18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:04

Cinque Terre18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu Tác giả : Ronald J. AlsopThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5127 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Các nhà điều hành của những công ty có danh tiếng tốt hẳn đang cảm thấy khá cô đơn vào lúc này bởi các vụ bê bối đã lần lượt hạ bệ hoặc làm ô danh hết công ty này đến công ty khác chỉ vì một số nhà điều hành hoa mắt vì những món lợi nhuận kết xù. Tầm nhìn về danh tiếng thứ tài sản lâu dài và quý giá nhất của công ty cũng bị che khuất. Họ chỉ biết sống cho hiện tại và vô tình huỷ hoại danh tiếng của chính công ty mình. Việc quản lý danh tiếng mang tính nghệ thuật nhiều hơn là khoa học, nhưng vẫn có những nguyên tắc và hướng dẫn được hệ thống lại. Cuốn sách 18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu được chia làm 3 phần và có vai trò như một bản chỉ dẫn giúp tăng tối đa lợi ích từ thứ tài sản quý giá nhất của bạn. Những ví dụ chi tiết trong sách đã minh hoạ lợi ích của một danh tiếng tốt, cũng như hậu quả của danh tiếng xấu, đồng thời giới thiệu những biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ tiếng tốt và khắc phục tiếng xấu. Cuốn sách còn đào sâu một số vấn đề nóng như đạo đức, tinh thần công dân của doanh nghiệp và tác động của Internet đối với danh tiếng. Bên cạnh một số bảng xếp hạng danh tiếng tốt nhất và tệ nhất, cuốn sách này còn phân tích phản ứng và lối hành xử của các công ty, như việc Merrill Lynch nỗ lực khôi phục hình ảnh của mình, và những bài học đáng giá từ vụ Martha Stewar làm tổn hại chính công ty của bà.Bình luận 18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu Tác giả : Ronald J Alsop Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5127 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF EPUB Đọc Online Các nhà điều hành cơng ty có danh tiếng tốt hẳn c ảm th cô đơn vào lúc - b ởi vụ bê bối hạ bệ làm ô danh hết công ty đến công ty khác ch ỉ m ột s ố nhà ều hành hoa mắt lợi nhuận kết xù Tầm nhìn danh ti ếng - th ứ tài s ản lâu dài quý giá nh ất c công ty bị che khuất Họ biết sống cho vơ tình hu ỷ hoại danh ti ếng c cơng ty Vi ệc quản lý danh tiếng mang tính nghệ thuật nhiều khoa học, nh ưng v ẫn có nh ững nguyên t ắc h ướng dẫn hệ thống lại Cuốn sách 18 Quy Luật Bất Biến Phát Tri ển Danh Ti ếng Th ương Hi ệu chia làm phần có vai trò dẫn giúp t ăng t ối đa l ợi ích t th ứ tài s ản quý giá nh ất c b ạn Nh ững ví dụ chi tiết sách minh hoạ lợi ích danh ti ếng t ốt, c ũng nh h ậu qu ả c danh ti ếng x ấu, đồng thời giới thiệu biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ tiếng tốt kh ắc ph ục ti ếng x ấu Cu ốn sách đào sâu số "vấn đề nóng" đạo đức, tinh thần công dân doanh nghiệp tác động c Internet đối v ới danh tiếng Bên cạnh số bảng xếp hạng danh tiếng tốt nh ất t ệ nh ất, cu ốn sách phân tích ph ản ứng lối hành xử công ty, việc Merrill Lynch n ỗ l ực khơi ph ục hình ảnh c mình, nh ững học đáng giá từ vụ Martha Stewar làm tổn hại cơng ty bà Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu, 18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn