Bài 12_TIÊU HÓA Ở RUỘT NON(bài tự học sinh lý 2)

3 187 16
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:33

BT Tự học Sinh Họ tên: Nguyễn Trọng Cường MSSV:1753010882 Lớp: YQ43 Chương SINH HỆ TIÊU HÓA Bài 12 TIÊU HÓA RUỘT NON Bài tập cá nhân: Câu 1: Trình bày sơ đồ hoạt động emzym tuyến tụy - Các men tiêu hóa protein: Men tiêu hóa protein tiết dạng tiền men gồm trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, ribonuclease, dexyribonuclease, proelastase Khi đổ vào tá tràng tác dụng enterokinase, trypsinogen chuyển thành trypsin Trypsin vừa đóng vai trò men tiêu hóa, vừa chất xúc tác men lại tạo loạt men hoạt động, men có tác dụng thủy phân protein thành chuỗi peptid ngắn hơn: dipeptid, tripeptid Riêng carboxypeptidase cắt liên kết peptid có gốc -COOH tận để tạo amino acid riêng lẻ cho ruột hấp thu - Các men tiêu hóa carbohydrat Men amylase, maltase thủy phân polysaccharid (trừ glucose), oligosaccharid, trisaccharid, disaccharid để cuối tạo glucose - Men tiêu hóa lipid • Lipase: thủy phân hạt mỡ nhũ tương thành triglycerid, acid béo monoglycerid • Cholesterol ester hydrolase: thủy phân cholesterol ester tạo cholesterol acid béo • Phospholipase A2: tác dụng lên lecithin tạo thành lýolecithin Câu 2: trình bày chế theo (dạng sơ đồ) trình hấp thu dưỡng chất (protein, lipid, glucid) ruột non ? BT Tự học Sinh Hấp thu protein Hấp thu lipid Hấp thu glucid BT Tự học Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12_TIÊU HÓA Ở RUỘT NON(bài tự học sinh lý 2), Bài 12_TIÊU HÓA Ở RUỘT NON(bài tự học sinh lý 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn