100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

1 79 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:31

Cinque Terre100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh Tác giả : Brian TracyThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 8892 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn sách này là kết quả của hơn 30 nghiên cứu, tìm tòi và trải nghiệm của tác giả Brian Tracy. Cuốn sách đã tập hợp những kiến thức, thông tin quý giá kết hợp với những giải thích chi tiết giúp bạn nắm vững những quy luật thành công trong kinh doanh. Khi kết hợp những quy luật này với cách tư duy và ra quyết định, hiệu quả làm việc của bạn sẽ trở nên tối ưu. 100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh Tác giả : Brian Tracy Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 8892 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Cuốn sách kết 30 nghiên cứu, tìm tòi tr ải nghi ệm c tác gi ả Brian Tracy Cu ốn sách tập hợp kiến thức, thông tin quý giá kết hợp với nh ững gi ải thích chi ti ết giúp b ạn n ắm v ững nh ững quy luật thành công kinh doanh Khi kết hợp nh ững quy lu ật v ới cách t quy ết định, hi ệu qu ả làm việc bạn trở nên tối ưu
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh, 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn