Đồ Án PLC Bộ điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm

6 215 3
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:38

Bài 10 Bộ điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm u cầu cơng nghệ: + Khi có tín hiệu START hệ thống hoạt động STOP trình dừng + Khi hệ thống hoạt động, băng tải sản phẩm chạy để đưa sản phẩm đến vị trí định sẵn + Băng tải hộp chuyển hộp đến vị trí dừng lại Băng tải sản phẩm chạy để đưa sản phẩm vào hộp Khi số sản phẩm hộp 100 băng tải sản phẩm dừng để đưa hộp chứa sản phẩm đưa hộp rỗng vào + Khi đếm 1000 hộp chứa đầy sản phẩm hệ thống dừng hồn tồn kể khơng có tín hiệu STOP, hệ thống hoạt động trở lại có tín hiệu RESET u cầu: Vẽ mơ hệ thống, giản đồ thời gian viết chương trình dùng PLC điều khiển trình Bài làm Giản đồ thời gian Khi có tín hiệu start vào tín hiệu bc1 kích hoạt làm cho băng chuyền hoạt động Khi băng chuyền hoạt động đưa hộp qua cb1 Khi cb1 kích hoạt Khi hộp qua cb1 tín hiệu chuyển mức 0, làm cho tín hiệu bc1 trở mức Khi tín hiệu cb1 sườn âm kích hoạt cho bc2 hoạt động đưa sản phẩm qua cb2 Khi 100 sản phẩm qua cb2 bc2 dừng chuyển động kích hoạt cho bc1 chuyển động Chu trình đươc lặp lại 1000 lần dừng lại Code PLC điều khiển trình I0.1: start I0.2: stop I1.1: sensor hop I1.2: sensor sp Q1.1: BC1 Q1.2: BC2 Q3.1: counter1 output "pin" to PLC Q3.3: counter3 output "pin" to PLCet network1: BC1 chay co tin hieu start A I0.1 FP M0.1 S Q1.1 network2: BC1 dung co suon xuong cua Sensor hop A I1.1 FN M1.1 R Q1.1 network3: BC2 chay co suon xuong cua sensor hop A I1.1 FN M1.1 S Q1.2 network4: // bat bo dem C1 A I0.1 L #100 // nap gt 100 vao PV S C1 A I1.2 // tin hieu kich I1.2 CU // su dung counter C1 // su dung bo den len cua C1 network5: // dung BC2 duoc 100 san pham,reset C1, A Q3.1 FP M3.1 R Q1.2 S Q1.1 network6: // dung he thong duoc 1001 hop da day san pham A I1.1 C U C2 LC L C2 #500 >=I JC dem_tiep dem_tiep: A I0.1 L #501 S C3 A I1.1 CU C3 A Q3.3 FP M3.3 R Q1.1 R Q1.2 networ7: he thong dung co tin hieu stop A I0.2 FP M0.2 R Q1.1 R Q1.2 ... cho bc2 hoạt động đưa sản phẩm qua cb2 Khi 100 sản phẩm qua cb2 bc2 dừng chuyển động kích hoạt cho bc1 chuyển động Chu trình đươc lặp lại 1000 lần dừng lại Code PLC điều khiển trình I0.1: start...Khi có tín hiệu start vào tín hiệu bc1 kích hoạt làm cho băng chuyền hoạt động Khi băng chuyền hoạt động đưa hộp qua cb1 Khi cb1 kích hoạt Khi hộp qua cb1 tín hiệu chuyển... sensor hop I1.2: sensor sp Q1.1: BC1 Q1.2: BC2 Q3.1: counter1 output "pin" to PLC Q3.3: counter3 output "pin" to PLCet network1: BC1 chay co tin hieu start A I0.1 FP M0.1 S Q1.1 network2: BC1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Án PLC Bộ điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm, Đồ Án PLC Bộ điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn