Thế giới phẳng

3 75 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:25

Cinque TerreThế giới phẳng Tác giả : Thomas L. FriedmanThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 106331 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Danh sách chươngChương 1Chương 2Chương 2 phần 1Chương 2 phần 2Chương 2 phần 3Chương 2 phần 4Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13 (chương kết)Thế giới phẳng có tên gốc tiếng Anh là “The world is flat” là một tác phẩm của Thomas L. Friedman – một biên tập viên chuyên mục ngoại giao và kinh tế của tạp chí New York Times có những tác phẩm và công trình nghiên cứu về vấn đề toàn cầu hoá rất thành công.Tên gốc: The world is flatTác giả: Thomas L. FriedmanToàn cầu hóa là chủ đề vốn phức tạp và thu hút sự quan tâm của dư luận với không ít những ý kiến trái ngược nhau, được Thomas L.Friedman phân tích một cách độc đáo, với lập luận trung tâm về quá trình “trở nên phẳng” của thế giới. Khái niệm “phẳng” ở đây đồng nghĩa với “sự kết nối”. Những dở bỏ rào cản về chính trị cùng với những tiến bộ vượt bậc của cách mạng số đang làm cho thế giới “phẳng ra” và không còn nhiều trở ngại về địa lý như trước. Điều này mở ra cho các nước những phương thức sản xuất kinh doanh, những tình thế địa chính trị và địa kinh tế hoàn toàn mới.Thông điệp Friedman chuyển tải không xa lạ đối với nhiều bạn độc giả. Toàn cầu hoá là hiện tượng khách quan, từng được biểu hiện lẻ tẻ có khi như một trạng huống, một tiến trình, nhưng giờ đây được nhìn nhận rõ nét và khái quát hơn, khi nó trỗi dậy trở thành một hệ thống quốc tế. Điểm mấu chốt ở đây là, đôi lúc dư luận có dấu hiệu sao nhãng đối với các đòi hỏi mang tính tất yếu để thúc đẩy toàn cầu hoá (do sự kiện 119, cuộc chiến tranh Irag hoặc các lý do tương tự), Friedman đã giống lên hồi chuông cảnh báo rằng: Toàn cầu hoá 3.0 thực chất đang ở vào giai đoạn tăng tốc, nó làm cho thế giới chuyển từ cỡ nhỏ xuống cỡ siêu nhỏ và đồng thời san phẳng thế giới. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng Trong thế giới này, không chỉ các quốc gia, những tập đoàn kinh tế lớn như Dell, IBM, WalMart, mà là các cá nhân ở khắp mọi nơi trên hành tinh này (chỉ cần kết nối internet và tiếp cận các công cụ của thế giới mới) có thể cộng với nhau trong những chuỗi cung toàn cầu để tạo ra những giá trị gia tăng lớn hơn. Chiếc “bánh” toàn cầu ngày càng trở nên to hơn nhưng đồng thời cũng khó chia hơn….Xu thế toàn cầu hóa đang là đặc điểm chi phối thời đại, như chính Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ X đã khẳng định. Quá trình chúng ta chủ động hội nhập quốc tế, mà việc gia nhập WTO là một biểu hiện, có cả cơ hội lẫn thách thức. Chính vì thế, việc tiếp cận và tham khảo những tri thức đương đại từ những nước đã phát triển về sự chuyển động của thế giới (đang ở bước ngoặt từ “tròn” sang “phẳng”, như cách nói của tác giả) có lẽ sẽ giúp chúng ta có thêm những thông tin bổ ích để có sự chủ động trong quá trình hội nhập.Với mục đích cung cấp và cập nhật những thông tin đang là sự kiện dẫn đầu có giá trị tham khảo, xin giới thiệu tới bạn đọc bản dịch Việt ngữ của THE WORLD IS FLAT – tác phẩm được xếp vào danh mục sách bán chạy nhất ở Mỹ (kể từ lần xuất bản đầu tiên tháng 4 2005, và lần tái bản gần đây tháng 1 2006). Đây là bản dịch từ bản sách gốc mới nhất được cập nhật, bổ sung bởi chính tác giả. Thế giới phẳng Tác giả : Thomas L Friedman Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 106331 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Danh sách chương Chương Chương Chương - phần Chương - phần Chương - phần Chương - phần Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 (chương kết) Thế giới phẳng có tên gốc tiếng Anh “The world is flat” tác phẩm Thomas L Friedman – biên tập viên chuyên mục ngoại giao kinh tế tạp chí New York Times có nh ững tác ph ẩm cơng trình nghiên cứu vấn đề tồn cầu hố thành cơng Tên gốc: The Tác giả: Thomas L Friedman world is flat Toàn cầu hóa chủ đề vốn phức tạp thu hút quan tâm dư luận với khơng ý kiến trái ng ược nhau, Thomas L.Friedman phân tích cách độc đáo, với l ập lu ận trung tâm v ề trình “tr nên phẳng” giới Khái niệm “phẳng” đồng nghĩa với “sự kết n ối” Những dở b ỏ rào c ản v ề tr ị với tiến vượt bậc cách mạng số làm cho th ế gi ới “ph ẳng ra” không nhi ều tr ngại địa lý trước Điều mở cho nước phương th ức sản xuất kinh doanh, nh ững tình địa trị địa kinh tế hồn tồn Thông điệp Friedman chuyển tải không xa lạ nhi ều bạn độc giả Tồn cầu hố hi ện t ượng khách quan, biểu lẻ tẻ có trạng hu ống, m ột tiến trình, nh ưng gi nhìn nh ận rõ nét khái quát hơn, trỗi dậy trở thành m ột h ệ th ống qu ốc t ế Đi ểm m ấu ch ốt là, đơi lúc d lu ận có dấu hiệu nhãng đòi hỏi mang tính tất y ếu để thúc đẩy tồn c ầu hố (do s ự ki ện 11/9, cu ộc chiến tranh Irag lý tương tự), Friedman gi ống lên h ồi chuông c ảnh báo r ằng: Tồn c ầu hố 3.0 thực chất vào giai đoạn tăng tốc, làm cho giới chuyển từ cỡ nhỏ xu ống cỡ siêu nhỏ đồng th ời san phẳng giới Chúng ta sống th ế giới ph ẳng! Trong th ế gi ới này, không ch ỉ qu ốc gia, tập đoàn kinh tế lớn Dell, IBM, Wal-Mart, mà cá nhân kh ắp m ọi n hành tinh (ch ỉ cần kết nối internet tiếp cận công cụ giới mới) có th ể c ộng v ới nh ững chu ỗi cung toàn cầu để tạo giá trị gia tăng lớn Chiếc “bánh” toàn c ầu ngày trở nên to nh ưng đồng thời khó chia hơn… Xu tồn cầu hóa đặc điểm chi phối thời đại, nh Ngh ị quy ết Đại h ội Đảng C ộng S ản Vi ệt Nam lần thứ X khẳng định Quá trình chủ động hội nh ập qu ốc t ế, mà vi ệc gia nh ập WTO m ột biểu hiện, có hội lẫn thách thức Chính thế, việc tiếp cận tham kh ảo nh ững tri th ức đương đại t nước phát triển chuyển động giới (đang bước ngo ặt t “tròn” sang “ph ẳng”, nh cách nói tác giả) có lẽ giúp có thêm nh ững thơng tin b ổ ích để có s ự ch ủ động q trình hội nhập Với mục đích cung cấp cập nhật thơng tin kiện dẫn đầu có giá trị tham kh ảo, xin gi ới thi ệu tới bạn đọc dịch Việt ngữ THE WORLD IS FLAT – tác ph ẩm x ếp vào danh m ục sách bán ch ạy Mỹ (kể từ lần xuất tháng 4/ 2005, lần tái g ần tháng 1/ 2006) Đây b ản d ịch t sách gốc cập nhật, bổ sung tác giả ... ầu hố 3.0 thực chất vào giai đoạn tăng tốc, làm cho giới chuyển từ cỡ nhỏ xu ống cỡ siêu nhỏ đồng th ời san phẳng giới Chúng ta sống th ế giới ph ẳng! Trong th ế gi ới này, không ch ỉ qu ốc gia,... Thomas L.Friedman phân tích cách độc đáo, với l ập lu ận trung tâm v ề trình “tr nên phẳng giới Khái niệm phẳng đồng nghĩa với “sự kết n ối” Những dở b ỏ rào c ản v ề tr ị với tiến vượt bậc... Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 (chương kết) Thế giới phẳng có tên gốc tiếng Anh “The world is flat” tác phẩm Thomas L Friedman – biên tập viên chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới phẳng, Thế giới phẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn