d?ng ch?nh b?ng cch th? sai cc uga thay tr?, ?i d nh th?i gian ch?p Av) (hay kh?u d? (Tv) cho?nd d?tu?c d d? sng thch h?p C.Fn I-7 ?ng b?ndflash mode Av 0: Auto Thng thu ?ng, my u?c d ic t? d?ng t?c n d?tr m?p ng v1/250 giy d?n 30 giy Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 192 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) y l ph ?m vi an n d hi?u qu? nh?t ?u n b?n ch?p t?c d? on cao thhnh h ?nh c th? t?i m ?t ph?n hay n ph to?n 1/250 d?n 1/60 giy (t? d?ng) Khi ch ?p v?in dflash ? d? ch uu tinkh?u d?(Av),? dngannht tr ?ng my ch?p v?i t?c d? n tr m?p qu ch?m di?u ki?n thi?u sng,y ch?c cho php nangcin ?ct d? mn tr?p t?i da 1/60 giy Nh?m trnh rung my v nho b? ch? d? Tuyn, nhi ch ? d? c th? d u?c chi?u d? sng ungnhph ?n h?u c?nh c th? b? t?i 1/250 giy? (c d?nh) T?c d? mn tr ?p s?u?c d ic c? d?nh ? t?c d? 1/250 i d?t yn Cngan my ? brungv lm nho ch ? d? so v?i i d?t c Auto n ? tr Tuy nhin ?n phh ?u c?nh c th? b? t?i 1: 2: C.Fn IICH: ?C NANG LIN QUAN ?N HNH ?NH C.Fn II -1 Gi?m nhi?u ch?p ch?m 0: Off 1: Auto Khi ch ?p v?i th?i gian n tr?p m lu t? m?t giyn,tr? tnhl nang?mginhi?u s? t? d?ng du?c kch ho?t my ?nh nh?n th?y ?n nhi?u xu?ti hi dC?t [Auto] s? hi?u qu? d?i v?i da ?s tr u?ng h?p 2: On Gi?m nhi?u s? u?cd th?c hi?n ch?p v?i nth?i tr?p gian lu t?m m?t giyn.tr? Ci l d?t [On] r?t hi?u qu? d?i v?i ch? lo?i d? nhi?u gi?m nhi?u m t?Auto d?ng ] khng [ nh ?n bi?t hay gi?m m?t cch khng hi?u qu? Ch : ? V ?i ic d?t v 2, sau ?nh u d?c ch?p, th?i gian x? l gi?m nhi?u uong cung lu t duong ?i v th?i gian oi ph sng ?a c b?c ?nh Trong nh qu gi ? tr m nhi?u, B?n khng th? ch?p ?nhu?c, d cho d?n khinhqugi ?m tr nhi?u ho n t?t ? T?i m?c ISO 1600, ?c m d? nhi?u c th? on nhi?u h ?ng tru h?p so?i vtru ?ng h?p v ? V ?i ic d?t [ 2On ],Khi ch ?p b?ng Live View v?i t?c d? n tr m?pm ? lu,trongqu trnh x? l gi?m nhi?u,ngd ch? BUSY s? hi?n th? trn mn hnh LCD Trong qu trnh gi?m nhi?u, ta v?n ti c?pth? t?c ch?p ?nh ung Nh ta khng?ythgtrn mn hnh LCD v khung?mngc?, d ta khng th? l?y nt, cung khngn th? t?t nh?t b? c?c n l hy ch ? my ?nh x? l nhi?u xong m?i ti?p t?c ch?p l?i C.FnII-2 Gi?m nhi?u ch?p v?i ISO cao Gi?m nhi?uu?c d t?o n b ?cb h nh Cho d nhi ?u u d?c gi?m p d?ng ? b?t d? nh?y k? ISO no Nhung n ch ? th?t s? hi?u khiqu? ch ?p v?i d? nh?y ISO cao.V?id? nh?y ISO th?p hon, ph ?n nhi ?u vng bng ?i u?c td gi?m nhi?u on ph h?n khc, thay d?i nh?ng i d?t nbc du?i dy cho ph h?p v?i m?c d? nhi?u 0: Standard Chu?n 1: Low Th?p Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 193 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) 2: 3: Strong Cao DisableT?t ch?c nang gi?m nhi?u Ch : ? V ?i ic d?t2,tnh nang ?t th s? pht huy l?n nh?t g kh? gi ?m nhi?u nan ch? d? ch?p lin ?c t ? Khi xem ?i l nh h ?nh v?i d?nh dang RAW hay RAW+JPEG b?ng my ?nh hay in tr?c ti ?p my in, hi?u qu? gi?m d?nhi?u nh?y ISO ? cao c th ? kh nh?n bi?t B ?n c th? ki?m tra hi?u qu? gi?m d? nhi?u qua ph?n Photo m?nProfessional Digital C.Fn II -3 C?i thi?n chi ti?t ng chy sng v 0: Disable 1: Enable C?i thi?n chi ti?t ng sng D vung sai ?c du m? r?ng t? u xm m trung tnh (card xm tiu chu ?n 18%) d?n ng vsng nh?t S? chuy?n s?c gi?a ng xm cc vv c c vng sng s ? d u?c nhuy?non h Ch : ? V ?i ic d?t 1, ch?c nang c?i thi?n chi ti?t ng sng (Auto v lighting Optimizer) ? t? s d?ng Disable [ ] v khng ? ththay d?i ? V ?i ic d?t 1, ph?n nhi?ungtrong bng t?i v c th? s? ont so h?i v nh b th u?ng ? V ?i ic d?t 1, ta ccith? d? nh?y ISO t? 200 d?n 400 ?ng th?i bi?u u?ng D+ t s ? hi?n th? n tr mn hnh LCD v khung ?m ng C.Fn IIICH: ?C NANG LI N QUAN MY ?N VI?C T? ?NG L?Y NT/ CH ? ? B?M C.Fn III -1 i ?u khi?n ?ng knh khng th? t? l?y d?ngnt Khi ch ?c nang t? d?ng l?y nt khng th? u?c, l?ymynt?nh d c th? ho?c c? g?ng l?y nt l?i ho?c ng ung ?i l 0:Ti?p t?cm tki?m vi?c l?y nt 1:Ngung khng ?c g?ngm tki?m Ch?c nangy nngung khng cho my ?nh s? g?ng m ki t?m vi?c l?ykhi nt n khng ?t d du?c ?c bi?t ti ?n l?i v?i cc ?ngu knh Tl v sichng r ?t d? b? m?t nt C.Fn III -2 0: 1: Phuong th ?c ch?n di?m l?y nt t? d?ng B?m nt d? hi?n th? cc di?m l?y nt t? d?ng ng ccsau phmd d d? di chuy?n v ch?n di?m l?yt?ntd?ng B?m nt d? my ?nh t? ch?n cc di?m l?y nt t? d?ng Nhung ?u n mu?n t? di?u ch?nh cc di?m l?yy nt th ndngcc phm m ui nt Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 194 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Ch : n?u b?ni cd?t tnh nang n ltr1, th vi?cch? d?nh ch?c nang cho nt SET s? khng th? ci d?t C.Fn III -3 Hi?n th? cc di?m m my ?nh d ng d? l?y nt t? d?ng 0: On B?t tnh nang y n 1: Off T?ttnh nang ny Khi my ?nh l?y ntnhthcng d?i u?ng, t cc di?m l?y nt s? khng n (mu sng d?) l khung?m ng Hy t?t n, n?u b?n th?y cc mudi?m d ? ny lm mnh b? chi ph?i Tuy nhin, cc?mdiny s? v?n sng n l ?n b di chuy ?nn b?ng tay C.Fn III -4 B?t nd flash h? tr? l?y nt Ch?c nang b?t m ch sng pht ra? tdn flash trn my hay ?t mnd flash?ngbn ngoi ? d h? tr ? l?y nt 0: Enable-B?ttnhnangny 1: Disable -T?ttnh nangny 2: Enable External flash -Ch? only b?t tnh nangny dngdn flash bn ngoi 3: IR AF assist beam only Ch? c c dn flash ?c thud ng EOS -dedicated speedlite c tnh nang pht chng sng h?ng ngo?i [Infrared -Assist AF beam]b?n m khng th ? nh n th ?y b?ng m?t u?ng thd? h? tr ? l?y ntCh ?n l?ay ntrnh cc dn flash chm pht tia sng ?ng gi nh u dn flash trn my ?nh C.Fn III -5 Kho guong ?t l ? v? tr nl?t l Ch?c nangy ncho php my kho guong ?tkhi l ?t l nl tru ?c ch?p, ch?c nang h?p ph dng ?ng knh tele, ch?p macro, s? d?ng ko di ?ng tiu n?i ? c, hay ?p ch v?i th?i gian oi ph sng lu 0: Disable M ?c d?nh ci d?t ntrmy 1: Enable Khi ?m b nt ch?p l?n d?u n, my ti s? kho u gong ?t l vb?n ph?i b?m ti?p t ch?p n l?n n?a d? ch?p nh.h Nh ?m trnh my ?nh?rung b chuy ?n d?ng c?a uong g ?t l gy n, n c th? ?nhu?ng h d?t vi?c ch?p v?i ?ng knh tele hay ch?p v?i c? ly g?n C.Fn IV CC : CH ?C NANG LIN QUAN ?N S? V?N HNH Thay ? di cc thng s?n tr my ?nh b?ng cch s? d?ngn m hnh di?u khi?n nhanh Cch ny ung c gi?ngu nh khi?nb ch?nh cc thng ?s C.Fn unhbn du ?i dy [AF and metering buttons]-1: C.Fn IV [AF point selection method] -2 : C.Fn III [Assign SET button] : -2C.Fn IV Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 195 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) C.Fn IV -1 Nt l?y nt v nt sng B?n c th? thay ?i d ch?c nang b?m m?t n?a nt ch?p, nt AE (*)trn AF my v ?nh C th? ch? d?nh nhi?u ch?c nang cho um?t o sng nt &Nhl ?y nt, Kho nt, Kho sng, d?ng vi?c l?y ntonhay gi ?nd lkhng ch? ch?c ng na no ?c C.Fn IV -2 Ch? d?nh ch?c nang cho nt SET K hi ?m b nt yn n s? th?c hi?n m?t ch?c o d nang m bn?n d ch? d?nhunh bn du ?i dy 0: DefaultKhng ch? d?nh 1: Image Quality i ?u ch?nh d?nh d?ng nh ?nh h B?m nt Sets? hi?n th? n hnh m ci d?t d?nh d?ng t?p tin n LCD ?nh Ch tr ?n m?t d?nh d?ng on d r?i b?m nt SET 2: Picture style i ?u ch?nh ki?u ?nh B?m nt Sets? hi?n th? n hnh m ci d?t ki?u ?nh n LCD tr Ch?n m?t ki?u ?nh b?t k? r?i b?m nt SET 3: While balance -i ?u ch?nh nc b?ng tr?ng B?m nt Set s? hi?n th? n hnh m cid?t cn b?ng tr?ng n LCD tr Ch ?n m?tci d?tb?t k? r?i b?m nt SET 4: Flash Exposure Comp -B tr? sng n d flash B?m nt Sets? hi?n th? n hnh m ci d?t btr? sng n d flash trn LCD ?nCh m?t ic d?tb?t k? r?i b?m nt SET 5: Viewfinder Electronicthu level ?c canh ngan di?n t? B?m nt Set s? hi?n th? n hnh m cid?t u?c th canh ngan di?n n t? b khung?mng Ch : N ?u ch?c nang (C.Fn -2-1 AF Piont selection method) ?c phuong ch?n di?m th l?y t ?t n d?ng u d?c b?t n, lth tnhang n trn khng? th i c d?t C.Fn IV -3 Thay ? di u?ng h xoay Av/Tv 0: Normal 1: Reverse direction ?u (chi ng u?c l?i) Vng xoayd? ch?nh t?c d? nm tr ?pv kh?u d?c th? d?i chi?u Vnhd?: th u?ng b xoay vng sang ph ?i ths? ch?nh t?c nd?trm ?p nhanhon, h sau thay ?i [1] d Reverse direction, xoay vng sang ph ?i th s? ch?nh t?c nd? tr ?mp ch?monh Trong mode manual, ?nghuxoay c?a cc ng v v c th? du?c d?i u?c ng l?i Trong cc mode?pchkhc, vng c th? d u?c d?i u?c ng chi?u u?ng H xoay c?a ng v s? khng thay d?i ch?p manual b ?tr vsng C.Fn IV -4 Mn hnh l?y nt Tu? v o cc ci d ?t cc thng s? n du?i b cho nm hnh ? ly nt, nh?ng i dc ?t thch h?p s? cho php b?n th?yc rc di ?m l?y nt khung ng?m Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 196 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) 0: 1: 2: EF-A Mn hnh l?y ntchu?n m?c, cc di?m l?y nt m? Cn i ho b?ng d? sng h n m hnh khung ?m ng v d? sng di?m l?y nt chou?i phpng d ngd? d ng th?c hi?n vi?c l?y nt EF-D Gi?ng mn hnh ? tr n nhung c th m khung ?i lu nb khung?m ng , lu ?i yn cho php ?n b ch?pnhh?nh th?ng khng v b? nghi ng hay xo EF-S Mn hnh hi?n th?rng, r ccdi?m l?y nt d? nh?n on th?y mn hhnh EF-A R?t thch ?p h v?i u?i ng th u?ng n dg ch?c nang l?y nt b?ng y ta - Ch? d? yn ho?t d?ng r?t hi?u qua v?i cc ?ng knh nhanh hay c kh?u d? ?i v?i cc ?ng ch?m knh hay c kh?u d? t?onl?n 2.8h th khung ng ?m s? t?i hon n bh th u?ng C.Fn IV -5 Chn thng tin ?m ki tra tnh nguy n thu? c?anh h ?nh 0: Disable 1: Enable Thng tin dng? dki?m tra tnhn nguy th?y h nh c?a ?nhu?c d ua d vo ?t d?ng t?p tin?nh nh H ?nh sau thng tin ki?m u?c u dtra a vod ?s hi?n th? v?iu?ng bi?u t ? ki?m tra xem nh ?nh h c ph?i nguyn l th?y hay khng, ta ph?i ng ph?n d m?m Original Data Security-E3Kit (bnOSK ?i) r Ch : ? Nh?ng n hh ?nh yn khng tuong thch ?i vtnh nanghom /gi ?i m hnh ?nh c?a ph?n m ?m ODS Kit OSK -E3 Ph?n 3: ANG K My MENU My Menu l m?t menu thu nh? c?a menu n my tr ?nh, b?n ch? d?nh nh?ng menu o thu n?ng dng vo n d? ti?n s? d?ng gi?mv th?i gian m kit?m.Bn du?i tab My menu, b?n c th? dang k su ?c m vnh?ng ch?c nang tu? ch?nh n m b??ntrth u?ng n dg CH ?N [My Menu settings] ? B?m nt d? hi?nnth? hnhmmenu ? Ch?n tab [], bn du ?i ch?n m?c [My Menu Setting], r?i b?m nt ANG K ? Ch?n Register [ to My menu ],?i r b?m Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 197 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) ANG K CH ?C NANG S? D?NG ? Ch?n ch?c nang danh sch, r?i b?m ? Mn hnh m ?i xu?t hi?n, u c?uy xc nh?n ch?c nang v?a ci Ch ?n [Ok] b?m v nt d? dang k ? B?n u d?c php dang k t?i da ch?c nang ph?n My Menu ? Tr? v? nm hnh ? bu?c 2, b?m nt Ci d?t My Menu ? Sort ?p (s x?p) B?n c th? thay d?i th? t? c?a nh?ng ch?c nang dang krong bu ?c My 2, Menu T ch?n m?cSort [ ] Ch ?n cc ch?c nangb?n m mu?n thay d?i v? tr, r?i Khib?m ?u bi tu?ng [] xu ?t hi?n n b ph?i c?a m?c u?c d ch?n, b?m phm d? chuy?nn/xu?ng l menu, ?i r b?m ? Delete / Delete all Xa ch?c item nang ( danh h c ?sc a My Menu / Xo h ?t) Dng d? xo kh?i danh nh?ng sch m ?c d dang kho?c xo t?t.Trong c? bu ?c 2, ch?n [Delete item/items ], ?i r ch?n ch?c nang mu?n xa ? xa t?t c? cc m?c My Menu, ch?n Delete [ all ] items ? H i?n th? My Menu N ?u ch?c nang y du?c n kch ho ?t [Enable], My th Menu s? xu?t hi?n n d?u ti mn hnh menu Cch ci d?t,rong t bu ?c 2, ch?n Display [ from My Menu ], v ch ?n [Enable ] Ph?n :ANG K C H ? ? CH?P RI NG C Bn c?nh cc ch? d? ch?p, u?c d?nh d nghia ns?n my,trnhu Tv, Av, chng ta c ? th d?nh nghia ng ri m ?t ki?u ch?p cho chng ta B?n m di?u c th? y n b?ng l cch xoay nt ch?nh ch? d? ch?pd?n v? trV C.dang k ci ?t d ng ri c?a mnh, nhu l ch ? d?ch?p,ch? d? l?y nt t? d?ng,ch? d?do sng, ch? d? b?m my Nhu v?y s? r?t ti?n l?i ta mu?n chuy?n d?i cch nhanh chng?nd ccthng ? s ri ng m b?n thu?ng ng d CH ?N [Camera user setting ] ? B?m nt d? hi?nnth? hnhmmenu ? Ch?n tab [ ], bn du?i ch?n m?c Camera [ user setting ],?ir b?m n t Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 198 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) CH ?N [Register] ? Ch?n Register [ Setting ],?i r b?m CH ?N M?T CH?C NANG ? Xoay vng d? ch?n m?t ch? d? ,C r?ib?m nt ? Trn mn hnh hi ?n thng bo, u c?u y xc nh?n vi?c dang k? tr n B?n ch?n [OK] r?i b?m nt ? Nh?ng ic d?t? tr n s? u d?c dang k s? d?ng ch? d? ch?p C Xo nh?ng ci d?t n tr Trong bu ?c ? hu?ng d?n n, tr b?n ch?nClear [ Settings ].Nh?ng i c d?t cho ch? d? C s? quayv? gia ?tr m ?c d?nh ban d?u Nh ?ng ch?c nang c th? dang ch? k cho d?C ny ?nhd?ng nh h ?nh (Quality), ti?ng uk (Beep), ch?c nang ch?p khng c?n th? nh? (Release shutter without ch?c card), nang m?t d?-eye (RedOn/Off), th?i gian xem l?i hnh ?p ch (Review time), ch?c nang ch?nh t?i b?n nh (Peripheral gc h illumination correct ion), di?u khi?n n Flash d (Flash control) ?m ch?c bao nang g pht chm sng ?y lnt (FlashFiring), d?ng n tr b? ?p ho (Shutter m sync.), b tr ? d n flash (Flash exposure compensation), ? d? -TTL E IIch Ch?p b?a vy(Exposure compensation/AEB), t?iuu ? d sngt? d?ng (Auto Lighting Optimizer), cn b?ng tr?ng (White balance), di?u ch?nh cn b?ng tr?ng (Custom WB), ch?p b?a vy cn b?ng tr?ng (WB SHIFT/BKT), khng gian mu (Color space), ki?u ?nh (Picture Style) T? d?ng ch?nh d? nh?y ISO o) (ISO Aut Ch?p LiveView, Ch? d? l?y nt t? d?ng (AF mode), u?i Hi?n n hnh mth? l LCD (Grid display), ? l?pGid? sng th?c t? c?an ?nh hnh qua LCD m(Exposure simulation), h? d? c ch?p t ti?ng ?n (Silent shooting), th?i gian kho (Metering imer) t, ? T l? co Aspect ( ratio) C?nh bo ng v du sng (Highlight alert), ?n th??mdi Hil?y nt (AF point display), bi?u d? Histogram, nh di ?n tr (Slide show), ci bu?c nh?y duy?t nh (Image h jump w/6 ) T? d?ng t?t (Auto power t? d?ng off), xoay nh hkhi ?p ch d?c (Auto rotate), phuong th?c dnh s? t?p nh tin ?nhhT?p ( tin numbering) Ch?nh d? sngn mhnh LCD (LCD brightness), ch?c nang m l s ?ch c?m bi?n nh h ?nh (Sensor cleaning), kho vng di?u khi?n nhanh (Lock ) Nh?ng ch?n l?a n g ri khib?m nt (INFO button display options) Cc ch?c nang cho php i d?t c ng ri (Custom Functions) Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 199 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Ch : ? Cc ci d?t ph?n My Menu s? th? khng dang k ? Khi ch?n ch? d? ch?p C th ch ?c nang [ Clear all camera setting ] v [ Clean all custom func (C.Fn) ] ?s khngb? ?nhu?ng h ? Khi ch?n ch? d? ch?p C b?n v?n c th? thay ci d?i d?t ntrmy ?nh: nhuch?c nang b?m my v nh?ng ic d?tkhc c menu, ?u nb?n mu?n dang k nh?ng thay d?i ny, hy xem?i l ph?nnhtrby ? tr n ? Khib?m nt ?n b c th? ki?m tra ch? od?dang ch?pdu ?c n dang k t?i v? tr C H ?T Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 200 / 201 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin tra ng webvnolas.com ) Ti li ?u tham kh?o - Sch Canon EOS 60D Instruction Manual www.w ikipedia org www.usa.canon.com www.photo.net.ph www.the -digital -picture.com Ti li ?uny du?c muav ch?luu hnh ?i n b? cho thnh vin trang web vnolas.com Vui lng khng ? tr nchia b?t sk? trang oweb n khc, k? c?cc trang luu ? nh tr u rapidshare, file ,v hottrn cc blog c nhn Khng du ?c phn ph?iu?i d d?ng b?n in, bn l?i hay ph ? bi?nu?i db?t k?nhh th ?c o n m khng c s? d?ng c?a chng ti ?t R mong s? ?ng gp h? v c?a cc thnh vinv b?n d?c d? chng ti ng y cng hon thi ?n cc s?n ph?m Xin chn thnh c ?m on Bin t ?p vi n trang web vnolas.com ?ch vbin d so ?n T rang 201 / 201
- Xem thêm -

Xem thêm: Canon_EOS_60D, Canon_EOS_60D

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn