Khởi thuật

1 71 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:30

Cinque TerreKhởi thuật Tác giả : Guy KawasakiThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6488 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Dù bạn là một doanh nhân hay một người không vì mục tiêu lợi nhuận, bạn cũng có thể tìm thấy vô số những lời khuyên về những vấn đề như viết kế hoạch kinh doanh, tuyển dụng nhân sự, huy động vốn và xây dựng thương hiệu. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp mới thành lập có thể sa vào tình trạng không biết làm thế nào và có quá nhiều cuốn sách, bài báo và trang web. Hoặc họ quá ưu tiên một lĩnh vực nào đó và bị phá sản trước khi kịp nhận ra sai lầm của mình. Khởi thuật Tác giả : Guy Kawasaki Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6488 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Dù bạn doanh nhân hay người khơng m ục tiêu l ợi nhu ận, b ạn c ũng có th ể tìm th vơ s ố nh ững lời khun vấn đề viết kế hoạch kinh doanh, tuyển dụng nhân s ự, huy động v ốn xây d ựng thương hiệu Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp thành lập có th ể sa vào tình tr ạng không bi ết làm th ế có nhiều sách, báo trang web Hoặc họ ưu tiên m ột l ĩnh v ực b ị phá s ản trước kịp nhận sai lầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Khởi thuật, Khởi thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn