phân tích chính sách sản phẩm

74 112 1
  • Loading ...
1/74 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:12

phân tích chính sách sản phẩm của chi nhánh tổng công ty cà phê việt nam công ty cà phê đak đoa MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiêp 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 31.1. Tổng quan về sản phẩm và vai trò của chính sách sản phẩm 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Phân loại sản phẩm 41.1.3. Vai trò của chính sách sản phẩm 51.2. Nội dung của chính sách sản phẩm 71.2.1. Chính sách về danh mục, chủng loại sản phẩm 71.2.2. Chính sách về chất lượng sản phẩm 81.2.3. Chính sách về thương hiệu sản phẩm 91.2.4. Chính sách về bao gói 101.2.5. Chính sách về dịch vụ khách hàng 121.2.6. Quản trị chu kỳ sống của sản phẩm 131.2.7. Chính sách đối với ản phẩm mới 161.3. Các phương pháp phân tích 171.4. Các định hướng hoàn thiện vấn đề nghiên cứu 18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 192.1. Giới thiệu chung về công ty 192.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 192.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 202.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 212.1.4. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu 242.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 282.2. Thực trạng chính sách sản phẩm tại công ty 352.2.1. Chính sách về danh mục, chủng loại sản phẩm 352.2.2. Chính sách về chất lượng sản phẩm 362.2.3. Chính sách về thương hiệu sản phẩm 38 2.2.4. Chính sách về bao gói 392.2.5. Chính sách về dịch vụ khách hàng 392.2.6. Quản trị chu kỳ sống của sản phẩm 402. 2.7. Chính sách marketing đối voi sản phẩm mới 422.3. Đánh giá chung về chính sách sản phẩm tại công ty 432.3.1. Những thành tựu đạt được 432.3.2. Những tồn tại, hạn chế 472.3.3. Phân tích những nguyên nhân của những hạn chế 48 2.4. Những định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty 49KẾT LUẬN 54DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty cà phê Đak Đoa28Bảng 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 20162018 30Bảng 2.3. Biến động các tỷ số sinh lời của công ty cà phê Đak Đoa trong giai đoạn 2017 – 2018 33Bảng 2.4: Tình hình sản xuất cà phê của công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 20162018 44Bảng 2.5: Tình hình sản xuất cao su của công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 20162018 46Bảng 2.6: Doanh thu của công ty cà phê Đak Đoa năm 20162018 47 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CÔNG TY CÀ PHÊ ĐAKĐOA Sinh viên thực : Lê Thị Ái Vi MSSV : 385401037 Lớp : QTKD Marketing K38 Cơ sở thực tập : CN TCT Cà phê VN Công ty Cà phê Đak Đoa Địa : Thôn 3, Đakrong-ĐakĐoa-GiaLai Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Chí Tranh BÌNH ĐỊNH, 2018 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST T Chữ viết tắt Ghi đầy đủ CNH-HĐH CPTC DTBH CCDV DTT ĐVT LNGBH CCDV LNST Công nghiệp hóa đại hóa Chi phí tài Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu Đơn vị tính Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Lợi nhuận sau thuế 10 11 12 13 ROA ROE ROS TNDN VCSHBQ VNĐ Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Khả sinh lời từ doanh thu Thu nhập doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu bình quân Việt Nam Đồng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, trước hết xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Chí Tranh hướng dẫn tận tình để tơi hồn thành đề án Đồng thời xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị phòng ban Cơng ty cà phê Đak Đoa tạo điều kiện cung cấp thông tin, số liệu giúp đỡ trình làm Trong trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài phân tích sách sản phẩm Công ty cà phê Đak Đoa, bảo tận tình giáo viên hướng dẫn, tiếp cận kiến thức bổ ích, nhận thức sâu sắc sách sản phẩm cơng ty, kiến thức có hạn, kinh nghiệm thực tế nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót lỗi sai báo cáo Vậy nên kính mong góp ý thầy, q cơng ty để hồn thiện báo cáo tốt Gia Lai, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực Lê Thị Ái Vi LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành báo này, tơi có tham khảo số tài liệu liên quan đến chuyên ngành quản trị kinh doanh.Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Những thông tin tham khảo đề án trích dẫn cụ thể nguồn sử dụng Ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực Lê Thị Ái Vi MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiêp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 1.1 Tổng quan sản phẩm vai trò sách sản phẩm 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại sản phẩm 1.1.3 Vai trò sách sản phẩm 1.2 Nội dung sách sản phẩm 1.2.1 Chính sách danh mục, chủng loại sản phẩm 1.2.2 Chính sách chất lượng sản phẩm 1.2.3 Chính sách thương hiệu sản phẩm 1.2.4 Chính sách bao gói 10 1.2.5 Chính sách dịch vụ khách hàng 12 1.2.6 Quản trị chu kỳ sống sản phẩm 13 1.2.7 Chính sách ản phẩm 16 1.3 Các phương pháp phân tích 17 1.4 Các định hướng hoàn thiện vấn đề nghiên cứu 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY 19 2.1 Giới thiệu chung cơng ty 19 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 19 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty 21 2.1.4 Công nghệ sản xuất số mặt hàng chủ yếu 24 2.1.5 Kết kinh doanh công ty năm gần 28 2.2 Thực trạng sách sản phẩm cơng ty 35 2.2.1 Chính sách danh mục, chủng loại sản phẩm 35 2.2.2 Chính sách chất lượng sản phẩm 36 2.2.3 Chính sách thương hiệu sản phẩm 38 2.2.4 Chính sách bao gói 39 2.2.5 Chính sách dịch vụ khách hàng 39 2.2.6 Quản trị chu kỳ sống sản phẩm 40 2.7 Chính sách marketing đối voi sản phẩm 42 2.3 Đánh giá chung sách sản phẩm công ty 43 2.3.1 Những thành tựu đạt 43 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 47 2.3.3 Phân tích nguyên nhân hạn chế 48 2.4 Những định hướng giải pháp nhằm hồn thiện sách sản phẩm cơng ty 49 KẾT LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình tài sản, nguồn vốn công ty cà phê Đak Đoa 28 Bảng 2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 2016-2018 30 Bảng 2.3 Biến động tỷ số sinh lời công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 2017 – 2018 33 Bảng 2.4: Tình hình sản xuất cà phê công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 2016-2018 44 Bảng 2.5: Tình hình sản xuất cao su công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 2016-2018 46 Bảng 2.6: Doanh thu công ty cà phê Đak Đoa năm 2016-2018 47 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỀU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các yếu tố chất lượng toàn diện Sơ đồ 1.2 Sơ đồ chu kỳ sống sản phẩm 14 Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cà phê Đak Đoa 22 Sơ đồ 2.2 Quy trình sơ chế cà phê thành phẩm 25 Sơ đồ 2.3 Quy trình sơ chế mủ cao su thành phẩm 26 Sơ đồ 2.4 Quy trình kiểm sốt chất lượng lưu kho, bảo quản 38 Biểu đồ 1.1 Biến động tỉ số sinh lời Công ty cà phê Đak Đoa giai đoạn 2016 – 2018 34 MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Tiềm lực kinh tế hay nguồn lực nhân tố góp phần đưa đất nước đến thành cơng cơng CNH-HDH Nguồn vốn có tích luỹ phần nguồn ngoại tệ thu từ hoạt động xuất khẩu.Việt Nam đường CNH-HĐH đất nước, nông nghiệp ngành chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế Trong đó, cà phê loại nơng sản trồng nhiều Việt Nam sản phẩm quan trọng cấu hoạt động xuất có tầm chiến lược như: gạo, chè, cà phê số nông sản khác ( hạt điều, tiêu, hồi ) Tổng công ty cà phê Việt Nam (Vinacafe) doanh nghiệp lớn nhà nước có nhiệm vụ quản lý sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, quản lý nguồn vốn, đất canh tác thực nhiệm vụ quan trọng khác tìm kiếm thị trường nhập sản phẩm cà phê Trong nhiều năm qua, Vinacafe đóng góp cho ngân sách nhà nước khoản ngoại tệ không nhỏ từ hoạt động xuất Ngược lại hoạt động xuất mạnh nghiệp vụ Tổng cơng ty Mặc dù năm gần giá cà phê liên tục biến động ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất xuất cà phê nước, Vinacafe nỗ lực phát triển vượt qua khó khăn Trong năm gần tỉnh Tây Nguyên tăng nhanh diện tích trồng cà phê, cao su, hồ tiêu Cơng ty Cà phê Đak Đoa đóng chân xã Đak krong - Đak Đoa - Gia Lai, vùng dân cư sản xuất cà phê, cao su có số lượng lớn, mang đến nguồn hàng thuận lợi cho đơn vị thu mua cà phê, cao su vùng Theo nghiên cứu thực tế địa bàn có Cơng ty đầy đủ tư cách pháp nhân kinh doanh thu mua cà phê cao su với quy mô lớn đầy đủ giấy phép hành nghê kinh doanh, chủ yếu cá nhân mua cà phê mang tính chất nhỏ lẻ, khơng có sở hạy trạm thu mua, ký gửi hàng đảm bảo uy tín cho khách hàng Qua khảo sát, đánh giá nhận thấy cần thiết phải có sở kinh doanh hàng nơng sản vùng, với nguồn hàng chỗ phong phú, mua trực tiếp người nông dân sản xuất Và công ty cà phê ĐakĐoa thực áp dụng chiến lược kinh doanh, mở rộng thu mua phân phối loại nông sản khu vực Là sinh viên chuyên nghành quản trị kinh doanh, để trang bị cho đủ kiến thức kinh nghiệm để vững bước vào tương lai nghiệp, thực tập tốt nghiệp hội để sinh viên trải nghiệm, áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tiễn Giúp sinh viên rèn luyện kỹ thực hành, khả giao tiếp, ứng xử , học hỏi tích lũy kinh nghiệm tác phong làm việc tạo hành trang vững đường nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Trải nghiệm, tìm hiểu hoạt động thực tế Công ty cà phê ĐakĐoa - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty cà phê ĐakĐoa - Đưa nhận xét điểm mạnh, điểm yếu mặt hoạt động - Đưa phương hướng hoàn thiện Công ty cà phê ĐakĐoa Đối tượng phạm vị nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: sở lý luận sách sản phẩm sách sản phẩm Công ty cà phê ĐakĐoa  Phạm vi nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu: Dựa vào số liệu thống kê từ năm 2016-2018 Không gian nghiên cứu: Báo cáo thực tập thực thông qua q trình trải nghiệm thực tế Cơng ty cà phê Đak Đoa với số liệu cung cấp chủ yếu phòng kế tốn Phương pháp nghiên cứu Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp phân tích sách sản phẩm Cơng ty cà phê Đak Đoa áp dụng phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá, thống kê… Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương1: Cơ sở lý luận sách sản phẩm Chương 2: Thực trạng sách sản phẩm Công ty cà phê ĐakĐoa Thời gian thực tập Cơng ty cà phê ĐakĐoa tơi có hội tiếp cận với môi trường làm việc thực tế hiểu sâu kiến thức lớp Trong viết xin trình bày gắn gọn vấn đề thu thời gian qua Do kiến thức nhiều hạn chế, viết không tránh khỏi thiếu sót, mong thơng cảm hướng dẫn thầy giáo ban lãnh đạo công ty để viết hoàn thiện Gia Lai, Ngày….tháng….năm… Sinh viên thực Lê Thị Ái Vi 52 - Công tác dịch vụ chế biến: Hiện Cơng ty có hệ thống sân phơi, kho sản phẩm, xưởng chế biến Cà phê, hàng năm tiến hành tu, bảo dưỡng đảm bảo công tác chế biến đạt chất lượng Tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị xay xát Cà phê nhân xô, xây tường rào bảo vệ sân phơi Trong sản xuất chế biến cần quan tâm đến việc thực nghiêm vệ sinh môi trường theo quy định Pháp luật - Tập trung sản xuất chế biến sâu - Chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ cho công tác chế biến, đảm bảo công suất thiết bị đầu tư nâng cao lợi nhuận qua chế biến công ty  Công tác tài chính: - Khai thác nguồn vốn phục vụ cho đầu tư tái canh cà phê - Thực tiết kiệm đầu tư, sản xuất kinh doanh để hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng hiệu - Thực tốt công tác tốn cơng trình xây dựng - Phổ biến kịp thời sách, chế độ cơng tác tài kế Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tài chính, kế tốn  Đầu tư xây dựng bản: - Tập trung thực tốt công tác tái canh cà phê, chuyển đổi cấu trồng; đảm bảo tiến độ, yêu cầu quy trình kỹ thuật, nhằm trẻ hóa vườn ổn định quy mơ diện tích - Đầu tư xây dựng cơng trình thực cần thiết phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt; đầu tư tập trung không dàn trải - Tuân thủ trình tư, thủ tục đầu tư Giải thủ tục đầu tư nhanh, đảm bảo quy định nhà nước đầu tư xây dựng cơng trình  Cơng tác tổ chức, xếp, đổi doanh nghiệp: - Công ty thực tốt hoạt động theo mơ hình tổ chức - Hồn thiện hệ thống nội quy, quy chế công ty theo điều lệ mơ hình hoạt động cơng ty - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán giai đoạn 2018 – 2022 từ công ty đến đội sản xuất - Tuyển dụng, đào tao, đào tạo lại, bố trí sử dụng ln chuyển cán đáp ứng yêu cầu mô tổ chức Thực tốt sách cho người lao động 53 - Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, lao động ổn định tình hình trật tự, an ninh trị an tồn xã hội địa bàn cơng ty trú đóng  Pháp chế tra: - Thực tốt việc kiểm tra, giám sát, tra theo kế hoạch theo vụ viêc Giải nhanh gọn, pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo  Để giảm thiểu việc phụ thuộc vào số đối tác cung cấp vật tư thiết bị, bị động số lượng, giá tiến độ cấp hàng, ảnh hưởng đến việc giao hàng cho khách hàng bị chậm theo cam kết Doanh nghiệp chủ động thực giải pháp sau: + Tìm kiếm, liên kết nhiều đơn vị cung cấp hàng hóa đầu vào + Hợp tác trực tiếp với hãng phân phối thiết bị lớn để chủ động nhập trực tiếp có đơn hàng với số lượng giá trị lớn  Giải pháp lao động Thực tốt sách, chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cán bộ, công nhân người lao động; Để có nguồn nhân lực đủ lực đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, cần phải có chiến lược phát triển người cách toàn diện, điều đồng nghĩa với việc thực tốt công tác cán bộ, công tác tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng qui hoạch nhân Đây yếu tố có ý nghĩa then chốt, định trực tiếp tới hiệu hoạt động Công ty + Nâng cao chất lượng máy đơn vị + Nâng cao trách nhiệm trưởng đơn vị + Đánh giá nguồn nhân lực có + Rà sốt chức nhiệm vụ phận + Xác định định biên nhân cho phận + Xác định nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân luân chuyển cán nội + Thực công tác phát triển nguồn nhân lực: bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán từ cấp Công ty quản lý đến đơn vị (ưu tiên đề bạt cán trẻ, kế cận) + Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo tổ chức thực thường xuyên liên tục việc đào tạo lại cán công nhân viên để đáp ứng yêu cầu công việc thời kỳ 54 + Xây dựng mô tả công việc vị trí, có u cầu cụ thể lực, trình độ hiệu cần đạt + Kịp thời động viên, khuyến khích khen thưởng, xử phạt đối tượng tạo niềm tin, khích lệ người lao động phát huy hết lực phục vụ cho lợi ích Cơng ty + Xây dựng sách tiền lương – thu nhập thực trở thành đòn bẩy cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng + Cơ cấu lại lao động đủ định mức lao động, đảm bảo thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu Có sách tuyển dụng xếp lao động chuyên môn gián khả tay nghề phù hợp yêu cầu công việc giúp cho Công ty củng cố nhanh chất lượng lao động tăng hiệu công tác Đảm bảo Quyền nghĩa vụ người lao động đảm bảo Bộ luật lao động, Luật việc làm quy định Nhà nước chế độ sách người lao động BHXH, BHYT, BHTN hưu trí Công ty quản lý lao động sở pháp luật Nhà nước Nghị Hội nghị người lao động hàng năm Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Tăng cường mối đoàn kết quyền nhân dân địa phương với đơn vị, trì phát huy có hiệu cơng tác kết nghĩa Công ty với xã, đội sản xuất với thôn, làng, liên hệ với địa phương để tuyển dụng lao động bổ sung Chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để đời sống nhân dân vùng ngày phát triển 55 KẾT LUẬN Chính sách sản phẩm đóng vai trò quan trọng q trình hoạt động kinh doanh cơng ty sách quan trọng hệ thống marketing-mix Chính sách định đến sản phẩm sản phẩm bổ sung công ty, giúp thực mục tiêu công ty trình hoạt động Do vậy, sách sản phẩm xương sống, hạt nhân hoạt động marketing Công ty cà phê Đak Đoa doanh nghiệp trực thuộc Tổng Cơng ty Cà phê Việt Nam, có nhiệm vụ trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê, cao su sản xuất phân hữu vi sinh, kinh doanh loại vật tư , hàng hóa nơng sản; ngồi nhiệm vụ Cơng ty mở rộng dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật, khuyến nông hộ dân sản xuất cà phê cao su vùng; thực bao tiêu sản phẩm nâng cao giá trị sản phẩm đơn vị diện tích nâng cao thu nhập người lao động Bên cạnh cơng ty tiếp tục đầu tư hồn thiện hệ thống sản phẩm mình, kết hợp giá cả, phân phối, xúc tiến quảng cáo để đáp ứng ngày tốt nhu cầu thị trường Trong trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành quản trị Marketing với đề tài phân tích sách sản phẩm công ty cà phê Đak Đoa, bảo tận tình giáo viên hướng dẫn, tơi tiếp cận kiến thức bổ ích, nhận thức sâu sắc sách sản phẩm Công ty Bài viết đề cập đến thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiên sách sản phẩm đưa số biện pháp nhằm hồn thiên sách sản phẩm Cơng ty Bài báo cáo hoàn thành dựa kiến thức học kết hợp với số liệu thực tế Công ty, nhiên thời gian thực tập khơng nhiều, lại có hạn chế kiến thức nên viết khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến nhận xét quý thầy cô để báo cáo thực tập tốt nghiệp hồn thiện Qua tơi xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Chí Tranh ban lãnh đạo, nhân viên Công ty cà phê Đak Đoa hướng dẫn giúp đỡ trình thực tập hồn thành viết Tơi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên 56 Lê Thị Ái Vi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Công ty cà phê Đak Đoa Nguyễn Bá Phước(2018), giảng Nghiên cứu marketing, Khoa TCNH& QTKD- ĐH Quy Nhơn Hà Thanh Việt, (2013), Quản trị tài doanh nghiệp thực hành – tập 1, Hà Nội: Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân Đặng Hồng Vương(2018), Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại Học Quy Nhơn Trường Đại học kinh tế Quốc dân (2002), Giáo trình quản trị Marketing doanh nghiệp, NXB Thống Kê Một số tài liệu Internet: https://thongtindoanhnghiep.co/0100101509-025-chi-nhanh-tong-cong-ty-caphe-viet-nam-cong-ty-ca-phe-dak-doa http://www.zbook.vn PHỤ LỤC  Phụ lục 1: Bảng báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cà phê Đak Đoa năm 2016-2018  Phụ lục 2: Bảng cân đối kế toán năm 2016-2018  Phụ lục 3: Một số hình ảnh Công ty cà phê Đak Đoa PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÀ PHÊ ĐAK ĐOA TRONG GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 (ĐVT: Đồng) CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 DTBH CCDV Các khoản giảm trừ DT 38.570.077.982 - 32.412.326.439 - 36.780.253.141 - DTTBH CCDV GVHB LNGBH CCDV DT hoạt động tài CPTC Trong đó: chi phí lãi vay 38.570.077.982 32.412.326.439 36.780.253.141 28.586.277.878 9.983.800.104 163.477.325 38.533.332 38.533.332 21.626.298.514 10.786.027.925 426.544.075 978.750 978.750 26.634.694.847 10.145.558.294 245.021.246 61.625.615 9.527.779 Chi phí QLDN 6.256.462.516 8.257.554.082 8.200.770.018 LNT từ HĐKD 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác 13 Lợi nhuận trước thuế 14 Thuế TN Doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế 3.852.281.581 1.574.510.341 173.214.789 1.401.295.552 5.253.577.133 348.386.814 4.905.190.319 2.954.039.168 3.885.748.659 539.787.827 3.345.960.832 6.300.000.000 572.306.399 5.727.693.601 2.128.183.907 3.309.382.919 1.248.695.994 2.060.686.925 4.188.870.832 583.310.079 3.605.560.753 (Nguồn: Phòng KT-KD) PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CÀ PHÊ ĐAK ĐOA TRONG GIAI ĐOẠN 2016 – 2018 (ĐVT: Triệu đồng) Chỉ tiêu TÀI SẢN A – Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản phải thu ngắn hạn III Hàng tồn kho IV TSNH khác B – Tài sản dài hạn I TSCĐ II Các khoản đầu tư TSDH III TSDH khác TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A – Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B – Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu II Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG NGUỒN VỐN Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 10.391 2.374 4.375 3.155 486 69.092 42.946 1.500 192 79.484 19.416 3.628 8.113 7.674 60.306 45.256 1.500 140 79.722 12.659 1.445 7.510 3.703 78.581 55.986 198 91.241 27.054 13.588 13.465 52.429 52.429 79.484 22.537 14.072 8.465 57.184 57.184 79.722 43.846 18.975 24.871 47.394 47.394 91.241 (Nguồn: Phòng KT-KD) PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CƠNG TY CÀ PHÊ ĐAK ĐOA Vườn cà phê công ty Trụ sở công ty BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định Website: www.qnu.edu.vn Email: dqn@moet.edu.vn Tel: (84-256) 3846156 Fax: (84-256) 3846089 Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN Họ tên: Chức vụ: Bộ phận: Điện thoại: Email: THÔNG TIN SINH VIÊN Họ tên: MSSV: Lớp: Ngành: Ngày bắt đầu thực tập: Ngày kết thúc thực tập: Vị trí thực tập (mô tả ngắn gọn nhiệm vụ SV): Đề tài: NHẬN XÉT Vui lòng đánh giá sinh viên thực tập theo nội dung sau cách đánh dấu “X” vào cột tương ứng Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Cần cải thiện Khơng đạt Mức độ hồn thành cơng việc Năng lực chun mơn sử dụng vào công việc giao Tinh thần, thái độ công việc giao Đảm bảo kỷ luật lao động Thái độ cán công nhân viên quan Kỹ giao tiếp Lưu ý: Tùy theo yêu cầu chuyên môn ngành, Bộ môn điều chỉnh nội dung đánh giá sinh viên thực tập theo nhóm tiêu chí: ý thức trách nhiệm, thái độ chun mơn cho phù hợp KẾT LUẬN: (Vui lòng ghi rõ đánh giá cuối kết thực tập sinh viên) ĐIỂM THỰC TẬP: ( Vui lòng ghi rõ số chữ) KIẾN NGHỊ (nếu có): (Vui lòng ghi rõ kiến nghị, đề xuất để cải tiến chương trình thực tập Trường ĐH Quy Nhơn tốt hơn) Xác nhận quan ((Thủ trưởng ký tên đóng dấu) ngày tháng năm Người nhận xét (ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Lớp: Địa thực tập: Tiến độ thái độ thực tập sinh viên : - Mức độ liên hệ với giáo viên: - Thời gian thực tập quan hệ với sở: - Tiến độ thực hiện: Nội dung báo cáo: - Thực nội dung thực tập: …………………………………………… - Thu nhập xử lý số liệu thực tế:…………………………………… - Khả hiểu biết thực tế lý thuyết: ………………………………… Hình thức trình bày: …………………………………………………… Một số ý kiến khác:……………………………………………………… Đánh giá giáo viên HD: ………………………(…./10) (Chất lượng báo cáo: tốt, khá, trung bình, yếu) Bình Định, ngày …… tháng…… năm 2018 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Chí Tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích chính sách sản phẩm, phân tích chính sách sản phẩm, Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài phân tích chính sách sản phẩm của Công ty cà phê Đak Đoa, được sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn, tôi đã tiếp cận được những kiến thức bổ ích, nhận thức sâu sắc hơn về chính sách sản, Chương 2: Thực trạng chính sách sản phẩm tại Công ty cà phê ĐakĐoa.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn