Đi tìm niềm tin thời internet

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:05

Cinque TerreĐi Tìm Niềm Tin Thời Internet Tác giả : Alan PhanThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5883 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Thời đại thông tin với sự trợ giúp đắc lực của Internet tạo ra một thế giới phẳng về kiến thức, bởi lẽ ai cũng có khả năng tiếp cận thông tin dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Nhưng tiếp cận dựa trên cách nhìn có đúng đắn không, có đưa ra lời giải gì không cho những vấn đề thực tại hay không… thì không phải ai cũng làm được. TS. Alan Phan nằm trong số ít những người làm được điều đó. Đi tìm niềm tin thời Internet” đặt ra hai mặt của một vấn đề đáng suy ngẫm: Chúng ta sống trong thời đại của Internet, thông tin đầy rẫy nhưng không phải cái gì cũng đáng tin; khi thông tin tràn ngập đủ loại, chúng ta dễ bị “tung hỏa mù”, lạc lối giữa cả rừng thông điệp chồng chéo, đan xen, nhập nhằng, rối rắm… Không biết phải nên tin cái gì và không tin cái gì. Cho nên, lẽ dĩ nhiên phải đi tìm niềm tin để định hướng cho nhận thức của mình.Bình luận Đi Tìm Niềm Tin Thời Internet Tác giả : Alan Phan Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5883 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Thời đại thông tin với trợ giúp đắc lực Internet tạo th ế giới ph ẳng v ề ki ến th ức, b ởi l ẽ c ũng có khả tiếp cận thơng tin nhiều góc cạnh khác Nh ưng ti ếp c ận d ựa cách nhìn có đắn khơng, có đưa lời giải khơng cho v ấn đề th ực t ại hay khơng… khơng ph ải c ũng làm TS Alan Phan nằm số người làm điều Đi tìm niềm tin th ời Internet” đặt hai m ặt c vấn đề đáng suy ngẫm: Chúng ta sống thời đại Internet, thông tin đầy r ẫy nh ưng khơng ph ải đáng tin; thông tin tràn ngập đủ loại, dễ bị “tung h ỏa mù”, l ạc l ối gi ữa c ả r ừng thông ệp chồng chéo, đan xen, nhập nhằng, rối rắm… Không biết phải nên tin khơng tin Cho nên, l ẽ d ĩ nhiên phải tìm niềm tin để định hướng cho nhận thức Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Đi tìm niềm tin thời internet, Đi tìm niềm tin thời internet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn