Lời thú tội của một sát thủ kinh tế

1 73 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:17

Cinque TerreLời thú tội của một sát thủ kinh tế Tác giả : John PerkinsThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 12694 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Tôi viết những dòng đó vào năm 1982 để mở đầu cho cuốn sách có tiêu đề là Lương tâm của một sát thủ kinh tế. Cuốn sách này dành tặng cho hai vị tổng thống của hai nước đã từng là khách hàng của tôi, những người mà tôi đã kính trọng và luôn coi như ruột thịt – Jaime Roldós (Tổng thống Êcuađo) và Omar Torijos (Tổng thống Panama). Cả hai đã mất trong những vụ tai nạn khủng khiếp. Cái chết của họ không phải là ngẫu nhiên. Họ bị ám sát vì họ đã đứng lên chống lại phe phái các công ty, chính phủ và các trùm ngân hàng, những người có chung mục tiêu là thống trị toàn cầu. Những sát thủ kinh tế chúng tôi đã không thể mua chuộc được Roldós và Torrijos, và vì thế một loại sát thủ khác, những tên giết người thực sự của CIA, những kẻ luôn đi sau chúng tôi, đã vào cuộc.Bình luận Lời thú tội sát thủ kinh tế Tác giả : John Perkins Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 12694  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI Đọc Online Tơi viêt nhưng dong đo vao năm 1982 để mơ đâu cho cn sach co tiêu đê la Lương tâm cua mơt sat thu kinh tê. Cn sach nay danh tặng cho hai v ị t ông th ông cua hai nươc đa tưng la khach hang cua tôi, nhưng ngươi ma tôi đa kinh trọng va luôn coi như  ruôt thịt – Jaime Roldos (Tông thông Êcuađo) va Omar Torijos (Tông thông Panama). Cả hai đa mât trong nhưng vu tai nạn khung khiêp. Cai chêt c ua h ọ không phải la ngâu nhiên Họ bị am sat vi họ đa đưng lên chông lại phe phai cac công ty, chinh phu va cac trum ngân hang, nhưng ngươi co chung muc tiêu la thông trị toan câu. Nhưng sat thu kinh t ê chung tơi đa khơng thể mua chc đươc Roldos va Torrijos, va vi thê mơt loại sat thu khac, nh ưng tên giêt ngươi thưc sư cua CIA, nhưng ke ln đi sau chung tơi, đa vao cc Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, Lời thú tội của một sát thủ kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn