Chiến lược đại dương xanh

3 83 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:28

Cinque TerreChiến lược đại dương xanh Tác giả : W.Chan Kim, Renée MauborgneThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 25109 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Danh sách chươngLời Mở ĐầuChương 1. Tạo Dựng Những Đại Dương XanhChương 2. Các Khuôn Khổ Và Công Cụ Phân TíchChương 3. Vẽ Lại Những Biên Giới Thị TrườngChương 4. Tập Trung Vào Bức Tranh Tổng Thể, Chứ Không Tập Trung Vào Các Con SốChương 5. Vươn Ra Ngoài Nhu Cầu Tồn TạiChương 6. Thực Hiện Đúng Trình Tự Chiến LượcChương 7. Vượt Qua Những Trở Ngại Về Tổ ChứcChương 8. Vận Dụng Chiến Lược Vào Thực TiễnChương 9. Kết Luận: Khả Năng Duy Trì Và Đổi Mới Của Chiến Lược Đại Dương XanhPhụ Lục A. Phác Thảo Mô Hình Lịch Sử Hình Thành Đại Dương XanhPhụ Lục B. Đổi Mới Giá Trị: Quan Điểm Tái Cấu Trúc Chiến LượcPhụ Lục C. Mô Hình Biến Động Thị Trường Của Những Đổi Mới Giá TrịPhụ Lục D. Một Số Tham Luận Tại Tọa Đàm “Chiến Lược Đại Dương Xanh” – Chiến Lược Cạnh Tranh MớiChú ThíchBản chất của Chiến lược đại dương xanh là nâng cao về giá trị đi kèm với sự tiện lợi, giá cả thấp và giảm chi phí. Nó buộc các công ty phải có bước nhảy vọt về giá trị, mang lại sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị cho cả người mua và chính họ. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ không còn thấy việc cạnh tranh khó khăn như trước nữa. Kim và Maulborgne đã xây dựng hết sức thuyết phục một mô hình áp dụng các chiến lược theo phương pháp sáng tạo, thay vì phương pháp giành giật thị trường như các lý truyết trước đây. Chỉ riêng việc họ nhấn mạnh vào hoạt động cải tiến giá trị và cam kết vì lợi ích của nhà đầu tư cũng đã đủ để khiến Chiến lược đại dương xanh trở thành cuốn sách kinh doanh mà mọi giám đốc điều hành cũng như mọi sinh viên ngành Quản trị kinh doanh cần phải đọc. (Carlos Ghosn, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc Diều Hành Công ty Nissan Motor). Đây sẽ là cuống sách kinh tế khiến bạn phải tự hỏi lại mình về mọi thứ mà bạn biết về điều kiện để có được những thành công chiến lược, bởi vì, trong đó W. Chan Kim và Renée Mauborgne đã chỉ ra rằng, trong khi hầu hết các công ty đều cạnh tranh với nhau trong những đại dương đỏ hạn hẹp như vậy, thì chiến lược cạnh tranh đối đầu ngày càng không thể tạo ra sự tăng trưởng có lợi nhuận trong tương lai. Đây là cuốn sách viết ra nhằm thay đổi tư duy chiến lược cho các giám đốc, nhà lãnh đạo doanh nghiệp với một chiến lược đơn giản: hãy bơi trong luồng nước rộng. Các công ty đang phải vật lộn cạnh tranh trong đại dương đỏ hẳn sẽ làm tốt hơn nếu học hỏi và làm theo Chiến lược đại dương xanh. Cuốn sách đặc biệt có giá trị khi khảo sát kinh nghiệm của các công ty trong nhiều lĩnh vực đa dạng để tìm ra ánh sáng soi rọi cho con đường đến thành công (Theo Carlos Ghosn, Chủ tịch và CEO của Nissan Motor Co.), và tại Việt Nam, nhiều doanh nhân cũng áp dụng Chiến lược đại dương xanh vào hoạt động doanh nghiệp của mình. Là một trong những cuốn sách hay nhất về quản trị kinh doanh trên thế giới với rất nhiều giải thưởng. Cuốn sách sẽ cung cấp thêm các ý tưởng và phương pháp cho các doanh nhân và các nhà hoạch định chiến lược của Việt Nam.Bình luận Chiến lược đại dương xanh Tác giả : W.Chan Kim, Renée Mauborgne Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 25109 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB PDF Đọc Online Danh sách chương Lời Mở Đầu Chương Tạo Dựng Những Đại Dương Xanh Chương Các Khuôn Khổ Và Công Cụ Phân Tích Chương Vẽ Lại Những Biên Giới Thị Trường Chương Tập Trung Vào Bức Tranh Tổng Thể, Chứ Không Tập Trung Vào Các Con S ố Chương Vươn Ra Ngoài Nhu Cầu Tồn Tại Chương Thực Hiện Đúng Trình Tự Chiến Lược Chương Vượt Qua Những Trở Ngại Về Tổ Chức Chương Vận Dụng Chiến Lược Vào Thực Tiễn Chương Kết Luận: Khả Năng Duy Trì Và Đổi Mới Của Chiến Lược Đại Dương Xanh Phụ Lục A Phác Thảo Mô Hình Lịch Sử Hình Thành Đại Dương Xanh Phụ Lục B Đổi Mới Giá Trị: Quan Điểm Tái Cấu Trúc Chiến Lược Phụ Lục C Mơ Hình Biến Động Thị Trường Của Những Đổi Mới Giá Trị Phụ Lục D Một Số Tham Luận Tại Tọa Đàm “Chiến Lược Đại Dương Xanh” – Chiến Lược Cạnh Tranh Mới Chú Thích Bản chất Chiến lược đại dương xanh nâng cao v ề giá tr ị kèm v ới s ự ti ện l ợi, giá c ả th ấp gi ảm chi phí Nó buộc cơng ty phải có bước nhảy v ọt v ề giá tr ị, mang l ại s ự gia t ăng m ạnh m ẽ v ề giá tr ị cho c ả người mua họ "Khi đọc sách này, b ạn khơng th vi ệc c ạnh tranh khó kh ăn nh tr ước Kim Maulborgne xây dựng thuy ết phục m ột mơ hình áp d ụng chi ến l ược theo ph ương pháp sáng tạo, thay phương pháp giành giật th ị trường nh lý truy ết tr ước Ch ỉ riêng vi ệc h ọ nh ấn mạnh vào hoạt động cải tiến giá trị cam kết l ợi ích c nhà đầu t c ũng đủ để ến Chi ến l ược đại dương xanh trở thành sách kinh doanh mà giám đốc ều hành c ũng nh m ọi sinh viên ngành Qu ản trị kinh doanh cần phải đọc." (Carlos Ghosn, Chủ tịch HĐQT T Giám Đốc Di ều Hành Công ty Nissan Motor) Đây cuống sách kinh tế khiến bạn phải tự hỏi lại v ề m ọi thứ mà b ạn bi ết v ề ều ki ện để có thành cơng chiến lược, vì, W Chan Kim Renée Mauborgne ch ỉ r ằng, hầu hết công ty cạnh tranh với " đại d ương đỏ" h ạn h ẹp nh v ậy, chi ến l ược cạnh tranh đối đầu ngày khơng thể tạo tăng trưởng có lợi nhu ận t ương lai Đây cu ốn sách viết nhằm thay đổi tư chiến lược cho giám đốc, nhà lãnh đạo doanh nghi ệp v ới m ột chi ến l ược đơn giản: bơi luồng nước rộng Các công ty ph ải v ật l ộn c ạnh tranh đại d ương đỏ h ẳn s ẽ làm tốt học hỏi làm theo "Chiến lược đại dương xanh" "Cu ốn sách đặc bi ệt có giá tr ị kh ảo sát kinh nghiệm công ty nhiều lĩnh vực đa d ạng để tìm ánh sáng soi r ọi cho đường đến thành công" (Theo Carlos Ghosn, Chủ tịch CEO Nissan Motor Co.), t ại Vi ệt Nam, nhi ều doanh nhân c ũng áp dụng Chiến lược đại dương xanh vào hoạt động doanh nghi ệp c Là m ột nh ững cu ốn sách hay quản trị kinh doanh giới với r ất nhiều gi ải th ưởng Cu ốn sách s ẽ cung c ấp thêm ý tưởng phương pháp cho doanh nhân nhà hoạch định chiến l ược c Việt Nam Bình luận ... Trị Phụ Lục D Một Số Tham Luận Tại Tọa Đàm Chiến Lược Đại Dương Xanh – Chiến Lược Cạnh Tranh Mới Chú Thích Bản chất Chiến lược đại dương xanh nâng cao v ề giá tr ị kèm v ới s ự ti ện l ợi, giá... Đúng Trình Tự Chiến Lược Chương Vượt Qua Những Trở Ngại Về Tổ Chức Chương Vận Dụng Chiến Lược Vào Thực Tiễn Chương Kết Luận: Khả Năng Duy Trì Và Đổi Mới Của Chiến Lược Đại Dương Xanh Phụ Lục A... Thành Đại Dương Xanh Phụ Lục B Đổi Mới Giá Trị: Quan Điểm Tái Cấu Trúc Chiến Lược Phụ Lục C Mơ Hình Biến Động Thị Trường Của Những Đổi Mới Giá Trị Phụ Lục D Một Số Tham Luận Tại Tọa Đàm Chiến Lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược đại dương xanh, Chiến lược đại dương xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn