20 Mẫu bìa giáo án mới nhất cực đẹp

22 127 0
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:17

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………… TRƯỜNG…………………………  SỔ THEO DÕI GIÁO VIÊN TỔ VĂN- SỬ- ĐỊA- NGHỆ THUẬT NĂM HC : 2018 - 2019 phòng giáo dục & đào t¹O TÂN HIỆP TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3    GIAO AN T: VTM giáo viên: Nm hc: 2018- 2019 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TÂN HIỆP B3    GIAÙO AÙN Giáo viên: Tỉ: Tiếng Anh Năm học: 2018 –2019 Năm học: 2010- 2011 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3    GIAÙO AÙN T: VTM giáo viên: Nm hc: 2018- 2019 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIP B3    T: VTM giáo viên: phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIP B3    Gi¸o ¸n: english Tổ: Tiếng Anh GV: Năm học : 2018-2019 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIP B3    GI¸O ¸N: Tổ: Tiếng Anh GV: Năm hoc: 2018- 2019 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3    Tổ: Tiếng Anh GV: Nm hoc: 2018 2019 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIP B3    Gi¸o ¸n Tiếng Anh Tổ: Tiếng Anh GV: Nm hoc: 2018 2019 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIP B3    Tổ: Tiếng Anh GV: Năm hoc: 2018 - 2019 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3    Tổ: Tiếng Anh GV: Nm hoc: 2018 2019 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIP B3 « - M«n tiÕng anh Giáo Viên: Tỉ: Tiếng Anh Năm học: 2018 –2019 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN HIỆP TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3 SỔ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ: VĂN- SỬ- ĐỊA Năm học: 2018- 2019 phßng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIỆP B3 « - Khoa học Lòch sử Đòa lý Sức khoẻ Sở giáo dục đào tạo tỉnh Phòng giáo dục huyện …… () Gi¸o ¸n TÊN MƠN HỌC Ngêi thùc hiƯn : Năm học: 20 20 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN……… Trêng tiĨu häc …… GIÁO ÁN TÊN MƠN HỌC líp … Họ v tờn : đơn vị công tác : trờng ……… Hun …… - thµnh …… Năm học 2020 PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN ********** Giáo viên: Năm học: 2019-2020 ... Tỉ: Tiếng Anh Năm hoùc: 201 8 201 9 Nm hc: 201 0- 201 1 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIP B3    GIAO AN T: VTM giáo viên: Nm hc: 201 8- 201 9 phòng giáo dục & đào tạO TN HIỆP...phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TÂN HIỆP B3    GIAÙO AÙN Tổ: VTM giáo viên: Nm hc: 201 8- 201 9 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRNG PTCS TN HIP B3    GIÁO ÁN Giáo. .. Tiếng Anh GV: Năm hoc: 201 8 201 9 phòng giáo dục & đào tạO TN HIP TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3 « - M«n tiÕng anh Giáo Viên: Tỉ: Tiếng Anh Năm học: 201 8 201 9 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 Mẫu bìa giáo án mới nhất cực đẹp , 20 Mẫu bìa giáo án mới nhất cực đẹp , Năm học 20.. – 20..

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn