VỊ TRÍ TÍNH CHẤT của KIM LOẠI

22 52 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:13

Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DẠNG 1: LÍ THUYẾT VỀ VỊ TRÍ, CẤU TẠO KL HỢP KIM Câu 1: Trong bảng hệ thống tuần hồn, ngun tố kim loại có mặt nhóm B nhóm A IA đến VIIIA B IA đến VIIA C IA đến VIA D IA đến VA Câu 2: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X, Y, Z : 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s23p64s1; 1s22s22p63s23p1 Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại cách xếp sau A Z < X < Y B Z < Y < X C Y < Z < X D Kết khác Câu 3: Liên kết kim loại hình thành A Các e chung nguyên tử kim loại liên kết kim loại B Lực hút tĩnh điên phần tử tích điên trái dấu C Lực tương tác nguyên tử D Lực hút tĩnh điên ion dương e tự Câu 4: Nhận định là: A Các ngun tố có phân lớp ngồi ns2 kim loại B nguyên tố có e cuối nằm phân lớp ( n- 1)dx kim loại C Các nguyên tố kim loại khơng nằm nhóm VIA D Các ngun tố có phân lớp nsx kim loại Câu 5: Những tính chất vật lí chung kim loại tính dẻo, tính dẫn điện , tính dẫn nhiệt, ánh kim xác định yếu tố sau đây: A Mạng tinh thể kim loại B Các e tự C Các ion dương kim loại D tất sai Câu 6: Kim loại có nhịêt độ nóng chảy cao thấp là: A Hg, W B Hg, Na C W, Hg D W, Na Câu 7: Dãy kim loại xếp theo tính dẻo tăng: A Sn, Al, Cu, Au, Ag B Sn, Cu, Al, Ag, Au C Au, Ag, Al,Cu, Sn D Cu, Sn, Al, Au, Ag Câu 8: Kim loại dẫn điên tốt : A Au B Ag C.Al D Fe Câu 9: Dãy kim loại xếp theo chiều tính dẫn điên, dẫn nhiệt tăng A Ag, Cu, Al, Fe B Fe, Ag, Cu, Al C Fe, Al, Cu, Ag D Ko có dãy Câu 10: Trước người ta thường dùng gương soi Cu Cu kim loại: A Có tính dẻo B Có khả phản xạ tốt C Có tỉ khối lớn D Có khả dẫn nhiệt tốt Câu 11: Các kim loại khác tỉ khối, độ cứng, nhiệt độ nóng chảy chúng khác nhau: A Kiểu mạng tinh thể B Độ bền liên kết kim loại C Nguyên tử khối D Tất Câu 12: Hợp kim dung công nghiệp chế tạo tàu vũ trụ, máy bay, ôtô là: A Co-Cr-Mn-Mg B W-Fe-Cr-Co C Al-Cu-Mn-Mg D W-Co-Mn Câu 13: Hợp kim cứng hợp kim sau: A W-Co B Fe-Cr-Mn C Sn-Pb D Bi-Pb-Sn Câu 14: Phát biểu sai : A Bán kính ngun tử kim loại ln lớn bán kính ngun tử phi kim chu kì B Kim loại dễ nhường electron, tức dễ bị oxi hóa C Những tính chất vật lý chung kim loại (tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim) electron tự kim loại gây D Trong điều kiện thường, kim loại thể rắn Câu 15: Trong số dạng tinh thể kim loại, dạng tinh thể đặc khít nhất: A Lập phương tâm diện B Lập phương tâm khối Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 C Lục phương D Dạng tinh thể đặc khít Câu 16: Phát biểu sau sai? A Nguyên tử kim loại thường có 1, electron lớp ngồi B Các nhóm A bao gồm nguyên tố s nguyên tố p C Trong chu kì, bán kính ngun tử kim loại nhỏ bán kính nguyên tử phi kim D Các kim loại thường có ánh kim electron tự phản xạ ánh sáng nhìn thấy Hướng dẫn: Câu 1: Các nguyên tố kim loại có mặt nhóm B nhóm IA đến VIA Chọn C Câu 2: X Na; Y K, Z Al Ta có tính kim loại Al  Na  K Chọn A Câu 3: Liên kết kim loại hình thành Lực hút tĩnh điên ion dương e tự Chọn D Câu 4: A sai He (1s2) khí B kim loại nhóm B C sai: kim loại Po thuộc nhóm VIA D sai: có H kim loại Chọn B Câu 5: Những tính chất vật lí chung kim loại tính dẻo, tính dẫn điện , tính dẫn nhiệt, ánh kim xác định e tự Chọn B Câu 6: Kim loại có nhịêt độ nóng chảy cao (W) thấp (Hg) Chọn C Câu 7: Au dẻo sau đến Ag, Chọn B Câu 8: Ag dẫn điện tốt Chọn B Câu 9: Ag dẫn điện tốt sau đến Cu; Al; Fe Chọn C Câu 10: Trước người ta thường dùng gương soi Cu Cu kim loại có khả phản xạ tốt Chọn B Câu 11: Các kim loại khác tỉ khối, độ cứng, nhiệt độ nóng chảy chúng khác kiểu mạng tinh thể, độ bền liên kết nguyên tử khối Chọn D Câu 12: Hợp kim dung công nghiệp chế tạo tàu vũ trụ, máy bay, ôtô hợp kim cuả Al số kim loại khác Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Chọn C Câu 13: Hợp kim cứng hợp kim W-Co Chọn A Câu 14: D sai Hg thể lỏng điều kiện thường Chọn D Câu 15: Mạng tinh thể lập phươn tâm khối đặc khít Chọn B Câu 16: C sai: Trong chu kì, bán kính nguyên tử kim loại lớn bán kính nguyên tử phi kim Chọn C DẠNG 2: LÍ THUYẾT TÍNH CHẤT CỦA KL, DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KL Câu 1: Cho phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2 AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag Dãy xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại là: A Ag+, Fe2+, Fe3+ B Fe2+, Fe3+, Ag+ C Fe2+, Ag+, Fe3+ D Ag+, Fe3+, Fe2+ Câu 2: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ Phát biểu sau đúng? A Cu2+ oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ B Fe3+ oxi hóa Cu thành Cu2+ C Cu khử Fe3+ thành Fe D Fe2+ oxi hóa Cu thành Cu2+ Câu 3: Cho hỗn hợp gồm Fe Mg vào dung dịch AgNO3, phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X (gồm hai muối) chất rắn Y (gồm hai kim loại) Hai muối X là: A Mg(NO3)2 Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2 AgNO3 C Fe(NO3)3 Mg(NO3)2 D AgNO3 Mg(NO3)2 Câu 5: Dung dịch loãng (dư) sau tác dụng với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)? A HNO3 B H2SO4 C FeCl3 D HCl 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 6: Cho dãy ion : Fe , Ni , Cu , Sn Trong điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh dãy A Fe2+ B Sn2+ C Cu2+ D Ni2+ Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X hai kim loại Y là: A Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Cu; Fe B Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Ag; Cu C Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 Cu; Ag D Cu(NO3)2; AgNO3 Cu; Ag Câu 8: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch sau tạo muối sắt(II)? A CuSO4 B HNO3 đặc, nóng, dư C MgSO4 D H2SO4 đặc, nóng, dư Câu 9: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu Tiến hành thí nghiệm sau: a Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat b Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat c Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat d Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat Trong thí nghiệm trên, thí nghiệm có xảy phản ứng là: A (b) (c) B (a) (c) C (a) (b) D (b) (d) Câu 10: Cho phương trình phản ứng aAl +bHNO3  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.Tỉ lệ a : b Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận A : B : C : D : Câu 11: Cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Trong phương trình phản ứng trên, hệ số FeO hệ số HNO3 A B 10 C D Câu 12: Cho phương trình hóa học phản ứng: 2Cr + 3Sn2+  2Cr3+ + 3Sn Nhận xét sau phản ứng đúng? A Cr3+ chất khử, Sn2+ chất oxi hóa B Sn2+ chất khử, Cr3+ chất oxi hóa C Cr chất oxi hóa, Sn2+ chất khử D Cr chất khử, Sn2+ chất oxi hóa Hướng dẫn: Câu 1: Fe khử Fe3 thành Fe2 nên Fe3 có tính oxi hóa cao Fe2 Ag oxi hóa Fe2 nên Ag có tính oxi hóa cao Fe2 Chọn B Câu 2: Dựa theo qui tắc  ta có Fe3+ oxi hóa Cu thành Cu2+ Chọn B Câu 3: X gồm muối có tính oxi hóa yếu nên X gồm Mg(NO3)2 Fe(NO3)2 Chọn A Câu 5: Fe  4HNO3  Fe(NO3 )3  NO  2H2O Chọn A Câu 6: Sắp xếp theo tính oxi ta có: Fe2  Ni 2 < Sn2  Cu2 Chọn C Câu 7: X gồm muối có tính oxi hóa yếu Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 Y gồm kim loại có tính khử yếu Ag, Cu Chọn B Câu 8: Fe  CuSO4  FeSO4  Cu  Chọn A Câu 9: a.Fe  CuSO4  FeSO4  Cu  c.Sn  CuSO4  SnSO4  Cu  Chọn B Câu 10: Al  4HNO3  Al(NO3 )3  NO  2H2O Chọn D Câu 11: 3FeO  10HNO3  3Fe(NO3 )3  NO  5H2O Chọn B Câu 12: 0 2Cr  3Sn2  2Cr 3  3Sn (Cr tăng số oxi hóa nên chất khử; Sn giảm số oxi hóa nên chất oxi hóa) Chọn D Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 DẠNG 3: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM Câu – THPTQG 2018 - 202: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe tác dụng với V lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 O2 (có tỉ khối so với H2 32,25), thu hỗn hợp rắn Z Cho Z vào dung dịch HCl, thu 1,12 gam kim loại khơng tan, dung dịch T 0,224 lít khí H2 (đktc) Cho T vào dung dịch AgNO3 dư, thu 27,28 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 1,536 B 1,680 C 1,344 D 2,016 Câu Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu hỗn hợp Y gồm oxit có khối lượng 3,33 gam Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là: A 57 ml B 50 ml C 75 ml D 90 ml Câu Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với lượng dư khí O 2, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,2 gam chất rắn X Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X A 600 ml B 200 ml C 800 ml D 400 ml Câu Đốt cháy hoàn tồn 7,2 gam kim loại M (có hố trị hai khơng đổi hợp chất) hỗn hợp khí Cl2 O2 Sau phản ứng thu 23,0 gam chất rắn thể tích hỗn hợp khí phản ứng 5,6 lít (ở đktc) Kim loại M A Be B Cu C Ca D Mg Câu Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh nung nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu hỗn hợp rắn M Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X lại phần khơng tan G Để đốt cháy hoàn toàn X G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) Giá trị V A 4,48 B 3,08 C 3,36 D 2,80 Câu Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Clo Oxi, sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm oxit muối clorua (khơng khí dư) hòa tan Y lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Z Cho AgNO dư vào dung dịch Z, thu 56,69 gam kết tủa Phần trăm thể tích Clo hỗn hợp X A 51,72% B 76,70% C 53,85% D 56,36% Câu Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg Al, thu 30,1 gam hỗn hợp Z Phần trăm khối lượng Al Y A 75,68% B 24,32% C 51,35% D 48,65% Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 - 202: Có kim loại dư nên HCl phản ứng hết Dung dịch T gồm MgCl (umol);FeCl (v mol) mX  24u  56v  1,12  4,32 m  143,5.(2u  2v)  108v  27,28  u  v  0,04mol Y chứa Cl (aomol);O2 (bmol) mY  71a  32b  32,25.(a  b) (1) Bảo tồn Cl ta có: nHCl  2u  2v  2a  0,16  2a Bảo tồn H ta có: nH O  0,07  a Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Bảo tồn O ta có: 2b  0,07  a (2) (1);(2)  a  0,05;b  0,01  V  1,344L Chọn C Câu mO  mY  mX  1,2gam Bảo tồn e ta có: nH  2nO  0,15mol  nHCl  VHCl  0,075L  75ml Chọn C Câu mO  mY  mX  6,4gam Bảo tồn e ta có: nH  2nO  0,8mol  nHCl  VHCl  0,4L  400ml Chọn D Câu Đặt nCl  a;nO  b  a  b  0,25mol 2 Bảo toàn khối lượng ta có: mO  mCl  23  7,2  15,8  71a  32b  15,8  a  0,2;b  0,05 Bảo tồn e ta có 2nM  2nCl  4nO  0,6  M M  24 (Mg) 2 2 Chọn D Câu nFe  0,1mol;nS  0,075mol Bảo tồn e ta có: 4nO  2nFe  4nS  nO  0,125mol  VO  2,8L 2 Chọn D Câu Dung dịch Z chứa MgCl (0,08mol);FeCl (amol);FeCl (bmol)  nFe  a  b  0,08 Kết tủa gồm AgCl (3a  2b  0,16);Ag(bmol)  143,5.(3a  2b  0,16)  108b  56,69  a  0,06;b  0,02 Bảo toàn Cl: 2nCl  nHCl  nAgCl  nCl  0,07 Bảo toàn O ta có: 2nO  nH O (2nH O  nHCl )  nO  0,06mol 2  %VCl  2 2 0,07 100%  53,85% 0,07  0,06 Chọn C Câu Đặt nCl  a;nO  b  a  b  0,35mol 2 Bảo tồn khối lượng ta có: mO  mCl  30,1  11,1  19gam  71a  32b  19  a  0,2;b  0,15 Bảo toàn e ta có: 2nMg  3nAl  2a  4b  1mol Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận mY  24.nMg  27.nAl  11,1  nMg  0,35;nAl  0,1  %mAl  2,7 100%  24,32% 11,1 Chọn B DẠNG 4: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT a HCl, H2SO4 lỗng Câu Hòa tan hồn tồn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu 1,344 lít hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 9,52 B 10,27 C 8,98 D 7,25 Câu Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al Zn tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 10% thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng dung dịch thu sau phản ứng A 101,48 gam B 101,68 gam C 97,80 gam D 88,20 gam Câu Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,28M thu dung dịch X 8,736 lít khí H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch X thu lượng muối khan A 38,93 gam B 77,86 gam C 103,85 gam D 25,95 gam Câu Cho 13,5 gam hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H2 (ở đktc).Cơ cạn dung dịch X (trong điều kiện khơng có khơng khí) m gam muối khan Giá trị m A 48,8 B 42,6 C 47,1 D 45,5 Câu Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M dung dịch H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch khơng đổi) Dung dịch Y có pH A B C D Hướng dẫn: Câu nH  nSO  0,06mol 2 Ta có: mmuèi  mKL  mSO  3,22  0,06.96  8,98gam 2 Chọn C Câu nH  nH SO  0,1mol  mH SO  9,8gam  mdd  98gam 2 4 Bảo toàn khối lượng ta có: mKL  mddH SO  mdd  mH  mdd  3,68  98  0,1.2  101,48gam Chọn A Câu nH  0,39mol  nH  0,78mol  axit hết  Bảo tồn khối lượng ta có: mmi  mKL  mCl  mSO  7,74  0,5.35,5  0,14.96  38,93gam  2 Chọn A Câu Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận nH  nSO  0,35mol 2 Bảo tồn khối lượng ta có: mmi  mKL  mSO 2  13,5  0,35.96  47,1gam Chọn C Câu nH  nHCl  2nH SO  0,5mol  nH (phản ứng)  2nH  0,475  nH (dư)  0,025  [H ]  0,1M  pH  Chọn B   b HNO3, H2SO4đ Câu Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 C HNO3 D Cu(NO3)2 Câu Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y phần Fe khơng tan Chất tan có dung dịch Y A MgSO4 FeSO4 B MgSO4 C MgSO4 Fe2(SO4)3 D MgSO4, Fe2(SO4)3 FeSO4 Câu Thể tích dung dịch HNO3 1M (lỗng) cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 1,0 lít B 0,6 lit C 0,8 lit D 1,2 lit Câu Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh 2,24 lít khí X (sản phẩm khử nhất, đktc) Khí X A N2O B NO2 C N2 D NO Câu Hòa tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3, thu V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO NO2) dunh dịch Y (chỉ chứa hai muối axit dư) Tỉ khối X H2 19 Giá trị V A 3,36 B 2,24 C 4,48 D 5,60 Câu 6: Hòa tan hồn tồn m gam Al dung dịch HNO3 lỗng, thu 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O dd chứa 8m gam muối Tỉ khối X so với H2 18 Giá trị m A 17,28 B 19,44 C 18,90 D 21,60 Câu Đun nóng m gam hỗn hợp Cu Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng : với lượng dung dịch HNO3 Khi phản ứng kết thúc, thu 0,75m gam chất rắn, dung dịch X 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO NO2 (khơng có sản phẩm khử khác N+5) Biết lượng HNO3 phản ứng 44,1 gam Giá trị m A 44,8 B 40,5 C 33,6 D 50,4 Câu 8: Hòa tan hồn tồn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg Zn lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M Sau phản ứng kết thúc, thu 1,008 lít khí N2O (đktc) dung dịch X chứa m gam muối Giá trị m A 34,10 B 31,32 C 34,32 D 33,70 Hướng dẫn: Câu Fe Cu phản ứng với HNO3 Fe phản ứng trước Vì dung dịch chứa chất tan có kim loại dư nên chất tan dung dịch Fe(NO3)2 Chọn B Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu Fe dư nên dung dịch không chứa muối sắt (III) chất tan Y MgSO4 FeSO4 Chọn A Câu Bảo tồn e ta có: 3nNO  2nFe  2nCu  0,6mol  nNO  0,2 (vì lượng HNO3 cần nên Fe bị oxi hóa lên Fe2+) Bảo tồn N ta có: nHNO  2nFe  2nCu  nNO  0,8mol  V  0,8L Chọn C Câu ne (nhường)  2nMg  0,3mol 0,3   X (NO) 0,1 nX  0,1mol  Số e nhận Chọn D Câu nFe  nCu  0,1mol nNO  a;nNO  b 30a  46b  38 a b Bảo tồn e ta có: 3a  b  3nFe  2nCu  0,5 Giải a  0,125  b  V  5,6L Chọn D Câu 6: Đặt nAl  a  m  27a Ta có: nN  nN O  0,12mol M X  38  2 Nếu dung dịch khơng chứa NH4NO3 nAl  10nN  8nN O 2  0,72mol (loại không với giá trị muối 8m) Vậy dung dịch có NH4NO3 (x mol) Bảo tồn e ta có: 3nAl  10nN  8nN O  8nNH NO  3a  2,16  8x 2 mmuèi  213a  80x  8.27a  a  0,8;x  0,03  m  21,6gam Chọn D Câu mCu  0,7m;mFe  0,3m mKL (dư)  0,75m (bao gồm 0,7m gam Cu 0,05m gam Fe)  mFe (pư)  0,25m nNO  nNO  0,25;nHNO  4nNO  2nNO  0,7  nNO  0,1;nNO  0,15mol Bảo tồn e ta có: 2nFe  3nNO  nNO  2 0,25m  0,1.3  0,15.1  m  50,4gam 56 Chọn D Câu 8: Ta có: nHNO  0,5  10nN O  0,45  X có muối NH4NO3 (amol) Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Đặt nMg  b;nZn  c mKL  8,9  24b  65c  8,9 nHNO  2a  2b  2c  2nN O  0,5 Bảo tồn e ta có: 2b  2c  8a  8nN O Giải ta có: a  0,005;b  0,1;c  0,1 mmuèi  0,1.148  0,1.189  0,005.80  34,1 Chọn A DẠNG 5: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là: A Al, Cu, Ag B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Ag D Al, Fe, Cu Câu Cho hỗn hợp gồm Fe Zn vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A Fe(NO3)2 AgNO3 B AgNO3 Zn(NO3)2 C Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 Câu Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn Giá trị m (biết thứ tự dãy điện hóa : Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A 59,4 B 64,8 C 32,4 D 54,0 Câu Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M AgNO3 0,3M Sau phản ứng xảy hồn tồn thu m2 gam chất rắn X Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 0,336 lít khí (ở đktc) Giá trị m1 m2 A 8,10 5,43 B 1,08 5,16 C 0,54 5,16 D 1,08 5,43 Câu Tiến hành hai thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu hai thí nghiệm Giá trị V1 so với V2 A V1 = V2 B V1 = 10V2 C V1 = 5V2 D V1 = 2V2 Câu Cho lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 CuCl2 Khối lượng chất rắn sau phản ứng xảy hoàn toàn nhỏ khối lượng bột Zn ban đầu 0,5 gam Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu 13,6 gam muối khan Tổng khối lượng muối X A 13,1 gam B 17,0 gam C 19,5 gam D 14,1 gam Hướng dẫn: Câu Hỗn hợp kim loại gồm kim loại có tính khử yếu là: Fe, Cu, Ag Chọn B Câu Các muối Y muối có tính oxi hóa yếu là: Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 Chọn C Sống để dạy Dạy online Vietjack 10 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu nAl  nFe  0,1mol;nAg  0,55mol  Ta có: 3nAl  2nFe  nAg  3nAl  3nFe  Al, Fe tan hết, Ag bị đẩy hết Chất rắn có Ag   mAg  59,4gam Chọn A Câu nCu  0,03mol;nAg  0,03mol 2  Chất rắn gồm Cu; Ag; Al dư nH  0,015  nAl (dư)  0,01mol)  m2  5,43gam nAl (pư)  nCu  nAg 2   0,03mol  nAl  0,04mol  m1  1,08gam Chọn D Câu nCu  V1;nAg  0,1V2 2  Vì lượng chất rắn 2this nghiệm nên ta có: 56 (64  56)V1  (108  ).0,1V2  V1  V2 Chọn A Câu Khối lượng chất rắn nhỏ khối lượng Zn ban đầu 0,5 gam nên dung dịch tăng 0,5 gam  mX  13,6  0,5  13,1gam Chọn A Sống để dạy Dạy online Vietjack 11 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 ĐIỀU CHẾ - ĂN MÒN KIM LOẠI DẠNG 1: ĂN MÒN KIM LOẠI Câu 1: Cuốn sợi dây thép vào kim loại nhúng vào dd H2SO4 lỗng Quan sát thấy bọt khí mạnh từ sợi dây thép Thanh kim loại kim loại số kim loại sau: A Mg B Ag C Cu D Sn Câu 2: Ăn mòn hố học thường xảy tác dụng : A Chất khí khơ B khơng khí ẩm C dung dịch điện li D dòng điện Câu 3: Phát biểu sau không đúng: A Một vật kim loại ngun chất khơng bị ăn mòn B Một vật kim loại ngun chất khơng bị ăn mòn điện hố C Một vật kim loại ngun chất khơng bị khử D Một vật kim loại ngun chất bị ăn mòn hố học Câu 4: Sự phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường là: A ăn mòn điện hố B ăn mòn hố học C khử kim loại D ăn mòn kim loại Câu 5: Trong gỉ sét tôn (xem tơn sắt tráng kẽm) để ngồi khơng khí ẩm, A Sắt cực dương, kẽm cực âm B Sắt cực âm, kẽm cực dương C Sắt bị oxi hóa, kẽm bị khử D Sắt bị khử, kẽm bị oxi hóa Câu 6: Để hạn chế ăn mòn thuyền biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ thuyền (phần ngâm nước) kim loại : A đồng B chì C kẽm D bạc Câu 7: Khi để gang khơng khí ẩm, cực dương: A 2H+ + 2e → H2 B Fe → Fe3+ + 3e 2+ C Fe → Fe + 2e D O2 + 2H2O + 4e → 4OHCâu 8: Ngâm đinh sắt (có quấn dây đồng) vào dung dịch HCl Hiện tượng quan sát là: A Khí nhanh bề mặt đinh sắt B Khí thoát nhanh bề mặt dây đồng C Khí bề mặt đinh sắt dây đồng nhanh D Khơng thấy khí bề mặt đinh sắt dây đồng Câu 9: Điều kiện xảy ăn mòn điện hóa là: A Tồn cặp kim loại khác hai kim loại sắt B Kim loại tiếp xúc với môi trường bị nhiễm bẩn C Tồn cặp điện cực khác tiếp xúc với tiếp xúc với dung dịch điện li D Kim loại không nguyên chất Hướng dẫn: Câu 1: Đây tượng ăn mòn điện hóa, kim loại buộc vào dây thép phải kim loại mạnh Fe (vì thép bị ăn mòn trước) Chọn A Câu 2: Ăn mòn hóa học thường xảy tác dụng khơng khí ẩm Chọn B Câu 3: A sai kim loại bị ăn mòn hóa học O2 khơng khí Chọn A Sống để dạy Dạy online Vietjack 12 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 4: Ăn mòn kim loại phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường Chọn D Câu 5: Trong gỉ sắt cảu tơn (sắt tráng kẽm) cực dương kim loại yếu hơn: Fe, cực âm kim loại mạnh hơn: Zn Chọn A Câu 6: Để hạn chế ăn mòn thuyền biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ thuyền (phần ngâm nước) kim loại mạnh Fe kim loại gắn vào bị ăn mòn trước Chọn C Câu 7: Cực dương xảy khử O2 hòa tan nước: O2 + 2H2O + 4e → 4OHChọn D Câu 8: Ngâm đinh sắt (có quấn dây đồng) vào dung dịch HCl xảy ăn mòn điện hóa với Cu nên khí nhanh bề mặt dây đồng Chọn B Câu 9: Điều kiện xảy ăn mòn điện hóa là: tồn cặp điện cực khác tiếp xúc với tiếp xúc với dung dịch điện li Chọn C DẠNG 2: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại A thực sử khử kim loại B thực khử ion kim loại C thực oxi hoá kim loại D thực oxi hoá ion kim loại Câu 2: Phản ứng điều chế kim loại không thuộc phương pháp nhiệt luyện? A 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 B Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu C 2Al + Cr2O3 → 2Cr + Al2O3 D HgS + O2 → Hg + SO2 Câu 3: Từ chất Cu(OH)2, NaCl, FeS2 lựa chọn phương pháp thích hợp (các điều kiện khác có đủ) để điều chế kim loại tương ứng Khi số phản ứng tối thiểu phải thực để điều chế kim loại Cu, Na, Fe A B C D Câu 4: Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất A khử B nhận proton C bị khử D cho proton Câu 5: Điện phân NaCl nóng chảy điện cực trơ, catot thu A Cl2 B Na C NaOH D H2 Câu 6: Dãy gồm kim loại điều chế công nghiệp phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy chúng A Na, Ca, Al B Fe, Ca, Al C Na, Ca, Zn D Na, Cu, Al Câu 7: Cho khí CO dư qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm: Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn Y Cho Y vào dung dịch NaOH dư, khuấy kĩ, thấy lại phần khơng tan Z Giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Phần không tan Z gồm A MgO, Fe, Cu B Mg, Fe, Cu C MgO, Fe3O4, Cu D Mg, FeO, Cu Câu 8: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp oxit sau: CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hoàn toàn hỗn hợp chất rắn thu gồm A Cu, Fe, ZnO, MgO B Cu, Fe, Zn, MgO C Cu, Fe, Zn, Mg D Cu, FeO, ZnO, MgO Sống để dạy Dạy online Vietjack 13 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Hướng dẫn: Câu 1: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại khử ion kim loại Chọn B Câu 2: Phản ứng nhiệt luyện dùng chất khử mạnh khử ion kim loại (không dạng dung dịch) nhiệt độ cao Chỉ có đáp án B CuSO4 dạng dung dịch Chọn B Câu 3: t Cu(OH)2   CuO  H2O t CuO  H2   Cu  H2O dpnc NaCl    Na  Cl 2 t 4FeS2  11O2   2Fe2O3  8SO2 t Fe2O3  3H2   2Fe  3H2O Chọn C Câu 4: Khi điều chế kim loại ion kim loại chất oxi hóa (bị khử hay nhận e) Chọn C Câu 5: Catot: Na  1e  Na Chọn B Câu 6: Các kim loại có tính khử mạnh (kim loại kiềm, kiềm thổ, Al) điều chế công nghiệp phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy chúng Chọn A Câu 7: Khử CO thu Al2O3, MgO khơng bị khử, oxit khác bị khử kim loại Vậy Y gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu Y qua NaOH dư có Al2O3 bị tan hoàn toàn Vậy Z gồm MgO, Fe, Cu Chọn A Câu 8: Các oxit có MgO không bị khử, oxit khác bị khử kim loại hết Vậy chất rắn gồm Cu, Fe, Zn, MgO Chọn B DẠNG 3: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN Câu – THPTQG 2018 - 201: Điện phân dung dịch X gồm Cu(NO3)2 NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi I = 2,5A Sau t giây, thu 7,68 gam kim loại catot, dung dịch Y (vẫn màu xanh) hỗn hợp khí anot có tỉ khối so với H2 25,75 Mặt khác, điện phân X thời gian 12352 giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0,11 mol Giả thiết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh không tan nước nước không bay trình điện phân Số mol ion Cu2+ Y A 0,01 B 0,02 C 0,03 D 0,04 Sống để dạy Dạy online Vietjack 14 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 2– THPTQG 2018 - 202: Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi I = 2A Sau 4825 giây, thu dung dịch Y (vẫn màu xanh) 0,04 mol hỗn hợp khí anot Biết Y tác dụng tối đa với 0,06 mol KOH dung dịch Mặt khác, điện phân X thời gian t giây thu 0,09 mol hỗn hợp khí hai điện cực Giả thiết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan nước nước khơng bay q trình điện phân Giá trị t A 5790 B 8685 C 9650 D 6755 Câu 3– THPTQG 2018 - 203: Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi I = 2,5A Sau 9264 giây, thu dung dịch Y (vẫn màu xanh) hỗn hợp khí anot có tỉ khối so với H 25,75 Mặt khác, điện phân X thời gian t giây thu tổng số mol khí hai điện cực 0,11 mol (số mol khí điện cực gấp 10 lần số mol khí điện cực kia) Giả thiết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh không tan nước nước không bay trình điện phân Giá trị m A 30,54 B 27,24 C 29,12 D 32,88 Câu 4– THPTQG 2018 - 204: Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 KCl (tỉ lệ mol tương ứng : 5) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi I = 2A Sau 1930 giây, thu dung dịch Y hỗn hợp khí gồm H2 Cl2 (có tỉ khối so với H2 24) Mặt khác, điện phân X thời gian t giây khối lượng dung dịch giảm 2,715 gam Giả thiết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan nước nước khơng bay q trình điện phân Giá trị t A 3860 B 5790 C 4825 D 2895 Câu 5: Trong trình điện phân anion di chuyển A catot, chúng bị oxi hoá B cực dương bị khử C anot, chúng bị oxi hoá D catot chúng bị khử Câu 6: Trong trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển A cực dương bị oxi hoá B cực dương bị khử C cực âm bị oxi hoá D cực âm bị khử Câu 7: Trong trình điện phân dung dịch CuCl2 điện cực trơ A ion Cu2+ nhường electron anot B ion Cu2+ nhận electron catot C ion Cl– nhận electron anot D ion Cl– nhường electron catot Câu 8: Điện phân dung dịch chứa dung dịch muối sau: NaCl, CuCl2, FeCl3, ZnCl2 Kim loại cuối catot trước có khí thoát A Zn B Na C Fe D Cu Câu 9: Trong trình điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ graphit, phản ứng sau xảy anot? A ion Cu2+ bị khử B ion Cu2+ bị oxi hoá C phân tử nước bị oxi hoá D phân tử nước bị khử Câu 10: Trong trình điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ có màng ngăn A cation Na+ bị khử catot B phân tử H2O bị khử catot – C ion Cl bị khử anot D phân tử H2O bị oxi hoá anot Câu 11: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp muối sau: CaCl2, FeCl3, ZnCl2, CuCl2 Ion bị khử catot A Cl– B Fe3+ C Zn2+ D Cu2+ Sống để dạy Dạy online Vietjack 15 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 12: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp muối sau: CaCl 2, FeCl3, ZnCl2, CuCl2 Kim loại thoát catot A Ca B Fe C Zn D Cu Câu 13: Khi điện phân muối, nhận thấy pH khu vực gần điện cực tăng lên Dung dịch muối A CuSO4 B KCl C ZnCl2 D AgNO3 Câu 14: Điện phân 200 ml dung dịch M(NO3)n điện cực trơ đến catot bắt đầu có khí ngừng điện phân Để trung hoà dung dịch sau điện phân, phải dùng 250 ml dung dịch NaOH 0,8M Mặt khác, ngâm Zn có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch M(NO3)n phản ứng xong thấy khối lượng Zn tăng thêm 30,2% so với ban đầu Công thức M(NO3)n A Pb(NO3)2 B AgNO3 C Cd(NO3)2 D KNO3 Câu 15: Sau thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 (D = 1,25 g/ml) điện cực trơ graphit thấy khối lượng dung dịch giảm gam Để làm kết tủa hết ion Cu 2+ lại dung dịch sau điện phân cần dùng 100 ml dung dịch H2S 0,5M Nồng độ mol nồng độ phần trăm CuSO4 trước điện phân A 2,75M 32,5% B 0,75M 9,6% C 0,75M 9,0% D 0,75M 32,5% Câu 16: Điện phân dung dịch AgNO3 với cường độ dòng điện 1,5A, thời gian 30 phút, khối lượng bạc thu A 6,0 gam B 3,02 gam C 1,5 gam D 0,05 gam Câu 17: Điện phân điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 gam Kim loại A Zn B Cu C Ni D Sn Câu 18: Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) với điện cực trơ Khi catot 2,24 lít khí (đktc) ngừng điện phân Biết nước bay không đáng kể Dung dịch sau điện phân có nồng độ phần trăm A 10,27% B 10,18% C 10,9% D 38,09% Câu 19: Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ đến khối lượng giảm gam dừng lại Dẫn khí H2S dư vào dung dịch sau điện phân thấy có 4,8 gam kết tủa Nồng độ mol/l dung dịch CuSO4 ban đầu A 0,875M B 0,65M C 0,75M D 0,55M Câu 20: Điện phân dung dịch có hồ tan 13,5 gam CuCl2 14,9 gam KCl (có màng ngăn điện cực trơ) thời gian với cường độ dòng điện 5,1A Dung dịch sau điện phân trung hồ vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M Giá trị V A 0,18 B 0,5 C 0,7 D 0,9 Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 - 201: Sau t (s): Tại catot: nCu  0,12mol Tại anot: nCl  u;nO  v 2 Bảo tồn e ta có: 2u  4v  0,12.2 m  71u  32v  25,75.(u  v) Giải ta có: u = v = 0,04 Khi thời gian 12352 (s) ne  0,32mol Tại catot: nCu  a;nH  b Sống để dạy Dạy online Vietjack 16 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Tại anot: nCl  0,04;nO  c 2 Bảo tồn e ta có: 2a  2b  0,04.2  4c  0,32 n  b  c  0,04  0,11 a  0,15   b  0,01  nCu (trongY )  a  0,12  0,03 c  0,06  Chọn C Câu 2– THPTQG 2018 - 202: Khi t = 4825 (S) ne  0,1mol n Catot: nCu  e  0,05 Anot: nCl  u;nO  v 2 2 u  v  0,04   u  0,03;v  0,01 2u  4v  0,1   nKCl  2u  0,06mol Y + KOH  Dung dịch chứa K  (0,06  0,06  0,12mol) Bảo tồn điện tích  nSO  0,06mol 2 Khi thời gian t (s): Catot: nCu  0,06;nH  a Anot: nCl  0,03;nO  b 2 n  a  b  0,03  0,09 Bảo tồn e ta có: 2a + 0,06.2 = 0,04 + 0,03.2  a  b  0,03 It  ne  2a  0,06.2   t  8685(s) F Chọn B Câu 3– THPTQG 2018 - 203: Khi điện phân 9264 (s) ne  0,24mol n Tại caot: nCu  e  0,12mol Tại anot: nCl  u;nO  v 2  n  71u  32v  25,75.2(u  v) Giải ta có: u = v = 0,04 mol Khi thời gian t (s) Catot: nCu  a;nH  b Anot: nCl  0,04mol;nO  cmol 2 Bảo toàn e ta có: 2a  2b  0,04.2  4c 0,04  c  10b n  b  c  0,04  0,11 Sống để dạy Dạy online Vietjack 17 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 a  0,15   b  0,01  nNaCl  2u  0,08;nCu(NO )  a  0,15  m  32,88gam c  0,06  Chọn D Câu 4– THPTQG 2018 - 204: Sau 1930 (s) ne  0,04mol Catot: nCu  a;nH  b 2 ne  0,02 Bảo toàn e ta có: 2a + 2b = 0,04 m  2b  0,02.71  24.2(b  0,02) Anot: nCl   a  b  0,01  nCuSO  0,01;nKCl  0,05 Tại thời điểm Cl bị điện phân hết anot có nCl  0,025  catot có nCu  0,1;nH  0,015mol  2 Khối lượng dung dịch giảm 64.0,01 0,015.2  0,025.71  2,445  2,715  thời điểm xét Cl  bị điện phân hết Catot: nCu  0,01;nH  u Anot: nCl  0,025;nO  v 2 Bảo toàn e ta có: 2u  0,01.2  4v  0,025.2 Khối lượng dung dịch giảm: 2u  3v  0,01.64  0,025.71  2,715  u  0,03;v  0,0075 It  ne  0,01.2  2u   t  3860(s) F Chọn A Câu 5: Trong trình điện phân anion di chuyển anot, chúng bị oxi hoá Chọn C Câu 6: Cực âm: Pb2  2e  Pb (Pb2+ bị khử) Chọn D Câu 7: Catot: Cu2  2e  Cu Anot: 2Cl   2e  Cl Chọn B Câu 8: Khi điện phân dung dịch kim loại kiềm, kiềm thổ Al không bị điện phân Kim loại thoát cuối kim loại mạnh (trừ kim loại kiềm, kiềm thổ Al) Vậy kim loại thoát cuối Zn Chọn A Câu 9: Anot: 2H2O  4e  4H  O2 ( H 2O bị oxi hóa) Chọn C Câu 10: Sống để dạy Dạy online Vietjack 18 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Catot: H2O  e  OH  H2 (sự khử nước) Chọn B Câu 11: Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh bị khử catot trước Chọn B Câu 12: Thứ tự kim loại bị khử là: Fe3  e  Fe2 Cu2  2e  Cu Fe2  2e  Fe Zn2  2e  Zn Chọn D Câu 13: pH tăng nên môi trường điện phân mơi trường kiềm (nước nhận e) Chỉ có đáp án B thỏa mãn: 2Cl   2e  Cl H2O  e  OH  H2 Chọn B Câu 14: nH  nNaOH  0,2mol  Catot bắt đầu khí nên M n điện phân hết 0,2 mol Bảo tồn e ta có: nM  n nZn  M(NO3 )n  nZn(NO3 )2  2M 0,2M nZn (pư)  0,1mol  mtăng  50.0,302   0,1.65  M  108n  M (Ag) n Chọn B Câu 15: CuSO4  H2O  Cu  O2  H2SO4 a a 0,5a mgiảm  64a  32.0,5a   a  0,1mol CuSO4  H2S  CuS  H2SO4 0,05 0,05  nCuSO  0,15  CM  0,75M mCuSO  0,15.160  24gam;mdd  200.1,25  250  C%ddCuSO  9,6% 4 Chọn B Câu 16: nAg  ne  1,5.30.60  0,028mol  mAg  3,02gam 96500 Chọn B Sống để dạy Dạy online Vietjack 19 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 17: 29.60.6 ne   0,108mol  nKL  ne  0,054mol 96500 mcatot tăng  mKL  3,45gam  M KL  64(Cu) Chọn B Câu 18: mKOH  0,2.2.56  22,4gam mdd (bđ)  200.1,1  220gam Điện phân dung dịch KOH thực chất điện phân nước nH  0,1mol dpdd H2O   H2  O2 0,1 0,1  mdd  220  0,1.18  218,2 22,4  C%dd  100%  10,27% 218,2 Chọn A Câu 19: CuSO4  H2O  Cu  O2  H2SO4 a a 0,5a mgiảm  64a  32.0,5a   a  0,1mol CuSO4  H2S  CuS   H2SO4 0,05 0,05  nCuSO  0,15  CM  0,75M Chọn C Câu 20: nCu  nCuCl  0,1mol 2 nCl  2nCuCl  nKCl  0,4mol  2.60.60.5,1 ne   0,38mol 96500 Cu2  2e  Cu 0,1 0,2 Cực âm: H2O  e  OH  H2 0,18 0,18 2Cl   2e  Cl Cực dương: 0,38 0,38 nHCl  nOH  0,18mol  V  0,18L  Chọn A DẠNG 4: BÀI TOÁN NHIỆT LUYỆN Sống để dạy Dạy online Vietjack 20 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu – THPTQG 2018 - 203: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe3O4 nung nóng, thu hỗn hợp khí X Cho tồn X vào nước vơi dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 20,0 B 5,0 C 6,6 D 15,0 Câu – THPTQG 2018 - 204: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam bột Fe2O3 nung nóng, thu hỗn hợp khí X Cho tồn X vào nước vơi dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 10 B 30 C 15 D 16 Câu 3: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO H2 phản ứng với lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO Fe3O4 nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam Giá trị V A 0,448 B 0,112 C 0,224 D 0,560 Câu 4: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu khí X Dẫn tồn khí X vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 tạo thành gam kết tủa Giá trị V A 1,120 B 0,896 C 0,448 D 0,224 Câu 5: Cho khí CO khử hồn tồn đến Fe hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) Thể tích CO (đktc) tham gia phản ứng A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Câu 6: Thổi luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 CuO nung nóng thu 2,32 gam hỗn hợp rắn Tồn khí cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu gam kết tủa Giá trị m là: A 3,22 gam B 3,12 gam C 4,0 gam D 4,2 gam Hướng dẫn: Câu – THPTQG 2018 - 203: nCO  4nFe O  0,2mol  n  0,2mol  m  20gam Chọn A Câu – THPTQG 2018 - 204: nCO  3nFe O  0,3mol 2  n  0,3mol  m  30gam Chọn B Câu 3: Khối lượng hỗn hợp rắn khối lượng O hỗn hợp nCO H  nO(tronghh)  0,02mol  V  0,448L Chọn A Câu 4: Bảo tồn C ta có: nCO  nCO  n  0,04mol  V  0,896L Chọn B Câu 5: Bảo tồn C ta có: VCO  VCO  4,48L Chọn D Câu 6: Sống để dạy Dạy online Vietjack 21 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 nO(tronghh)  nCO  n  0,05mol m  mcr  mO  2,32  0,05.16  3,12gam Chọn B Sống để dạy Dạy online Vietjack 22 ... khí B kim loại nhóm B C sai: kim loại Po thuộc nhóm VIA D sai: có H khơng phải kim loại Chọn B Câu 5: Những tính chất vật lí chung kim loại tính dẻo, tính dẫn điện , tính dẫn nhiệt, ánh kim xác... CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại A thực sử khử kim loại B thực khử ion kim loại C thực oxi hoá kim loại D thực oxi hoá ion kim loại Câu 2: Phản ứng điều chế kim loại. .. vật kim loại ngun chất không bị khử D Một vật kim loại nguyên chất bị ăn mòn hố học Câu 4: Sự phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường là: A ăn mòn điện hố B ăn mòn hố học C khử kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: VỊ TRÍ TÍNH CHẤT của KIM LOẠI , VỊ TRÍ TÍNH CHẤT của KIM LOẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn