SẮT và hợp CHẤT sắt

31 73 0
  • Loading ...
1/31 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:13

Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 SẮT HỢP CHẤT CẢU SẮT DẠNG 1: LÍ THUYẾT Câu 1: Tên quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 ? A Hemantit, pirit, manhetit, xiđerit B Xiđerit, hemantit, manhetit, pirit C Xiđerit, manhetit, pirit, hemantit D Pirit, hemantit, manhetit, xiđerit Câu 2: Phát biểu sau ? A Ag có khả tan dung dịch FeCl3 B Cu có khả tan dung dịch FeCl3 C Cu có khả tan dung dịch PbCl2 D Cu có khả tan dung dịch FeCl2 Câu 3: Trong chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 Số chất có tính oxi hố tính khử A B C D Câu 4: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu kết tủa Y Nung Y khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu chất rắn Z A hỗn hợp gồm BaSO4 FeO B hỗn hợp gồm Al2O3 Fe2O3 C hỗn hợp gồm BaSO4 Fe2O3 D Fe2O3 Câu 5: Trường hợp sau khơng xảy phản ứng hố học? A Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội B Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 C Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2 D Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 Câu 6: Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: s A I, II III B I, II IV C I, III IV D II, III IV Câu 7: Cho hỗn hợp gồm Fe Zn vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A Fe(NO3)2 AgNO3 B AgNO3 Zn(NO3)2 C Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 Câu 8: Cho dãy chất ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl- Số chất ion có tính oxi hóa tính khử A B C D 2+ 2 6 Câu 9: Cấu hình electron ion X 1s 2s 2p 3s 3p 3d Trong bảng tuần hồn ngun tố hố học, ngun tố X thuộc : A chu kì 4, nhóm VIIIB B chu kì 4, nhóm VIIIA C chu kì 3, nhóm VIB D chu kì 4, nhóm IIA Câu 10: Cho dd X chứa K nO4 H2SO4 (loãng) vào dd : FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc) Số trường hợp có xảy phản ứng oxi hoá - khử A B C D Câu 11: Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D Câu 12: Cho cặp chất với t lệ số mol tư ng ứng sau : (a) Fe3O4 Cu ( : ) (b) Sn Zn ( :1) (c) Zn Cu ( : ) (d) Fe2(SO4)3 Cu ( : ) (e) FeCl2 Cu ( : ) (g) FeCl3 Cu ( : ) Số cặp chất tan hoàn toàn lượng dư dung dịch HCl lỗng nóng A B C D Câu 13: Nếu vật làm hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hố q trình ăn mòn A kẽm đóng vai trò catot bị oxi hố B sắt đóng vai trò anot bị oxi hố C kẽm đóng vai trò anot bị oxi hố D sắt đóng vai trò catot ion H+ bị oxi hoá Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 14: Dãy gồm kim loại tác dụng với dd HCl không tác dụng với dd HNO3 đặc, nguội là: A Fe, Al, Cr B Cu, Fe, Al C Fe, Mg, Al D Cu, Pb, Ag Câu 15: Cho phản ứng: 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +7H2O Trong phản ứng trên, chất oxi hóa chất khử A FeSO4 K2Cr2O7 B K2Cr2O7 FeSO4 C H2SO4 FeSO4 D K2Cr2O7 H2SO4 Câu 16: Dãy gồm ion oxi hóa kim loại Fe A Cr2+, Au3+, Fe3+ B Fe3+, Cu2+, Ag+ C Zn2+, Cu2+, Ag+ D Cr2+, Cu2+, Ag+ Câu 17: Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với oxi dư đun nóng chất rắn Y Cho Y vào dd HCl dư, khuấy kĩ, sau lấy dung dịch thu cho tác dụng với dd NaOH loãng, dư Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn Z Biết phản ứng xảy hòan tòan Thành phần Z gồm: A Fe2O3, CuO, Ag B Fe2O3, CuO, Ag2O C Fe2O3, Al2O3 D Fe2O3, CuO Câu 18: Cho dãy chất ion : Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+ Số chất ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: A B C D Câu 19: Thực thí nghiệm sau: ( ) Đốt dây sắt khí clo ( ) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện khơng có oxi) (3) Cho FeO vào dd HNO3 (loãng, dư) ( ) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) Có thí nghiệm tạo muối sắt (II) ? A B C D Hướng dẫn: Câu 1: Tên quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 xiđerit, hemantit, manhetit, pirit Chọn B Câu 2: Cu  2FeCl  CuCl  2FeCl Chọn B Câu 3: Các chất có tính oxi hố tính khử là: FeCl2, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe(NO3)3 (do có Fe,N số oxi hóa cao nhất, O số oxi hóa thấp nhất); Fe2(SO4)3 có Fe, S số oxi hóa cao nhất, O số oxi hóa thấp nhất) Chọn A Câu 4: X gồm Al (SO4 )3;FeSO4 Khi X tác dụng với Ba(OH)2 dư thì: Al (SO4 )3  3Ba(OH)2  3BaSO4  2Al(OH)3  2Al(OH)3  Ba(OH)2  Ba(AlO2 )2  4H2O Ba(OH)2  FeSO4  Fe(OH)2  BaSO4  t 2Fe(OH)2  O2   Fe2O3  2H2O Chọn C Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 5: H 2S FeCl  Chọn D Câu 6: Các hợp kim Fe với kim loại yếu h n Fe bị ăn mòn trước Chọn C Câu 7: Y gồm kim loại có tính khử yếu nên kim loại Ag, Fe dư nên X không chứa AgNO3; Fe(NO3)3 Chọn C Câu 8: Các chất ion có tính oxi hóa tính khử là: S, FeO, SO2, N2, HCl Chọn C Câu 9: X có cấu hình 1s22s22p63s23p63d64s2 Vậy X thuộc chu lì , nhóm VIIIB Chọn A Câu 10: MnO4  8H  5Fe2  5Fe3  Mn2  4H2O 2MnO4  16H  10Cl   2Mn2  5Cl  8H2O 2MnO4  16H  5S2  2Mn2  5S 8H2O Vậy chất có xảy phản ứng oxi hóa – khử là: FeCl2, FeSO4, H2S, HCl (đặc) Chọn C Câu 11: Các trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là: CuSO4, AgNO3 Chọn D Câu 12: a)Fe3O4  8HCl  FeCl  2FeCl  4H2O 2FeCl  Cu  CuCl  2FeCl 2 b) Zn  2HCl  ZnCl  H2  Sn  2HCl  SnCl  H2  c)Zn  2HCl  ZnCl  H2  (Cu khơng bị hòa tan) 1 d)Fe2 (SO4 )3  Cu  2FeSO4  CuSO4 1 e) Cu khơng bị hòa tan g)2FeCl  Cu  2FeCl  CuCl (Cu khơng hòa tan hết) 1mol 0,5mol Chọn C Câu 13: Kim loại mạnh đóng vai trò anot bị ăn mòn (là chất khử bị oxi hóa) Chọn C Câu 14: Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Fe, Al, Cr tan HCl không tan HNO3 đặc nguội Chọn A Câu 15: Fe chuyển từ số oxi hóa + lên +3 nên chất khử Cr chuyển từ số oxi hóa +6 xuống +3 nên chất oxi hóa Chọn B Câu 16: 2Fe3  Fe  3Fe2 Cu2  Fe  Fe2  Cu Fe  2Ag  Fe2  2Ag Chọn B Câu 17: Y CuO;Fe2O3;Al 2O3;Ag Y vào HCl Al 2O3  6HCl  2AlCl  3H2O Fe2O3  6HCl  2FeCl  3H2O CuO  2HCl  CuCl  H2O Dung dịch thu gồm AlCl 3;FeCl 3;CuCl Khi cho vào NaOH lỗng dư thì: AlCl  4NaOH  3NaCl  NaAlO2  2H2O FeCl  3NaOH  3NaCl  Fe(OH)3  CuCl  2NaOH  2NaCl  Cu(OH)2  Nung kết tủa: t 2Fe(OH)3   Fe2O3  3H2O t Cu(OH)2   CuO  H2O Chọn D Câu 18: Các chất ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: Cl2, SO2, NO2, C, Fe2+ Chọn B Câu 19: t (1)2Fe  3Cl   2FeCl 0 t (2)Fe  S  FeS (3)3FeO  10HNO3  3Fe(NO3 )3  NO  5H2O (4)Fe  Fe2 (SO4 )3  3FeSO4 (5)Fe  H2SO4  FeSO4  H2  Chọn C DẠNG 2: HỖN HỢP SẮT OXIT SẮT TÁC DỤNG VỚI AXIT – Axit HCl, H2SO4 lỗng Câu 1: Hồ tan ,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại g, Fe, Zn vừa đủ dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu 6,7 lít khí (đktc) dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu gam muối clorua khan ? A 38,5g B 35,8g C.25,8g D.28,5g Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 3, gam hỗn hợp X gồm Fe, g Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 lỗng, thu ,3 lít hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là? A 10,27 B 9,52 C 8,98 D 7,25 Câu 3: Hòa tan hỗn hợp X gồm , gam Fe , gam g dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu m gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 24 B 20 C 36 D 18 Câu 4: Đốt cháy hỗn hợp gồm ,9 gam g , gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Clo Oxi, sau phản ứng ch thu hỗn hợp Y gồm oxit muối clorua (khơng khí dư) hòa tan Y lượng vừa đủ ml dung dịch HCl , thu dung dịch Z Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu 56,69 gam kết tủa Phần trăm thể tích Clo hỗn hợp X A 51,72% B 76,70% C 53,85% D 56,36% Hướng dẫn: Câu 1: nCl  2nH  0,6mol  mmuối  mKL  mCl  14,5  0,6.35,5  35,8gam  chọn B Câu 2: nSO  nH  0,06mol 2 mmuối  mKL  mSO  3,22  0,06.96  8,98gam 2 chọn C Câu 3: Chất rắn gồm Fe2O3 (0,1mol  nFe );MgO(0,1mol  nMg )  m  20gam Chọn B Câu 4: Dung dịch Z chứa MgCl (0,08mol);FeCl (amol);FeCl (bmol)  nFe  a  b  0,08 Kết tủa gồm AgCl (3a  2b  0,16);Ag(bmol)  143,5.(3a  2b  0,16)  108b  56,69  a  0,06;b  0,02 Bảo toàn Cl: 2nCl  nHCl  nAgCl  nCl  0,07 2 Bảo tồn O ta có: 2nO  nH O (2nH O  nHCl )  nO  0,06mol 2  %VCl  2 0,07 100%  53,85% 0,07  0,06 Chọn C – Axit HNO3, H2SO4 đặc Câu Thể tích dung dịch HNO3 (lỗng) cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0, mol Fe 0, mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 A 1,0 lít B 0,6 lít C 0,8 lít D 1,2 lít Câu 2: cho 6,72 gam Fe vào 400ml dd HNO3 , đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dd X Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu Giá trị m là? A 1,92 B 0,64 C 3,84 D 3,2 Câu 3: Hòa tan m gam hỗn hợp Fe Cu, Fe chiếm 0% khối lượng dd HNO thu dd X; 0, lít NO (đktc) lại 0,65m gam kim loại Khối lượng muối dd X là? A 5,4 B 6,4 C 11,2 D 4,8 Câu 4: Hòa tan hồn tồn ,805 gam hỗn hợp gồm Fe kim loại X vào dung dịch HCl, thu ,06 lít khí H2 ặt khác, hòa tan hồn tồn ,805 gam hỗn hợp dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Kim loại X A Al B.Cr C Mg D Zn Câu 5: Cho 6,7 g Fe vào dd chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng sinh SO2 sản phẩm khử nhất, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu được: A 0,12 mol FeSO4 B 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 C 0,05 mol Fe2(SO4)3 0,02 mol Fe dư D 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4 Câu 6: Cho 0,0 mol hợp chất Fe tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng, dư 0, lít khí SO2 sản phẩm khử điều kiện chuẩn Công thức hợp chất Fe là? A FeS B FeS2 C FeO D FeCO3 Hướng dẫn: Câu Thể tích tạo thành muối Fe(NO3 )2 ;Cu(NO3 )2 3Fe  8HNO3  3Fe(NO3 )2  2NO  4H2O 3Cu  8HNO3  3Cu(NO3 )2  2NO  4H2O nHNO  (nCu  nFe )  0,8mol  V  0,8L Chọn C Câu 2: nFe  0,12mol;nHNO  0,4mol 3 Fe  4HNO3  Fe(NO3 )3  NO  2H2O 0,1 0,4 0,1 Fe  2Fe(NO3 )3  3Fe(NO3 )2 0,02 0,04 0,06 Vậy X chứa Fe(NO3 )3 (0,06mol);Fe(NO3 )2 (0,06mol) Cu  2Fe(NO3 )3  Cu(NO3 )2  2Fe(NO3 )2 0,03 0,06  m  1,92gam Chọn A Câu 3: mFe  0,4m;mCu  0,6m Sau phản ứng dư 0,65m gam kim loại nên có Fe dư, muối tạo thành Fe(NO3)2 Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Bảo tồn e ta có: nFe(NO )  nFe  nNO  0,03mol  mmuối = 5,4 gam Chọn A Câu 4: Đặt u, v hóa trị thấp cao X Đặt a, b nFe;nX  mhh  56a  Xb  1,805 (1) Với HCl: ne  2a  bu  2nH  0,095mol (2) 2 Với HNO3: ne  3a  bv  3nNO  0,12 (3) Nếu u  2;v   hệ vô nghiệm Nếu u  v   a  0,025;b  0,015  X  27(Al) Nếu u  v   a  0,025;b  0,0225  X  18 (loại) Chọn A Câu 5: nFe  0,12mol 2Fe  6H2SO4  Fe2 (SO4 )3  3SO2  6H 2O 0,1 0,3 0,05 Fe2 (SO4 )3  Fe  3FeSO4 0,02 0,02 0,06 Vậy X chứa 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4 Chọn D Câu 6: Khí sinh ch có SO2 nên loại D Gọi n số e nhường nhận hợp chất Bảo tồn e ta có: n.0,01  0,005.2  n   hợp chất Fe FeO Chọn C DẠNG 2: DẠNG TỐN LẦN OXI HĨA Câu Nung m gam bột sắt oxi, thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X dung dịch HNO3 (dư), thoát 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử nhất) Giá trị m là? A 2,52 B 2,22 C 2,62 D 2,32 Câu 2: Để m gam bột Fe khơng khí sau thời gian thu 9, gam hỗn hợp B gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Cho B vào dd HNO3 loãng khuấy kỹ để phản ứng hoàn toàn thấy B tan hết thu dd X chứa muối , lit NO (đktc) Hỏi m có giá trị sau đây? A 11,2 g B 15,12 g C 16,8 g D 8,4 g Câu 3: Cho ,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu ,3 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m ? A 38,72 B 35,50 C 49,09 D 34,36 Câu 4: để a gam Fe ngồi khơng khí sau thời gian chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75, gam gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 Fe Cho A tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thu 6,7 lít khí SO2 (đktc) Tính a? Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 A 28 B 42 C 50,4 D 56 Câu 5: Đốt cháy x mol Fe oxi thu 5,0 g hỗn hợp A Hòa tan A dd HNO3 dư thu 0,035 mol hỗn hợp Y gồm NO NO2 (sản phẩm khử nhất) T khối h i Y H2 giá trị x là? A 0,04 B 0,05 C 0,06 D 0,07 Câu 6: Nung nóng m gam bột sắt ngồi khơng khí, sau phản ứng thu gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch HNO3 lỗng thu 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm NO NO2 có t khối so với H2 Tính m thể tích HNO3 dùng? A 16,8g 1,15 lít B 16,8g 0,25 lít C 11,2g 1,15 lít D 11,2g 0,25 lít Câu 7: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 0, gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch HNO3 đặc, nóng thu ,368 lít NO2 (sản phẩm khử đktc) Tính m ? A 16g B 12g C 8g D 24g Câu Lấy gam oxit Fe2O3 đốt nóng cho CO qua, ta nhận m gam hỗn hợp X gồm oxit, hỗn hợp X đem hoà vào H2SO4 đặc nóng dư, nhận 0,67 lít SO2 (đktc) Vậy m gam X có giá trị là: A 8,9 g B 7,24 g C 7,52 g D 8,16 g Câu 9: Cho khí CO qua m gam oxit Fe2O3 đốt nóng, ta 3,9 gam hỗn hợp Y (gồm chất rắn) Hỗn hợp X hoà HNO3 đặc dư 5,8 lít NO2 (đktc), Vậy m có giá trị A 15,2 g B 16,0 g C 16,8 g D 17,4 g Câu 10: Cho khí CO qua ống chứa gam Fe2O3 đốt nóng, thu m gam hỗn hợp X (gồm oxit) Hỗn hợp X đem hồ HNO3 đặc nóng dư nhận 8,96 lít NO2 Vậy m có giá trị là: A 8,4 g B 7,2 g C 6,8 g D 5,6 g Câu 11: Cho khí CO qua ống chứa m gam oxit Fe2O3 đốt nóng thu 6,69 gam hỗn hợp X (gồm chất rắn), hỗn hợp X hoà vào HNO3 dư , lít khí Y gồm NO NO2, t khối Y H2 ,8 Giá trị m A 10,2 g B 9,6 g C 8,0 g D 7,73 g Câu 12: Trộn bột Al với bột Fe2O3 ( t lệ mol : ) thu m gam hỗn hợp X Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X điều kiện khơng có khơng khí sau thời gian thu hỗn hợp rắn Y Hòa tan hết Y acid nitric lỗng dư , thấy giải phóng 0, lít khí NO ( đktc – sản phẩm khử ) m =? A.7,48 B.11,22 B.11,22 D.3,74 Câu 13: Nung 8,96 gam Fe khơng khí hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 Hòa tan A vừa đủ dung dịch chứa 0,5 mol HNO3, bay khí NO sản phẩm khử Số mol NO bay A.0,01 B 0,04 C 0,03 D 0,02 Câu 14: Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe Al Al có khối lượng ,7 gam Nung A khơng khí thời gian thu hỗn hợp B gồm Fe dư Al dư, Al2O3 oxit Fe có khối lượng 8, gam Cho B tác dụng với HNO3 thu , lít khí NO (đktc) Hãy tính giá trị m? A 13,9g B 19,3g C 14,3g D 10,45g Hướng dẫn: Câu Bảo toàn khối lượng ta có: mO   m  nO  Bảo tồn e ta có: 3nFe  3nNO  2nO Sống để dạy 3 m 16 Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận 3m 3 m  0,075   m  2,52gam 56 Chọn A Câu 2:  Bảo toàn khối lượng ta có: mO  19,2  m  nO  19,2  m 16 Bảo toàn e ta có: 3nFe  3nNO  2nO 3m 19,2  m   0,3   m  15,12gam 56 Chọn B Câu 3: Quy đổi hỗn hợp thành Fe(amol);O(bmol) mhh  56a  16b  11,36 Bảo toàn e ta có: 3a  2b  3nNO  2b  0,18 Giải ta có: a  0,16;b  0,15 uối Fe(NO3 )3 (0,16mol) mmuối = 38,72 gam Chọn A Câu 4: 75,2  a Bảo toàn khối lượng ta có: mO  75,2  a  nO  16 3m 75,2  m  0,6   m  56gam Bảo tồn e ta có: 3nFe  2nSO  2nO  56 Chọn D Câu 5: 5,04  56x Bảo tồn khối lượng ta có: mO  5,04  56x  nO  16 nNO  a;nNO  b  a  b  0,035 2 30a  46b  19.2.0,035  a  0,0175  b Bảo tồn e ta có: 3nFe  3nNO  2nO  nNO  3x  5,04  56x  0,07  x  0,07mol Chọn D Câu 6: nNO  a;nNO  b  a  b  0,25 30a  46b  19.2.0,25  a  0,125  b Bảo tồn khối lượng ta có: mO  20  m  nO  Bảo toàn e ta có: 3nFe  3nNO  2nO  nNO 20  m 16 3m 20  m   0,125.4  m  16,8gam 56 uối Fe(NO3 )3 (0,3mol  nFe )  Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Bảo tồn N ta có: nHNO  3nFe(NO )  nNO  nNO  1,15mol  V  1,15L 3 Chọn A Câu 7: Bảo tồn e ta có: 2.nCO  nNO  nCO  0,0975mol  nCO 2 Bảo toàn khối lượng ta có: mCO  m  10,44  mCO  m  12gam Chọn B Câu Bảo tồn e ta có: nCO  nSO  0,03mol  nCO 2 Bảo tồn khối lượng ta có: mFe O  mCO  m  mCO  m  7,52gam Chọn C Câu Bảo toàn e ta có: 2nCO  nNO  0,26mol  nCO  0,13mol  nCO 2 Bảo toàn khối lượng ta có: m  mCO  13,92  mCO  m  16gam Chọn B Câu 10: Bảo toàn e ta có: 2nCO  nNO  0,4mol  nCO  0,2mol  nCO 2 Bảo toàn khối lượng ta có: mFe O  mCO  m  mCO  m  6,8gam Chọn C Câu 11: nNO  a;nNO  b  a  b  0,1 30a  46b  21,8.2.0,1  a  0,015;b  0,085 Bảo tồn e ta có: 2nCO  3nNO  nNO  0,13mol  nCO  0,065  nCO 2 Bảo tồn khối lượng ta có: m  mCO  6,69  mCO  m  7,73gam Chọn D Câu 12: Bảo tồn e ta có: 3nAl  3nNO  nAl  nNO  0,02mol  nFe O m  0,02.27  0,02.160  3,74gam Chọn D Câu 13: Bảo tồn Fe ta có: nFe(NO )  nFe  0,16mol 2 3 Bảo tồn N ta có: nHNO  3nFe(NO )  nNO  nNO  0,02mol 3 Chọn D Câu 14: nFe  a;nO  b Bảo toàn khối lượng ta có: 56a  16b  2,7  18,7 Bảo tồn e ta có: 3a  3nAl  2b  3nNO  3a  2b   a  0,2;b  0,3  m  56.0,2  2,7  13,9gam Chọn A DẠNG 3: DẠNG TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI Sống để dạy Dạy online Vietjack 10 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 ĐỒNG, CROM CÁC KIM LOẠI KHÁC DẠNG 1: LÍ THUYẾT – ĐỒNGVÀ HỢP CHẤT Câu 1: Chọn câu sai A Cu thuộc nhóm IB B Cu nằm chu kỳ C Cu có số hiệu nguyên tử D Cu nguyên tố kim loại chuyển tiếp Câu 2: Tổng số p,e Cu : A 56 B 58 C 60 D 64 10 + 2+ Câu 3: Đồng có cấu hình e [Ar]3d 4s , cấu hình e Cu Cu là: A [Ar]3d10 ; [Ar]3d9 B [Ar]3d94s1; [Ar]3d84s1 C [Ar]3d94s1; [Ar]3d9 D [Ar]3d84s2; [Ar]3d84s1 Câu 4: Đồng A nguyên tố s B nguyên tố d C nguyên tố p D nguyên tố f Câu 5: Chọn câu sai A Nguyên từ Cu phân thành lớp e, lớp có: e, 8e, 8e, 2e B Trong hợp chất, số oxh phổ biến Cu + C Đồng khử FeCl3 thành FeCl D Cấu hình e ion đồng [Ar]3d10 Câu 6: Chọn câu trả lời So với kim loại nhóm IA A Cu có bán kính ngun tử lớn h n, ion Cu2+ có điện tích lớn h n B Cu có bán kính ngun tử lớn h n, ion Cu2+ có điện tích nhỏ h n C Cu có bán kính ngun tử nhỏ h n, ion Cu2+ có điện tích nhỏ h n D Cu có bán kính ngun tử nhỏ h n, ion Cu2+ có điện tích lớn h n Câu 7: Vì liên kết đ n chất, Cu bền vững h n ngun tố kim loại kiềm A Vì Cu khơng tan H2O B Vì Cu có cấu tạo kiểu mạng lập phư ng tâm khối C Vì Cu có lớn ( Cu = ) nguyên tử chồng chất lên tạo thành khối vững D Vì Cu có cấu tạo kiểu mạng lập phư ng tâm diện Câu 8: Cho số thứ tự Cu Phát biểu nói Cu: A Thuộc chu kì 3,nhóm IB B Thuộc chu kì ,nhóm IB + C Ion Cu có cấu hình bão hòa D B,C Câu 9:Tìm câu sai: Tính chất đặc trưng kim loại chuyển tiếp là: A Khơng có khả tạo phức B Thể nhiều trạng thái oxi hoá C Các nguyên tố chuyển tiếp hợp chất thường có màu D Có hoạt tính xúc tác Câu 10: Trong kin loại sau :Cu, Al, Fe, Ag Người ta thường dung kim loại làm chất dẫn điện,dẫn nhiệt: A Cu Fe B Fe Ag C Cu Ag D Al Cu Câu 11: Nguyên tố có độ dẫn điện tốt là: A Al B Au C Cu D Ag Câu 12: Tìm câu sai A Cu dẻo, dễ kéo sợi B Tia X đâm xuyên qua đồng dày – cm C Cu dát mỏng h n giấy từ đến lần D Cu dẫn nhiệt, điện tốt Câu 13: Nếu để đồng nằm chìm phần dd H2SO4 lỗng thì: A Khơng xảy phản ứng hóa học B Đồng bị H2SO4 oxh C Sẽ có khí H2 D Dung dịch có màu xanh lam Sống để dạy Dạy online Vietjack 17 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 14: Chọn câu A Cu bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội B Cu + HNO3 đặc, nóng tạo khí khơng màu hóa nâu khơng khí C Để Cu lâu ngày ngồi khơng khí, Cu bị hóa đen hợp chất CuO tạo bề mặt D Cả A,B,C sai Câu 15: Có tượng xảy nhỏ từ từ metyl amin vào dd CuSO4 A khơng có tượng B xuất kết tủa xanh lam C xuất kết tủa xanh lam sau kết tủa tan D xuất kết tủa xanh lam sau kết tủa hóa nâu đỏ trơng khơng khí Câu 16: Hiện tượng xảy cho H2 qua bình đựng CuO A CuO chuyển từ màu đen sang màu đỏ B CuO chuyển từ màu đỏ sang màu đen C Có khí làm đục nước vơi D Khơng có tượng Câu 17: Khi cho CO dư vào bình đựng CuO nung nóng có tượng: A Chất rắn từ màu đỏ chuyển sang màu đen B Chất rắn từ màu đen chuyển sang màu đỏ C Chất rắn từ màu trắng chuyển sang màu đen D Chất rắn từ màu trắng chuyển sang màu đỏ Câu 18: Giải pháp nhận biết không hợp lý A Dùng OH- nhận biết NH4+ xuất khí làm xanh giấy quỳ ẩm B Dùng Cu H2SO4 loãng nhận biết NO3- xuất khí khơng màu hóa nâu k.khí C Dùng Ag+ nhận biết PO43- tạo kết tủa vàng D Dùng tàn đóm đỏ nhận biết N2 tàn đóm bùng cháy thành lửa Câu 19: Chọn câu sai: Khi nung nóng hỗn hợp CuO, NH4Cl hỗn hợp sản phẩm khí A Làm đổi màu giấy quỳ ẩm B Làm xanh CuSO4 khan C Tác dụng với NaOH ch tạo muối D Làm màu dung dịch nước Brôm Câu 20: Có cốc đựng dd HCl, nhúng Cu vào,quan sát mắt thường khơng có chuyện xảy Tuy nhiên,nếu để lâu ngày,dd cốc dần chuyển sang màu xanh.lá Cu bị đứt chỗ tiếp xúc với bề mặt thoáng cốc axit Nguyên nhân tượng là: A Cu tác dụng chậm với axit HCl B Cu tác dụng với HCl có mặt O2 khơng khí C Xảy tượng ăn mòn điện hóa D Cu bị thụ động môi trường axit Câu 21: X chất có màu xanh lục nhạt,tan tốt nước có phản ứng axit yếu Cho dd X phản ứng với dd NH3 dư đầu có kết tủa sau kết tủa tan dung dịch có màu xanh đậm Cho H2S lội qua dung dịch X axit hóa axit HCl thấy có kết tủa đen xuất ặt khác cho BaCl2 dd X kết tủa trắng không tan axit dư Xác định muối X: A NiSO4 B CuSO4 C CuSO4.5H2O D CuCl2 Câu 22: Hiện tượng xảy đưa dây Cu mảnh, uốn lò xo, nóng đỏ vào lò thủy tinh đựng đầy khí clo, đáy có chứa lớp nước mỏng A dây Cu không cháy B dây Cu cháy mạnh, có khói màu nâu C dây Cu cháy mạnh, có khói màu nâu, khói tan, lớp nước đáy lọ có màu xanh nhạt D khơng có tượng xảy Hướng dẫn: Câu 1: Sống để dạy Dạy online Vietjack 18 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Cu có số hiệu nguyên tử Chọn C Câu 2: 29 Cu  p  e  29  29  58 Chọn B Câu 3: Cu :  Ar  3d10 Cu2 :  Ar  3d9 Chọn A Câu 4: Cu :  Ar  3d10 4s1  Cu nguyên tố d Chọn B Câu 5: Cu :  Ar  3d10 4s1  Cu có lớp e, lớp là: e; 8e; 8e; e Chọn A Câu 6: So với kim loại nhóm IA: Cu có bán kính ngun tử nhỏ h n, ion Cu2+ có điện tích lớn h n Chọn D Câu 7: Liên kết đ n chất, Cu bền vững h n ngun tố kim loại kiềm Cu có cấu tạo kiểu mạng lập phư ng tâm diện Chọn D Câu 8: Cu :  Ar  3d10 4s1  Cu :  Ar  3d10  Cu thuộc chu kì , nhóm IB Ion Cu+ có cấu hình bão hòa Chọn D Câu 9: Kim loại chuyển tiếp có tính chất đặc trưng khả tạo phức Chọn A Câu 10: Thường dùng kim loại Cu, Al dẫn điện Chọn D Câu 11: Ag dẫn điện tốt Chọn D Câu 12: Tia X không xuyên qua đồng dày – 5cm Chọn B Câu 13: Cu khơng tan H2SO4 lỗng Chọn A Câu 14: t Cu  O2   CuO Cu để lâu khơng khí dẫn chuyển sang màu đen bị oxi hóa thành CuO Các phát biểu A, B sai Cu khơng bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội Khi Cu tác dụng với HNO3 đặc nóng tạo khí màu nâu NO2 Chọn C Câu 15: Sống để dạy Dạy online Vietjack 19 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 2CH3NH2  2H2O  CuSO4  (CH3NH3 )2 SO4  Cu(OH)2  (màu xanh) Cu(OH)2  4CH3NH2  [Cu(CH3NH2 )4 ](OH)2 Chọn C Câu 16: t CuO  H2   Cu  H2O CuO: đen chuyển dần sang Cu (đỏ) Chọn A Câu 17: t CuO  CO   Cu  CO2 CuO: đen chuyển dần sang Cu (đỏ) Chọn B Câu 18: N2 ch tác dụng với oxi khí có tia lửa điện 30000C Chọn D Câu 19: t 4CuO  2NH4Cl   2Cu  CuCl  N2  4H2O 0 t CuO  2NH4Cl   CuCl  2NH3  H2O Hỗn hợp khí tạo thành gồm NH3;H2O;N2 Hỗn hợp sản phẩm khí khơng tác dụng với NaOH Chọn C Câu 20: Cu  O2  2HCl  CuCl  H2O Chọn B Câu 21: CuSO4  2NH3  2H2O  Cu(OH)2  (NH )2 SO4 Cu(OH)2  4NH3  [Cu(NH3 )4 ](OH)2 Cu2  S2  CuS  Ba2  SO42  BaSO4  X có màu lục nhạt nên X CuSO4.5H2O Chọn C Câu 22: t Cu  Cl   CuCl (CuCl2 rắn có màu nâu, tan khói nước có màu xanh nhạt) Chọn C – CROM HỢP CHẤT Câu 1: Cấu hình electron khơng A Cr ( z = 24): [Ar] 3d54s1 C Cr2+ : [Ar] 3d4 Câu 2: Cấu hình electron ion Cr3+ A [Ar]3d5 B [Ar]3d4 Câu 3: Các số oxi hoá đặc trưng crom A +2, +4, +6 B +2, +3, +6 Câu 4: Trong câu sau, câu Sống để dạy B Cr ( z = 24): [Ar] 3d44s2 D Cr3+ : [Ar] 3d3 C [Ar]3d3 D [Ar]3d2 C +1, +2, +4, +6 D +3, +4, +6 Dạy online Vietjack 20 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 A Crom kim loại có tính khử mạnh h n sắt B Crom kim loại nên ch tạo oxit baz C Trong tự nhiên, crom có dạng đ n chất D Phư ng pháp điều chế crom điện phân Cr2O3 Câu 5: Ứng dụng khơng hợp lí crom là? A Crom kim loại cứng dùng cắt thủy tinh B Crom làm hợp kim cứng chịu nhiệt h n, nên dùng để tạo thép cứng, không g , chịu nhiệt C Crom kim loại nhẹ, nên sử dụng tạo hợp kim dùng ngành hàng không D Điều kiện thường, crom tạo lớp màng oxit mịn, bền nên dùng để mạ bảo vệ thép Câu 6: Ở nhiệt độ thường, kim loại crom có cấu trúc mạng tinh thể A lập phư ng tâm diện B lập phư ng C lập phư ng tâm khối D lục phư ng Câu 7: Nhận xét không là: A Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa; Cr(VI) có tính oxi hóa B CrO, Cr(OH)2 có tính baz ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính C Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH)4- có tính baz D Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 bị nhiệt phân Câu 8: Phát biểu không là: A Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính B Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hố mạnh C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dd HCl CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH D Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu 9: So sánh không là: A Fe(OH)2 Cr(OH)2 baz chất khử B Al(OH)3 Cr(OH)3 hợp chất lưỡng tính vừa có tính oxi hóa ; có tính khử C H2SO4 H2CrO4 axit có tính oxi hóa mạnh D BaSO4 BaCrO4 chất không tan nước Câu 10: Crom(II) oxit oxit A có tính baz B có tính khử C có tính oxi hóa D vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa vừa có tính baz Câu 11: Hiện nay, từ quặng cromit (FeO.Cr2O3) người ta điều chế Cr phư ng pháp sau đây? A tách quặng thực điện phân nóng chảy Cr2O3 B tách quặng thực phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3 C tách quặng thực phản ứng khử Cr2O3 CO D hòa tan quặng HCl điện phân dung dịch CrCl3 Câu 12: Chọn phát biểu sai: A Cr2O3 chất rắn màu lục thẫm B Cr(OH)3 chất rắn màu lục xám C CrO3 chất rắn màu đỏ thẫm D CrO chất rắn màu trắng xanh Câu 13: Axit sau có tính khử mạnh nhất? A HNO3 B H2SO4 C HCl D H2CrO4 Sống để dạy Dạy online Vietjack 21 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 14: Chất rắn màu lục , tan dung dịch HCl dung dịch A Cho A tác dụng với NaOH brom dung dịch màu vàng, cho dung dịch H2SO4 vào lại thành màu da cam Chất rắn là: A Cr2O3 B CrO C Cr2O D Cr Câu 15: Giải pháp điều chế khơng hợp lí A Dùng phản ứng khử K2Cr2O7 than hay lưu huỳnh để điều chế Cr2O3 B Dùng phản ứng muối Cr2+ với dung dịch kiềm dư để điều chế Cr(OH)2 C Dùng phản ứng muối Cr3+ với dung dịch kiềm dư để điều chế Cr(OH)3 D Dùng phản ứng H2SO4 đặc với K2Cr2O7 để điều chế CrO3 Câu 16: ột oxit ngun tố R có tính chất sau - Tính oxi hóa mạnh - Tan nước tạo thành hốn hợp dung dịch H2RO4 H2R2O7 - Tan dung dịch kiềm tạo anion RO42- có màu vàng Oxit A SO3 B CrO3 C Cr2O3 D Mn2O7 Câu 17: ột số tượng sau: ( ) Thêm (dư) NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng ( ) Thêm (dư) NaOH Cl2 vào dung dịch CrCl2 dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng (3) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất kết tủa vàng nâu tan lại NaOH (dư) ( ) Thên từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất kết tủa lục xám, sau tan lại Số ý đúng: A B C D Câu 18: Trong dung dịch ion cromat đicromat cho cân thuận nghịch: 2CrO42- + 2H+ ↔ Cr2O72- + H2O Hãy chọn phát biểu đúng: A dung dịch có màu da cam môi trường bazo B ion CrO42- bền môi trường axit C ion Cr2O72- bền môi trường bazo D dung dịch có màu da cam môi trường axit Câu 19: Các kim loại sau ln bảo vệ mơi trường khơng khí, nước nhờ lớp màng oxit? A Al-Ca B Fe-Cr C Cr-Al D Fe-Mg Câu 20: Cho vào ống nghiệm vài tinh thể K2Cr2O7 , sau thêm tiếp khoảng ml nước lắc để K2Cr2O7 tan hết, thu dung dịch X Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu dung dịch Y àu sắc dung dịch X Y : A màu đỏ da cam màu vàng chanh B màu vàng chanh màu đỏ da cam C màu nâu đỏ màu vàng chanh D màu vàng chanh màu nâu đỏ Câu 21: Al Cr giống điểm: A tác dụng với HCl tạo muối có mức oxi hóa +3 B tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo chất Na[ (OH)4] C tác dụng với khí clo tạo muối có dạng Cl3 D bị thụ động dung dịch nước cường toan Câu 22: Chọn phát biểu đúng: A CrO vừa có tính khử vừa có tính lưỡng tính B Cr(OH)2 vừa có tính khử vừa có tính bazo C CrCl2 có tính khử mạnh tính oxi hóa mạnh D A, B Sống để dạy Dạy online Vietjack 22 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 23: Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 24: Dung dịch FeSO4 làm màu dung dịch sau đây? A Dung dịch K nO4 môi trường H2SO4 B Dd K2Cr2O7 môi trường H2SO4 C Dung dịch Br2 D Cả A, B, C Câu 25: Phản ứng sau không đúng? A 2Cr + 3F2 → CrF3 B 2Cr + 3Cl2 2CrCl3 C Cr + S CrS D 2Cr + N2 2CrN Câu 26: Cho phản ứng 1) M + H+ → A + B 2) B + NaOH → D + E 3) E + O2 + H2O → G 4) G + NaOH → Na[M(OH)4] kim loại sau A Fe B Al C Cr D B C Câu 27: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 mơi trường NaOH Sản phẩm thu A NaCrO2, NaCl, H2O B Na2CrO4, NaClO, H2O C Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O D Na2CrO4, NaCl, H2O Câu 28: Trong ba oxit CrO, Cr2O3, CrO3 Thứ tự oxit ch tác dụng với dung dịch bazo, dung dịch axit, dung dịch axit dung dịch bazo A Cr2O3, CrO, CrO3 B CrO3, CrO, Cr2O3 C CrO, Cr2O3, CrO3 D CrO3, Cr2O3, CrO Câu 29: Trong phản ứng Cr2O72- + SO32- + H+ → Cr3+ + X + H2O X A SO2 B S C H2S D SO42Câu 30: Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O Số phân tử HCl bị oxi hóa A B C D 14 Câu 31 Cho s đồ chuyển hoá hợp chất crom: Cr(OH)3 X Y Z T Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là: A KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 B K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 C KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4 D KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3 Câu 32 Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch ống nghiệm A chuyển từ màu da cam sang màu vàng B chuyển từ màu vàng sang màu đỏ C chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục D chuyển từ màu vàng sang màu da cam Câu 33 Hiện tượng xảy nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: A Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu B Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam D Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam Hướng dẫn: Câu 1: 24 Cr :  Ar  3d 4s Chọn B Câu 2: 3 :  Ar  3d3 24 Cr :  Ar   3d 4s  Cr Sống để dạy Dạy online Vietjack 23 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Chọn C Câu 3: Cr có số oxi hóa đặc trưng là: + ; +3; +6 Chọn B Câu 4: B sai: Crom có oxit axit: CrO3 C sai: Cr tồn dạng hợp chất D sai: Cr sản xuất phư ng pháp nhiệt nhôm Chọn A Câu 5: Nhôm kim loại nhẹ, nên sử dụng tạo hợp kim dùng ngành hàng không Chọn C Câu 6: Cr có cấu trúc mạng tinh thể lập phư ng tâm khối Chọn C Câu 7: Cr2+, Cr3+, Cr(OH)4- có tính baz Chọn C Câu 8: Cr2O3 , Cr(OH)3 có tính chất lưỡng tính Chọn A Câu 9: Al(OH)3 Cr(OH)3 hợp chất lưỡng tính Cr(OH)3 vừa có tính oxi hóa; có tính khử Al(OH)3 có tính oxi hóa Chọn B Câu 10: CrO vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử, có tính baz Chọn D Câu 11: Hiện nay, từ quặng cromit (FeO.Cr2O3) người ta điều chế Cr cách tách quặng thực phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3 t Cr2O3  2Al   2Cr  Al 2O3 Chọn B Câu 12: CrO chất màu đen Chọn D Câu 13: Các axit có tính oxi hóa Trong axit ch có HCl có chứa Cl số oxi hóa thấp nên có tính khử Chọn C Câu 14: Cr2O3  6HCl  2CrCl  3H2O 2CrCl  16NaOH  3Br2  8H2O  6NaCl  2Na2CrO4  6NaBr H2SO4  2Na2CrO4  H2O  Na2SO4  Na2Cr2O7 Chọn A Câu 15: Cr(OH)3 tan kiềm: Cr(OH)3  NaOH  NaCrO2  2H2O Chọn C Sống để dạy Dạy online Vietjack 24 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 16: 3CrO3  2H2O  H2CrO4  H2Cr2O7 CrO3  2OH  CrO42  H2O Chọn B Câu 17: (1)Cr2O72  2OH  2CrO42  H2O (dung dịch chuyển từ da cam sang vàng) (2)CrCl  Cl  CrCl CrCl  3NaOH  3NaCl  Cr(OH)3  (dung dịch chuyển từ xanh sang vàng) Cr(OH)3  NaOH  NaCrO2  2H2O (3)CrCl  3NaOH  3NaCl  Cr(OH)3  ( Cr(OH)3 màu lục xám) nên (3) sai Cr(OH)3  NaOH  NaCrO2  2H2O (4)HCl  Na[Cr(OH)4 ]  NaCl  Cr(OH)3  H2O (có kết tủa lục xám sau tan) Cr(OH)3  3HCl  CrCl  3H2O Vậy có phát biểu Chọn C Câu 18: CrO42 : vàng chuyển sang Cr2O72 màu da cam môi trường axit Chọn D Câu 19: Cr Al bền khơng khí có màng oxit bảo vệ Chọn C Câu 20: Cr2O7  2OH  2CrO42  H2O (dung dịch từ da cam chuyển vàng chanh) Chọn A Câu 21: t 2Al  3Cl   2AlCl t 2Cr  3Cl   2CrCl Chọn C Câu 22: A sai CrO khơng có tính lưỡng tính CrCl2 có tính khử mạnh, tính oxi hóa yếu B Chọn B Câu 23: Chất dãy có tính chất lưỡng tính là: Cr(OH)3; Zn(OH)2 Chọn B Câu 24: 5Fe2  MnO4  8H  Mn2  5Fe3  4H2O 6Fe2  Cr2O72  14H  6Fe3  2Cr 3  7H2O 2Fe2  Br2  2Fe3  2Br  Chọn D Câu 25: Sống để dạy Dạy online Vietjack 25 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận t 2Cr  3S  Cr2S3 Chọn C Câu 26: 1)Cr  2H   Cr 2 (B)  H2 2)Cr 2  2NaOH  Cr(OH)2 (D)  2Na (E) t 3)2Cr(OH)2  O2  H2O   2Cr(OH)3(G) 4)Cr(OH)3  NaOH  Na[Cr(OH)4 ]  H2O Chọn C Câu 27: 3Cl  2CrCl  16NaOH  2Na2CrO4  12NaCl  8H2O Chọn D Câu 28: CrO3  2OH   CrO42  H2O CrO  2H   Cr 2  H2O Cr2O3  2OH   2CrO2  H2O Cr2O3  6H   2Cr 3  3H2O Chọn B Câu 29: Cr2O72   3SO32  8H  2Cr 3  3SO42  4 H2O Chọn D Câu 30: K 2Cr2O7  14HCl  2KCl  2CrCl  3Cl  7H2O Số phân tử HCl chuyển thành Cl2 nên có phân tử HCl bị oxi hóa Chọn B Câu 31 Cr(OH)3  KOH  KCrO2  2H2O 2KCrO2  3Cl  8KOH  2K 2CrO4  6KCl  4H2O 2K 2CrO4  H2SO4  K 2SO4  K 2Cr2O7  H2O 6FeSO4  K 2Cr2O7  7H2SO4  3Fe2 (SO4 )3  K 2SO4  Cr2 (SO4 )3  7H2O Chọn A Câu 32 K 2Cr2O7  2KOH  2K 2CrO4  H2O (dung dịch chuyển da cam sang vàng) Chọn A Câu 33 2CrO42  2H  Cr2O72  H2O (dung dịch chuyển vàng sang da cam) Chọn C DẠNG 2: BT VỀ CROM, ĐỒNG, THIẾC, BẠC MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC Câu 1: Khối lượng bột nhôm cần lấy để điều chế 5, g crom phư ng pháp nhiệt nhôm là: A 1,35 B 2,3 C 5,4 D 2,7 Sống để dạy Dạy online Vietjack 26 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 2: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu V lít khí H2 (đktc) ặt khác m gam bột crom phản ứng hồn tồn với khí O2 (dư) thu 5, gam oxit Giá trị V là: A 2,24 B 4,48 C 3,36 D 6,72 Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu ,3 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Y Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp X giá trị m là: A 21,95% 0,78 B 78,05% 0,78 C 78,05% 2,25 D 21,95% 2,25 Câu 4: Cho 3, gam bột Cu tác dụng với 00 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M H2SO4 0, Sau phản ứng xảy hồn tồn, sinh V lít khí NO (spk nhất, đktc) Giá trị V là: A 0,746 B 0,448 C 1,792 D 0,672 Câu 5: Để oxi hóa hồn tồn 0,0 mol CrCl3 thành K2CrO4 Cl2 có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 KOH tư ng ứng là: A 0,015 mol 0,04 mol B 0,015 mol 0,08 mol C 0,03 mol 0,08 mol D 0,03 mol 0,04 mol Chọn B Câu 6: Nung hỗn hợp bột gồm 5, gam Cr2O3 m gam Al nhiệt độ cao Sau phản ứng hoàn hoàn, thu 3,3 g hỗn hợp rắn X Cho toàn hỗn hợp rắn X phản ứng với HCl dư thoát V lít khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 4,48 lít B 7,84 lít C 10,08 lít D 3,36 lít Câu 7: Cho hỗn hợp gồm , gam Fe ,9 gam Cu vào 00ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M NaNO3 0, Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X khí NO (spk nhất) Cho V ml dd NaOH vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn Giá trị tối thiểu V là: A 360 B 240 C 400 D 120 Câu 8: Khi cho , gam hỗn hợp gồm Fe2O3, Cr2O3, Al2O3 tác dụng với dd NaOH đặc, dư, sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng 6g Để khử hoàn toàn , g X phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 0,8g nhôm %m Cr2O3 hỗn hợp X là? A 50,76% B 20,33% D 66,67% D 36,71% Câu 9: Nung nóng 6,8g hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với lượng dư khí O2, đến phản ứng xảy hồn tồn, thu 3, g chất rắn X Thể tích dd HCl vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là? A 600ml B 200ml C 800ml D 400ml Câu 10: Hòa tan 58, gam hỗn hợp muối khan AlCl3 CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau tiếp tục thêm nước Clo lại thêm dư dung dịch BaCl2 thu 50,6 gam kết tủa Thành phần % khối lượng muối hỗn hợp đầu là? A 45,7% AlCl3 54,3% CrCl3 B 46,7% AlCl3 53,3% CrCl3 C A 47,7% AlCl3 52,3% CrCl3 D 48,7% AlCl3 51,3% CrCl3 Câu 11: Cho 00 gam hợp kim Fe, Cr, Al tác dụng với dd NaOH dư thoát 5,0 lít khí (đktc) phần rắn khơng tan Lọc lấy phần khơng tan đem hồ tan hết dung dịch HCl dư (khơng có khơng khí) 38,8 lít khí (đktc) Thành phần % khối lượng chất hợp kim A 13,66%Al; 82,29% Fe 4,05% Cr B 4,05% Al; 83,66%Fe 12,29% Cr C 4,05% Al; 82,29% Fe 13,66% Cr D 4,05% Al; 13,66% Fe 82,29% Cr Câu 12: Để thu 78 g Cr từ Cr2O3 phản ứng nhiệt nhôm (H=90%) khối lượng nhơm tối thiểu A 12,5 g B 27 g C 40,5 g D 45 g Câu 13: Khối lượng K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với 0,6 mol FeSO4 H2SO4 loãng Sống để dạy Dạy online Vietjack 27 Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 A 26,4g B 27,4g C 28,4 g D 29,4g Câu 14: Lượng kết tủa S hình thành dùng H2S khử dung dịch chứa 0,0 mol K2Cr2O7 H2SO4 dư là: A 0,96 gam B 1,92 gam C 3,84 gam D 7,68 gam Câu 15: Hòa tan 9,0 g hỗn hợp A gồm Al(NO3)3 Cr(NO3)3 dung dịch NaOH dư thu dung dịch B Sục từ từ CO2 vào B tới dư thì thu 3,6 g kết tủa thành phần %(m) Cr(NO3)3 A A 52,77% B 63,9% C 47% D 53% Câu 16: Thêm 0,0 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,0 mol CrCl2, nung kết tủa không khí đến khối lượng khơng đổi, chất rắn thu có khối lượng là: A 0,76 gam B 1,03 gam C 1,72 gam D 2,06 gam Câu 17: Cho 9,6g Cu phản ứng vừa đủ với 0ml dd HNO3, sau phản ứng giải phóng hỗn hợp , lit khí NO NO2 (đktc, spk nhất) Nồng độ mol dd HNO3 là? A 1,5M B 2,5M C 1M D 2M Câu 18: Cho lượng Cu tác dụng hết với dd HNO3 ,6% (d = , 6g/ml), thu ,68 lít khí NO (đktc) Tính thể tích HNO3 dùng biết người ta dùng dư 6% so với lượng cần dùng A 150ml B 240ml C 105ml D 250ml Câu 19: hòa tan ,8g Cu dd HNO3 dư, thu V1(lít) NO2 (đktc, spk nhất) Cho V1 lít NO2 lội qua V2 lít NaOH 0,5 vừa đủ Giá trị V2 là? A lít B 0,8 lít C 1,6 lít D 1,4 lít Câu 20: Hòa tan Cu dư 00ml dd HNO3 0,4M H2SO4 0,5 thu V lít NO (đktc, spk nhất) Giá trị V là? A 10,08 lít B 1,568 lít C 3,316 lít D 8,96 lít 2+ Câu 21: cho 3,8 kim loại X tan hết dd HCl tạo ion X Dung dịch tạo thành tác dụng vừa đủ 00ml FeCl3 để tạo ion X4+ Kim loại X là? A Cr B Sn C Pb D Ni Câu 22: Ngâm kẽm nặng 00g 00ml dd chứa Cu(NO3)2 lẫn với Pb(NO3)2 1M Sau phản ứng lấy kẽm khỏi dung dịch, khối lượng là? A 113,9g B 113,1g C 131,1g D 133,1g Câu 23: Cho 0, g hỗn hợp gồm g, Zn, Ag tác dụng với 600ml dd HCl ( vừa đủ ) Cho dần NaOH vào A để lượng kết tủa thu lớn Lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi, thu a g chất rắn Giá trị a là: A 23,2 g B 25,2 g C 20,4 g D 28, Hướng dẫn: Câu 1: nAl  nCr  0,1mol  mAl  2,7gam Chọn D Câu 2: t 4Cr  3O2   2Cr2O3  nCr  2nCr O  0,2mol Cr  2HCl  CrCl  H2  nH  nCr  0,2mol  V  4,48L Chọn B Câu 3: nCu  x;nAl  y  64x  27y  1,23 Sống để dạy Dạy online Vietjack 28 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Bảo tồn e ta có: 2x  3y  nNO  0,06mol 0,015.64 100%  78,05% 1,23 Kết tủa thu Al(OH)3  m  0,01.78  0,78gam Chọn B Câu 4: nCu  0,05mol;nH  0,12mol;n NO  0,08mol  x  0,015;y  0,01  %mCu    3Cu  8H  2NO3  3Cu2  2NO  4H2O 0,045 0,12 0,03  V  0,672L Chọn D Câu 5: 2CrCl  3Cl  16KOH  2K 2CrO4  12KCl  8H2O 0,01 0,015 0,08 Chọn B Câu 6: Bảo tồn khối lượng ta có: m  23,3  15,2  8,1gam  nAl  0,3mol nCr O  0,1mol Cr2O3  2Al  Al 2O3  2Cr 0,1 0,2 0,2 nAl (dư) = 0, mol Bảo tồn e ta có: 2nH  3nAl (dư) 2nCr  0,7mol  nH  0,35mol  V  7,84L Chọn B Câu 7: nFe  0,02mol;nCu  0,03mol nH  0,04;nNO  0,08mol   ne (nhường max)  3nFe  2nCu  0,12mol ne (nhường min)  2nFe  2nCu  0,1mol 4H  NO3  3e  NO  2H2O 0,32 0,08 0,24 ne (nhận max) = 0,24 > ne (nhường max) nên chất khử hết, chất oxi hóa dư 4H  NO3  3e  NO  2H2O 0,16 0,08 0,12  3 Vậy dung dịch gồm H (dư)  0,24mol;Fe (0,02mol);nCu  0,03mol ion khác 2  nOH  0,24  0,02.3  0,03.2  0,36  V  360ml  Chọn A Câu 8: Chất rắn Fe2O3  nFe O  0,1mol nAl  0,4mol Sống để dạy Dạy online Vietjack 29 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Bảo tồn e ta có: 6nFe O  6nCr O  3nAl  nCr O  3  %mCr O  36,71% 0,4.3  0,1.6  0,1mol Chọn D Câu 9: mO  23,2  16,8  6,4gam  nO  0,2mol 2 Bảo toàn O ta có: nH O  nO  0,2.2  0,4mol  nHCl  2nH O  0,8mol  V  0,4L  400ml 2 Chọn D Câu 10: Kết tủa BaCrO4 Bảo tồn Cr ta có: nCrCl  n  0,2mol  %mCrCl  54,3%  %mAlCl  45,7% 3 Chọn A Câu 11: Xét phản ứng với NaOH: nH  0,225mol  nAl  0,15mol Đặt nFe  x;nCr  y  56x  52y  0,15.27  100 Xét phản ứng phần không tan (Cr; Fe) với HCl nH  x  y  1,732  x  1,4696;y  0,2625  %mAl  4,05%;mFe  82,29%;%mCr  13,66% Chọn C Câu 12: nAl  nCr  1,5mol H  90%  nAl  1,5  1,67mol  mAl  45gam 90% Chọn D Câu 13: Bảo tồn e ta có: 6nK Cr O  nFeSO  0,6  nK Cr O  0,1mol  mK Cr O  29,4gam 2 2 2 Chọn D Câu 14: Bảo tồn e ta có: 2nS  6nK Cr O  0,24mol  nS  0,12  mS  3,84gam 2 Chọn C Câu 15: Đặt nAl (NO )  x;nCr(NO )  y  213x  238y  9,02 3 3 Kết tủa Al(OH)3 (x mol);Cr(OH)3 (y mol)  78x  103y  3,62  x  y  0,02mol  %mCr(NO )  52,77% 3 Chọn A Câu 16: CrCl  2NaOH  Cr(OH)2  2NaCl  chất vừa đủ Chất rắn Cr2O3 Bảo toàn Cr ta có: nCr O  nCrCl  0,005mol  mcr  0,76gam 2 Chọn A Câu 17: Sống để dạy Dạy online Vietjack 30 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận uối thu Cu(NO3 )2 (0,15mol  nCu ) Bảo toàn N ta có: nHNO  2nCu(NO )  nNO  nNO  0,3  0,2  0,5mol  CM  2,08M 3 2 Chọn D Câu 18: Bảo tồn e ta có: 2nCu  3nNO  nCu  0,1125mol  nCu(NO ) Bảo toàn N ta có: nHNO (pư)  2nCu(NO )  nNO  0,3mol 3 HNO3 người ta dùng dư 6% so với lượng cần dùng nên 0,3 22,5 nHNO   0,36mol  mHNO  22,5gam  mdd   178,6gam 100%  16% 12,6% m  V   154ml d 3 Chọn A Câu 19: nNO  2nCu  0,4mol 2NO2  2NaOH  NaNO2  NaNO3  H2O 0,4 0,4  V2  0,8L Chọn B Câu 20: nH  0,28mol;nNO  0,08mol   3Cu  8H  2NO3  3Cu2  2NO  4H2O 0,105 0,28 0,07 0,07  V  1,568L Chọn B Câu 21: X 2  2Fe3  2Fe2  X 4 0,2 0,4 nX  0,2  M X  119 Chọn B Câu 22: Bảo toàn e ta có: nZn (pư)  nCu  nPb  0,3  0,1  0,4mol 2 2 nCu  0,3mol;nPb  0,1mol Khối lượng kẽm là: 100  0,4.65  0,3.64  0,1.207  113,9gam Chọn A Câu 23: Kết tủa gO; ZnO; Ag Bảo tồn e ta có: 2nO  nH  0,6mol  nO  0,3mol  Bảo tồn khối lượng ta có: a  mKL  mO  20,4  0,3.16  25,2gam Chọn B Sống để dạy Dạy online Vietjack 31 ... biểu khơng là: A Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính B Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hố mạnh C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác... nhường nhận hợp chất Bảo tồn e ta có: n.0,01  0,005.2  n   hợp chất Fe FeO Chọn C DẠNG 2: DẠNG TOÁN LẦN OXI HÓA Câu Nung m gam bột sắt oxi, thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X dung... 3,66 Câu 6: Hợp kim Cu – Al cấu tạo tinh thể hợp chất hóa học, có 3, % Al khối lượng xác định cơng thức hóa học hợp chất? A Cu28Al10 B Cu18Al10 C Cu10Al28 D Cu28Al18 Câu 7:Từ quặng sắt cromit
- Xem thêm -

Xem thêm: SẮT và hợp CHẤT sắt , SẮT và hợp CHẤT sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn