1 ESTE LIPIT

15 124 1
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:13

Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 ESTE I – LÍ THUYẾT Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp este no, đơn chức, mạch hở sản phẩm thu có: A số mol CO2 = số mol H2O B số mol CO2 > số mol H2O C số mol CO2 < số mol H2O D không đủ kiện để xác định Câu 2: Metyl fomiat cho phản ứng với chất sau đây? A Dung dịch NaOH B Natri kim loại C Dung dịch AgNO3 ammoniac D Cả (A) (C) Câu 3: Metyl propionat tên gọi hợp chất có cơng thức cấu tạo sau đây? A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D CH3COOC2H5 Câu 4: Este có mùi chuối chín A isoamyl axetat B benzyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat Câu 5: Chọn cách xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi chất sau: (1) C4H9OH ; (2) C3H7OH ; (3) CH3COOC2H5 ; (4) CH3COOCH3 A (3) > (4) > (2) > (1) B (4) > (3) > (2) > (1) C (1) > (2) > (3) > (4) D (3) > (4) > (1) > (2) Câu Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có cơng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na A B C D Câu Khi đốt cháy hồn tồn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A metyl axetat B etyl axetat C metyl fomat D n-propyl axetat Câu Một este có cơng thức phân tử C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit Cơng thức cấu tạo thu gọn este A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH2=CH-COO-CH3 D CH3COO-CH=CH2 Câu Thủy phân este có cơng thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X A etyl axetat B axit fomic C rượu etylic D rượu metylic Câu 10 Este X khơng no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hố tạo anđehit muối axit hữu Có cơng thức cấu tạo phù hợp với X? A B C D Câu 11 Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu chất hữu T Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X A CH3COOCH=CH-CH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH3 D HCOOCH=CH2 Câu 12 Hai chất hữu X1 X2 có khối lượng phân tử 60 đvC X1 có khả phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3 X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) khơng phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 là: A CH3-COOH, H-COO-CH3 B H-COO-CH3, CH3-COOH C CH3-COOH, CH3-COO-CH3 D (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 Câu 13 Este X có đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 H2O có số mol nhau; - Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số nguyên tử cacbon nửa số nguyên tử cacbon X) Phát biểu không là: Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận A Đốt cháy hoàn toàn mol X sinh sản phẩm gồm mol CO2 mol H2O B Chất Y tan vô hạn nước C Chất X thuộc loại este no, đơn chức D Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc 170oC thu anken Hướng dẫn: Câu 1: Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở t ln có: n CO  n H O 2 Chọn A Câu 2: HCOOCH3  NaOH  HCOONa  CH3OH HCOOCH3  2AgNO3  3NH3  H2O  NH4COOOCH3  2Ag  2NH4 NO3 Chọn D Câu 3: C2H5COOCH3 : Metyl propionat Chọn B Câu 4: Isoamyl axetat có mùi chuối chín Chọn A Câu 5: Nhiệt độ sơi ancol > este Nhiệt độ sôi ancol, este tăng theo chiều tăng phân tử khối chúng Chọn C Câu C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na nên chúng đồng phân este HCOOCH2CH2CH3 ;HCOOCH(CH3 )2 ;CH3COOC2H5 ;C2H5COOCH3 Chọn C Câu Đặt este Cn H2n O2 3n  t Cn H 2n O2  O2   nCO2  nH 2O 3n  n CO  n O   n  n   HCOOCH3 Chọn C Câu H CH3COOCH  CH  H 2O   CH3COOH  CH3CHO Chọn D Câu H CH3COOC2 H5  H2O   CH3COOH(Y)  C2H5OH(X) 2   xt C2 H5OH  O2   CH3COOH  H2O Chọn A Câu 10 MX  100(C5H8O2 ) Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 X tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo anđehit muối axit hữu nên cơng thức X là: HCOOCH  CH2CH2CH3;HCOOCH  C(CH3 )2 ;CH3COOCH  CH2CH3;C2H5COOCH  CH2 Chọn B Câu 11 CH3COOCH  CH2  NaOH  CH3COONa (Y)  CH3CHO(Z) CH3CHO  2AgNO3  3NH3  H2O  CH3COONH4  2NH4 NO3  2Ag  CH3COONH4  NaOH  CH3COONa  NH3  H2O Chọn B Câu 12 X1 có khả phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3 nên X1 axit: CH3COOH X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) khơng phản ứng Na nên X2 este: HCOOCH3 Chọn A Câu 13 n CO  n H O  este no, đơn chức Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) nên X este axit fomic Z có số nguyên tử cacbon nửa số nguyên tử cacbon X nên X HCOOCH3 Chọn D 2 II – BÀI TẬP Dạng 1:Phản ứng thuỷ phân kiềm Câu Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Câu Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng xảy hoàn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 3,28 gam B 20,2 gam C 8,2 gam D 12 gam Câu Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Câu Este X có cơng thức phân tử C4H6O2 Đun nóng 0,1 mol X với 200 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 10,8 gam chất rắn khan Vậy nhận xét : A CTCT CH3COO-CH2-CH=CH2 B X có tráng bạc C X thủy phân cho anđehit D X có CTCT HCOOCH2CH=CH2 Câu Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm este đơn chức A, B cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M thu 6,8 gam muối 4,04 gam hỗn hợp ancol đồng đẳng liên tiếp Công thức cấu tạo este là: A HCOOCH3 HCOOC2H5 B CH3COOCH3 CH3COOC C C2H3COOCH3 C2H3COOC2H5 D HCOOC2H5 HCOOC3H7 Hướng dẫn: Câu Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận n CH COOC H  0,1mol;n NaOH  0,04mol CH3COOC2 H5  NaOH  CH3COONa  C2 H5OH 0,04 0,04 0,04  mcr  0,04.82  3,28gam Chọn A Câu nCH COOC H  0,1mol;nNaOH  0,4mol CH3COOC2H5  NaOH  CH3COONa  C2H5OH 0,1 0,1 0,1  mcr  mNaOH(d­ )  mCH COONa  0,3.40  0,1.82  20,2gam Chọn B Câu nCH COOC H  0,1mol;nNaOH  0,1mol 3 CH3COOC2H5  NaOH  CH3COONa  C2H5OH 0,1 0,1 0,1  mcr  mCH COONa  0,1.82  8,2gam Chọn C Câu nNaOH d­  0,2  0,1  0,1mol mcr  mNaOHd­  mmuèi  10,8  mmuèi  6,8  M muèi  68(HOONa) Vậy X HCOOC3H5 Vậy X có tráng bạc Chọn B Câu mmuèi  6,8  M muèi  68(HOONa) 4,04 M ancol   40,4  ancol CH3OH;C2H5OH Vậy este HCOOCH3; HCOOC2H5 0,1 Chọn A Bài tốn quy đổi Câu Xà phòng hóa hồn tồn 66,6 gam hỗn hợp este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm ancol Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 140℃, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m A 4,05 B 8,1 C 18,0 D 16,20 Câu Xà phòng hố hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH 2M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng A 150 ml B 400 ml C 200 ml D 300 ml Hướng dẫn: Câu 66,6 nancol  nhheste   0,9mol 74 nH O  nancol  0,45mol  mH O  8,1gam Chọn B Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu nNaOH  nhheste  22,2  0,3mol  VNaOH  0,15L  150ml 74 Chọn A Dạng 2: Phản ứng cháy Câu 1: Đun nóng este X đơn chức mạch hở với NaOH thu muối ancol Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 10,08 lít O2 (đktc) thu V lít CO2 (đktc) nước Cho toàn sp cháy vào nước vôi dư thu 40 gam kết tủa X khơng có phản ứng tráng gương Vậy cơng thức X A HCOO-CH2-CH=CH2 B CH3-COOCH2-CH=CH2 C CH2=CH-COOCH3 D.CH3-COOCH=CH2 Câu 2: Đun nóng este X đơn chức mạch hở với NaOH thu muối ancol Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu V lít CO2 (đktc) nước Cho tồn sp cháy vào nước vơi thu 20 gam kết tủa, dung dịch A khối lượng bình tăng 24,8 gam Đun nước lọc 10 gam kết tủa Biết X có phản ứng tráng gương Vậy công thức X A HCOO-CH2-CH2-CH3 B CH3-COOCH2-CH=CH2 A HCOO-CH2-CH3 D CH3-COOCH2-CH3 Câu Đun nóng este X đơn chức mạch hở với NaOH thu muối ancol Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu V lít CO2 (đktc) nước Cho tồn sp cháy vào nước vôi dư thu 40 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 15,2 gam Biết X có phản ứng tráng gương Vậy công thức X A HCOO-CH2-CH2-CH3 B HCOOCH2-CH=CH2 C H-COOC2H5 D.CH3-COOCH2-CH3 Câu Đun nóng este X đơn chức mạch hở với NaOH thu muối ancol Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu CO2 nước tỉ lệ mol : Cho toàn sp cháy vào nước vôi dư thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam Biết X khơng có phản ứng tráng gương Vậy tên gọi X A etyl axetat B propyl fomat C etyl fomat D.metyl axetat Hướng dẫn: Câu 1: nCO  n  0,4mol  số nguyên tử C nCO  , loại B nX X khơng có phản ứng tráng gương nên loại A Đun nóng X với NaOH thu muối ancol nên loại D Chọn C Câu 2: nCO  n1 2n2 0,4mol 2 mbình tăng mCO  mH O  24,8  mH O  7,2gam  nH O  0,4mol 2 2 nCO 4 nX 2nH O 8 Số nguyên tử H nX X có phản ứng tráng gương nên X HCOO  CH2  CH2  CH3 Chọn A Số nguyên tử C 2 Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu nCO  n  0,4mol mdd gi¶m  m  (mCO  mH O )  15,2  mH O  7,2gam  nH O  0,4mol 2 2 nCO 4 nX 2nH O Số nguyên tử H 8 nX X có phản ứng tráng gương nên X HCOO  CH2  CH2  CH3 Chọn A Câu mbình tăng mCO mH O 24,8 nH O  nCO  0,4mol Số nguyên tử C 2 2 2 nCO 4 nX 2nH O 8 Số nguyên tử H nX X khơng có phản ứng tráng gương nên X CH3  COOCH2  CH3 Chọn A Số nguyên tử C 2 Dạng 3: Hiệu suất Câu 1: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành là: A 4,4 gam B 6,0 gam C 5,2 gam D 8,8 gam Câu 2: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đun nóng, thu 41,25 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá là: A 62,50% B 50,00% C 40,00% D 31,25% Câu 3: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá là: A 55% B 75% C 50% D 62,5% Câu 4: Khi thực phản ứng este hóa 6g CH3COOH 9,2 gam C2H5OH với hiệu suất 70% thu gam este? A 8,8g B 6,16g C 17,6g D 12,32g Hướng dẫn: Câu 1: nCH COOH  0,1mol;nC H OH  0,13mol  hiệu suất tính theo axit nEste  nCH COOH(pu)  0,05mol  meste  0,05.88  4,4gam Chọn A Câu 2: nCH COOH  0,75mol;nC H OH  1,5mol  hiệu suất tính theo axit neste  41,25 0,46875  0,46875  H  100%  62,5% 88 0,75 Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Chọn A Câu 3: nCH COOH  0,2mol;nC H OH  0,3mol  hiệu suất tính theo axit 11 0,125  0,125  H  100%  62,5% 88 0,2 Chọn D Câu 4: nCH COOH  0,1mol;nC H OH  0,2mol  hiệu suất tính theo axit neste  nEste  nCH COOH(pu)  0,07mol  meste  0,07.88  6,16gam Chọn B Luyện thi 2019 - Rắn lom dom Câu 1- 2018 - 201: Hỗn hợp E gồm bốn este có cơng thức C8H8O2 có vòng benzen Cho m gam E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu hỗn hợp X gồm ancol 20,5 gam hỗn hợp muối Cho toàn X vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn bình tăng 6,9 gam so với ban đầu Giá trị m A 13,60 B 8,16 C 16,32 D 20,40 Câu – 2018 - 202: Hỗn hợp E gồm bốn este có cơng thức C8H8O2 có vòng benzen Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu hỗn hợp X gồm ancol 18,78 gam hỗn hợp muối Cho tồn X vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn bình tăng 3,83 gam so với ban đầu Giá trị V A 190 B 100 C 120 D 240 Câu – 2018 -203: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol dãy đồng đẳng 34,4 gam hỗn hợp muối Z Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 3,584 lít khí CO2 (đktc) 4,68 gam H2O Giá trị m A 24,24 B 25,14 C 21,10 D 22,44 Câu – 2018 - 204: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol dãy đồng đẳng 28,6 gam hỗn hợp muối Z Đốt cháy hồn tồn Y, thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) 6,3 gam H2O Giá trị m A 21,9 B 30,4 C 20,1 D 22,8 Câu – B - 2014: Hai este X, Y có cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z là: A 0,82 gam B 0,68 gam C 2,72 gam D 3,40 gam Hướng dẫn: Câu 1- 2018 - 201: E gồm este ancol (u mol) este phenol (v mol) nNaOH  u  2v  0,2 (1) nancol  u  nH  0,5u Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thun mancol mbình tăng mH u  6,9 nH O  v mol Bảo tồn khối lượng cho phản ứng thủy phân ta có: mE  mNaOH  mAncol  mmuèi  mH O  136.(u  v)  0,2.40  20,5  u  6,9  18v (2) Giải phương trình ta có: u  0,1mol;v  0,05mol  m  20,4gam Chọn D Câu – 2018 - 202: E gồm este ancol (u mol) este phenol (v mol) nE  u  v  0,12 (1) nancol  u  nH  0,5u mancol mbình tăng mH u 3,83 nH O  v mol Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân ta có: mE  mNaOH  mAncol  mmuèi  mH O  16,32  (u  2v).40  18,78  u  3,83  18v (2) Giải phương trình ta có: u  0,05mol;v  0,07mol  nNaOH  0,19mol  VNaOH  190ml Chọn A Câu – 2018 -203: nCO  0,16mol;nH O  0,26mol  ancol no, đơn chức nancol  0,26  0,16  0,1mol 2 Bảo tồn khối lượng ta có: mancol  mC  mH  mO  0,16.12  0,26.2  0,1.16  4,04gam n  nancol neste(phenol )  NaOH  0,15mol Trong phản ứng với NaOH nH O  0,15mol Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân ta có: mX  mNaOH  mAncol  mmuèi  mH O  mX  4,04  34,4  0,15.18  0,4.40  25,14gam Chọn B Câu – 2018 - 204: nCO  0,2mol;nH O  0,35mol  ancol no, đơn chức nancol  0,35  0,2  0,15mol 2 Bảo tồn khối lượng ta có: mancol  mC  mH  mO  0,2.12  0,35.2  0,15.16  5,5gam n  nancol neste(phenol )  NaOH  0,1mol Trong phản ứng với NaOH nH O  0,1mol Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân ta có: mX  mNaOH  mAncol  mmuèi  mH O  mX  5,5  28,6  0,1.18  0,35.40  21,9gam Sống để dạy Dạy online Vietjack Thầy Phạm Minh Thuận Chọn A Câu – B - 2014: Lập tỉ lệ: < Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 < có este đơn chức este phenol Trường hợp 1: X C6H5COOCH3 b mol Y CH3COOC6H5 a mol Ta có a + b = 0,05 giải hệ => a = 0,01 b =0,04 2a + b = 0,06  mmuối = 144.0,04+82.0,01+0,01.116 =7,74 > 4,7 (loại) Trường hợp 2: X HCOOCH2C6H5 b mol Y CH3COOC6H5 a mol Ta có a + b = 0,05 giải hệ => a = 0,01 b =0,04 2a + b = 0,06  mmuối = 68.0,04+82.0,01+0,01.116 = 4,7 (nhận) Khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z là: 82.0,01 = 0,82 gam Chọn A LIPIT (CHẤT BÉO) Khái niệm chất béo Chất béo trieste glixerol với axit béo, gọi chung triglixerit triaxylglixerol * CTCT chung chất béo: R1COO – CH2 R2COO – CH R3COO – CH2 R1, R2, R3 gốc hiđrocacbon axit béo, giống khác * Axit béo axit đơn chức có số cacbon chẵn (thường từ 12C đến 24C), mạch C dài, không phân nhánh, no khơng no + Các axit béo thường gặp: - Loại no: C17H35COOH: axit stearic C15H31COOH: axit panmitic - Loại không no: C17H33COOH: axit oleic C17H31COOH: axit linoleic Tính chất vật lí phân loại chất béo Tính chất vật lí: - Ở điều kiện thường, chất béo trạng thái lỏng rắn - Chất béo không tan nước Tan tốt dung môi hữu như: nước xà phòng, benzen, Chất béo nhẹ nước Phân loại: - Chất béo gồm có loại: + Các triglixerit chứa gốc axit béo no thường chất rắn điều kiện thường Còn gọi chất béo rắn(mỡ, bơ nhân tạo, ) - Nghĩa là: Các gốc R1, R2, R3 no chất béo thuộc chất béo rắn + Các triglixerit chứa gốc axit béo không no thường chất lỏng điều kiện thường Còn gọi chất béo lỏng(dầu ăn, ) - Nghĩa là:Một gốc R1, R2, R3 không no chất béo thuộc chất béo lỏng Ví dụ: C17H35COO – CH2 C15H31COO – CH Sống để dạy Dạy online Vietjack Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận C17H33COO – CH2 ; (C17H31COO)3C3H5; (C15H31COO)3C3H5 Chất béo lỏng chất béo rắn Tính chất hóa học * Chất béo trieste nên chúng có tính chất este như: phản ứng thủy phân, phản ứng gốc, Phản ứng thủy phân: a Thủy phân môi trường axit: - Đặc điểm phản ứng: phản ứng thuận nghịch R1COO – CH2 R2COO – CH + 3H2O R1COOH + R2COOH + R3COOH + C3H5(OH)3 R3COO – CH2 Glixerol b Thủy phân mơi trường kiềm(Xà phòng hóa): - Đặc điểm phản ứng: phản ứng chiều R1COO – CH2 R2COO – CH R1COONa + R2COONa + R3COONa + C3H5(OH)3 + 3NaOH R3COO – CH2 Glixerol * Muối thu sau phản ứng thành phần xà phòng * ý: (1)Khi thủy phân chất béo thu glixerol (2)Sơ đồ thủy phân chất béo dung dịch kiềm: Triglixerit + 3OHMuối + Glixerol • nOH- = 3nGlixerol = 3ntriglixerit Phản ứng cộng(Đối với chất béo lỏng): a Cộng H2: Biến chất béo lỏng thành chất béo rắn VD: (C17H31COO)3C3H5 + 6H2 Trilinolein (C17H35COO)3C3H5 tristearin b Cộng Br2 dung dịch, I2,… VD: (C17H33COO)3C3H5 + 3Br2  (C17H33Br2COO)3C3H5 Triolein tristearin Phản ứng oxi hóa: - Oxi hóa hồn tồn tạo CO2 H2O: VD: (C15H31COO)3C3H5 + O2 51CO2 + 49H2O - Oxi hóa khơng hồn toàn, liên kết C=C chất béo lỏng bị oxi hóa chậm oxi khơng khí tạo peoxit, chất phân hủy tạo andehit có mùi khó chịu (hơi, khét, ) làm cho dầu mỡ bị ôi Sống để dạy Dạy online Vietjack 10 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Lí thuyết Câu 1: Để biến số dầu thành mỡ rắn bơ nhân tạo người ta thực q trình A Hidro hóa(có Ni xúc tác) B Cô cạn nhiệt độ cao C Làm lạnh D Xà phòng hóa Câu 2: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B ancol metylic C etylen glicol D glixerol Câu 3: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Khí H2 (xúc tác Ni nung nóng) B Kim loại Na C Dung dịch KOH (đun nóng) D Dung dich Brom Câu 4: Phát biểu sau không đúng? A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro (to, xúc tác Ni) D Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa: Trolein Tên Z A axit oleic X Y Z B axit linoleic C axit stearic D axit panmitic Hướng dẫn: Câu 1: Mỡ dầu dạng lỏng chứa gốc hiđrocacbon không no, muốn thành mỡ rắn (chứa hiđrocacbon no) ta cộng với H2 (có Ni xúc tác) Chọn A Câu 2: Chất béo trieste axit béo với glixerol Chọn D Câu 3: Triolein tri este nên không tác dụng với Na kim loại Chọn B Câu 4: A sai chất béo trieste axit béo với glixerol Chọn A Câu 5: Ni (C17H33COO)3 C3H5  3H2  (C17H35COO)3 C3H5 (X) (C17H35COO)3 C3H5  3NaOH  3C17H35COONa(Y)  C3H5(OH)3 C17H35COONa  HCl  C17H35COOH(Z)  NaCl Chọn C Đếm số chất béo Câu 1: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH Số loại trieste tạo A B C D Sống để dạy Dạy online Vietjack 11 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Hướng dẫn: Câu 1: Trieste tạo từ loại axit béo (có este) Trieste tạo từ phân tử C17H35COOH phân tử C15H31COOH (có este: este có phân tử C15H31COOH vị trí đầu vị trí thứ giữa) Trieste tạo từ phân tử C17H35COOH phân tử C15H31COOH (có este: este có phân tử C17H35COOH vị trí đầu vị trí thứ giữa) Chọn A Dạng 2: Bài tập xà phòng phòng hóa chất béo Ta có PTTQ: (RCOO)3C3H5 + NaOH → 3RCOONa +C3H5(OH)3 ( chất béo) (Xà phòng) ( glixerol) + Áp dụng ĐLBT KL: mchất béo + mNaOH = mxà phòng + mglixerol => m chất cần tìm + ntriglixerit = nglixerol; nKOH =3 ntriglixerit = 3nglixerol Câu 1: Xà phòng hóa hồn tồn 17,24 gam chất béo cần dùng vừa đủ 0,06 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 18,24 gam B 17,8 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Câu 2: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng (kg) glixerol thu A 13,8 B 4,6 C 6,975 D 9,2 Hướng dẫn: Câu 1: nC H (OH)  nNaOH  0,02mol Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có: mcb  mNaOH  mxp  mC H (OH) 3  17,24  0,06.40  mxp  0,02.92  mxp  17,8gam Chọn B Câu 2: nC H (OH)  nNaOH  0,05kmol  mC H (OH)  0,05.92  4,6kg 3 Chọn B Dạng 3:Phản ứng cháy Sống để dạy Dạy online Vietjack 12 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất béo thu số mol CO2 nhiều số mol nước 0,8 mol Mặt khác a mol chất béo tác dụng với 60 ml dung dịch brom 1M Giá trị a A 0,015 B 0,010 C 0,012 D 0,020 Câu – THPTQG 2018 - 201: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol, natri stearat natri oleat Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O 2, thu H2O 2,28 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a là: A 0,04 B 0,08 C 0,20 D 0,16 Câu – THPTQG 2018 - 204: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X dung dịch NaOH vừa đủ, thu glixerol m gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu 1,375 mol CO2 1,275 mol H2O Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 20,15 B 20,60 C 23,35 D 22,15 Hướng dẫn: Câu 1: nCO  nH O  8ncb  phân tử chất béo có liên kết pi có liên kết pi nằm 2 gốc axit nên liên kết pi cộng với Br2 ncb  nBr  0,01mol Chọn B Câu – THPTQG 2018 - 201: Đặt công thức X C57HyO6 n  0,04mol 57 CO Bảo toàn O ta có: 6nX  2nO  2nCO  nH O  nH O  2,12mol nX  2 2 nCO  nH O  4nX  X có liên kết pi có liên kết pi nằm gốc axit nên 2 liên kết pi cộng với Br2 nBr  2nX  0,08mol Chọn B Câu – THPTQG 2018 - 204: Số liên kết pi cộng với Br2 X 0,05 Vậy X có tổng số liên kết pi a 0,05 3 a Xét phản ứng đốt cháy ta có: 0,05   1) a  a  0,025mol Bảo tồn khối lượng ta có: mX  mC  mH  mO(trongX )  1,375.12  1,275.2  0,025.6.16  21,45gam nNaOH  3nX  0,075mol;nC H (OH)  nX  0,025mol nCO  nH O  a.( 2 Áp dụng BTKL cho phản ứng xà phòng hóa ta có: Sống để dạy Dạy online Vietjack 13 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận mX  mNaOH  m  mC H (OH)  m  22,15gam Chọn D Dạng 4: Bài tập tổng hợp dùng phản ứng xà phòng + phản ứng cháy Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh 1,14 mol CO2 1,06 mol H2O Cũng m gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH khối lượng muối tạo thành : A 18,28 gam B 16,68 gam C 20,28 gam D 23,00 gam Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo (triglixerit) cần 0,805 mol O2, sinh 0,57 mol CO2 0,53 mol H2O Cũng m gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH khối lượng muối tạo thành A 8,34 gam B 11,50 gam C 9,14 gam D 10,14 gam Câu 3: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X thu 15,232 lít khí CO2 (đktc) 11,7 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X A.0,015 B 0,010 C 0,020 D 0,005 Câu – THPTQG 2018 - 202: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic triglixerit Y Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 1,56 mol CO2 1,52 mol H2O Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH dung dịch, thu glixerol dung dịch chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat Giá trị a A 25,86 B 26,40 C 27,70 D 27,30 Câu – THPTQG 2018 - 203: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat, natri panmitat C17HyCOONa) Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần vừa đủ 1,55 mol O 2, thu H2O 1,1 mol CO2 Giá trị m A 17,96 B 16,12 C 19,56 D 17,72 Hướng dẫn: Câu 1: Bảo toàn O ta có: 6ncb  2nO  2nCO  nH O  ncb  0,02mol 2 mcb  mC  mH  mO  1,14.12  1,06.2  0,02.6.16  17,72gam nNaOH  3nX  0,06mol;nC H (OH)  nX  0,02mol Áp dụng BTKL cho phản ứng xà phòng hóa ta có: mX  mNaOH  m  mC H (OH)  m  18,28gam Chọn A Câu 2: Bảo toàn O ta có: 6ncb  2nO  2nCO  nH O  ncb  0,01mol 2 mcb  mC  mH  mO  0,57.12  0,53.2  0,01.6.16  8,86gam nNaOH  3nX  0,03mol;nC H (OH)  nX  0,01mol Áp dụng BTKL cho phản ứng xà phòng hóa ta có: mX  mNaOH  m  mC H (OH)  m  9,14gam Chọn C Câu 3: nX  nNaOH  0,04mol nCO  nH O  0,03mol 2 Sống để dạy Dạy online Vietjack 14 Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,5 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Thầy Phạm Minh Thuận Axit panmitic, axit stearic axit béo no, đơn chức Axit linoleic axit béo không no phân n  nH O nlinoleic  CO  0,015mol Chọn A tử có liên kết pi nên Câu – THPTQG 2018 - 202: X tác dụng với NaOH thu glixerol dung dịch chứa hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat nên Y tạo nên từ axit panmitic, axit stearic nên phân tử Y có liên kết pi nY  nCO  nH O  0,02mol Qui đổi hỗn hợp thành C17H35COOH(amol);C15H31COOH(bmol);H2O(0,06mol);C3 H (OH)3 (0,02mol) nNaOH  a  b  0,09mol 2 nCO  18a  16b  0,02.3  1,56mol  a  0,03;b  0,06 Muối thu C17H35COONa(0,03mol);C15H31COONa(0,06mol)  a  25,86gam Chọn A Câu – THPTQG 2018 - 203: Đặt X có công thức C55H nO6 nX  nCO  0,02mol 55 Bảo tồn O ta có: 6nX  2nO  2nCO  nH O  nH O  1,02mol 2 2 Bảo toàn khối lượng ta có: mX  mC  mH  mO  1,1.12  1,02.2  0,02.6.16  17,16 nNaOH  3nX  0,06;nC H (OH)  nX  0,02 Ta có: mX  mNaOH  mC H (OH)  m  m  17,72gam Chọn D Sống để dạy Dạy online Vietjack 15 ... đủ 1, 55 mol O 2, thu H2O 1, 1 mol CO2 Giá trị m A 17 ,96 B 16 ,12 C 19 ,56 D 17 ,72 Hướng dẫn: Câu 1: Bảo toàn O ta có: 6ncb  2nO  2nCO  nH O  ncb  0,02mol 2 mcb  mC  mH  mO  1, 14 .12  1, 06.2... C17H35COOH phân tử C15H31COOH (có este: este có phân tử C15H31COOH vị trí đầu vị trí thứ giữa) Trieste tạo từ phân tử C17H35COOH phân tử C15H31COOH (có este: este có phân tử C17H35COOH vị trí đầu vị trí... axit 11 0 ,12 5  0 ,12 5  H  10 0%  62,5% 88 0,2 Chọn D Câu 4: nCH COOH  0,1mol;nC H OH  0,2mol  hiệu suất tính theo axit neste  nEste  nCH COOH(pu)  0,07mol  meste  0,07.88  6 ,16 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 ESTE LIPIT , 1 ESTE LIPIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn