đề cương ôn thi môn Sinh lớp 11 học kì 2

39 105 0
  • Loading ...
1/39 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 19:02

đề cương ôn thi môn Sinh học kì 2 tham khảo ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 -HKII CHƯƠNG II: CẢM ỨNG (ĐỘNG VẬT) Câu 1: Phản xạ gì? a/ Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngồi th ể b/ Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên c thể c/ Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ho ặc bên ngồi thể d/ Phản ứng thể trả lời lại kích thích bên ngồi thể Câu 2: Cảm ứng động vật là: a/ Phản ứng lại kích thích số tác nhân mơi trường s ống đảm bảo cho th ể t ồn t ại phát triển b/ Phản ứng lại kích thích mơi trường sống đảm bảo cho thể t ồn phát tri ển c/ Phản ứng lại kích thích định hướng mơi trường sống đảm bảo cho c thể t ồn phát triển d/ Phản ứng đới với kích thích vơ hướng mơi trường sống đảm bảo cho thể tồn phát triển Câu 3: Cung phản xạ diễn theo trật tự nào? a/ Bộ phận tiếp nhận kích thích  Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin  Bộ phận phản hồi thơng tin b/ Bộ phận tiếp nhận kích thích  Bộ phận thực phản ứng  Bộ phận phân tích tổng hợp thơng tin  Bộ phận phản hồi thơng tin c/ Bộ phận tiếp nhận kích thích  Bộ phận phân tích tổng hợp thơng tin  Bộ phận thực phản ứng d/ Bộ phận trả lời kích thích  Bộ phận tiếp nhận kích thích  Bộ phận thực phản ứng Câu 4: Hệ thần kinh giun dẹp có: a/ Hạch đầu, hạch thân b/ Hạch đầu, hạch bụng c/ Hạch đầu, hạch ngực d/ Hạch ngực, hạch bụng Câu 5: Ý không phản xạ? a/ Phản xạ có sinh vật có hệ thần kinh b/ Phản xạ thực nhờ cung phản xạ c/ Phản xạ coi dạng điển hình cảm ứng d/ Phản xạ khái niệm rộng cảm ứng Câu 6: Ý không với cảm ứng ruột khoang? a/ Cảm ứng toàn thể b/ Toàn thể co lại bị kích thích c/ Tiêu phí nhiều lượng d/ Tiêu phí lượng Câu 7: Cung phản xạ diến theo trật tự nào? a/ Thụ thể quan thụ cảm  Hệ thần kinh  Cơ, tuyến b/ Hệ thần kinh  Thụ thể quan thụ cảm  Cơ, tuyến c/ Thụ thể quan thụ cảm  Cơ, tuyến  Hệ thần kinh d/ Cơ, tuyến Thụ thể quan thụ cảm  Hệ thần kinh Câu 8: Phản xạ động vật có hệ thần kinh lưới bị kích thích là: a/ Duỗi thẳng thể c/ Di chuyển chỗ khác, b/ Co toàn thể d/ Co phần thể bị kích thích Câu 9: Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch tạo thành do: a/ Các tế bào thần kinh tập trung thành hạch thần kinh đ ược nối với tạo thành chu ỗi hạch nằm dọc theo chiều dài thể b/ Các tế bào thần kinh tập trung thành hạch thần kinh đ ược n ối v ới tạo thành chu ỗi hạch nằm dọc theo lưng bụng c/ Các tế bào thần kinh tập trung thành hạch thần kinh đ ược nối với tạo thành chu ỗi hạch nằm dọc theo lưng d/ Các tế bào thần kinh tập trung thành hạch thần kinh đ ược nối với t ạo thành chu ỗi hạch phân bố số phần thể Câu 10: Phản xạ động vật có hệ lưới thần kinh diễn theo trật tự nào? a/ Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích  Chuổi hạch phân tích t h ợp thơng tin  Các c nội quan thực phản ứng b/ Các giác quan tiếp nhận kích thích  Chuổi hạch phân tích tổng hợp thơng tin  Các nội quan thực phản ứng c/ Các giác quan tiếp nhận kích thích  Chuổi hạch phân tích t hợp thơng tin  Các tế bào mơ bì, d/ Chuổi hạch phân tích tổng hợp thơng tin  Các giác quan tiếp nhận kích thích  Các nội quan thực phản ứng Câu 11: Ý không với cảm ứng động vật đơn bào? a/ Co rút chất nguyên sinh c/ Tiêu tốn lượng b/ Chuyển động thể d/ Thông qua phn xạ Câu 12: Ý không với đặc điểm hệ thần kinh chuổi hạch? a/ Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới b/ Khả phối hợp tế bào thần kinh tăng lên c/ Phản ứng cục bộ, tiêu tốn lượng so với thần kinh dạng lưới d/ Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều lượng so với thần kinh dạng lưới Câu 13: Phản xạ động vật có hệ thần kinh lưới diễn theo trật tự nào? a/ Tế bào cảm giác  Mạng lưới thần kinh  Tế bào mơ bì b/ Tế bào cảm giác  Tế bào mơ bì  Mạng lưới thần kinh c/ Mạng lưới thần kinh  Tế bào cảm giác  Tế bào mơ bì d/ Tế bào mơ bì  Mạng lưới thần kinh  Tế bào cảm giác Câu 14: Thân mềm chân khớp có hạch thần kinh phát triển là: a/ Hạch ngực b/ Hạch não c/ Hạch bụng d/ Hạch lưng Câu 15: Hệ thần kinh trùng có: a/ Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng b/ Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng c/ Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng d/ Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng Câu 16: Cơn trùng có hệ thần kinh tiếp nhận kích thích từ giác quan ều ển hoạt động phức tạp thể? a/ Hạch não b/ hạch lưng c/ Hạch bụng d/ Hạch ngực Câu 17: Hệ thần kinh dạng lưới tạo thành do: a/ Các tế bào thần kinh rải rác dọc theo khoang thể liên hệ với qua sợi thần kinh t ạo thành mạng lưới tế bào thần kinh b/ Các tế bào thần kinh phân bố thể liên hệ với qua sợi th ần kinh t ạo thành mạng lưới tế bào thần kinh c/ Các tế bào thần kinh rải rác thể liên hệ với qua sợi thần kinh tạo thành m ạng lưới tế bào thần kinh d/ Các tế bào thần kinh phân bố tập trung số vùng thể liên hệ với qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh Câu 18: Tốc độ cảm ứng động vật so với thực vật nào? a/ Diễn ngang b/ Diễn chậm chút c/ Diễn chậm nhiều d/ Diễn nhanh Câu 19: Phản xạ phức tạp thường là: a/ Phản xạ có điều kiện, có tham gia số tế bào thần kinh có t ế bào vỏ não b/ Phản xạ khơng điều kiện, có tham gia số lượng lớn tế bào thần kinh có tế bào vỏ não c/ Phản xạ có điều kiện, có tham gia số lượng lớn t ế bào thần kinh có tế bào tuỷ sống d/ Phản xạ có điều kiện, có tham gia số lượng lớn tế bào thần kinh có tế bào vỏ não Câu 20: Bộ phận não phát triển là: a/ Não trung gian b/ Bán cầu đại não c/ Tiểu não hành não d/ Não Câu 21: Hệ thần kinh ống gặp động vật nào? a/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú b/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt c/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm d/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn Câu 22: Ý khơng với đặc điểm phản xạ co ngón tay? a/ Là phản xạ có tính di truyền b/ Là phản xạ bẩm sinh c/ Là phản xạ không điều kiện d/ Là phản xạ có điều kiện Câu 23: Hệ thần kinh ống tạo thành từ hai phần rõ rệt là: a/ Não thần kinh ngoại biên b/ Não tuỷ sống c/ Thần kinh trung ương thần kinh ngoại biên d/ Tuỷ sống thần kinh ngoại biên Câu 24: Bộ phận đóng vai trò điều khiển hoạt động thể là: a/ Não c/ Bán cầu đại não b/ Tiểu não hành não d/ Não trung gian Câu 25: Não hệ thần kinh ống có phần nào? a/ Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não trụ não b/ Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não hành não c/ Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não hành não d/ Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não hành não Câu 26: Phản xạ đơn giản thường là: a/ Phản xạ không điều kiện, thực cung phản xạ tạo số lượng lớn tế bào thần kinh thường tuỷ sống điều khiển b/ Phản xạ không điều kiện, thực cung phản xạ tạo số tế bào thần kinh thường não điều khiển c/ Phản xạ không điều kiện, thực cung phản xạ tạo số tế bào thần kinh thường tuỷ sống điều khiển d/ Phản xạ có điều kiện, thực cung phản xạ tạo số lượng lớn tế bào thần kinh thường tuỷ sống điều khiển Câu 27: Ý không với phản xạ không điều kiện? a/ Thường tuỷ sống điều khiển b/ Di truyền được, đặc trưng cho lồi c/ Có số lượng khơng hạn chế d/ Mang tính bẩm sinh bền vững Câu 28: Ý khơng với đặc điểm phản xạ có điều kiện? a/ Được hình thành trình sống khơng bền vững b/ Khơng di truyền được, mang tính cá thể c/ Có số lượng hạn chế d/ Thường vỏ não điều khiển Câu 29: Căn vào chức hệ thần kinh phân thành: a/ Hệ thần kinh vận điều khiển vận động hoạt động theo ý muốn hệ thần kinh si dưỡng điều khiển hoạt động vân hệ vận động b/ Hệ thần kinh vận điều khiển hoạt động nội quan hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển hoạt động không theo ý muốn c/ Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động không theo ý muốn thần kinh kinh sinh dưỡng điều khiển hoạt động theo ý muốn d/ Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động theo ý muốn hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển hoạt động không theo ý muốn Câu 30: Cung phản xạ “co ngón tay người” thực theo trật tự nào? a/ Thụ quan đau da  Sợi vận động dây thần kinh tuỷ  Tuỷ sống  Sợi cảm giác dây thần kinh tuỷ  Các ngón ray b/ Thụ quan đau da  Sợi cảm giác dây thần kinh tuỷ  Tuỷ sống  Các ngón ray c/ Thụ quan đau da  Sợi cảm giác dây thần kinh tuỷ  Tuỷ sống  Sợi vận động dây thần kinh tuỷ  Các ngón ray d/ Thụ quan đau da  Tuỷ sống  Sợi vận động dây thần kinh tuỷ  Các ngón ray Câu 31: Điện thê nghỉ hình thành chủ yếu yếu tố nào? a/ Sự phân bố ion đồng đều, di chuyển ion tính thấm có chọn lọc màng t ế bào với ion b/ Sự phân bố ion khơng đều, di chuyển ion tính thấm không ch ọn lọc màng tế bào với ion c/ Sự phân bố ion không đều, di chuyển ion theo hướng tính thấm có ch ọn l ọc c màng tế bào với ion d/ Sự phân bố ion không đều, di chuyển ion di chuyển ion theo hướng vào tính thấm có chọn lọc màng tế bào với ion Câu 32: Ý không tiến hoá hệ thần kinh? a/ Tiến hoá theo hướng dạng lưới  Chuổi hạch  Dạng ống b/ Tiến hoá theo hướng tiết kiệm lượng phản xạ c/ Tiến hoá theo hướng phản ứng xác thích ứng trước kích thích mơi tr ường d/ Tiến hố theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng Câu 33: Vì trạng thái điện nghỉ, màng mang điện dương ? a/ Do Na+ mang điện tích dương ngồi màng bị lực hút tĩnh điện phía mặt màng nên nằm sát màng b/ Do K+ mang điện tích dương màng bị lực hút tĩnh điện phía mặt c màng nên nằm sát màng c/ Do K+ mang điện tích dương ngồi màng tạo cho phía mặt màng mang điện tích âm d/ Do K+ mang điện tích dương màng tạo nồng độ cao phía mặt ca màng Câu 34: Vì K+ khuếch tán từ màng tế bào? a/ Do cng K+ mở nồng độ bên màng K+ cao b/ Do K+ có kích thước nhỏ c/ Do K+ mang điện tích dương d/ Do K+ bị lực đẩy dấu Na+ Câu 35: Điện nghỉ là: a/ Sự không chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương b/ Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện dương ngồi màng mang điện âm c/ Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào không bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương d/ Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương Câu 36: Sự phân bố ion K+ ion Na+ điện nghỉ màng tế bào nào? a/ Ở tế bào, K+ có nồng độ thấp Na+ có nồng độ cao so với bên ngồi tế bào b/ Ở tế bào, K+ Na+ có nồng độ cao so với bên tế bào c/ Ở tế bào, K+ có nồng độ cao Na+ có nồng độ thấp so với bên tế bào d/ Ở tế bào, K+ Na+ có nồng độ thấp so với bên tế bào Câu 308: Câu 37: Hoạt động bơm Na+ - K+ để trì điện nghỉ nào? a/ Vận chuyển K+ từ ngồi màng giúp trì nồng độ K+ giáp màng ngồi tế bào ln cao tiêu tốn lượng b/ Vận chuyển K+ từ trả vào màng giúp trì nồng độ K+ tế bào tế bào cao không tiêu tốn lượng c/ Vận chuyển K+ từ trả vào màng giúp trì nồng độ K+ tế bào tế bào cao tiêu tốn lượng d/ Vận chuyển Na+ từ màng giúp trì nồng độ Na+ giáp màng ngồi tế bào thấp tiêu tốn lượng Câu 38: Vì lan truyền xung thần kinh sợi có bao miêlin lại “nh ảy cóc”? a/ Vì thay đổi tính thấm mang xảy eo Ranvie b/ Vì đảm bảo cho tiết kiệm lượng c/ Vì eo Ranvie, sợi trục bị bao bao miêlin cách điện d/ Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh Câu 39: Điện hoạt động là: a/ Sự biến đổi điện nghỉ màng tế bào từ phân cực sang phân cực, đảo cực tái phân c ực b/ Sự biến đổi điện nghỉ màng tế bào từ phân cực sang phân cực, đảo cực c/ Sự biến đổi điện nghỉ màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, phân cực tái phân c ực d/ Sự biến đổi điện nghỉ màng tế bào từ phân cực sang đảo cực tái phân cực Câu 40: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nàm phận xinap? a/ Màng trước xinap c/ Chuỳ xinap b/ Khe xinap d/ Màng sau xinap Câu 41: Vì điện hoạt động xảy giai đoạn tái phân c ực? a/ Do Na+ vào ạt, làm mặt ngồi màng tế bào tích điện âm, mặt tích điện âm b/ Do K+ ạt, làm mặt màng tế bào tích điện dương, mặt tích ện âm c/ Do Na+ vào ạt, làm mặt màng tế bào tích điện dương, mặt tích điện âm d/ Do Na+ vào ạt, làm mặt ngồi màng tế bào tích điện âm, mặt tích điện d ương Câu 42: Điểm khác biệt lan truyền xung thần kinh sợi trục có bao miêlin so với sợi trục khơng có bao miêlin là: a/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm tiêu tốn lượng b/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp tiêu tốn nhiều lượng c/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh tiêu tốn lượng d/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh tiêu tốn nhiều lượng Câu 43: Hoạt động bơm ion Na+ - K+ lan truyền xung thần kinh nào? a/ Khe xinap  Màng trước xinap  Chuỳ xinap  Màng sau xinap b/ Màng trước xinap  Chuỳ xinap  Khe xinap  Màng sau xinap c/ Màng trước xinap  Khe xinap  Chuỳ xinap  Màng sau xinap d/ Chuỳ xinap  Màng trước xinap  Khe xinap  Màng sau xinap Câu 44: Quá trình truyền tin qua xináp diễn theo trật tự nào? a/ Khe xinap  Màng trước xinap  Chuỳ xinap  Màng sau xinap b/ Màng trước xinap  Chuỳ xinap  Khe xinap  Màng sau xinap c/ Màng sau xinap  Khe xinap  Chuỳ xinap  Màng trước xinap d/ Chuỳ xinap  Màng trước xinap  Khe xinap  Màng sau xinap Câu 45: Chất trung gian hoá học nằm phận xinap? a/ Màng trước xinap b/ Chuỳ xinap c/ Màng sau xinap d/ Khe xinap Câu 46: Chất trung gian hoá học phổ biến động vật có vú là: a/ Axêtincôlin đôpamin b/ Axêtincôlin Sêrôtônin c/ Sêrôtônin norađrênalin d/ Axêtincơlin norađrênalin Câu 47: Vì điện hoạt động xảy giai đoạn phân cực? a/ Do K+ vào làm trung hoà điện tích âm màng b/ Do Na+ vào làm trung hồ điện tích âm màng c/ Do K+ làm trung hồ điện tích ngồi màng tế bào d/ Do Na+ làm trung hồ điện tích ngồi màng tế bào Câu 48: Xinap là: a/ Diện tiếp xúc tế bào cạnh b/ Diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào tuyến c/ Diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào d/ Diện tiếp xúc tế bào thần kinh với hay với tế bào khác (t ế bào c ơ, tế bào tuyến…) Câu 49: Sự lan truyền xung thần kinh sợi trục khơng có bao miêlin di ễn nh th ế nào? a/ Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác m ất phân c ực đ ến tái phân c ực đảo cực b/ Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác cực đ ảo c ự đ ến phân cực tái phân c c/ Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác phân c ực đ ến đảo cực tái phân cực d/ Xung thần kinh lan truyền không liên tục từ vùng sang vùng khác m ất phân cực đ ến đảo cực tái phân cực Câu 50: Vì điện hoạt động xảy giai đoạn đảo cực? a/ Do K+ nhiều, làm mặt màng tế bào tích điện dương, mặt tích ện âm b/ Do K+ vào dư thừa, làm mặt màng tế bào tích điện dương, mặt ngồi tích ện âm c/ Do Na+ nhiều, làm mặt ngồi màng tế bào tích điện dương, mặt tích điện âm d/ Do Na+ vào dư thừa, làm mặt ngồi màng tế bào tích điện dương, mặt tích ện âm Câu 51: Phương án đặc điểm lan truyên xung thần kinh sợi trục có bao miêlin? a/ Dẫn truyền theo lối “Nhảy cóc” từ eo Ranvie chuyển sang eo Ranvie khác b/ Sự thay đổi tính chất màng xảy eo Câu 125: Florigen kích thích hoa sinh ở: a/ Chồi nách b/ Lá c/ Đỉnh thân d/ Rễ Câu 126: Phitôcrôm là: a/ Sắc tố cảm nhận quang chu cảm nhận ánh sáng, có chất prôtêin ch ứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm b/ Sắc tố cảm nhận quang chu cảm nhận ánh sáng, có chất phi prôtêin ch ứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm c/ Sắc tố cảm nhận quang chu cảm nhận ánh sáng, có chất prơtêin ch ứa cần ánh sáng để quang hợp d/ Sắc tố cảm nhận quang chu khơng cảm nhận ánh sáng, có chất prơtêin ch ứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm Câu 127: Phát triển thực vật là: a/ Tồn biến đổi diễn chu s ống c cá th ể biểu hi ện qua hai trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên c quan thể b/ Toàn biến đổi diễn chu sống cá thể biểu hi ện ba q trình khơng liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá phát sinh hình thái t ạo nên c quan c c thể c/ Toàn biến đổi diễn chu s ống c cá th ể bi ểu hi ện ba trình liên quan với sinh trưởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên quan c c thể d/ Toàn biến đổi diễn chu sống cá thể bi ểu hi ện qua hai trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá phát sinh hình thái tạo nên c quan thể Câu 128: Mối liên hệ Phitôcrôm Pđ Pđx nào? a/ Hai dạng chuyển hoá lẫn tác động ánh sáng b/ Hai dạng khơng chuyển hố lẫn tác động ánh sáng c/ Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx tác động ánh sáng d/ Chỉ dạng Pđx chuyển hoá sang dạng Pđ tác động ánh sáng Câu 129: Phitôcrôm có dạng nào? a/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bước sóng 660mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)có bước sóng 730mm b/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bước sóng 730mm dạng hấp thụ ánh sáng đ ỏ xa (Pđx)có bước sóng 660mm c/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bước sóng 630mm dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (P đx)có bước sóng 760mm d/ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pđ)có bước sóng 560mm dạng hấp thụ ánh sáng đ ỏ xa (Pđx)có bước sóng 630mm Câu 130: Tuổi năm tính theo: a/ Số lóng b/ Số c/ Số chồi nách d/ Số cành Câu 131: Cây trung tính là: a/ Cây hoa ngày dài vào mùa mưa ngày ngắn vào mùa khô b/ Cây hoa ngày dài ngày ngắn c/ Cây hoa ngày dài vào mùa lạnh ngày ngắn vào mùa nóng d/ Cây hoa ngày ngắn vào mùa lạnh ngày dài vào mùa nóng Câu 132: Các ngày dài cây: a/ Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương b/ Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía c/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường d/ Thanh long, cà tím, cà phê ngơ, huớng dương SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Câu 133: Sinh trưởng thể động vật là: a/ Quá trình tăng kích thước hệ quan thể b/ Q trình tăng kích thước thể tăng kích thước số lượng t ế bào c/Q trình tăng kích thước mơ thể d/ Q trình tăng kích thước quan thể Câu 134: Testostêrôn sinh sản ở: a/ Tuyến giáp b/ Tuyến yên c/ Tinh hoàn d/ Buồng trứng Câu 135: Những động vật sinh trưởng phát triển qua biến thái hoàn toàn là: a/ Cá chép, gà, thỏ, khỉ b/ Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi c/ Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua d/ Châu chấu, ếch, muỗi Câu 136: Biến thái là: a/ Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo từ từ sinh lý động vật sau sinh ho ặc nở từ trứng b/ Sự thay đổi từ từ hình thái, cấu tạo đột ngột sinh lý động vật sau sinh ho ặc nở từ trứng c/ Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo sinh lý động vật sau sinh n t trứng d/ Sự thay đổi từ từ hình thái, cấu tạo sinh lý động vật sau sinh ho ặc n t trứng Câu 137: Sinh trưởng phát triển động vật không qua biến thái kiểu phát triển mà non có: a đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với trưởng thành khác sinh lý b đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý khác với trưởng thành c đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành d đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý khác với trưởng thành Câu 138: Những động vật sinh trưởng phát triển khơng qua biến thái hồn toàn là: a/ Cá chép, gà, thỏ, khỉ b/ Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi c/ Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua d/ Châu chấu, ếch, muỗi Câu 139: Nếu tuyến yên sản sinh quá nhiều hoocmôn sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu quả: a/ Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ b/ Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển c/ Người bé nhỏ khổng lồ d/ Các đặc điểm sinh dục nam phát triển Câu 140: Nhân tố quan trọng điều khiển sinh trưởng phát triển động vật là: a/ Nhân tố di truyền b/ Hoocmôn c/ Thức ăn d/ Nhiệt độ ánh sáng Câu 141 Sinh trưởng phát triển động vật qua biến thái khơng hồn tồn là: a/ Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi biến thành trưởng thành b/ Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đ ổi bi ến thành trưởng thành c/ Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác biến thành trưởng thành d/ Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác biến thành trưởng thành Câu 142: Những động vật sinh trưởng phát triển thông qua biến thái khơng hồn tồn là: a/ Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua b/ Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi c/ Châu chấu, ếch, muỗi d/ Cá chép, gà, thỏ, khỉ Câu 143: Ơstrôgen sinh ở: a/ Tuyến giáp b Buồng trứng c/ Tuyến yên d/ Tinh hồn Câu 144: Ơstrơgen có vai trò: a/ Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực b/ Tăng cường trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích th ước tế bào, làm tăng cường sinh trưởng thể c/ Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ d/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường thể Câu 145: Hoocmơn sinh trưởng (GH) sản sinh ở: a/ Tinh hoàn b/ Tuyến giáp c/ Tuyến yên d Buồng trứng Câu 146: Tirôxin sản sinh ở: a/ Tuyến giáp b/ Tuyến yên c/ Tinh hoàn d Buồng trứng Câu 147: Tirơxin có tác dụng: a/ Tăng cường q trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích th ước tế bào, làm tăng cường sinh trưởng thể b/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường thể c/ Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực d/ Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ Câu 148: Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát tri ển mà non có : a đặc điểm hình thái, sinh lí khác với trưởng thành b đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với trưởng thành, khác sinh lý c đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý tương tự với trưởng thành d đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành Câu 149: Hoocmơn sinh trưởng có vai trò: a/ Tăng cường q trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích thước tế bào, làm tăng cường sinh trưởng thể b/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường c thể c/ Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực d/ Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ Câu 150: Phát triển thể động vật bao gồm: a/ Các trình liên quan mật thiết với sinh trưởng phát sinh hình thái quan c thể b/ Các trình liên quan mật thiết với sinh trưởng phân hoá t ế bào c/ Các trình liên quan mật thiết với sinh trưởng, phân hoá t ế bào phát sinh hình thái quan thể d/ Các trình liên quan mật thiết với phân hố tế bào phát sinh hình thái c quan thể Câu 151: Testostêrơn có vai trò: a/ Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ đực b/ Kích thích chuyển hố tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường c thể c/ Tăng cường q trình sinh tổng hợp prơtêin, kích q trình phân bào tăng kích th ước tế bào, làm tăng cường sinh trưởng thể d/ Kích thích sinh trưởng phát triển đặc điểm sinh dục phụ Câu 152: Thời mang thai khơng có trứng chín rụng vì: a/ Khi thai hình thành, thể vàng tiết hoocmơn Prơgestêron ức ch ế s ự tiết FSH LH tuyến yên b/ Khi thai hình thành tiết hoocmơn kích d ục thai (HCG) trì thể vàng tiết hoocmôn Prôgestêron ức chế tiết FSH LH ến yên c/ Khi thai hình thành tiết hoocmơn kích dục thai ức ch ế s ự ti ết FSH LH tuyến yên d/ Khi thai hình thành trì thể vàng tiết hoocmôn Prôgestêron ức ch ế s ự ti ết FSH LH tuyến yên Câu 153: Thời gian rụng trứng trung bình vào ngày thứ chu kinh nguy ệt ng ười? a/ Ngày thừ 25 b/ Ngày thứ 13 c/ Ngày thứ 12 d/ Ngày thứ 14 Câu 154: Vì đối vớ động vật nhiệt đến mùa rét sinh trưởng phát tri ển b ị ảnh hưởng? a/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hố, sinh sản giảm b/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể tăng t ạo nhiều lượng để ch ống rét c/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm làm hạn chế tiêu th ụ l ượng d/ Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hố thể giảm, sinh s ản tăng Câu 155: Hậu trẻ em thiếu tirôxin là: a/ Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển b/ Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển c/ Người nhỏ bé khổng lồ d/ Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ Câu 156: Thể vàng sản sinh hoocmôn: a/ FSH b/ LH c/ HCG d/ Prôgestêron Câu 157: Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là: a/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không r ụng tr ứng, u ống viên tránh thai b/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngồi, giao hợp vào giai đo ạn khơng r ụng tr ứng c/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào gia đo ạn không r ụng tr ứng d/ Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, giao hợp vào gia đo ạn không r ụng tr ứng Câu 158: Các nhân tố mơi trường có ảnh hưởng rõ vào giai đoạn trình phát sinh cá thể người? a/ Giai đoạn phôi thai b/ Giai đoạn sơ sinh c/ Giai đoạn sau sơ sinh d/ Giai đoạn trưởng thành Câu 159: Tuyến yên sản sinh hoocmơn: a/ Hoocmơn kích thích trứng, hoocmơn tạo thể vàng b/ Prơgestêron Ơstrơgen c/ Hoocmơn kích dục thai Prơgestêron d/ Hoocmơn kích nang trứng Ơstrơgen Câu 160: Chu kỳ kinh nguyệt người diễn trung bình ngày? a/ 30 ngày b/ 26 ngày c/ 32 ngày d/ 28 ngày Câu 161: Khi trời rét động vật biến nhiệt sinh trưởng phát triển chậm vì: a/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm làm hạn chế tiêu thụ lượng b/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể mạnh tạo nhiều l ượng đ ể ch ống rét c/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm, sinh sản tăng d/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể tăng, sinh sản giảm Câu 162: Sự phôi hợp loại hoocmôn có tác động làm cho niêm mạc d dày, phồng lên, tích đầy máu mạch chẩn bị cho làm tổ phôi con? a/ Prơgestêron Ơstrơgen b/ Hoocmơn kích thích nang trứng, Prơgestêron c/ Hoocmôn tạo thể vàng hoocmôn Ơstrôgen d/ Hoocmôn thể vàng Prôgestêron Câu 163: Tại tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trưởng phát tri ển c tr ẻ nh ỏ? a/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hố Na đ ể hình thành xương b/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuy ển hố Ca đ ể hình thành xương c/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuy ển hố K đ ể hình thành xương d/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò xy hố đ ể hình thành xương Câu 164: Nhau thai sản sinh hoocmôn: a/ Prôgestêron b/ FSH c/ HCG d/ LH Câu 165: Ý khơng với vai trò thức ăn sinh trưởng phát triển đ ộng vật? a/ Làm tăng khả thích ứng với điều kiện sống bất lợi môi trường b/ Gia tăng phân bào tạo nên mô, quan, hệ quan c/ Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp chất hữu d/ Cung cấp lượng cho hoạt động sống thể Câu 166: Ecđixơn có tác dụng: a/ Gây ức chế lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nh ộng bướm b/ Gây ức chế lột xác sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng bướm c/ Gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm d/ Gây lột xác sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng bướm Câu 167: Sự phối hợp loại hoocmơn có tác dụng kích thích phát triển nang tr ứng gây rụng trứng? a/ Hoocmơn kích thích nang trứng (FSH), Prơgestêron hoocmơn Ơstrơgen b/ Prơgestêron, hoocmôn tạo thể vàng (LH) hoocmôn Ơstrôgen c/ Hoocmôn kích thích nang trứng (FSH), hoocmơn tạo thể vàng (LH) hoocmơn Ơstrơgen d/ Hoocmơn kích thích nang trứng (FSH), hoocmôn tạo thể vàng (LH) Prôgestêron Câu 168: Juvenin có tác dụng: a/ Gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm b/ Gây lột xác sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng bướm c/ Ức chế lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm d/ Ức chế lột xác sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng bướm CHƯƠNG IV SINH SẢN (SINH SẢN Ở THỰC VẬT) Câu 169: Sự hình thành giao tử đực có hoa diễn nào? a/ Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào t  ti ểu bào t nguyên phân l ần cho h ạt ph ấn ch ứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn Tế bào sinh sản giảm phân tạo giao t đ ực b/ Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho tiểu bào t  ti ểu bào t nguyên phân l ần cho h ạt phấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyên phân1 l ần t ạo giao tử đực c/ Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  tiểu bào tử nguyên phân lần cho hạt phấn ch ứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyen phân lần tạo giao t đ ực d/ Tế bào mẹ giảm phân cho tiểu bào tử  Mỗi tiểu bào tử nguyên phân l ần cho h ạt ph ấn chứa tế bào sinh sản tế bào ống phấn Tế bào sinh s ản nguyên phân m ột l ần t ạo giao t đực Câu 170: Sinh sản bào tử có ngành thực vật nào? a/ Rêu, hạt trần b/ Rêu, c/ Quyết, hạt kín d/ Quyết, hạt trần Câu 171: Đa số ăn trồng trọt mở rộng bằng: a/ Gieo từ hạt b/ Ghép cành c/ Giâm cành d/ Chiết cành Câu 172: Sinh sản vơ tính là: a/ Tạo giống mẹ, có kết hợp giao tử đực b/ Tạo giống mẹ, khơng có kết hợp giao t đực c/ Tạo giống bố mẹ, có kết hợp giao tử đực d/ Tạo mang tính trạng gi ống khác m ẹ, khơng có s ự k ết h ợp gi ữa giao t đực Câu 173: Những ăn lâu năm người ta thường chiết cành vì: a/ Dễ trồng cơng chăm sóc b/ Dễ nhân giống nhanh nhiều c/ để tránh sâu bệnh gây hại d/ Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch biết trước đặc tính Câu 174: Trong thiên nhiên tre sinh sản bằng: a/ Rễ phụ b/ Lóng c/ Thân rễ d/ Thân bò Câu 175: Sinh sản bào tử là: a/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh thực vật có xen kẽ hệ th ể bào t giao tử thể b/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh nguyên phân thực vật có xen kẽ h ệ thể bào tử giao tử thể c/ Tạo hệ từ bào tử phát sinh giảm phân pha giao t thể thực vật có xen kẽ hệ thể bào tử thể giao tử d/ Tạo hệ từ hợp tử phát sinh thực vật có xen kẽ hệ thể bào t giao tử thể Câu 176: Đặc điểm bào tử là: a/ Mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hình thành đ ơn bội b/ Mang nhiễm sắc thể đơn bội hình thành lưỡng bội c/ Mang nhiễm sắc thể đơn bội hình thành đơn bội d/ Mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hình thành lưỡng bội Câu 177: Đặc điểm ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tính th ực vật? a/ Có khả thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi b/ Tạo nhiều biế dị làm nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hố c/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền d/ Là hình thức sinh sản phổ biến Câu 178: Sinh sản hữu tính thực vật là: a/ Sự kết hợp có chọn lọc hai giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành thể b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử đực giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành c thể c/ Sự kết hợp có chọn lọc giao tử nhiều giao tử đực tạo nên hợp t phát triển thành thể d/ Sự kết hợp nhiều giao tử đực với giao tử tạo nên hợp tử phát triển thành th ể Câu 179: Cần phải cắt bỏ hết cành ghép vì: a/ Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép b/ Để tập trung nước nuôi cành ghép c/ Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho d/ Loại bỏ sâu bệnh Câu 180: Ý không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? a/ Phục chế quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất b/ Nhân nhanh với số lượnglớn giống bệnh c/ Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền d/ Dễ tạo nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Câu 181: Đặc điểm bào tử là: a/ Tạo nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố loài b/ Tạo cá thể hệ, phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố loài c/ Tạo nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố loài d/ Tạo nhiều cá thể hệ, phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố củalồi Câu 182: Đặc điểm khơng phải ưu sinh sản hữu tính so với sinh sản vơ tíng th ực vật? a/ Có khả thích nghi với điều kiện mơi trường biến đổi b/ Tạo nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn gống tiến hố c/ Duy trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền d/ Là hình thức sinh sản phổ biến Câu 183: Ý không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? a/ Phục chế giống quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất b/ Nhân nhanh với số lượng lớn giống bệnh c/ Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền d/ Dễ tạo nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống Câu 184: Sinh sản sinh dưỡng là: a/ Tạo từ phần quan sinh dưỡng b/ Tạo từ rễ c/ Tạo từ phần thân d/ Tạo từ Câu 185 : Thụ tinh thực vật có hoa là: a/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội hai giao tử đực (trứng) túi phơi tạo thành hợp tử có nhiễm sắc thể lưỡng bội b/ Sự kết nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành h ợp t c/ Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành h ợp tử d/ Sự kết hợp hai tinh tử với trứng túi phơi Câu 186: Trong q trình hình thành giao tử đực thực vật có hoa có lần phân bào? a/ lần giảm phân, lần nguyên phân b/ lần giảm phân, lần nguyên phân c/ lần giảm phân, lần nguyên phân d/ lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 187: Bộ nhiễm sắc thể có mặt hình thành túi phơi thực vật có hoa nào? a/ Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đ ều mang n b/ Tế bào mẹ, đại bào tử mang, tế bào đối cực mang 2n; tế bào kèm, t ế bào tr ứng, nhân c ực mang n c/ Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào tr ứng, nhân cực đ ều mang n d/ Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm mang 2n; tế bào trứng, nhân c ực mang n Câu 188: Sự hình thành túi phơi thực vật có hoa diễn nào? a/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót ngun phân cho túi phơi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực b/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử t nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực c/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực d/ Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực Câu 189: Trong q trình hình thành túi phơi thực vật có hoa có lần phân bào? a/ lần giảm phân, lần nguyên phân b/ lần giảm phân, lần nguyên phân c/ lần giảm phân, lần nguyên phân d/ lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 190: Tự thụ phấn là: a/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ khác loài b/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ hoa hay khác hoa c/ Sự thụ phấn hạt phấn với khác loài d/ Sự kết hợp tinh tử với trứng khác Câu 191: Ý không nói quả? a/ Quả bầu nhuỵ dày sinh trưởng lên chuyển hoá thành b/ Quả khơng hạt đơn tính c/ Quả có vai trò bảo vệ hạt d/ Quả phương tiện phát tán hạt Câu 192: Thụ tinh kép thực vật có hoa là: a/ Sự kết hợp nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp t b/ Sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành h ợp tử nhân nội nhũ c/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp tử có nhiễm sắc thể lưỡng bội d/ Sự kết hợp hai tinh tử với trứng túi phôi Câu 193: Thụ phấn chéo là: a/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ khác loài b/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ hoa hay khác hoa c/ Sự thụ phấn hạt phấn với nhuỵ khác loài d/ Sự kết hợp tinh tử trứng hoa Câu 194: Ý khơng nói hạt? a/ Hạt noãn thụ tinh phát triển thành b/ Hợp tử hạt phát triển thành phôi c/ Tế bào tam bội hạt phát triển thành nội nhũ d/ Mọi hạt thực vật có hoa có nội nhũ Câu 195: Bản chất thụ tinh kép thực vật có hoa là: a/ Sự kết hợp nhân hai giao tử đực (trứng) túi phôi tạo thành hợp t b/ Sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân trứng nhân cực túi phôi tạo thành h ợp tử nhân nội nhũ c/ Sự kết hợp hai nhiễm sắc thể đơn bội giao tử đực (trứng) túi phơi tạo thành hợp tử có nhiễm sắc thể lưỡng bội d/ Sự kết hợp hai tinh tử với trứng túi phôi Câu 196: Bộ nhiễm sắc thể tế bào có mặt hình thành giao tử đực thực vật có hoa nào? a/ Tế bào mẹ 2n; tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, giao t mang n b/ Tế bào mẹ, tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn đ ều mang 2n, giao t mang n c/ Tế bào mẹ, tiểu bào tử 2n; tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, giao tử mang n d/ Tế bào mẹ, tiểu bào tử, tế bào sinh sản2n; tế bào ống phấn, giao t đ ều mang n Câu 197: Bộ nhiễm sắc thể nhân q trình thụ tinh thực vật có hoa nh nào? a/ Nhân giao tử n, nhân cực 2n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 2n b/ Nhân giao tử n, nhân cực 2n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 4n c/ Nhân giao tử n, nhân cực n, trứng n, hợp tử 2n, nôi nhũ 3n d/ Nhân giao tử n, nhân cực 2n, trứng n, hợp t 2n, nôi nhũ 3n Câu 198: Thụ phấn là: a/ Sự kéo dài ống phấn vòi nhuỵ b/ Sự di chuyển tinh tử ống phấn c/ Sự nảy mầm hạt phấn núm nhuỵ d/ Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ nảy mầm ... sử dụng thân Câu 1 12 : Những hoocmôn môn thực vật thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là: a/ Auxin, xitôkinin c/ Gibêrelin, êtylen b/ Auxin, gibêrelin d/ Etylen, Axit absixic Câu 113 : Auxin có vai... sinh mạch c/ Gỗ nằm phía mạch rây nằm phía ngồi tầng sinh mạch d/ Gỗ mạch rây nằm phía ngồi tầng sinh mạch Câu 92: Mơ phân sinh bên phân sinh lóng có vị trí cây? a/ Mơ phân sinh bên mơ phân sinh. .. khiển Câu 27 : Ý không với phản xạ không điều kiện? a/ Thường tuỷ sống điều khiển b/ Di truyền được, đặc trưng cho lồi c/ Có số lượng khơng hạn chế d/ Mang tính bẩm sinh bền vững Câu 28 : Ý không với
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn thi môn Sinh lớp 11 học kì 2, đề cương ôn thi môn Sinh lớp 11 học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn