NGHIÊN cứu TỔNG hợp OXIT NANO MNAL2O4, COAL2O4 và bước đầu THĂM dò ỨNG DỤNG của CHÚNG LV THẠC sĩ

83 151 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO MnAl2O4, CoAl2O4 BƯỚC ĐẦU THĂM ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT CHẤT THÁI NGUYÊN - 2017 AseanStemt ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRANG PHU BÌA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐÀO HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO MnAl2O4, CoAl2O4 BƯỚC ĐẦU THĂM ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG Chun ngành: HĨA VƠ CƠ Mã số: 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC VẬT CHẤT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Hữu Thiềng THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Lê Hữu Thiềng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đào Hồng Hạnh Xác nhận khoa chuyên môn Người hướng dẫn Trưởng khoa PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lan PGS.TS Lê Hữu Thiềng ii AseanStemt LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Hữu Thiềng người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cảm ơn cán phòng máy Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà nội, Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình thực nghiệm hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song thời gian có hạn, khả nghiên cứu thân hạn chế nên luận văn em thiếu sót Em mong nhận góp ý, bảo thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm đến vấn đề trình bày luận văn để luận văn hoàn thiện Thái Nguyên, tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Đào Hồng Hạnh iii MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cấu trúc tính chất oxit phức hợp kiểu spinel 1.1.1 Cấu trúc tinh thể oxit phức hợp kiểu spinel .2 1.1.2 Tính chất ứng dụng spinel 1.1.3 Một số kết nghiên cứu tổng hợp oxit phức hợp kiểu spinel 1.2 Tính chất xúc tác oxit kim loại 1.2.1 Động học phản ứng xúc tác 1.2.2 Xúc tác dị thể 10 1.3 Một số phương pháp tổng hợp vật liệu nano .12 1.3.1 Phương pháp đồng kết tủa 12 1.3.2 Phương pháp thủy nhiệt 12 1.3.3 Phương pháp sol- gel 12 1.3.4 Phương pháp tổng hợp đốt cháy .12 1.4 Các phương pháp xác định đặc trưng oxit 20 1.4.1 Phương pháp phân tích nhiệt 20 1.4.2 Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen 21 1.4.3 Phương pháp hiển vi điện tử quét truyền qua 22 1.4.4 Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng 23 1.4.5 Phương pháp phổ tán xạ lượng tia X (EDS) 24 iv AseanStemt 1.4.6 Phương pháp phổ hấp thụ phân tử UV-Vis .25 1.5 Giới thiệu metyl da cam 26 Chương THỰC NGHIỆM 29 2.1 Phương pháp tổng hợp oxit nano 29 2.1.1 Hóa chất 29 2.1.2 Tổng hợp oxit MnAl2O4, CoAl2O4 phương pháp đốt cháy dung dịch29 2.2 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến tạo pha kích thước hạt oxit MnAl2O4, CoAl2O4 30 2.2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ nung 30 2.2.2 Ảnh hưởng thời gian nung .31 2.2.3 Ảnh hưởng pH tạo gel 31 2.2.4 Ảnh hưởng nhiệt độ tạo gel 31 2.2.5 Ảnh hưởng tỉ lệ mol KL/Glyxin 32 2.3 Lập đường chuẩn metyl da cam 32 2.4 Nghiên cứu khả phân hủy metyl da cam H2O2 xúc tác MnAl2O4 CoAl2O4 33 2.4.1 Ảnh hưởng thời gian phản ứng 33 2.4.2 Ảnh hưởng khối lượng chất xúc tác 34 2.4.3 Ảnh hưởng nồng độ metyl da cam 34 2.4.4 Nghiên cứu động học phản ứng phân hủy metyl da cam H2O2 xúc tác MnAl2O4, CoAl2O4 34 2.4.5 Khảo sát khả tái sử dụng chất xúc tác MnAl 2O4, CoAl2O4 35 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 3.1 Kết khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến tạo pha kích thước hạt oxit MnAl2O4, CoAl2O4 36 3.1.1 Ảnh hưởng nhiệt độ nung 36 3.1.2 Ảnh hưởng thời gian nung .36 3.1.3 Ảnh hưởng pH tạo gel .40 3.1.4 Ảnh hưởng nhiệt độ tạo gel .42 3.1.5 Ảnh hưởng tỷ lệ mol (M2+, Al3+)/Gly, (M2+: Mn2+, Co2+) 43 3.2 Kết nghiên cứu đặc trưng mẫu điều chế điều kiện tối ưu 45 3.3 Kết đo phổ tán xạ lượng tia X (EDS) mẫu điều chế điều kiện tối ưu 48 3.4 Kết nghiên cứu khả xúc tác MnAl 2O4, CoAl2O4 cho phản ứng phân hủy metyl da cam H2O2 49 3.4.1 Ảnh hưởng thời gian 49 3.4.2 Ảnh hưởng khối lượng chất xúc tác 51 3.4.3 Ảnh hưởng nồng độ metyl da cam 53 3.4.4 Kết nghiên cứu động học phản ứng phân hủy metyl da cam H2O2 xúc tác MnAl2O4, CoAl2O4 54 3.4.5 Khảo sát khả tái sử dụng chất xúc tác .61 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC AseanStemt DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt BET Tên đầy đủ Brunauer - Emmett - Teller Tên riêng ba nhà khoa học (Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng) CH Cacbohydrazide CS Combustion Synthesis (Tổng hợp đốt cháy) DTA Differential Thermal Analysis (Phân tích nhiệt vi sai) EDS Energy Dispersive X - ray Spectroscopy (Phổ tán xạ lượng tia X) MO Methyl orange (Metyl da cam) NOx ODH NO NO2 Oxalyl đihyđrazin PVA Polyvinyl ancol SC Solution Combustion (Đốt cháy dung dịch) SEM Scanning Electron Microscope (Phương pháp hiển vi điện tử quét) SHS Self Propagating High Temperature Synthesis Process Tổng hợp tự lan truyền nhiệt độ cao SSC Solid State Combustion (Đốt cháy trạng thái rắn) TEM Transnission Electron Microscope (Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua) TGA Thermo Gravimetric Analysis (Phân tích nhiệt trọng lượng) XRD X-Ray Diffraction (Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen) v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tính chất vật lí số spinel Bảng 1.2 Một số oxit điều chế phương pháp đốt cháy gel polyme 17 Bảng 1.3 Một số oxit điều chế phương pháp đốt cháy dung dịch 19 Bảng 2.1 Tỉ lệ KL/Glyxin mẫu MAl2O4 (M: Mn, Co) 32 Bảng 2.2 Số liệu xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ metyl da cam .32 Bảng 3.1 Kích thước hạt tinh thể MnAl2O4 CoAl2O4 nung nhiệt độ nung khác 38 Bảng 3.2 Kích thước hạt tinh thể MnAl2O4, CoAl2O4 thời gian nung khác 40 Bảng 3.3 Kích thước hạt tinh thể MnAl2O4, CoAl2O4 pH tạo gel khác 41 Bảng 3.4 Kích thước hạt tinh thể MnAl2O4, CoAl2O4 nhiệt độ tạo gel khác 43 Bảng 3.5 Kích thước hạt tinh thể MnAl2O4 CoAl2O4 tỉ lệ mol (M2+, Al3+)/Gly khác (M2+: Co2+, Mn2+) 45 Bảng 3.6 Thành phần hóa học vật liệu CoAl2O4 MnAl2O4 48 Bảng 3.7 Hiệu suất phân hủy metyl da cam theo thời gian trường hợp khơng có có xúc tác MnAl2O4 CoAl2O4 51 Bảng 3.8 Ảnh hưởng khối lượng chất xúc tác MnAl2O4 CoAl2O4 đến hiệu suất phân hủy metyl da cam 52 Bảng 3.9 Ảnh hưởng nồng độ metyl da cam đến hiệu suất phản ứng phân hủy có mặt xúc tác MnAl2O4 CoAl2O4 53 Bảng 3.10 Hiệu suất phân hủy metyl da cam nhiệt độ khác có mặt xúc tác MnAl2O4 55 vi AseanStemt Bảng 3.11 Hiệu suất phân hủy metyl da cam nhiệt độ khác có mặt xúc tác CoAl2O4 56 Bảng 3.12 Giá trị ln(Co/C) theo thời gian nhiệt độ khác có mặt xúc tác MnAl2O4 57 Bảng 3.13 Giá trị ln(Co/C) theo thời gian nhiệt độ khác có mặt xúc tác CoAl2O4 58 Bảng 3.14 Quan hệ lnk 1/T oxit MnAl2O4 60 Bảng 3.15 Quan hệ lnk 1/T oxit CoAl2O4 61 Bảng 3.16 Hiệu suất phân hủy metyl da cam ứng với chất xúc tác chất xúc tác tái sử dụng 61 AseanStemt Hình 3.24 Sự phụ thuộc hiệu suất phân hủy metyl da cam vào thời gian nhiệt độ khác có mặt xúc tác MnAl2O4 Bảng 3.11 Hiệu suất phân hủy metyl da cam nhiệt độ khác có mặt xúc tác CoAl2O4 Thời gian STT (phút) 50oC 60oC 70oC C(mg/l) H% C(mg/l) H% C(mg/l) H% 31,57 0,00 31,57 0,00 31,57 0,00 15 25,59 18,94 24,04 22,71 22,25 29,52 30 21,95 30,47 19,73 37,50 16,98 46,21 60 15,99 49,35 13,09 58,54 10,20 67,69 90 11,34 64,08 8,75 72,28 5,86 81,85 120 8,45 73,23 6,25 80,20 3,33 89,45 56 Hình 3.25 Sự phụ thuộc hiệu suất phân hủy metyl da cam vào thời gian nhiệt độ khác có mặt xúc tác CoAl2O4 Dựa vào phụ thuộc hiệu suất phân hủy MO vào thời gian nhiệt độ khác (bảng 3.10, 3.11 hình 3.24, 3.25) có mặt chất xúc tác MnAl2O4, CoAl2O4, xây dựng đồ thị phụ thuộc giá trị ln(C o/C) vào thời gian phản ứng Kết trình bày bảng 3.12, 3.13 hình 3.26, 3.27 Bảng 3.12 Giá trị ln(Co/C) theo thời gian nhiệt độ khác có mặt xúc tác MnAl2O4 Thời 50oC 60oC 70oC STT gian (phút) 39,77 0,00 39,77 0,00 39,77 0,00 15 35,63 0,12 32,24 0,21 29,78 0,29 30 31,60 0,23 27,75 0,36 24,36 0,49 60 26,13 0,42 20,97 0,64 16,66 0,87 90 21,52 0,61 16,50 0,88 11,62 1,23 120 17,63 0,81 12,34 1,17 8,44 1,55 C(mg/l) ln(Co/C) C(mg/l) ln(Co/C) C(mg/l) ln(Co/C) 57 AseanStemt Hình 3.26 Sự phụ thuộc ln(Co/C) vào thời gian phản ứng có mặt xúc tác MnAl2O4 Bảng 3.13 Giá trị ln(Co/C) theo thời gian nhiệt độ khác có mặt xúc tác CoAl2O4 50oC Thời 60oC 70oC STT gian (phút) 31,57 0,00 31,57 0,00 31,57 0,00 15 25,59 0,21 24,04 0,27 22,25 0,35 30 21,95 0,36 19,73 0,47 16,98 0,62 60 15,99 0,68 13,09 0,88 10,20 1,13 90 11,34 1,02 8,75 1,28 5,86 1,68 120 8,45 1,32 6,25 1,62 3,33 2,25 C(mg/l) ln(Co/C) C(mg/l) ln(Co/C) C(mg/l) 58 ln(Co/C) Hình 3.27 Sự phụ thuộc ln(Co/C) vào thời gian phản ứng có mặt xúc tác CoAl2O4 Từ kết hình 3.26 3.27 nhận thấy phụ thuộc giá trị ln(Co/C) vào thời gian phản ứng tuyến tính với hệ số hồi quy cao điều kiện thực nghiệm Vì điều giả sử đúng, phản ứng phân hủy MO H2O2 xúc tác MnAl2O4, CoAl2O4 xảy theo phương trình động học bậc Trong trường hợp biểu thức động học viết lại là: v = k.C Metyl da cam (3.4) Theo Arrhenius, tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nhiệt độ tuân theo phương trình: − E k= k o e RT (3.5) Trong đó: k số tốc độ E lượng hoạt hóa (J/mol) R số khí lí tưởng, R = 8,314 (J/mol.K) ko hệ số tỉ lệ [phút]-1 T nhiệt độ tuyệt đối (K) Logarit hai vế phương trình (3.5) ta có: (3.6) lnk = -E/RT + lnk0 59 AseanStemt Từ đồ thị phụ thuộc giá trị ln(C o/C) vào thời gian tính số tốc độ k tương ứng Mà k=(1/T).ln(Co/C) = tanα Từ bảng giá trị lnk 1/T (bảng 3.14 3.15), xây dựng đồ thị biểu diễn phụ thuộc lnk theo 1/T (hình 3.28 3.29) thu phương trình: y = -3557,4x + 4,4292 (đối với oxit MnAl2O4) y = -2545,1x + 1,7722 (đối với oxit CoAl2O4) Từ ta tính lượng hoạt hóa phản ứng với chất xúc tác sau: EMnAl O4 = 3557,4 8,314 10-3 = 29,576 (kJ/mol) ECoAl O4 = 2545,1 8,314 10-3 = 21,160 (kJ/mol) Như vậy, khoảng nhiệt độ điều kiện nghiên cứu, phản ứng phân hủy metyl da cam có xúc tác MnAl2O4, CoAl2O4 diễn miền động học Kết thu phù hợp với nghiên cứu tác giả Zhang [41] Bảng 3.14 Quan hệ lnk 1/T oxit MnAl2O4 STT Nhiệt độ (K) 1/T k lnk 323 0,00310 0,001356 -6,60 333 0,00300 0,001958 -6,24 343 0,00292 0,002583 -5,96 1/T -5.9 0.0029 -6 -6.1 0.00295 0.003 0.00305 0.0031 0.00315 -6.2 lnK -6.3 -6.4 y = -3557.4x + 4.4292 -6.5 R² = 0.9999 -6.6 -6.7 Hình 3.28 Sự phụ thuộc lnk theo 1/T oxit MnAl2O4 60 Bảng 3.15 Quan hệ lnk 1/T oxit CoAl2O4 STT Nhiệt độ (K) 1/T k lnk 323 0,00310 0,00222 -6,11 333 0,00300 0,002792 -5,86 343 0,00292 0,003516 -5,65 Hình 3.29 Sự phụ thuộc lnk theo 1/T oxit CoAl 2O4 3.4.5 Khảo sát khả tái sử dụng chất xúc tác Các kết thí nghiệm thực nghiệm bảng 3.16 Bảng 3.16 Hiệu suất phân hủy metyl da cam ứng với chất xúc tác chất xúc tác tái sử dụng Oxit MnAl2O4 CoAl2O4 Độ hấp thụ quang H(%) Oxit XT ban đầu 0,226 68,49 Tái sử dụng lần 0,265 62,99 Tái sử dụng lần 0,315 56,01 Oxit XT ban đầu 0,115 82,63 Tái sử dụng lần 0,148 77,71 Tái sử dụng lần 0,167 74,85 61 AseanStemt Mẫu gốc Lần Lần Ban đầu Hình 3.30 Khảo sát khả tái sử dụng xúc tác MnAl2O4 Mẫu gốc Lần Lần Ban đầu Hình 3.31 Khảo sát khả tái sử dụng xúc tác CoAl2O4 Từ kết thu cho thấy oxit sau tái sử dụng khả xúc tác tốt cho phản ứng phân hủy metyl da cam H 2O2 Đối với oxit MnAl2O4 tái sử dụng lần có hiệu suất xúc tác 62,99%, lần 56,01% giảm không nhiều so với chất xúc tác 68,49% Đối với oxit CoAl2O4, tái sử dụng lần có hiệu suất xúc tác 77,71%, lần 74,85% so với chất xúc tác có hiệu suất 82,63% giảm khơng đáng kể Điều chứng tỏ oxit chế tạo có khả tái sử dụng nhiều lần cho phản ứng phân hủy metyl da cam H2O2 62 KẾT LUẬN Đã nghiên cứu tổng hợp oxit nano MnAl2O4, CoAl2O4 phương pháp đốt cháy dung dịch với chất glyxin - Oxit nano MnAl2O4 tổng hợp điều kiện thích hợp: tỉ lệ mol Mn2+/Al3+ = 1/2, tỉ lệ mol KL/Gly =1/3, pH tạo gel 4, nhiệt độ tạo tạo gel 70oC, nhiệt độ nung mẫu 700oC Oxit thu có dạng hình cầu, kích thước hạt nhỏ 20 nm Kích thước hạt tinh thể trung bình theo scherrer 16 nm diện tích bề mặt riêng theo BET 94,2 m 2/g Trên phổ EDS mẫu xuất pic nguyên tố Mn, Al, O ngồi khơng xuất pic ngun tố khác - Oxit nano CoAl2O4 tổng hợp điều kiện thích hợp: tỉ lệ mol Co2+/Al3+ = 1/2, tỉ lệ mol KL/Gly =1/4, pH tạo gel 4, nhiệt độ tạo tạo gel 70oC, nhiệt độ nung mẫu 500oC Oxit thu có dạng hình cầu, kích thước hạt nhỏ 20 nm Kích thước hạt tinh thể trung bình theo scherrer 10 nm diện tích bề mặt riêng theo BET lớn (175,4 m 2/g) Trên phổ EDS mẫu xuất pic nguyên tố Co, Al, O ngồi khơng xuất pic ngun tố khác Đã nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình xúc tác oxit MnAl2O4, CoAl2O4 phản ứng phân hủy metyl da cam H2O2 là: thời gian xúc tác, khối lượng chất xúc tác nồng độ metyl da cam Hiệu suất phân hủy sau có chất xúc tác MnAl 2O4, CoAl2O4 cao: 79,15%, 90,27% Đã khảo sát chứng minh động học phản ứng phân hủy metyl da cam H2O2 với chất xúc tác MnAl2O4, CoAl2O4 bậc có lượng hoạt hóa 29,576 kJ/mol 21,160 kJ/mol Đã khảo sát khả tái sử dụng chất xúc tác, MnAl2O4 CoAl2O4 sau lần sử dụng khả xúc tác tốt cho phản ứng phân hủy metyl da cam H2O2 63 AseanStemt TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Vũ Đăng Độ (2011), Các phương pháp vật lí hóa học, Nhà sản xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Thị Minh (2013), Nghiên cứu đặc điểm trình khống hóa số hợp chất hữu họ azo nước thải dệt nhuộm phương pháp fenton điện hóa, Luận án tiến Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học Công nghệ Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Hồng Nghị (2003), Các phương pháp phân tích cấu trúc, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Đức Nghĩa (2007), Hóa học nano- Cơng nghệ vật liệu nguồn, Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Hà Nội Phạm Ngọc Nguyên (2004), Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lý, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Trần Văn Nhân (2006), Hóa lí tập 3, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Hữu Phú (1998), Giáo trình hấp phụ xúc tác bề mặt vật liệu vô mao quản, Nhà xuất Khoa học - Kĩ thuật, Hà Nội Nguyễn Tiến Tài (2008), Phân tích nhiệt ứng dụng nghiên cứu vật liệu, Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Hà Nội Phạm Văn Tường (2007), Vật liệu vô cơ, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 10 Amini, Rezaei, and Nematollahi (2015),"Synthesis of mesoporous magnesium aluminate (MgAl2O4) nanopowder with high surface area with a novel and simple sol–gel method", Journal of Porous Materials, 22(2), pp 481-485 11 Bellakki, Manivannan, and Das (2009),"Synthesis, structural and magnetic properties of La1−xCdxFeO3 (0.0 ≤ x ≤ 0.3) orthoferrites", Materials Research Bulletin, 44(7), pp 1522-1527 64 12 Bera, Hegde and Patil (2001),"Combustion synthesized Ce1–xPtxO2–δ (x= 0.005, 0.01 and 0.02; δ~ 0.07 and 0.1): A novel room-temperature H2–O2 recombination catalyst", Current Science, 80(12), pp 1576 13 C.N.R Rao, A Muller, A.K Cheetham (2004), The Chemistry of Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Wileyvch Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim 14 E.R Abaide, C.G Anchieta, V.S Foletto, Beatriz Reinehr, L.F Nunes, R.C Kuhn, M.A Mazutti, E.L Foletto (2015), “Production of copper and cobalt aluminate spinels and their application as supports for inulinase immoblization”, Materials Research, 18, pp 1062- 1069 15 Fernandes, et al (2009),"Synthesis and characterization of ZnO, CuO and a mixed Zn and Cu oxide", Materials Chemistry and Physics, 115(1), pp 110-115 16 Gunduz, et al (2013),"New Schottky diode based entirely on nickel aluminate spinel/p-silicon using the sol–gel spin coating approach", Superlattices and Microstructures, 64, pp 167-177 17 Jasinski, et al (2009),"Applications of spin coating of polymer precursor and slurry suspensions for solid oxide fuel cell fabrication", Journal of Power Sources, 194(1), pp 10-15 18 Kashinath C.Patil and S.T Aruna (2002), Redox methods in SHS practice in self-propagating high temperature synthesis of materials, Taylor and Francis, New York 19 K C Patil, M S Hegde, Tanu Rattan, S T Aruna (2008), Chemistry of Nanocrystalline Oxide Materials:Combustion synthesis, properties and Applications, World Scientific Publishing Co Pte Ltd 20 Lee, et al (2002),"Characteristics of La0.7Ca0.3MnO3 Powders Prepared by the Solution Combustion and Solid State Reaction Methods for Colossal Magnetoresistance Applications", Journal of Materials Synthesis and Processing, 10(1), pp 47-52 21 L.L Hench and J.K West (1990), “The sol- gel process”, Chemical reviews, 90 (1), pp 33-72 65 AseanStemt 22 Liu, et al (2014),"Microwave-enhanced catalytic degradation of methylene blue by porous MFe2O4 (M: Mn, Co) nanocomposites: Pathways and mechanisms", Separation and Purification Technology, 135, pp 35-41 23 Maglia, et al (2000),"Synthesis of Cr–Si intermetallic compounds by fieldactivated combustion synthesis", Journal of Materials Research, 15(05), pp 1098-1109 24 Mahnaz Naderi, Armen Shamirian, M.Edrisi (2011), “Synthesis, characterization and photocatalytic properties of nanoparticles CuAl2O4 by Pechini method using Taguchi statistical design”, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 58, pp 557 - 563 25 Mahsa Jafari, S.A Hassanzadeh-Tabrizi (2014), “Preparation of CoAl2O4 nanoblue pigment via polyacrylamide gel method”, Powder Technology, 266, pp 236-239 26 Marcos Zayat, David Levy (2002), “Surface Area Study of High Area Cobalt Aluminate Particles Prepared by the Sol-Gel Method”, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 25, pp 201 - 206 27 M.C Gardey Merino, Alfredo L Estrella, Mariana E Rodriguez, Leandro Acuna (2015), “Combustion Syntheses of CoAl2O4 powders using different Fuels”, Procedia Materials Science, 8, pp 519 - 525 28 Mohammad Edrissi, Meysam Soleymani, Mahnaz Naderi (2012), “Synthesis of MnAl2O4 nanocrystallites by Pechini and sequential homogenous precipitation methods: characterization, product comparison, photocatalytic effect, and Taguchi optimization”, J Sol-Gel Sci Technol, 64, pp 485 - 492 29 Nagabhushana, et al (2007),"Combustion synthesis, characterization and metal–insulator transition studies of nanocrystalline La 1−xCaxMnO3 (0.0≤ x≤ 0.5)", Materials chemistry and physics, 102(1), pp 47-52 30 Park, Kim, and Lee (2001),"Synthesis of LiMn2O4 powder by auto-ignited combustion of poly (acrylic acid)-metal nitrate precursor", Journal of power sources, 92(1), pp 124-130 66 31 Patil, Aruna, and Mimani (2002),"Combustion synthesis: an update", Current Opinion in Solid State and Materials Science, 6(6), pp 507-512 32 Ragupathi, Vijaya, and Kennedy (2014),"Synthesis, characterization of nickel aluminate nanoparticles by microwave combustion method and their catalytic properties", Materials Science and Engineering: B, 184, pp 18-25 33 Subramania, et al (2006),"Combustion synthesis of inverse spinel LiNiVO nano-particles using gelatine as the new fuel", Materials Letters, 60(25), pp 3023-3026 34 Sumanjit, Walia TPS, Ravneet Kaur (2007), “Removal of health hazards causing acidic dyes from aqueous solutions by process of adsorption”, Peer Reviewed open Access Free Published Quarterly Mangalore, South India 35 Tian, et al (2009),"Combustion synthesis and characterization of nanocrystalline Ba (Mg1/3Nb2/3)O3 powders", Materials Science and Engineering: B, 158(1), pp 88-91 36 Varma (2000),"Form from fire", Scientific American, 283(2), pp 58-61 37 Xian, et al (2009),"Preparation of high-quality BiFeO3 nanopowders via a polyacrylamide gel route", Journal of Alloys and Compounds, 480(2), pp 889-892 38 Yang, et al (2004),"Synthesis of Nd2O3 nanopowders by sol–gel autocombustion and their catalytic esterification activity", Materials chemistry and physics, 84(1), pp 52-57 39 Yang, Luo, and Zhong (2005),"Preparation of LaSrCoO4 mixed oxides and their catalytic properties in the oxidation of CO and C3H8", Catalysis communications, 6(1), pp 13-17 40 Yu, et al (2004),"Syntheses of perovskite oxides nanoparticles La1−xSrxMO3−δ (M= Co and Cu) as anode electrocatalyst for direct methanol fuel cell", Electrochimica Acta, 50(2), pp 811-816 41 Zhang, et al (2014),"pH-dependent degradation of methylene blue via rational-designed MnO2 nanosheet-decorated diatomites", Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(17), pp 6966-6977 67 AseanStemt DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ Lê Hữu Thiềng, Đào Hồng Hạnh (2017), “Nghiên cứu tổng hợp oxit nano CoAl2O4 phương pháp đốt cháy gel glyxin”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học, tập 22, số 2/2017, trang 64-69 PHỤ LỤC Phụ lục Kết đo diện tích bề mặt riêng oxit MnAl 2O4 AseanStemt Phụ lục Kết đo diện tích bề mặt riêng oxit CoAl2O4 ... - ĐÀO HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO MnAl2O4, CoAl2O4 VÀ BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG Chun ngành: HĨA VƠ CƠ Mã số: 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Người... oxit nano MnAl2O4, CoAl2O4 bước đầu thăm dò ứng dụng chúng Thực đề tài tập trung nghiên cứu về:  Xác định điều kiện tối ưu để tổng hợp oxit nano MnAl2O4, CoAl2O4  Xác định đặc trưng cấu trúc oxit. .. Do vậy, việc tổng hợp nghiên cứu ứng dụng vật liệu spinel nhiều nhà khoa học quan tâm [9] 1.1.3 Một số kết nghiên cứu tổng hợp oxit phức hợp kiểu spinel Hiện việc tổng hợp, nghiên cứu tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu TỔNG hợp OXIT NANO MNAL2O4, COAL2O4 và bước đầu THĂM dò ỨNG DỤNG của CHÚNG LV THẠC sĩ, NGHIÊN cứu TỔNG hợp OXIT NANO MNAL2O4, COAL2O4 và bước đầu THĂM dò ỨNG DỤNG của CHÚNG LV THẠC sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn