Xây dựng nhóm và làm việc hiệu quả

1 39 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:15

Cinque TerreXây Dựng Nhóm Và Làm Việc Hiệu Quả Tác giả : Harvard Business School PressThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6871 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Nỗ lực vượt trội của nhóm Apollo đã đưa con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969. Sự sáng tạo của nhóm kỹ sư hãng IBM đã giúp con người lần đầu tiên được tiếp xúc với những chiếc máy tính cá nhân. Sự đồng tâm hiệp lực để thiết kế ra mẫu xe khách mới của nhóm Taurus đã cứu công ty Ford thoát khỏi tình trạng sa sút nghiêm trọng vào năm 1980 và mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành loại xe bán chạy nhất ở Bắc Mỹ… Đây chỉ là một vài thành quả điển hình mà các nhóm làm việc đã tạo ra được. Trong kinh doanh, khái niệm nhóm làm việc ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều ở các công ty, tổ chức. Trong thực tế kinh doanh, không chỉ phải luôn giải quyết những tình huống kịch tính, đòi hỏi phải lập tức đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời mà chắc chắn chúng ta còn phải đối mặt với những tình huống cần phải làm việc theo nhóm. Vậy bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng đến mức độ nào để tổ chức và dẫn dắt công việc theo nhóm? Bạn đã làm quen với những đặc điểm của một nhóm thành công chưa? Công việc của nhóm cần phối hợp với công việc của toàn bộ tổ chức ở khía cạnh nào? Bạn có nắm vững vai trò của trưởng nhóm, các thành viên và nhà tài trợ khi theo đuổi các mục tiêu của nhóm không? Bạn đang tìm kiếm điều gì khi tuyển chọn các thành viên cho nhóm của mình? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong cuốn sách Xây dựng Nhóm làm việc Hiệu quả. Cuốn sách sẽ đem đến cho độc giả những hướng dẫn, kiến thức cần thiết, giúp làm việc hiệu quả hơn trong vai trò nhà tài trợ, trưởng nhóm hay thành viên của một nhóm. Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả Tác giả : Harvard Business School Press Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6871 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Đọc Online Nỗ lực vượt trội nhóm Apollo đưa người đặt chân lên m ặt tr ăng l ần vào n ăm 1969 S ự sáng tạo nhóm kỹ sư hãng IBM giúp người lần ti ếp xúc v ới nh ững chi ếc máy tính cá nhân Sự đồng tâm hiệp lực để thiết kế mẫu xe khách nhóm Taurus c ứu cơng ty Ford kh ỏi tình trạng sa sút nghiêm trọng vào năm 1980 mẫu xe nhanh chóng tr thành lo ại xe bán ch ạy nh ất Bắc Mỹ… Đây vài thành điển hình mà nhóm làm vi ệc t ạo Trong kinh doanh, khái niệm nhóm làm việc ngày trở nên ph ổ bi ến s d ụng nhi ều công ty, t ổ ch ức Trong thực tế kinh doanh, khơng phải ln giải nh ững tình hu ống k ịch tính, đòi h ỏi ph ải l ập t ức đưa định đắn, kịp thời mà chắn ph ải đối m ặt v ới nh ững tình hu ống c ần ph ải làm việc theo nhóm Vậy bạn cảm thấy sẵn sàng đến mức độ để tổ ch ức dẫn d công vi ệc theo nhóm? Bạn làm quen với đặc điểm nhóm thành cơng chưa? Cơng vi ệc c nhóm c ần phối hợp với cơng việc tồn tổ chức khía cạnh nào? Bạn có n ắm v ững vai trò c tr ưởng nhóm, thành viên nhà tài trợ theo đuổi mục tiêu c nhóm khơng? B ạn tìm ki ếm ều ển chọn thành viên cho nhóm mình? Những câu hỏi giải đáp cu ốn sách Xây d ựng Nhóm làm việc Hiệu Cuốn sách đem đến cho độc giả hướng dẫn, kiến th ức cần thi ết, giúp làm việc hiệu vai trò nhà tài trợ, trưởng nhóm hay thành viên nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nhóm và làm việc hiệu quả, Xây dựng nhóm và làm việc hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn