2 CACBONHIDRAT

12 70 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:13

Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận GLUCOZƠ + FRUCTOZƠ DẠNG 1: PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6) Câu – THPTQG 2018 - 201: Cho m gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 3,24 gam Ag Giá trị m A 1,35 B 1,80 C 5,40 D 2,70 Câu – THPTQG 2018 - 202: Cho m gam fructozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4,32 gam Ag Giá trị m A 7,2 B 3,6 C 1,8 D 2,4 Câu Đun nóng dd chứa 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO3 /NH3 lượng Ag tối đa thu đựơc m gam Hiệu suất pứ đạt 75% Giá trị m A 32,4 B 48,6 C 64,8 D 24,3g Câu Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn tồn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) khối lượng Ag thu là: A.2,16 gam B.3,24 gam C.12,96 gam D.6,48 gam Câu 5: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu 6,48 gam bạc Nồng độ % dung dịch glucozơ A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12,4 % Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 - 201: nC H O  nAg  0,015mol  m  2,7gam Chọn D Câu – THPTQG 2018 - 202: nC H O  nAg  0,02mol  m  3,6gam Chọn B Câu 0,6.108.75 nAg  2nC H O  0,6mol  mAg   48,6gam 100 Chọn B Câu nAg  2nC H O  0,12mol  mAg  0,12.108  12,96gam 12 6 12 6 12 6 12 Chọn C Câu 5:  nAg  0,03mol  mC H O  5,4gam 5,4  C%C H O  100%  14,4% 37,5 Chọn B nC H 12O6 12 6 12 DẠNG 2: PHẢN ỨNG LÊN MEN CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6) Câu Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu là: A.184 gam B.138 gam C.276 gam D.92 gam Câu Cho m gam glucozơ lên men, khí dẫn vào dd nước vôi dư thu 55,2g kết tủa trắng Tính khối lượng glucozơ lên men, biết hiệu suất lên men 92% Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận A 54 B 58 C 84 D 46 Câu Cho 360gam glucozơ lên men, khí dẫn vào dd nước vôi dư thu m g kết tủa trắng Biết hiệu suất trình lên men đạt 80% Giá trị m là: A 400 B 320 C 200 D.160 Câu Lên men glucozơ thành ancol etylic Tồn khí CO2 sinh trình hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư tạo 50 gam kết tủa, biết hiệu suất trình lên men đạt 80% Vậy khối lượng glucozơ cần dùng là: A.33,7 gam B.56,25 gam C.20 gam D 90 gam Hướng dẫn: Câu nC H OH  2nC H  4mol  mC H OH  184gam 12O6 5 Chọn A Câu 1  nCO  n  0276mol  mC H 2 Chọn A Câu nCO  2nC H O  4mol nC H 12O6 2 12O6  0,276.180.100  54gam 92 12 H  80%  nCO  3,2mol  n  nCO  3,2mol  m  320gam Chọn B Câu 1 nC H O  nCO  n  0,25mol 2 0,25.100 H  80%  nC H O   0,3125mol  mC H 80 Chọn B 12 6 12 12O6  56,25gam DẠNG 3: KHỬ GLUCOZƠ BẰNG HIDRO Câu 1: Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% A 2,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam Hướng dẫn: Câu 1: nC H O  nsobitol (C H O )  0,01mol 12  mC H 12O6 14  1,8gam H  80%  mC H 12O6  1,8.100  2,25gam 80 Chọn A Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận SACAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠ DẠNG 1: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN SACAROZƠ (C12H22O11) Câu 1.Để tráng bạc số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ tiến hành phản ứng tráng gương Tính lương Ag tạo thành sau phản ứng, biết hiệu suất trình 80%? A.27,64 B.43,90 C.54,4 D.56,34 Câu Thủy phân hoàn toàn kg saccarozơ thu : A kg glucozơ kg fructozơ B kg glucozơ C kg fructozơ D 0,5263 kg glucozơ 0,5263 fructozơ Hướng dẫn: Câu nC H O  2nC 12 12 H22O11 H  80%  nC H 12O6 nAg  2nC H 12O6  0,2mol  0,16mol  0,32mol H  80%  nAg  0,32.80%  0,256mol  mAg  27,648gam Chọn A Câu H C12H22O11  H2O   C6H12O6 (G)  C6H12O6 (F)  342kg 1kg 180kg x kg 180kg x kg 180  0,5263kg 342 Chọn D x DẠNG 2: PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN XENLULOZƠ HOẶC TINH BỘT (C6H10O5)n: Câu Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu là: A.360 gam B.480 gam C.270 gam D 300gam Câu Khi lên men ngô chứa 65% tinh bột khối lượng ancol etylic thu bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80% A.290 kg B.295,3 kg C.300 kg D.350 kg Câu Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic Toàn CO2 sinh cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư 750 gam kết tủa Hiệu suất giai đoạn lên men 80% Giá trị m là: A.940 g B.949,2 g C.950,5 g D.1000 g Câu Lên men tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic với hiệu suất giai đoạn 85% Khối lượng ancol thu là: A.398,8kg B.390 kg C.389,8kg D 400kg Hướng dẫn: Câu Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5  H (C6H10O5 )n  nH2O   nC6H12O6 mol 2mol n  mglu  360gam H  75%  mglu  360.75%  270gam Chọn C Câu mtb  650kg nC H OH  2nC H  2n.ntb  8kmol 12O6  mC H OH  369kg H  80%  mC H OH  295,3kg Chọn B Câu Hchung  80%.80%  64% 1 nC H O  nCO  n  3,75mol 2 3,75  ntb  mol  mtb  607,5gam n 607,5 H  64%  mtb   949,2gam 64% Chọn B Câu Hchung  85%.85%  72,25% mtb  950kg 12  .ntb  11,73 kmol n H  72,25%  nC H OH  11,73.72,25%  8,47kmol nC H OH  2nC H 12O6 5  mC H OH  389,8kg Chọn C DẠNG 3: Xenlulozơ + axit nitrit → xenlulozơ trinitrat Câu Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 Câu enlulozơ trinitrat u chế từ xenlulozơ axit nitric đ c có x c tác axit sunfuric đ c , nóng Để có 29,7 g xenlulozơ trinitrat , cần dùng dd chứa m kg axit nitric ( hiệu suất phản ứng 90%) Giá trị m ? A 30 B 21 C 42 D 10 Câu enlulozơ trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh, u chế từ xenlulozơ axit nitric Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g xenlulozơ trinitrat hiệu suất đạt 60% A 324,0 ml B 657,9 ml C 1520,0 ml D 219,3 ml Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu Thể tích dung dịch HNO3 63 % (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 297 gam xenlulozơ trinitrat A 243,90 ml B 300,0 ml C 189,0 ml D 197,4 ml Hướng dẫn: Câu [C6H7O2 (OH)3 ]n  3nHNO3  [C6H7O2 (ONO2 )3 ]n  3nH 2O 162ntÊn 297ntÊn 16,2tÊn x tÊn x  29,7tÊn H  90%  m[ C H O (ONO ) ]  90%.29,7  26,73tÊn Chọn A Câu [C6H7O2 (OH)3 ]n  3nHNO3  [C6H 7O2 (ONO2 )3 ] n  3nH 2O 2 n 189ntÊn x tÊn 297ntÊn 29,7tÊn x  18,9tÊn H  90%  mHNO  18,9  21tÊn 90% Chọn B Câu [C6H7O2 (OH)3 ]n  3nHNO3  [C6H 7O2 (ONO2 )3 ] n  3nH 2O mol n 6mol mHNO  378gam 378  630gam 60%  1000gam  VddHNO  657,9ml H  60%  mHNO  mddHNO Chọn B Câu [C6H7O2 (OH)3 ]n  3nHNO3  [C6H 7O2 (ONO2 )3 ]n  3nH 2O 3 mol n 3mol mHNO  189gam mddHNO  300gam  VddHNO  197,4 ml 3 Chọn D DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG CACBOHIDRAT DẠNG 1: PHẢN ỨNG CHÁY Câu – THPTQG - 2016: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu 1,8 gam nước Giá trị m là: Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận A 3,60 B 3,15 C 5,25 D 6,20 Câu – Chuyên Vinh - 2018: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm vinyl fomat, axit axetic, tinh bột lượng oxi dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cho hấp thụ hết toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thấy tách 92,59 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch lại giảm 65,07 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 12,5 B 14,5 C 17,0 D 10,0 Hướng dẫn: Câu – THPTQG - 2016: Qui đổi hỗn hợp thành C H 2O nC  nO  0,1125mol  m  mC  mH O  0,1125.12  1,8  3,15gam Chọn B Câu – Chuyên Vinh - 2018: nCO  n  0,47mol mddgiam  m  mCO  mH O  65,07  mH O  6,84gam  nH O  0,38mol 2 2 HCOOC2H3  3C  2H2O CH3COOH  2C  2H2O (C6H10O5 )n  6nC  5nH2O Qui đổi hỗn hợp thành C(amol);H2O(bmol) nCO  a  0,47mol nH O  b  0,38  m  0,47.12  0,38.18  12,48gam Chọn A DẠNG 2: LÝ THUYẾT Câu – THPTQG 2018 -201: Saccarozơ loại đisaccarit có nhi u mía, hoa nốt, củ cải đường Công thức phân tử saccarozơ A C6H12O6 B (C6H10O5)n C C12H22O11 D C2H4O2 Câu – THPTQG 2018 -202: enlulozơ thuộc loại polisaccarit, thành phần tạo nên màng tế bào thực vật, có nhi u gỗ, nõn Công thức xenlulozơ A (C6H10O5)n B C11H22O11 C C6H12O6 D C2H4O2 Câu – THPTQG 2018 -203: Glucozơ loại monosaccarit có nhi u nho chín Cơng thức phân tử glucozơ A C2H4O2 B (C6H10O5)n C C12H22O11 D C6H12O6 Câu – THPTQG 2018 -204: Fructozơ loại monosaccarit có nhi u mật ong, có vị sắc Công thức phân tử fructozơ A C6H12O6 B (C6H10O5)n C C2H4O2 D C12H22O11 Câu 5: Trong phân tử cacbohyđrat ln có A nhóm chức axit B nhóm chức xeton C nhóm chức ancol D nhóm chức anđehit Câu 6: Chất thuộc loại đisaccarit Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ Câu 7: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đ u có khả tham gia phản ứng A hoà tan Cu(OH)2 B thủy phân C trùng ngưng D tráng gương Câu 8: Trong u kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 A C2H5OH B CH3COOH C HCOOH D CH3CHO Câu 9: Saccarozơ glucozơ đ u có A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân môi trường axit Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → → Y → CH3COOH Hai chất , Y A CH3CHO CH3CH2OH B CH3CH2OH CH3CHO C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3CH2OH CH2=CH2 Câu 11: Chất tham gia phản ứng tráng gương A xenlulozơ B tinh bột C fructozơ D saccarozơ Câu 12: Chất không phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag A C6H12O6 (glucozơ) B CH3COOH C HCHO D HCOOH Câu 13: Dãy gồm dung dịch đ u tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerol, ancol etylic B glucozơ, andehit fomic, natri axetat C glucozơ, glixerol, axit axetic D glucozơ, glixerol, natri axetat Câu 14: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhi u nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng C Cu(OH)2 nhiệt độ thường D kim loại Na Câu 15: Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vô cơ, thu sản phẩm A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → → Y → axit axetic Y A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ, ancol etylic C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, anđehit axetic Câu 17: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đ u có khả tham gia phản ứng A hoà tan Cu(OH)2 B trùng ngưng C tráng gương D thủy phân Câu 18: Một chất thủy phân mơi trường axit, đun nóng khơng tạo glucozơ Chất A protit B saccarozơ C tinh bột D xenlulozơ Câu 19: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 20: Cho chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 A.3 B C D Câu 21: Thuốc thử để phân biệt glucozơ fructozơ A Cu(OH)2 B dung dịch brom C [Ag(NH3)2] NO3 D Na Câu 22 Trong chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ Số chất hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường A B C D Câu 23: Cho dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ Số lượng dung dịch tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 24: Khi thủy phân saccarozơ thu Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 A ancol etylic B glucozơ fructozơ C glucozơ D fructozơ Câu 25: Công thức sau xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Câu 26: Dãy chất sau đ u có phản ứng thuỷ phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 27: Cho dd: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol Có thể dùng thuốc thử sau để phân biệt dd A Nước Br2 B Na kim loại C Cu(OH)2 D Dd AgNO3/NH3 Câu 28: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ dạng bột nên dùng cách sau đây? A Cho chất tác dụng với HNO3/H2SO4 B Cho tứng chất tác dụng với dd I2 C Hồ tan chất vào nước, đun nóng nhẹ thử với dd iot D Cho chất tác dụng với vơi sữa Câu 29: glucozơ khơng có tính chất đây? A Tính chất nhóm andrhit B Tính chất poliol C Tham gia pứ thuỷ phân D Tác dụng với CH3OH/HCl Câu 30: Thuốc thử chọn để phân biệt dung dịch glucozơ, etylic, andehitfomic, glixerin A Ag2O/NH3 B Cu(OH)2 C Na D H2 Câu 31: Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá Z dung dịch xanh lam kết tủa đỏ gạch Vậy Z chất chất cho đây? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ Câu 32: Frutozơ không pứ với chất sau đây? A H2/Ni,t0C B Cu(OH)2 C Nước Br2 D Dd AgNO3/NH3 Câu 33: Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, dùng ba pứ hố học Trong pứ sau, pứ không chứng minh nhóm chức glucozơ? A Oxihố glucozơ AgNO3/NH3 B Oxi hóa glucozo Cu(OH)2 đun nóng C Len men glucozơ xtác enzim D Khử glucozơ H2/ Ni, t0 Câu 34: Cacbonhiđrat (gluxit,saccarit) là: A Hợp chất đa chức, có cơng thức chung Cn(H2O)m B Hợp chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn(H2O)m C Hợp chất chứa nhi u nhóm hidroxyl nhóm cacbonyl D Hợp chất có nguồn gốc từ thực vật Câu 35: Chất tham gia phản ứng tráng gương A xenlulozơ B tinh bột C glucozơ D saccarozơ Câu 36: Khi thuỷ phân tinh bột ta thu sản phẩm cuối là: A.mantozơ B frutozơ C glucozơ D saccarozơ Câu 37: Để xác định nước tiểu người bệnh nhân đái tháo đường người ta dùng: A Axit axetit B Đồng (II) hidroxit C Đồng oxit D Natri hidroxit Câu 38: Điểm giống glucozơ sacarozơ là; A Đ u có củ cải đường C Đ u hoà tan dd Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dd màu xanh B Đ u tham gia pứ tráng gương Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 D Đ u sử dụng y học Câu 39: Câu đ ng câu sau: Tinh bột xenlulozơ khác v A Công thức phân tử B Tính tan nước lạnh C Phản ứng thuỷ phân D Cấu tr c phân tử Câu 40: Nhận xét sau không đ ng? A Ruột bánh mì vỏ bánh B Khi ăn cơm, nhai kĩ thấy vị C Nhỏ dd iốt lên miếng chuối xanh thấy xuất màu xanh D Nước ép chuối chín cho pứ tráng bạc Câu 41: Ứng dụng ứng dụng glucozơ? A Làm thực phẩm dinh dưỡng thuốc tăng lực B Tráng gương, tráng phích C Nguyên liệu sản xuất ancoletylic D Nguyên liệu sản xuất PVC Câu 42: Các chất glucozơ(C6H12O6), fomandehit(HCHO), Axetandehit(CH3CHO), metylfomiat(HCOOCH3), phân tử đ u có nhóm –CHO thực tế để tráng gương người ta dùng: A C6H12O6 B.HCOOCH3 C CH3CHO D HCHO Câu 43: Cho biết chất sau thuộc monosacarit: A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Tinh bột D enlulozơ Câu 44: Cho biết chất sau thuộc polisacarit: A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Mantozơ D enlulozơ Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 -201: Saccarozơ: C12H22O11 Chọn C Câu – THPTQG 2018 -202: enlulozơ:  C6H10O5  n Chọn A Câu – THPTQG 2018 -203: Glucozơ: C6H12O6 Chọn D Câu – THPTQG 2018 -204: Fructozơ: C6H12O6 Chọn A Câu 5: Trong phân tử cacbohyđrat ln có nhóm chức ancol Chọn C Câu 6: Saccarozơ, mantozơ thuộc đisaccarit Chọn B Câu 7: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ khơng phải monosaccarit nên tham gia phản ứng thủy phân Chọn B Câu 8: Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 men C6H12O6  2C2H5OH  2CO2 Chọn A Câu 9: A sai sacarozơ không tráng bạc B sai chất đ u không phản ứng với NaCl D sai glucozơ không thủy phân Chọn C Câu 10: men C6H12O6  2CO2  2C2H5OH(X) t C2H5OH  CuO   CH3CHO(Y)  Cu  H2O xt CH3CHO  O2   CH3COOH Chọn B Câu 11: Glucozơ, fructozơ đ u tham gia phản ứng tráng gương Chọn C Câu 12: CH3COOH khơng có nhóm CHO nên khơng tham gia phản ứng tráng gương Chọn C Câu 13: Glucozơ glixerol đ u có nhi u nhóm –OH k nên có phản ứng với Cu(OH)2 Axit axetic có tính axit nên phản ứng với bazơ Cu(OH)2 Chọn C Câu 14: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhi u nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường thấy tạo dung dịch màu xanh Chọn C Câu 15: H (C6H10O5 )n  nH2O   nC6H12O6 (G) Chọn B Câu 16: H (C6H10O5 )n  nH2O   nC6H12O6 (X)   men C6 H12O6  2CO2  2C2H5OH(Y) xt C2 H5OH  O2   CH3COOH  H2O Chọn B Câu 17: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đ u monosaccarit nên đ u có khả tham gia phản ứng thủy phân Chọn D Câu 18: Protit thủy phân thu amino axit Chọn A Câu 19: Các chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là: glucozơ, fructozơ Chọn C Câu 20: Sống để dạy Dạy online Vietjack 10 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Các chất tác dụng với Cu(OH)2 là: glixerol, glucozơ axit fomic Chọn A Câu 21: Cho hỗn hợp vào nước brom, chất làm màu nước brom glucozơ, chất lại không màu nước brom fructozơ Chọn B Câu 22 Các chất hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: axit axetic, glixerol, glucozơ Chọn A Câu 23: Các dung dịch tham gia phản ứng tráng gương là: glucozơ, anđehit axetic, fructozơ Chọn A Câu 24: H C12H22O11  H2O   C6H12O6 (G)  C6H12O6 (F) Chọn B Câu 25: enlulozơ: (C6H10O5 )n  C6H7O2  OH 3   n Chọn A Câu 26: Các monosaccarit không bị thủy phân Chọn C Câu 27: Cho dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 u kiện thường Có dung dịch tạo thành dung dịch màu xanh xếp vào nhóm I glucozơ, glixerol, dung dịch lại xếp vào nhóm II fomanđehit, etanol khơng có tượng Nhóm I cho tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng Chất tạo kết tủa đỏ gạch glucozơ Chất lại khơng có kết tủa đỏ gạch glixerol Nhóm II cho tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng Chất tạo kết tủa đỏ gạch fomanđehit Chất lại khơng có kết tủa đỏ gạch etanol Chọn C Câu 28: Hòa tan bột nước, chất không tan xenlulozơ, tinh bột chất tan saccarozơ dung dịch không tan đem đun nóng thử với dung dịch I2, chất tạo chất màu xanh tinh bột, chất lại khơng có tượng xenlulozơ Chọn C Câu 29: Glucozơ monosaccarit nên khơng có phản ứng thủy phân Chọn C Câu 30: Cho dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 u kiện thường Có dung dịch tạo thành dung dịch màu xanh xếp vào nhóm I glucozơ, glixerin, dung dịch lại xếp vào nhóm II etylic, andehitfomic khơng có tượng Nhóm I cho tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng Chất tạo kết tủa đỏ gạch glucozơ Chất lại khơng có kết tủa đỏ gạch glixerin Nhóm II cho tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng Chất tạo kết tủa đỏ gạch andehitfomic Chất lại khơng có kết tủa đỏ gạch etylic Chọn B Câu 31: Sống để dạy Dạy online Vietjack 11 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Z có phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch nên Z saccarozơ Chọn C Câu 32: Fructozơ không làm màu nước brom Chọn C Câu 33: Phản ứng lên men không chứng minh glucozơ có nhóm chức –CHO Chọn C Câu 34: Cacbonhiđrat (gluxit,saccarit) là: Hợp chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn(H2O)m Chọn B Câu 35: Glucozơ có phản ứng tráng gương Chọn C Câu 36: H (C6H10O5 )n  nH2O   nC6H12O6 (G) Chọn C Câu 37: Các bệnh nhân đái tháo đường nước tiểu có đường nên dùng đồng (II) hidroxit để nhận biết Chọn B Câu 38: Glucozơ saccarozơ đ u hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh Chọn C Câu 39: Tinh bột cấu tạo từ gốc   glucozơ, xenlulozơ cấu tạo từ gốc   glucozơ Chọn D Câu 40: Vỏ bánh mỳ ruột bánh mỳ vỏ bánh mỳ tiếp x c với nhiệt độ cao Chọn A Câu 41: Sản xuất PVC ứng dụng etilen Chọn D Câu 42: Các chất glucozơ(C6H12O6), fomandehit(HCHO), Axetandehit(CH3CHO), metylfomiat(HCOOCH3), phân tử đ u có nhóm –CHO thực tế để tráng gương người ta dùng C6H12O6 giá thành rẻ Chọn A Câu 43: Glucozơ thuộc monossaccarit Chọn A Câu 44: enlulozơ thuốc polisaccarit Chọn D  Sống để dạy Dạy online Vietjack 12 ... D 0, 526 3 kg glucozơ 0, 526 3 fructozơ Hướng dẫn: Câu nC H O  2nC 12 12 H22O11 H  80%  nC H 12O6 nAg  2nC H 12O6  0,2mol  0,16mol  0,32mol H  80%  nAg  0, 32. 80%  0 ,25 6mol  mAg  27 ,648gam... A C2H4O2 B (C6H10O5)n C C12H22O11 D C6H12O6 Câu – THPTQG 20 18 -20 4: Fructozơ loại monosaccarit có nhi u mật ong, có vị sắc Cơng thức phân tử fructozơ A C6H12O6 B (C6H10O5)n C C2H4O2 D C12H22O11... THPTQG 20 18 -20 1: Saccarozơ: C12H22O11 Chọn C Câu – THPTQG 20 18 -20 2: enlulozơ:  C6H10O5  n Chọn A Câu – THPTQG 20 18 -20 3: Glucozơ: C6H12O6 Chọn D Câu – THPTQG 20 18 -20 4: Fructozơ: C6H12O6
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 CACBONHIDRAT , 2 CACBONHIDRAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn