4 POLIME

6 92 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:13

Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 POLIME DẠNG 1: LÍ THUYẾT Câu – THPTQG 2018 -204: Trùng hợp vinyl clorua thu polime có tên gọi A poli(vinyl clorua) B polipropilen C polietilen D polistiren Câu – THPTQG 2018 -203 : Polime sau thuộc loại polime thiên nhiên? A Polistiren B Polipropilen C Tinh bột D Polietilen Câu – THPTQG 2018 -202: Trùng hợp etilen thu polime có tên gọi A polietilen B polistiren C polipropilen D poli(vinyl clorua) Câu – THPTQG 2018 -201: Trùng hợp propilen thu polime có tên gọi A polipropilen B polietilen C polistiren D poli(vinyl clorua) Câu Tơ nitron (olon) sản phẩm trùng hợp monome sau đây? A CH2 = C(CH3) – COOCH3 B CH3COO – CH = CH2 C CH2 = CH – CN D CH2 = CH – CH = CH2 Câu Trong polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ tằm, sợi tơ nitron B tơ visco tơ nilon-6 C sợi bông, tơ visco tơ nilon-6 D sợi tơ visco Câu Tơ nilon-6,6 sản phẩm trùng ngưng A etylen glicol hexametylenđiamin B axit ađipic glixerol C axit ađipic etylen glicol D axit ađipic hexametylenđiamin Câu Các polime thuộc loại tơ nhân tạo A tơ nilon-6,6 tơ capron B tơ visco tơ xelulozơ axetat C tơ visco tơ nilon-6,6 D tơ tằm tơ vinilon Câu Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ nilon-6,6 B Tơ visco C Tơ nitron D Tơ xenlulozơ axetat Câu 10 Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C xà phòng hóa D thủy phân Câu 11 Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng với axit teraphtalic với chất sau đây? A Etylen glicol B Etilen C Glixerol D Ancol etylic Câu 12 Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH2 = CH – CN B CH2 = CH – CH3 C H2N – [CH2]5 – COOH D H2N – [CH2]6 – NH2 Câu 13 Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ? A Nilon-6,6 B Polietilen C Poli(vinyl clorua) D Polibutađien Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng: CH≡ CH + HCN →X; X → polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 → polime Z Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A Tơ capron cao su buna B Tơ nilon-6,6 cao su cloropren C Tơ olon cao su buna-N D Tơ nitron cao su buna-S Câu 15: Tơ nilon - 6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng A HOOC-(CH2)4-COOH H2N-(CH2)6-NH2 B HOOC-(CH2)4-COOH HO-(CH2)2-OH C H2N-(CH2)5-COOH Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 D HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH Câu 16: Poli (metyl metacrylat) nilon-6 tạo thành từ monome tương ứng A CH3-COO-CH = CH2 H2N-[CH2]5-COOH B CH2 = C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH C CH2 = C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]5-COOH D CH2 = CH-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH Câu 17: Dãy gồm chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A stiren; clobenzen; isopren; but-1-en B 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua C 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen D buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en Câu 18: Phát biểu sau đúng? A Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N B Tơ visco tơ tổng hợp C Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng monome tương ứng D Trùng hợp stiren thu poli(phenol-fomanđehit) Câu 19: Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Câu 20: Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (1), (3), (6) B (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (3), (5) Câu 21: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A poli(metyl metacrylat) B poli(etylen terephtalat) C polistiren D.poliacrilonitrin Câu 22: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 D CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 23 Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D Câu 24: Sản phẩm hữu phản ứng sau không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp vinyl xianua B Trùng ngưng axit ε-aminocaproic C Trùng hợp metyl metacrylat D Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic Quan trọng Câu 25 Cho chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5) Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (3), (4) (5) B (1), (2) (3) C (1), (3) (5) D (1), (2) (5) Câu 26 Cho polime : (1) polietilen , (2) poli (metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) (6) tơ nilon-6,6 Trong polime trên, polime bị thuỷ phân dung dịch axit dung dịch kiềm là: A (2),(3),(6) B (2),(5),(6) C (1),(4),(5) D (1),(2),(5) Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 -204: xt,t nCH2  CHCl   ( CH2  CHCl ) n (poli vinylclorua) Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Chọn A Câu – THPTQG 2018 -203 : Tinh bột thuộc polime thiên nhiên Chọn C Câu – THPTQG 2018 -202: xt,t CH2  CH2   ( CH2  CH2 ) n : poli etilen Chọn A Câu – THPTQG 2018 -201: xt,t CH2  CH  CH3    ( CH2  CH(CH3 ) ) n : Polipropilen Chọn A Câu xt,t CH2  CH  CN    ( CH2  CH(CN) ) n : tơ olon Chọn C Câu Polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là: sợi bơng tơ visco Chọn D Câu nNH2 (CH2 )6 NH2  nHOOC(CH2 )4 COOH  ( NH(CH2 )6 NH  CO(CH2 )4 CO) n  nH2O Chọn D Câu Tơ visco tơ xelulozơ axetat tơ nhân tạo chọn B Câu Tơ nitron điều chế phản ứng trùng hợp Các tơ lại điều chế phản ứng trùng ngưng Chọn C Câu 10 Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng trùng ngưng Chọn A Câu 11 nOH(CH2 )2 OH  nHOOCC6H4COOH  ( O(CH2 )2 OOCC6H4CO) n  nH2O Chọn A Câu 12 xt,t CH2  CH  CN    ( CH2  CH(CN) ) n : tơ nitron Chọn A Câu 13 nNH2 (CH2 )6 NH2  nHOOC(CH2 )4 COOH  ( NH(CH2 )6 NH  CO(CH2 )4 CO) n  nH2O (phản ứng tạo nilon-6,6 Chọn A Câu 14: CH  CH  HCN  CH2  CHCN(X) 0 0 xt,t CH2  CH  CN    ( CH2  CH(CN) ) n : tơ olon xt,t nCH2  CHCN  nCH2  CH  CH  CH2    ( CH2  CH(CN)  CH2  CH  CH  CH2 ) n (phản ứng tạo cao su buna-N) Chọn C Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu 15: nNH2 (CH2 )6 NH2  nHOOC(CH2 )4 COOH  ( NH(CH2 )6 NH  CO(CH2 )4 CO) n  nH2O (phản ứng tạo nilon-6,6) Chọn A Câu 16: nNH2 (CH2 )6 NH2  nHOOC(CH2 )4 COOH  ( NH(CH2 )6 NH  CO(CH2 )4 CO) n  nH2O (phản ứng tạo nilon-6,6) xt,t CH2  C(CH3 )COOCH3    ( CH2  C(CH3 )(COOCH3 ) ) n (phản ứng tạo poli metyl metacrylat) Chọn C Câu 17: Các chất có liên kết pi phân tử có khả trùng hợp Chọn B Câu 18: A sai: Trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N B sai: tơ visco tơ nhân tạo C D sai Trùng hợp stiren thu poli(stiren) Chọn C Câu 19: Các tơ tổng hợp là: tơ capron, tơ nitron, nilon-6,6 Chọn A Câu 20: Các polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: (3), (4), (5) Các polime lại tổng hợp từ phản ứng trùng hợp Chọn B Câu 21: nOH(CH2 )2 OH  nHOOCC6H4COOH  ( O(CH2 )2 OOCC6H4CO) n  nH2O (phản ứng điều chế poli(etylen terephtalat) Chọn B Câu 22: (phản ứng tổng hợp cao su buna-S) Chọn C Câu 23 Các tơ thuộc loại tơ poliamit: tơ capron; tơ nilon-6,6 Chọn B Câu 24: xt,t CH2  C(CH3 )COOCH3    ( CH2  C(CH3 )(COOCH3 ) ) n (phản ứng chế tạo thủy tinh hữu cơ) Chọn C Câu 25 Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là: caprolactam (1); acrilonitrin (3), vinyl axetat (5) (vì phân tử có liên kết đơi) Chọn C Câu 26 Các polime bị thuỷ phân dung dịch axit dung dịch kiềm là: (2) poli (metyl metacrylat); (5) poli(vinyl axetat) (6) tơ nilon-6,6 Chọn B 0 Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 DẠNG2: BÀI TẬP TÍNH TỐN Bài tốn điều chế liên quan đến hiệu suất Câu Trùng hợp m etilen thu polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng 80% Giá trị m A 1,80 B 2,00 C 0,80 D 1,25 Câu Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 286,7 B 358,4 C 224,0 D 448,0 Câu 3: PVC đ/cchế theo sơ đồ sau CH4 C2H2 CH2 = CHCl PVC Tính thể tích khí thiên nhiên (ở đktc) cần thiết để điều chế 8,5 kg PVC , biết khí thiên nhiên chứa 95% CH4 thể tích? A 50 m3 B 45m3 C 40 m3 D 22,4 m3 Bài toán hiệu suất Câu Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 113 114 C 121 152 D 121 114 Câu 5: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k A B C D Hướng dẫn: Câu Bảo toàn khối lượng ta có: metilen  mPE  (tấn) H  80%  m   1,25 (tấn) 80% Chọn D Câu Xét chất đầu chất cuối ta có: 2CH  C2H3Cl  PVC 2kmol 62,5kg x kmol 250kg  x  8kmol  VCH  179,2m3 H  50%  VCH  358,4m3  Vkhi TN  358,4  448m3 80% Chọn D Câu 3: HChung  15%.95%.90%  12,825% Xét chất đầu chất cuối ta có: Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 2CH  C2H3Cl  PVC 2kmol 62,5kg x kmol 8,5kg  x  0,272kmol  VCH  6,0928m3 H  12,825%  VCH  47,5m3  Vkhi TN  47,5  50m3 95% Chọn A Câu 27346  121 226 17176  113 Số lượng mắt xích đoạn mạch capron 113 Chọn C Câu 5: (C2H3Cl)k  Cl  C2k H3k 1Cl k 1  HCl Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 35,5(k  1) 100%  63,69% 12.2k  3k   35,5.(k  1) k 3 Chọn A %Cl  Sống để dạy Dạy online Vietjack ... A Câu 20: Các polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: (3), (4) , (5) Các polime lại tổng hợp từ phản ứng trùng hợp Chọn B Câu 21: nOH(CH2 )2 OH  nHOOCC6H4COOH  ( O(CH2 )2 OOCC6H4CO) n  nH2O... B 45 m3 C 40 m3 D 22 ,4 m3 Bài toán hiệu suất Câu Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27 346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 113 1 14. .. )6 NH2  nHOOC(CH2 )4 COOH  ( NH(CH2 )6 NH  CO(CH2 )4 CO) n  nH2O (phản ứng tạo nilon-6,6) Chọn A Câu 16: nNH2 (CH2 )6 NH2  nHOOC(CH2 )4 COOH  ( NH(CH2 )6 NH  CO(CH2 )4 CO) n  nH2O (phản
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 POLIME , 4 POLIME

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn