Bài giảng điện tử môn tin học lớp 6 thao tác với bảng tính

24 56 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:32

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Oanh Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Kiểm tra cũ: Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Hãy cho biết ý nghĩa hàm sau: SUM: Tính tổng AVERAGE: Tính trung bình cộng MAX: Tìm giá trị lớn MIN: Tìm giá trị nhỏ Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Khi mở trang tính mới, trang tính xuất với cột có độ rộng hàng có độ cao ? Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Các hàng có độ cao Các cột có độ rộng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Dữ liệu (nội dung) ta nhập vào cột, hàng có khơng? Sau nhập liệu vào có điều khơng hợp lí ? Dãy kí tự q dài hiển thị ô bên phải Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Hàng q cao Hàng thấp Cột hẹp Dữ liệu số dài xuất kí hiệu # Cột rộng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Vậy nội dung B1 che Nếu lấp mìnhphần nhậpvăn nội dung cho ơdài B1 q nội dung ôcủa A1.ô A1 có bị che không nhỉ?? Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1.Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng? Điều chỉnh độ rộng cột đợ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1.Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng? Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Các bước điều độ rộng (hẹp) Saua.khi quan sát,để emchỉnh thấy cách thực hiệncột: điều chỉnh độ rộng (hẹp) cột tiến hành B1: Đưa trỏ vào vạch ngăn cách hai cột nào? B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp) cột Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1.Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng? a Các bước để điều chỉnh độ rộng cột: B1: Đưa trỏ vào vạch ngăn cách hai cột Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp) b Các bước để điều chỉnh độ cao hàng : Tương tự làm để thay B1: Đưa trỏ vào vạch ngăn cách hai hàng đổi (mở độrộng), caolênhàng B2: Kéo thả xuống (thu ? hẹp) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Hãy điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng bảng tính sau cho hợp lý Điều chỉnh độ rộng cột đợ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Thảo luận: (3 phút) Điều chỉnh độ rộng cột đợ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Có cách nhanh để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với liệu có cột hàng khơng ??? Lưu ý: Nháy đúp chuột vạch phân cách cột hàng điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với liệu có cột hàng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Em quan sát bảng sau nêu nhận xét xem thiếu cột điểm gì, thừa dòng mơn ?? Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Hóa - Thiếu cột điểm miệng - Thừa dòng mơn hóa À, chèn thêm Bây giờbớt làm cột, xóa ??? Mình dòng phải lập lại trang tính sao? Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Chèn thêm hoặc xóa cợt hàng a Chèn thêm cột hoặc hàng Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Chèn thêm hoặc xóa cợt hàng a Chèn thêm cột hoặc hàng *Các bước để chèn cột: Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng -B1: Nháy chuột vào tên cột vị trí cần chèn -B2: Chọn INSERT  COLUMNS Qua cách thể vừa rồi, em cho biết, muốn thực chèn thêm cột ta tiến hành nào? Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Điều chỉnh độ rộng cột đợ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Khi ta thực chèn vào cột trang tính thay đổi nào? Một cột trống chèn vào bên trái cột chọn Nội dung cột thay đổi Thực hành Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Hãy chèn thêm cột Điểm miệng vào trước cột 15 phút bảng sau Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Chèn thêm hoặc xóa cột hàng Điều chỉnh độ rộng cột đợ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng a Chèn thêm cột hoặc tự, hàng *Tương làm *Các bước để chèn cột: để chèn thêm hàng? -B1: Nháy cḥt vào tên cợt vị trí cần chèn -B2: Chọn INSERT  COLUMNS *Các bước để chèn hàng: -B1: Nháy chuột vào tên cột vị trí cần chèn -B2: Chọn INSERT  ROWS Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Khi ta thực chèn vào cột trang tính thay đổi nào? Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Một hàng trống chèn thêm vào bên hàng chọn Nội dung tên hàng thay đổi Mở excel Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Nếu muốn chèn hàng cột lúc ta làm nào? Lưu ý: Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột số hàng chèn thêm số cột hàng em chọn Các cột (hàng) chèn vào nằm phía trái (trên) cợt (hàng) chọn Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Chèn thêm hoặc xóa cột hàng a Chèn thêm cột hoặc hàng Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng b Xố cợt hoặc hàng Nếu em chọn cột cần xố nhấn phím DELETE Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Em thấy liệu cột bị xố, thân cột khơng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Chèn thêm hoặc xóa cợt hàng a Chèn thêm cột hoặc hàng Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng b Xố cợt hoặc hàng *Các bước để xóa cột (hàng): -B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa: -B2: chọn DELETE dải lệnh Home Để xóa hàng ta tiến hành nào? Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Khi xố cột hay hàng, cột bên phải đẩy sang trái, hàng phía đẩy lên Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH CỦNG CỐ BÀI HỌC Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Điều chỉnh độ rộng cợt đợ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cột hàng - Học thực hành lại tập tiết học hôm - Bài học: Thao tác với bảng tính (TT) 3)Sao chép di chuyển liệu: a) Sao chép nội dung tính: b) Di chủn nội dung tính: 4) Sao chép di chuyển nợi dung tính có chứa cơng thức: a) Sao chép nội dung tính có chứa cơng thức: b) Di chủn nội dung tính có chứa công thức: Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng ... - Học thực hành lại tập tiết học hôm - Bài học: Thao tác với bảng tính (TT) 3)Sao chép di chuyển liệu: a) Sao chép nội dung tính: b) Di chủn nội dung tính: 4) Sao chép di chuyển nợi dung tính. .. ? hẹp) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Hãy điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng bảng tính sau cho hợp lý Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Bài 5: THAO TÁC... trang tính sao? Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Chèn thêm hoặc xóa cợt hàng a Chèn thêm cợt hoặc hàng Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm hoặc xố cợt hàng Bài 5: THAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn tin học lớp 6 thao tác với bảng tính , Bài giảng điện tử môn tin học lớp 6 thao tác với bảng tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn