Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tin học 6

3,048 88 0
  • Loading ...
1/3,048 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:39

Cách tiếp thu các khái niệm mới của môn tin học Học sinh tiếp thu các khái niệm mới dễ dàng hơn, không còn nhầm lẫn giữa các thiết bị của máy tính Khả năng tự học sáng tạo, tự tìm tòi kiến thức mới ngày càng nâng cao. Học sinh không còn rụt rè, sợ sai kiến thức mới. Học sinh hoạt động học tích cực, bắt đầu ham thích môn tin học. Rèn kĩ năng thực hành của học sinh thông qua các giờ thực hành Học sinh nhận biết các bộ phận của máy tính và tác dụng của các bộ phận đó. Học sinh thực hiện đúng các thao tác về chuột và bàn phím. Học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua các trò chơi, tinh thần học tập hứng thú, phấn khởi hơn. Học sinh phân biệt rõ ràng các thao tác thực hành không còn nhầm lẫn giữa các thao tác. Giải pháp thực hiện: Cách tiếp thu các khái niệm mới của môn tin học Hướng dẫn lý thuyết nên thông qua các ví dụ thực tế cụ thể gần gũi với học sinh. Tận dụng tối đa các thiết bị, tranh ảnh, ... vào việc giảng dạy các kiến thức mới. Kết hợp việc học với các trò chơi học tập. Tăng cường khả năng tự học sáng tạo, tự tìm tòi kiến thức mới cho học sinh thông qua SGK, tạp chí,... Rèn kĩ năng thực hành của học sinh thông qua các giờ thực hành Giới thiệu rõ và hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác cơ bản đối với từng thiết bị. Tận dụng tối đa các phần mềm học tập trong chương. Tận dụng những phương tiện dạy học (máy chiếu, tranh ảnh, ...). Tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành ở nhà cho học sinh. Tạo sự tranh đua học tập giữa các em học sinh. Kết quả:Khi tôi chưa áp dụng sáng kiến này thì tỷ lệ học sinh hiểu sai các khái niệm mới, thao tác chậm và chưa biết thao tác rất cao. Sau khi tôi áp dụng một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tin học 6 thì tỷ lệ học sinh hiểu sai các khái niệm mới, thao tác chậm và chưa biết thao tác giảm xuống rõ rệt thông qua chất lượng học tập bộ môn này được nâng cao. ��#ࡱ#�################>###�� #####################################����################ ####### ### ### ###############################################################����������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������####����########�����###���������������������������������������������� ��������������������######## ###!###"#######$### %###&###'###(###)###*###+###,######.###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8###9###:###;######? ###@###A###B###C###D###E###F###G###H###I###J###K###L###M###N###O###P###Q###R###S ###T###U###V###W###X###Y###Z###[###\###]###^###_###`###a###b###c###d###e###f###g ###h###i###j###k###l###m###n###o###p###q###r###s###t###u###v###w###x###y###z###{ ###|###}###~###ࡱ###�###R#o#o#t# #E#n#t#r#y#################################################�������� ############################### 3�#�#�#####�#######E#n#c#r#y#p#t#e#d#P#a#c#k#a#g#e############################## ###"###������������########################################Ȣ########D#a#t#a#S#p# a#c#e#s###############################################��������################## ######�(�#�#�#P��#�#�#############V#e#r#s#i#o#n################################# ######################������������########################################L##### ######����####��������############���� ####### ### ###################################################����������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������~�:*i�h#� 1U#;�#&�n8�(��V3fpJ��#\o�����‫���ڿ‬aO�w�,��_#�`9zQ�a&��cm���U`#! P�#Qn'��#~�u*@)\#m�#�}~#�th�ࡱ�3�#0MΚ#�## *�d��4��E�1-,��r#[�0y�.###�F,#+C�9����X&�9�y˻$ �y8�q�t0�rࡱ# �D�͛ #~#�Zv*; � �#Ǜ4�c��o����Ÿ�[F$�=���
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tin học 6, Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tin học 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn