đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên nguyễn chí thanh đắk nông lần 2 có lời giải

13 160 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:36

SỞ GD&ĐT ĐĂK NƠNG CHUN NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Bằng chứng tiến hóa sau chứng sinh học phân tử? A Prơtêin lồi sinh vật cấu tạo từ 20 loại axitamin B Xương tay người tương đồng với cấu trúc trước mèo C Tất loài sinh vật cấu tạo từ tế bào D Xác sinh vật sống thời đại trước bảo quản lớp Câu 2: Loại biến dị sau biến dị không di truyền? A Đột biến lệch bội B Đột biến đa bội C Đột biến gen D Thường biến AT Câu 3: Một phân tử ADN mạch kép tỷ lệ  , phân tử nhận đổi liên tiếp lần, tỷ lệ GX loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho q trình nhân đơi gen A A =T= 18,75%; G = X = 31,25% B A + T = 31,25%; G+X= 18,75% C A + T= 18,75%, G + X = 31,25 D A = T = 31,25%; G = X = 18,75% Câu 4: Chỉ số sau phản ánh mật độ quần thể? A Tỉ lệ đực/cái B Tỉ lệ nhóm tuổi C Lượng cá thể sinh D Tổng số cá thể/diện tích mơi trường Câu 5: Tháp sinh thái sau ln đáy rộng, đỉnh hẹp A Tháp lượng B Tháp khối lượng C Tháp số lượng D Tháp lượng khối lượng Câu 6: Những nhóm động vật sau hệ tuần hồn kép? A Lưỡng cư, bò sát, sâu bọ B Cá, thú, giun đất C Lưỡng cư, chim, thú D Chim, thú, sâu bọ Câu 7: Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến lệch bội xảy phổ biến động vật, gặp thực vật B Thể đột biến tam bội thường khơng khả sinh sản hữu tính C Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường khơng làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể D Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 8: Trong thí nghiệm, người ta xác định lượng nước thoát lượng nước hút vào đơn vị thời gian theo bảng sau: Cây A B C D Lượng nước hút vào 24 31 32 30 Lượng nước thoát 26 29 34 33 Theo lý thuyết không bị héo? A Cây B B Cây A C Cây C D Cây D Câu 9: Loại phân tử sau mang ba đổi mã? A rARN B mARN C tARN D ADN Câu 10: Khi nói gen nằm nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Di truyền phân li độc lập với B Ln quy định tính trạng C Di truyền theo nhóm liên kết D Là gen alen với Câu 11: Dòng tế bào sinh dưỡng lồi A kiểu gen AaBBDD, dòng tế bào sinh dưỡng lồi B kiểu gen: EEHHNN Tiến hành lại tế bào sinh dưỡng dòng (Sự lai diễn tế bào dòng A với tế bào dòng B) Tế bào lai kiểu gen: A ABDEHN B AEBHDN C AABBDDEEHHNN D ABDEEHHNN Câu 12: Ở thủy tức, thức ăn tiêu hóa hình thức A Tiêu hóa ngoại bào B Một số tiêu hóa nội bào, lại tiêu hóa ngoại bào C Tiêu hóa nội bào ngoại bào D Tiêu hóa nội bào bào Câu 15: Một gen 300T 500X Gen liên kết hidro? A 800 B 2100 C 1900 D 1600 18 Câu 16: Người ta tiến hành thí nghiệm đánh dấu ơxi phóng xạ (O ) vào phân tử glucơzơ Sau sử dụng phân tử glucôzơ làm nguyên liệu hô hấp ơxi phóng xạ đu nhiên là: II I sai, yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể III sai, làm giảm đa dạng di truyền quần thể IV sai, không tạo alen Câu 29: B Đột biến tạo alen làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể Câu 30: A Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên việc sử dụng nguồn lực tự nhiên đất, nước, thực vật, động vật tập trung chủ yếu tác động đến chất lượng sống cho hệ tương lai Các ý là: I,II,III, IV Câu 31: B Các ví dụ sinh vật phân giải là:I,II,V Ý II, III không phân giải thành chất vô Câu 32: A AB Ab F1 kiểu hình dài chua, loại kiểu hình → P dị hợp cặp gen:  ab aB Tỷ lệ kiểu hình dài chua: 0,04  0,lab  0, 4ab  tần số HVG 40% Xét phát biểu: I sai, tần số HVG 20% II đúng,Kiểu gen dị hợp cặp gen = 1- đồng hợp cặp – dị hợp cặp = - 4×0,4×0,1 4×0,4×0,1 = 0,68 ( bên loại giao tử đó) III sai, kiểu gen AB ab ab IV đúng,    0, ab ab ab Câu 33: A I sai, phép lai: Aaaa  Aaaa  3A   : laaaa II đúng, 1: :1  1:11:1  Aaaa  Aaaa ; AAAa  AAAa; AAAa  Aaaa III đúng, để đời 100% hoa đỏ bên P ln cho giao tử A- kiểu gen AAAA AAAa → số phép lai là:  1  (5 tất số kiểu gen, trừ phép lai AAAA × AAAa tính lần) IV đúng, tứ bội tự thụ phấn tạo loại kiểu hình → thể tạo giao tử A- aa => kiểu gen thoả mãn: AAaa Aaaa Câu 34: A 2L Tổng số nucleotit gen là: N   2400 3, %A=20%N → A =T=480; G=X=720 Trên mạch 1: T1 = 200 → A1 = 480 – 200 = 280 G=15%N/2 = 180 → X1 = 720-180=540 Mạch : A2 = T1 = 200; G = X1 = 540 ; T2=A1 = 280; X2 = G1= 180 Xét phát biểu : G 180  I Tỷ lệ  A1 280 14 II sai Tỷ lệ G1  T1 180  200 19   A1  X1 280  540 41 III.Sai, Tỷ lệ A1  T1 480   G1  X1 720 IV.đúng Tỷ lệ TG 1 AX Câu 35: A Các phát biểu là: I, II, IV III sai hệ sinh thái tự nhiên độ đa dạng cao HST nhân tạo Câu 36: B Xét tỷ lệ kiểu hình tính trạng: + đỏ/hồng/trắng =9:6:1 → tương tác bổ sung + tròn/bầu dục = 3/1 → P dị hợp cặp gen, Nếu gen PLĐL đời phải tỷ lệ kiểu hình (9:6:1)(3:1)≠ đề cặp gen Dd nằm NST với cặp Bb Aa Giả sử cặp Aa Dd nằm cặp NST Ta tỷ lệ kiểu hình đỏ-tròn: A-B-D-= 0,4425 → A-D-=0,59→ aadd=0,09 → ab=0,3 giao tử liên kết AD AD P: Bb  Bb; f  40% ad ab Xét phát biểu: I II III AD IV sai, tỷ lệ BB  0,32  0, 25  0, 0225 AD 0, 0225 Nếu lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, tròn F1 xác suất thu chủng  0, 4425 59 Câu 37: B Cấu trúc di truyền quần thể là: (A1 + A2+ A3 + A4)2 = Con cánh trắng A4A4 = 4% → A4 = 0,2 Tỷ lệ cánh vàng + cánh trắng =(A3 +A4)2 = 16% → A3=0,2 Tỷ lệ cánh xám+ cánh vàng + cánh trắng=(A2+ A3 +A4)2 = 36% → A2=0,2 → A1 =0,4 Cấu trúc di truyền quần thể: (0,4A1+0,2A2+0,2A3+0,2A4)2=1 Con cánh đen: 0,16A1A1+0,16A1A2+0,16A1A3+0,16A1A4  1A1A1+1A1A2+1A1A3+1A1A4 Cánh xám: 0,04A2A2+ 0,08A2A3+0,08A2A4  1A2A2 + 2A2A3+2A2A4 Cánh vàng: 0,04A3A3+ 0,08A3A4 Cánh trắng: 0,04A4A4 I sai, xám chủng vàng chủng 1 1 II đúng, đen sinh sản, tỷ lệ xám chủng là: A1A  A1A   4 64 III sai, loại bỏ cánh trắng, tỷ lệ cánh đen là: 25 5 Các đen: 1A1A1+1A1A2+1A1A3+1A1A4 → giao tử: 5A1:1A2:1A3:1A4 → Tỷ lệ A1A1 =      64 25 25 Tỷ lệ cần tính là:   64 96 0, 64 IV đúng, loại bỏ cánh xám, tỷ lệ cánh đen là:   0, 1 Các đen: 1A1A1+1A1A2+1A1A3+1A1A4 → giao tử: 5A1:1A2:1A3:1A4 → Tỷ lệ A2A2=      80 Tỷ lệ cần tính   0, 01 80 Câu 38: B P tạo kiểu hình lặn tính trạng → P alen lặn gen Xét tỷ lệ phân ly tính trạng: + thân cao/thân thấp: 1/1 → Aa × aa + hoa đỏ/ hoa trắng: 3/1→ Bb × Bb + tròn/quả dài: 1:1 → Dd × dd Nếu gen PLĐL đời phải tỷ lệ kiểu hình (1:1)(3:1)(1:1)≠đề - Xét di truyền gen quy định hình dạng gen quy định chiều cao thân + Thân cao: thân thấp = (180-45+60+15):(180-45+60+15)=1:1 + Quả tròn: dài =(180-45+60+15):(180-45+60+15)=1:1 + Tỉ lệ cặp tính trạng =Cao, tròn : Thấp, tròn : Cao, dài : Thấp, dài = (180+60):(45+15):(180+60):(45+15)=4:4:1:1 → Hai cặp gen liên kết khơng hồn tồn với Ad ad Kiểu gen P: Bb  Bb aD ad I II sai III IV sai Câu 39: D I sai, mắt đỏ × mắt trắng: A2A2/3/4 × A4A1 → A2A4 : A2/3/4A4 → tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình II đúng, mắt đen × mắt trắng: A1A2 × A4A4 → A2A4 : A2A4 → mắt đen: mắt đỏ III đúng, mắt đen × mắt đỏ: A1A1 × A2A2/3/4 → A1A2 : A1A2/3/4 → mắt đen IV sai, mắt đỏ × mắt vàng: A1A1 × A3A3/4 → A2A3 : A2A2/3/4:A3A3: A3A3/4 → mắt đỏ: mắt vàng Câu 40: C Bố mẹ bình thường sinh bị bệnh → bệnh gen lặn NST thường quy định A- không bị bệnh lý a- bị bệnh B- không bị bệnh 2, bị bệnh I đúng, biết kiểu gen của: (1), (2),(9),(10),(13),(14),(15) AaBb; (17)aabb II đúng, Người (15) kiểu gen: AaBb Người (16) bố mẹ kiểu gen AaBb × AaBb → (19): (1AA:2Aa)(1BB11Bb) Cặp vợ chồng 15 -16: AaBb × (AA:2Aa)(1BB11Bb) 1 1 XS bị bệnh là:   ; xs không bị bệnh 5/6 1 XS bị bệnh là:   ; xs không bị bệnh 5/6 5 XS đầu lòng bị bệnh là: C12    6 18 25 III đúng, xs sinh trai không bị bệnh là:    6 72 IV sai, Để họ sinh bị hai bệnh họ phải kiểu gen AaBb × AaBb với xác suất : 2/3×2/3=4/9 1 1 XS họ sinh bị bệnh là:       4  576 ...0 ,2 Tỷ lệ cánh vàng + cánh trắng =(A3 +A4 )2 = 16% → A3=0 ,2 Tỷ lệ cánh xám+ cánh vàng + cánh trắng=(A2+ A3 +A4 )2 = 36% → A2=0 ,2 → A1 =0,4 Cấu trúc di truyền quần thể: (0,4A1+0,2A2+0,2A3+0,2A4 )2= 1 ...(0,4A1+0,2A2+0,2A3+0,2A4 )2= 1 Con cánh đen: 0,16A1A1+0,16A1A2+0,16A1A3+0,16A1A4  1A1A1+1A1A2+1A1A3+1A1A4 Cánh xám: 0,04A2A2+ 0,08A2A3+0,08A2A4  1A2A2 + 2A2A3+2A2A4 Cánh vàng: 0,04A3A3+ 0,08A3A4 Cánh trắng: ...Trên mạch 1: T1 = 20 0 → A1 = 480 – 20 0 = 28 0 G=15%N /2 = 180 → X1 = 720 -180=540 Mạch : A2 = T1 = 20 0; G = X1 = 540 ; T2=A1 = 28 0; X2 = G1= 180 Xét phát biểu : G 180  I Tỷ lệ  A1 28 0 14 II sai Tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên nguyễn chí thanh đắk nông lần 2 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên nguyễn chí thanh đắk nông lần 2 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn