Giáo án HSG Hóa Học 8 (Trọn Bộ)

42 133 0
  • Loading ...
1/42 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:10

Giáo án HSG Hóa Học 8 (Trọn Bộ) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ngày soạn : Ngày dạy : CHUYÊN ĐỀ 1: CÔNG THỨC HÓA HỌC (buổi + buổi 2) I-Mục tiêu: 1.Về kiến thức: -Ôn tập củng cố cho HS kiến thức qui tắc hóa trị 2.Về kĩ -Rèn kĩ tính hóa trị ngun tố hợp chất biết cơng thức hóa học hợp chất -Rèn kĩ lập cơng thức hóa học xác định cơng thức hóa học hay sai biết hóa trị hai nguyên tố nhóm nguyên tử 3.Về thái độ -Rèn cho HS thái độ u thích mơn tư logic 4.Định hướng phát triển lực + Năng lực tư +Năng lực phát triển giải vấn đề +Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học +Năng lực tính tốn hóa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: - Giáo án , sách nâng cao 2.Học sinh: - Vở ghi, sách nâng cao III Tiến trình dạy học: Dạng 1: Tính % nguyên tố hợp chất 1,Phương pháp * Cách giải: CTHH có dạng Ax By - Tìm khối lượng mol hợp chất MAxBy = x.MA + y MB - Tìm số mol nguyên tử nguyên tố mol hợp chất : x, y (chỉ số số nguyên tử nguyên tố CTHH) mA MAxBy 100% x MA MAxBy 100% - Tính thành phần % ngun tố theo cơng thức: %A = = 2,Vận dụng Bài 1:Tính thành phần % theo khối lượng nguyên tố hợp chất : a/ H2O b/ H2SO4 c/ Ca3(PO4)2 Dạng 2: LËp CTHH hợp chất biết thành phần phần trăm khối lợng nguyên tố 1,Phng phỏp - Tớnh lượng nguyên tố mol hợp chất - Tính số mol nguyên tử nguyên tố mol hp cht - Vit thnh CTHH Hoặc: - Đặt công thức tổng quát: AxBy - Ta có tỉ lệ khối lợng nguyên tố: %A MA MA x MB y = %A %B %B MB - Rút tỉ lệ x: y = : (tối giản) - Viết thành CTHH đơn giản: - (AaBb )n = MAxBy Sau ú dựa vào khối lượng mol để tìm n 2,Vận dụng : Bài :Một hợp chất khí A gồm hai nguyên tố hóa học lưu huỳnh oxi, lưu huỳnh chiếm 40% theo khối lượng Hãy tìm cơng thức hóa học khí A Biết tỉ khối khí A so với khơng khí 2,759 Bài :Hãy tìm cơng thức hóa học khí B Biết rằng: - Khí B nặng khí oxi lần - Thành phần theo khối lượng khí B là: 50% S 50% O Bài : Một hợp chất X gồm nguyên tố C,H,O có thành phần % theo khối lượng dX / H = 16 37,5% ; 12,5% ; 50% Biết Tìm CTHH hợp chất X Bài 4: Phân tích hợp chất người ta thấy có thành phần khối lượng 85,7% Cacbon 14,3% Hiđrô Biết tỉ khối khí so với hiđrơ 28 Xác định cơng thức hóa học hợp chất Bài 5: Hợp chất khí X tạo hai nguyên tố hiđrô lưu huỳnh với tỉ lệ hiđrô chiếm 5,88%, lưu huỳnh chiếm 94,12% khối lượng Xác định CTHH X Biết dX/H2 = 17 Bài : Lập cơng thức hóa học hợp chất khí A có chứa 27,27% C lại oxi biết tỉ khối khí A so với khí oxi 1,375 Bài 7:Hợp chất hữu A chứa nguyên tố C, H, O Trong thành phần % khối lượng cacbon 60%, hiđro 13,33% Xác định công thức phân tử A, biết tỷ khối A so với H2 30 B 8: Xác định công thức hoá học đơn giản chất khí A biết thành phần phần trăm theo khối lợng nguyên tố 82,35% A H2 N vµ 17,65% H vµ (d = 8,5) Bà 9: Một hợp chất khí A gồm hai nguyên tố hóa học lưu huỳnh oxi, lưu huỳnh chiếm 40% theo khối lượng Hãy tìm cơng thức hóa học khí A Biết tỉ khối khí A so với khơng khí 2,759 Bài 10:Một hợp chất A có 82,76% C 17,24% H theo khối lượng a Lập CTHH A biết dA/kk = b Tính khối lượng 1,12l khí A ( đktc ) Bài 11:Một hợp chất hữu X có thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố sau: 32% C, 6,675% H, 18,67% N phần lại oxi Xác định công thức phân tử X biết đốt cháy hoàn toàn mol X thu 11,2 lit N2(đktc) Bài 12: Biết khí A nhẹ khí SO2 0,25 lần, có thành phần phần trăm theo khối lượng nguyên tố 75% C 25% H Hãy xác định công thức hóa học A Bài 13: Một oxit nitơ có dạng NxOy Biết khối lượng nitơ phân tử chiếm 46,67%, 0,375 gam oxit chiếm thể tích 0,28 lít (đktc) a.Xác định cơng thức oxit? b Hỗn hợp gồm 0,28 lit khí V lít khí oxi có tỉ khối so với hiđro 15,67 Tính V? Biết khí đo đktc Bài 14:Phân tích hợp chất vơ A có thành phần phần trăm theo khối lượng đồng 40%, lưu huỳnh 20% oxi 40% Xác định cơng thức hóa học A Bài 15:.Trong nước mía ép có khoảng 20% khối lượng loại đường có thành phần nguyên tố 42.11%C, 6.43 % H, 51.46 % O có phân tử khối 342 Xác định cơng thức hóa học đường Bài 16: Hợp chất hữu X có % khối lượng nguyên tố :51,3 % C ; 9,4 % H ; 12% N ; lại oxi Tỷ khối X so với kk 4,04 Xác định CTPT X Bài 17:Hợp chất hữu X có % C % H 55,81% 6,98% ; biết tỷ ≈ khối X so với Nito 3,07 Xác định công thức X Bài 18:Hợp chất hữu A có khối lượng mol = 148 g/mol Trong A có % khối lượng nguyên tố: 81,08% C ; 8,1% H ; lại oxi Xác định công thức phân tử A Bài 19:Một hợp chất hữu gồm nguyên tố C, H, O với 54,55%C ; 9,09% H Tìm CTPT chất hữu biết phân tử chứa nguyên tử Oxi Dạng 3: Tìm khối lượng nguyên tố lượng hợp chất 1,Phng phỏp * Cách gii: CTHH có dạng Ax By B1: Tính số mol hợp chất B2: Tính số mol nguyên tố hợp chất B3: Tính khối lượng nguyên tố hợp chất 2,Vận dụng: Bài 1: Tìm khối lượng lưu huỳnh hợp chất H2SO4 Bi 2:Tìm khối lợng Các bon 22g CO2 Bài 3: Một người làm vườn dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau Tính khối lượng N bón cho rau? Dạng 4: LËp CTHH hỵp chÊt biÕt thành phần khối lợng nguyên tố, t l lng ca cỏc nguyờn t 1,Phng phỏp Cách giải: - Đặt công thức tổng quát: AxBy - Ta có tỉ lệ khối lợng nguyên tố: x y mA MB mB MA MA x MB y = mA mB a b - Tìm đợc tỉ lệ : = = (tỉ lệ số nguyên dơng, ti gin) - Thay x= a, y = b - Viết thành CTHH đơn giản Sau tìm CTHH dựa vào khối lượng mol VÝ dơ: Lập CTHH sắt oxi, biết phần khối lượng sắt kết hợp với phan khoỏi lửụùng oxi Giải: - Đặt công thức tổng quát: FexOy - Ta có tỉ lệ khối lợng nguyên tố: MFe x MO y - Tìm ®ỵc tØ lƯ : = 112 168 = x y = = mFe mO mFe MO mO MFe = = 7.16 3.56 - Thay x= 2, y = - Viết thành CTHH Fe2O3 2,Vận dụng: Bài 1: Hỵp chÊt B (hỵp chÊt khÝ ) biết tỉ lệ khối lợng nguyên tố tạo thành: mC : mH = 6:1, lít khí B (đktc) nặng 1,25g Bi 2: Hợp chất C, biết tỉ lệ khối lợng nguyên tố : mCa : mN : mO = 10:7:24 vµ 0,2 mol hợp chất C nặng 32,8 gam Bi 3: Hợp chÊt D biÕt: 0,2 mol hỵp chÊt D cã chøa 9,2g Na, 2,4g C vµ 9,6g O Bài 4:Một hợp chất oxi với nguyên tố X có dạng XaOb gồm nguyên tử phân tử Đồng thời tỉ lệ khối lượng X O 1: 1,29 Xác định X CTHH oxit Gọi tên oxit? Bi 5:Phân tích hợp chất hữu thấy : 2,1 phần khối lợng C lại có 2,8 phần khối lợng oxi 0,35 phần khối lợng hiđro Hãy xác định công thức phân tử chất hữu nói biết 1gam chất điều kiện tiªu chn chiÕm thĨ tÝch 373,3 cm3 Ngày kí duyệt Ngày soạn : Ngày dạy : CHUYÊN ĐỀ 2: BÀI TẬP TÍNH TỐN THEO PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC ( buổi +4 +5) I-Mục tiêu: 1.Về kiến thức: -Ôn tập bổ sung củng cố cho HS kiến thức tính theo phương trình hóa học định luật bảo tồn khối lượng, biết giải thích dựa vào bảo toàn khối lượng nguyên tử phản ứng hóa học -Ơn tập kiến thức hiệu suất -Ơn tập kiến thức tốn hỗn hợp 2.Về kĩ -HS vận dụng định luật tính khối lượng chất biết khối lượng chất phản ứng -Rèn kĩ lập PTHH theo phương pháp -Rèn kĩ tính thể tích biết tỷ khối -Rèn kĩ tính tốn -Rèn kĩ tính hiệu suất biết khối lượng chất thực tế lý thuyết ngược lại 3.Về thái độ -Rèn cho HS thái độ yêu thích môn tư logic 4.Định hướng phát triển lực + Năng lực tư +Năng lực phát triển giải vấn đề +Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học +Năng lực tính tốn hóa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: - Giáo án , sách nâng cao 2.Học sinh: - Vở ghi, sách nâng cao III Tiến trình dạy học: Dạng 1:Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng A+ B→ C + D mA + m B = m C + m D Bài 1: Để khử hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng V lít khí H2 (ở đktc) sau phản ứng thu m gam kim loại 14,4 gam nước a) Viết phương trình phản ứng xảy ? b) Tính giá trị m V ? Bài 2:Dùng khí H2 (ở đktc) để khử hồn toàn 47,2 gam hỗn hợp CuO, Fe 2O3, Fe3O4 sau phản ứng thu m gam kim loại 14,4 gam nước a,Viết phương trình phản ứng xảy ? b,Tính giá trị m? Bài 3:Đặt cốc A đựng dung dịch HCl cốc B đựng dung dịch H 2SO4 loãng vào hai đĩa cân cho vị trí thăng bằng, sau làm thí nghiệm sau : - Cho 11.2 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng Khi Fe Al tan hết thấy cân vị trí thăng Tính m Bài 4:Hòa tan 20 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị I II dung dịch axit clohiđric dư thu dung dịch A 4,48 lít CO 2(đktc) Tính khối lượng muối tạo thành dung dịch A? Bài 5:Hòa tan hồn toàn m gam hỗn hợp hai kim loại A, B dung dịch axit sunfuric, thu 18,8 gam muối 2,8 lit khí hiđro đktc Xác định m? Bài 6: Cho 16 gam hỗn hợp X gồm kim loại: Mg, Al, Fe vào dung dịch chứa 25,55 gam axit clohiđric Phản ứng kết thúc thu dung dịch A 6,72 lít khí đktc a) Axit HCl dư hay hết? b) Hãy tính tổng khối lượng muối có dung dịch A Bài 7:Đốt cháy 16g chất X cần dùng 44,8lít Oxi (đktc), thu khí Cacbonic nước theo tỉ lệ số mol 1:2 Tính khối lượng khí CO2 H2O tạo thành Bài 8: Để khử hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng V lít khí H2 (ở đktc) sau phản ứng thu m gam kim loại 14,4 gam nước a) Viết phương trình phản ứng xảy ra? b) Tính giá trị m V? Bài 9: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Sắt kim loại M ( có hố trị khơng đổi) dung dịch HCl dư thu 1,008 lít khí đktc dung dịch chứa 4,575 gam muối khan Tính giá trị m Bài 10: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hồn tồn dung dịch H2SO4 lỗng, giải phóng 0,896 lít khí Hiđrơ đktc Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu Bài 11: Cho a gam hỗn hợp gồm kim loại A B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl (cả A B phản ứng) Sau phản ứng kết thúc, người ta thu 67 gam muối 8,96 lít H2 (ĐKTC) a Viết phương trình hố học ? b Tính a ? Bài 12: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 , MgO , ZnO 500 ml dung dịch axit H2SO4 loãng 0,1 M vừa đủ Sau phản ứng , tính khối hỗn hợp muối sunfat khan thu cạn dung dịch ? Bài 13: Hồ tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe , Mg , Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 lỗng , thu 1,344 lít khí H2 đktc dung dịch chứa m gam muối Tính giá trị m ? Bài 14: Khử hồn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe , FeO , Fe 2O3 cần 2,24 lít CO đktc Tính khối lượng sắt thu ? Bài 15: Để khử hồn tồn CuO , FeO cần 4,48 lít khí H đktc Nếu khử hoàn toàn hỗn hợp CO lượng CO thu cho qua dung dịch nước vơi dư khối lượng kết tủa sinh ? Dạng 2:Bài toán lượng chất dư a Các bước làm tốn : T×m chÊt d, chÊt hÕt → TÝnh theo chất hết - Bớc 1: Tính số mol chất - Bớc 2: Viết phơng trình phản ứng: A + B → C + D - Bíc 3: LËp tØ lƯ So s¸nh: n A ( Bàicho ) n B ( Ph.trình ) n A ( Bàicho ) n B ( Ph.trình ) so víi TØ sè nµo lín chất d, chất hết Tính theo chÊt hÕt b Bài tập vận dụng Bài 1: Cho 5,4 gam nhôm tác dụng với 36,5 gam axit clohiđric tạo thành khí hiđro muối nhôm clorua a Tính thể tích khí hiđro thu đợc (đktc) ? b Tính khối lợng muối nhôm clorua tạo thành ? Bi 2: Dẫn 11,2 lít khí CO (đktc) qua 16 gam sắt (III) oxit nung nóng thu đợc kim loại sắt khÝ CO2 a TÝnh thĨ tÝch khÝ CO ph¶n øng (đktc) ? b Tính khối lợng Fe sinh ? Bi 3: Cho 8,1 gam nhôm tác dụng với 29,4 gam axit sunfuric thu đợc khí hiđro muối nhôm sunfat a Tính thể tích khí hiđro thu đợc (đktc) ? b Tính khối lợng muối nhôm sunfat tạo thành ? Bài 4: Dẫn từ từ 6,72 lít khí hiđro qua ống sứ đựng m gam sắt (III) oxit, sau phản ứng thu 43,2 gam hỗn hợp hai chất rắn a Hãy tính khối lượng chất hỗn hợp hai chất rắn sau phản ứng b Hãy tính thể tích khí hiđro cần dùng để khử hết m gam sắt (III) oxit Dạng :Bài toán hỗn hợp a Phương pháp - Bước 1: đổi đại lượng có liên quan tốn số mol - Bước 2: viết phương trình phản ứng xảy - Bước 3: bái tốn có chất gọi nhiêu ẩn, lập phương trình theo kiện tốn - Bước 4: tính theo u cầu toán b Bài tập vận dụng Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 27,8 g hỗn hợp gồm Al Fe (trong Al chiếm 19,2%) Hãy tính: 1.Thể tích khơng khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích khơng khí) 2.Khối lượng hỗn hợp chất rắn tạo thành Bài 2: Dùng 40,32 lít khí hiđro để khử hồn tồn 112 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 Hãy tính: 1.Thành phần phần trăm chất hỗn hợp ban đầu 2.Khối lượng kim loại sinh phản ứng Bài 3: Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 8,96 lít khí H2 đktc 1.Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ? 2.Tính số mol HCl tham gia phản ứng ? Bài 4: Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al Zn khối lượng Magie khối lượng nhôm tác dụng với dung dịch HCl tạo thành 16, 352 lít khí H2 đktc 1.Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ? 2.Tính số mol HCl dùng biết người ta dùng dư 10% so với lý thuyết Bài 5: Cho gam hỗn hợp gồm Cu Fe tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 1,68 lít khí H2 đktc Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ? Bài 6: Cho 17,2 gam hỗn hợp Ca CaO tác dụng với lợng nớc d thu đợc 3,36 lít khí H2 đktc a) Viết PTHH phản ứng xảy tính khối lợng chất có hỗn hỵp? b) TÝnh khèi lỵng cđa chÊt tan dung dịch sau phản ứng? Dng 4: Bi toỏn v t khối chất khí a Cơng thức tỷ khối chất khí - So sánh khí A nặng hay nhẹ so với khí B - So sánh khí A nặng hay nhẹ so với khơng khí - Hốn hợp khí X gồm nhiều khí b Bài tập vận dụng Bài 1: Có khí sau: H2S; O2; C2H2; Cl2 Hãy cho biết: a) Những khí nặng hay nhẹ khí hidro lần? b) Những khí nặng hay nhẹ khơng khí lần? c) Khí nặng nhất? d) Khí nhẹ nhất? Bài 2: a) Tính tỉ khối hỗn hợp khí X gồm hai khí N2 CO khí metan CH4 Hỗn hợp X nặng hay nhẹ khơng khí? b) Tính tỉ khối hỗn hợp Y đồng khối lượng gồm khí C2H4 (etilen), N2 khí CO so với khí H2 Bài 3: Hãy cho biết hỗn hợp khí gồm 0,25 mol O 2; 0,125 mol CO2; 2,5 mol H2; 1,5 mol SO2 Nặng hay nhẹ khí hiđro, khí oxi, khơng khí lần? Bài 4: Hãy cho biết hỗn hợp khí A gồm 1,25 mol O 2; 0,125 mol CO2; 2,5 mol H2; 1,5 mol SO2 nặng hay nhẹ hỗn hợp khí B gồm: 0,25 mol O 2; 0,125 mol CO2; 2,5 mol H2; Bài 5: Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4 Trong NO chiếm 30% thể tích, NxO chiếm 30% lại CH4 Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% khối lượng a Xác định cơng thức hố học NxO b Tính tỷ khối X so với khơng khí Bài 6: Cho hỗn hợp khí A gồm CO, CO2, SO2 có tỉ khối so với H2 20,5 Biết số mol SO2 số mol CO2 hỗn hợp Tính thành phần % theo thể tích hỗn hợp Bài 7: Trộn tỷ lệ thể tích (đo điều kiện) nào, O2 N2 để người ta thu hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 14,75 ? Bài 8: a 11,2 lít hỗn hợp khí X gồm CO CO có tỷ khối so với H2 = 17,2 Tính khối lượng khí hỗn hợp b Hỗn hợp khí gồm CO2 SO2 có tỷ khối so với khơng khí Tính % khối lượng % thể tích khí hỗn hợp Bài 9: Một hỗn nợp khí Nitơ gồm: NO, NO2; NxO biết thành phần phần % %VNO2 = 25% thể tích khí hỗn nợp là: %VNO = 50% ; Thành phần % khối lượng NO có hỗn hợp 40% Xác định cơng thức hóa học khí NxO (3) D + F Gkhí ( làm đục nước vơi ) (4) D + H ( màu đỏ) L ( màu đen) Bài 5: Xác định chất A,B,D,E,F,G sau hồn thành PTHH (1) KMnO4 K2MnO4 + A+ MnO2 (2) C4H10 + A (4) FexOy B +D + H2O Fe + D (5) D + CaO (3) A + E D Bài :Hồn thành phương trình phản ứng sau: a Ba +E (6) G + D F H2SO4 …… + …… o t b Fe + O2 …… to c KMnO4 …… + MnO2 + …… to d CuO + H2 e M HCl f FeS2 + + …… + …… → O2 g CuO + H2 h CaO + H2O MCla + …… ……… + ………… → → → ……… + ………… …………… ………… + ………… + ………… j KMnO4 k.Fe + H2SO4 loãng → ……… + ………… l.H2 + O2 m.Na + H2O → ………… to n CxHyOz + O2 o.Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O a) ? + ? -> Al2O3 b) Fe3O4 + H2 -> ? + ? c) ? + ? -> H3PO4 d) Fe + ? -> ? + H2 e) O2 + CH4 -> ? + ? Dạng III: Viết phương trình theo yêu cầu Nội dung: Dựa kiện cho để viết phương trình theo yêu cầu Bài tập vận dụng Bài 1: Hãy viết phương trình phản ứng nước với chất sau: Na; K; Ca; Ba; Na2O; K2O; BaO; SO2; SO3; P2O5; N2O5 Hãy cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng nào? Vì sao? Bài 2: Từ hóa chất có sẵn sau đây: Mg ; Al ; Cu ; HCl ; KClO3 ; Ag Hãy làm để thực biến đổi sau: Cu → CuO → Cu Bài 3: Các chất sau tác dụng với nhau? Viết phương trình hóa học K ; SO2 ; CaO ; H2O , Fe3O4 , H2 ; NaOH Bài 4: Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): a Cho khí oxi phản ứng với kim loại nhơm sắt b Điều chế oxi từ kalipemanganat kaliclorat c Nước phản ứng với kim loại Natri Điphotphopentaoxit Ngày kí duyệt Ngày soạn : Ngày dạy : CHUYÊN ĐỀ 6: ĐIỀU CHẾ CHẤT ( buổi 12+13) I-Mục tiêu: 1.Về kiến thức: -Ôn tập bổ sung củng cố cho HS kiến thức điều chế chất: oxi, hiđro -Kiến thức thí nghiệm có oxi, hiđro, nước 2.Về kĩ -HS vận dụng khái niệm để điều chế chất -Rèn kĩ viết PTHH 3.Về thái độ -Rèn cho HS thái độ u thích mơn tư logic 4.Định hướng phát triển lực + Năng lực tư +Năng lực phát triển giải vấn đề +Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: - Giáo án , sách nâng cao 2.Học sinh: - Vở ghi, sách nâng cao II Tiến trình giảng Dạng 1:Điều chế chất từ dụng cụ hóa chất có đủ: Câu 1: Cho hóa chất dụng sau: - Hóa chất: Kim loại kẽm (Zn), dung dich axit clohiđric (HCl), bột Đồng(II) oxit (CuO) - Dụng cụ: ống nghiệm, nút cao su có ống dẫn thủy tinh xuyên qua, đầu ống thủy tinh uốn gấp khúc chữ V, đèn cồn, kẹp gỗ, đế sứ Hãy cho biết tiến hành thí nghiệm nào? Nêu tiến trình, tượng xảy viết phương trình hóa học để giải thích? Câu 2:: Hãy thiết kế thí nghiệm để điều chế khí hiđrơ ? Người ta thử độ tinh khiết khí hiđro sinh ? Câu 3:Từ dụng cụ hóa chất sau: bát sứ, muỗng thủy tinh, CaO, nước cất, giấy quỳ tím Hãy trình bày thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học nước tác dụng với oxit bazơ CaO tạo thành dung dịch bazơ Nêu tượng, mục đích giải thích thí nghiệm? Câu 4:Nêu tượng, mục đích, tiến trình giải thích thí nghiệm lan tỏa Kali Pemanganat (thuốc tím) nước Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, bơng gòn, muỗng xúc hóa chất Hóa chất: Thuốc tím (Kali Pemanganat), nước cất Câu 5:Cho đoạn dây sắt nhỏ, mẩu than gỗ, bình nhỏ đựng khí Oxi, đáy bình có chứa cát, đèn cồn, diêm sinh Em trình bày thí nghiệm từ dụng cụ Nêu tượng, mục đích, tiến trình giải thích thí nghiệm? Câu 6:Từ hóa chất cho sẵn: dd axit HCl, Zn dụng cụ: ống nghiệm loại, ống đong, nút cao su, ống dẫn khí, que đóm Hãy trình bày thí nghiệm điều chế khí H2, đốt cháy khí H2 khơng khí, nêu tượng, mục đích, tiến trình giải thích thí nghiệm Câu 7:Trong phòng thí nghiệm người ta dùng dụng cụ bình kíp để điều chế lượng Hiđro nhiều Em mơ tả cấu tạo cách tiến hành thí nghiệm sử dụng bình kíp để điều chế Hiđro Câu 8:Từ Kalipemanganat KMnO4 ( thuốc tím) dụng cụ cần thiết Hãy trình bày cách điều chế khí oxi Nhận biết khí oxi que đóm đỏ Nêu tượng giải thích Câu 9:Trình bày thí nghiệm oxi tác dụng với photpho Nêu tượng, mục đích, tiến trình giải thích? Câu 10:Hãy sử dụng chất : CuO, HCl, Zn dụng cụ thí nghiệm cần thiết để trình bày thí nghiệm chứng minh H2 khử đồng (II) oxit ? Từ hóa chất KClO3, MnO2 dụng cụ cần thiết: -Trình bày thí nghiệm điều chế thử tính chất Oxi -Nêu tượng thí nghiệm giải thích, cách thu khí oxi vai trò MnO2 phản ứng Câu 11: Giả sử phòng thí nghiệm có dụng cụ hóa chất sau: Bộ giá ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, đèn cồn, bật lửa, kẹp gỗ, muỗng sắt, nhôm, đồng, dung dịch axit H2SO4 loãng, axit H2SO4 đặc, bột S, KMnO4 Em đề xuất dụng cụ hóa chất, cách tiến hành để điều chế khí H 2, cho biết mục đích thí nghiệm, tượng xảy giải thích ? Câu 12:Có dụng cụ hóa chất sau: a Dụng cụ: Bình kíp, ống nghiệm có ống nghiệm thủng đầu, ống dẫn có ống dẫn hình chữ L, 1cốc thủy tinh, đèn cồn, giá sắt b Hóa chất: Dung dịch HCl, nước cất, mảnh kẽm Từ dụng cụ hóa chất trình bày cách lắp đặt thí nghiệm cách tiến hành thí nghiệm? Nêu tên, mục đích, tượng thí nghiệm đó? Dạng 2:Câu hỏi liên quan giải thích thí nghiệm Bài 1:Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế thu khí H phòng thí nghiệm ( Hình 1) từ chất ban đầu Zn dung dịch HCl Hỏi: a Hệ thống dụng cụ lắp ráp chưa ? Nếu chưa phải điều chỉnh phận cho phù hợp ? b Ở phễu (1) bình (2) phải chứa chất ? c Trong dòng khí H2 thường có lẫn tạp chất O Làm để thử độ tinh khiết khí H2? Làm để thu H2 tinh khiết ? d Ta thay kim loại Zn kim loại nào, thay dung dịch axit HCl dung dịch axit mà thu khí H2 Bài :Khi đốt sắt bình đựng khí oxi Tại dây sắt phải lò xo? Dưới đáy bình cho cát? Bài 3: Cho thí nghiệm hình vẽ: a b c d e Hãy cho biết: Thí nghiệm dùng để điều chế khí gì? X chất nào? Vai trò bơng thí nghiệm trên? Có cách thu khí oxi phòng thí nghiệm? Giải thích? Nêu nguyên tắc điều chế khí oxi phòng thí nghiệm ? Tại ngừng thu khí ta phải tháo rời ống dẫn khí trước tắt đèn cồn? Bài 4: Trong phòng thí nghiệm thu khí oxi hiđro phương pháp nào? Tại Dạng 3:Viết PT điều chế chất Bài 1: Cho chất sau : H2O, HCl, Al, Zn dụng cụ điều kiện coi có đủ Viết phương trình điều chế H2 : - Trong phòng thí nghiệm - Trong cơng nghiệp Bài 2: Viết phương trình phản ứng điều chế oxi : - Trong phòng thí nghiệm - Trong cơng nghiệp - Trong tự nhiên Bài 3: Có chất sau: Zn, Cu, Al, H2O, C12H22O11, KMnO4, HCl , KClO3 , KNO3 , H2SO4 lỗng , MnO2 a) Những chất điều chế khí : H2, O2 b) Viết phương trình hố học xảy điều chế chất khí nói Bài 4:Có chất sau: KMnO4, MnO2, Cu, Zn, H2SO4 loãng, CaCO3, Fe, KClO3 Những chất dùng để điều chế khí H 2, O2 phòng thí nghiệm? Viết phương trình hóa học xảy điều chế chất khí nói (ghi rõ điều kiện phản ứng có) Bài 5:Có chất sau: Na, H2O, KMnO4, HCl, KNO3, MnO2 Những chất điều chế khí : H 2, O2 Viết phương trình hố học xảy điều chế chất khí nói (ghi điều kiệnphản ứng có) Bài 6:Cho chất: KMnO4, CO2, Zn, CuO, KClO3, Fe2O3, P2O5, CaO, CaCO3, HCl Hỏi số chất có chất nào? - Nhiệt phân thu O2 - Tác dụng với thu khí H2 - Tác dụng với H2 - Tác dụng với H2O làm cho quỳ tìm chuyển sang màu xanh Bài 7:Cho chất : H2; O2; Fe3O4; PbO; H2O; Na2O; Na; K a)Những chất tác dụng với nhau? Viết phương trình phản ứng? b)Trong cặp chất cặp trộn đem đốt tạo hỗn hợp nổ mạnh? Giải thích? Bài 8:Cho chất sau: Zn, Cu, Al, HCl, H2O, C12H22O11, KMnO4, KClO3, H2SO4, MnO2, KNO3 a Những chất điều chế được: H2, O2 b Viết phương trình hóa học xảy điều chế chất khí (ghi rõ điều kiện có) c Viết phương trình phản ứng : a/Oxi tác dụng với : Fe, H2, SO2 b/H2O tác dụng với : CaO, Na, SO3 Bài 9: Cho chất: KMnO4, SO3, Mg, CuO, KClO3, Fe2O3, HCl, P2O5, Fe, C2H6O Hỏi số chất trên, có chất nào: - Nhiệt phân thu O2 ? - Tác dụng với H2? - Dùng để điều chế khí Hiđro phòng thí nghiệm? - Tác dụng với Oxi? Viết phương trình phản ứng xảy cho thí nghiệm (ghi rõ điều kiện phản ứng có) Bài 10:Nước chất lỏng có vai trò quan trọng đời sống sản xuất Bên cạnh nước tác dụng với số kim loại, oxit bazo nhiều oxit axit Hãy viết phương trình hóa học xảy ra(nếu có) cho nước tác dụng với: Na, Cu, FeO, N2O5, Ba, PbO, Li2O, SO3, K, CaO, P2O3, SO2, P2O5 Bài 11:Có chất sau: Zn, Fe, H2O, KMnO4, HCl, H2SO4, HgO, MnO2 Những chất điều chế khí: H 2, O2 Viết phương trình hóa học xảy điều chế chất khí nói (ghi điều kiện phản ứng có) Bài 12: Cho chất: KMnO4, CO2, CuO, NaNO3, KClO3, FeS, P2O5, CaO Hỏi số chất trên, có chất nào: a Nhiệt phân thu O2 ? b Tác dụng với H2O, với dung dịch H2SO4 loãng ,với dung dịch NaOH, làm đục nước vôi, với H2 nung nóng tạo thành chất có màu đỏ ? Viết phương trình phản ứng xảy Bài 13: Có chất sau: Zn, Cu, Al, H2O, C12H22O11, KMnO4, HCl , KClO3 , KNO3 , H2SO4 loãng , MnO2 1.Những chất điều chế khí : H2, O2 2.Viết phương trình hố học xảy điều chế chất khí nói (ghi điều kiện có) Vẽ sơ đồ điều chế thu khí oxi phương pháp đẩy nước phòng thí nghiệm ( dụng cụ hóa chất coi có đủ ) Ngày kí duyệt Ngày soạn : Ngày dạy : CHUYÊN ĐỀ 7: NHẬN BIẾT CHẤT ( buổi 14) I-Mục tiêu: 1.Về kiến thức: -Ôn tập bổ sung củng cố cho HS kiến thức tính chất chất: oxi, hiđro, nước -Kiến thức thí nghiệm có oxi, hiđro, nước 2.Về kĩ -HS vận dụng khái niệm chất -Rèn kĩ dựa vào tính chất loại chất với q tím 3.Về thái độ -Rèn cho HS thái độ u thích mơn tư logic 4.Định hướng phát triển lực + Năng lực tư +Năng lực phát triển giải vấn đề +Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: - Giáo án , sách nâng cao 2.Học sinh: - Vở ghi, sách nâng cao II Tiến trình giảng Phương pháp : Căn vào dấu hiệu đặc trưng chất để nhận biết chất Các bước làm toán nhận biết: - Bước 1: đánh dấu mẫu thử - Bước 2: lựa chon thuốc thử thích hợp để nhận biết mẫu thử ( dựa vào tính chất đặc trưng chất ) - Bước 3: nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy Bài tập vận dng Bi 1: Có lọ không nhãn lọ ®ùng mét chÊt r¾n sau: NaOH , Ba(OH)2 , NaCl Hãy trình bày phơng pháp hoá học để phân biệt chất Viết phơng trình phản ứng có Bài 2: Nhận biết chất lỏng không màu đựng lọ : dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dch NaCl, Nc Bi 3: 1.Bằng phơng pháp hóa học nhận biết khí đựng lä mÊt nh·n sau : O2, CO2, H2, N2 Các khí đựng lọ sau : khí Oxi, khÝ CO2, khÝ N2, khÝ CO 3.Nhận biết khí theo cách :Khí O2, CO2 Bài 4: Bằng phơng pháp hóa học nhận biết chất r¾n sau : Na2O, CaO, Na, P2O5 Bài 5: Bằng phơng pháp hoá học phân biệt dung dịch sau: HCl, NaOH, Ca(OH)2, CuSO4, NaCl Viết PTHH xảy ra? Bài 6: Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất rắn sau : CaO, Na 2O, NaCl, Al2O3 Bài 7: Bằng phương pháp hóa học nhận biết lọ hóa chất bị nhãn gồm: CaO; P2O5; MgO Na2O chất bột màu trắng ? Bài 8: Bằng pp hóa học nhận biết chất rắn màu trắng sau : CaCO 3, CaO, P2O5, NaCl Na2O Ngày kí duyệt Ngày soạn : Ngày dạy : CHUYÊN ĐỀ 8: NÊU HIỆN TƯỢNG TRONG CÁC THÍ NGHIỆM (buổi 15) I-Mục tiêu: 1.Về kiến thức: -Ôn tập bổ sung củng cố cho HS kiến thức tính chất chất: oxi, hiđro, nước -Kiến thức thí nghiệm có oxi, hiđro, nước 2.Về kĩ -HS vận dụng khái niệm chất -Rèn kĩ dựa vào tính chất loại chất 3.Về thái độ -Rèn cho HS thái độ u thích mơn tư logic 4.Định hướng phát triển lực + Năng lực tư +Năng lực phát triển giải vấn đề +Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: - Giáo án , sách nâng cao 2.Học sinh: - Vở ghi, sách nâng cao II Tiến trình giảng Bài 1: Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy cho kẽm viên vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl - sau điều chế H2 phòng thí nghiệm làm để biết khí H2 thu có tinh khiết hay khơng Bài 2: Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy ra: - Đốt cháy S bình đựng khí oxi S cháy oxi với lửa màu xanh tạo thành khí SO2 - Đốt cháy P bình chứa khí oxi P cháy sáng oxi với lửa sáng chói tạo thành khói màu trắng - Đốt Fe bình chứa khí Oxi Sắt cháy mạnh, sáng chói khơng có ngon lửa, khơng có khói tạo hạt nhỏ màu nâu Bài 3: Có HS tiến hành điều chế O pư nhiệt phân thuốc tím ống nghiệm, ống nghiệm lắp hình vẽ sau: H.1 H.2 H.3 a.Viết PTHH nhiệt phân thuốc tím? b.Hãy cho biết cách lắp ống nghiệm hình vẽ nhất? Giải thích c Thu khí Oxi cách Bài 4: TN xác định thành phần khơng khí: chuẩn bị dụng cụ hình vẽ Đốt cháy P đỏ mi săt đưa vào ống thủy tinh hình trụ có chia độ đậy kín miệng nút cao su, lượng P dùng dư Nêu tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng xảy Bài Điều chế thu khí oxi hình vẽ Giải thích: - Tại q trình nhiệt phân KMnO4 người ta cho thêm lượng nhỏ MnO2 - Vai trò bơng thí nghiệm - Tại người ta tu khí O2 cách đặt đứng ống nghiệm Bài 6: Khí X điều chế cách nhỏ từ từ chất lỏng B vào chất rắn C thu cách đẩy nước Như hình vẽ Kim loại A - Khí X có đặc điểm - Xác định chất lỏng B chất rắn C Viết phương trình phản ứng xảy Bài 7: Quan sát thí nghiệm tính chất hóa học H2 D B Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy C Bài 8: Quan sát sơ đồ hình vẽ dụng cụ TN sau, xác định chất A, B, C, D viết phương trình phản ứng xảy HCl Bài 9: Nêu tượng viết phương trình phản ứn sảy cho mẩu Na vào cốc thủy tinh có chứa nước H/t: Na phản ứng với nước, nóng chảy thành giọt tròn có màu trắng chuyển động nhanh bề mặt nước Mẩu Na tan dần có khí ra, phản ứng tỏa nhiều nhiệt Bài 10: Bằng phản ứng hóa học chứng minh H2O hợp chất tạo hai nguyên tố H O theo tỷ lệ: - Thể tích : thể tích hidro phần thể tích oxi - Khối lượng : m H / m O = : Ngày kí duyệt ... +Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học +Năng lực tính tốn hóa học II.Chuẩn bị 1 .Giáo viên: - Giáo án , sách nâng cao 2 .Học sinh: - Vở ghi, sách nâng cao III Tiến trình dạy học: Dạng 1:Dựa vào định... ngơn ngữ hóa học II.Chuẩn bị 1 .Giáo viên: - Giáo án , sách nâng cao 2 .Học sinh: - Vở ghi, sách nâng cao II Tiến trình giảng Dạng 1:Điều chế chất từ dụng cụ hóa chất có đủ: Câu 1: Cho hóa chất... có % C % H 55 ,81 % 6, 98% ; biết tỷ ≈ khối X so với Nito 3,07 Xác định công thức X Bài 18: Hợp chất hữu A có khối lượng mol = 1 48 g/mol Trong A có % khối lượng nguyên tố: 81 , 08% C ; 8, 1% H ; lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án HSG Hóa Học 8 (Trọn Bộ), Giáo án HSG Hóa Học 8 (Trọn Bộ), a.Xác định công thức của oxit?, III. Tiến trình dạy học:, Câu 14:Cho các chất sau: K2O, HF, NaH2PO4, Fe(OH)3, P2O5, AlCl3, Ba(OH)2, HNO3. Hãy chỉ ra đâu là oxit, axit, bazơ, muối và gọi tên các chất ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn