Bài giảng điện tử môn sinh học lớp 9 mối quan hệ giữa gen và ARN

12 30 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:32

1 Tiết 17 : Chủ đề ADN Gen (tiếp theo) • Đọc thơng tin phần I ( sgk /51) Em ghép thông tin cột A với cột B để hoàn thành chức loại ARN Loại ARN Chức 1/ mARN ( ARN thông tin) a/ Vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp Protein 2/ tARN ( ARN vận chuyển ) b/ Truyền đạt thông tin quy định cấu trúc Protein cần tổng hợp 3/ rARN ( ARN riboxom) c/ Là thành phần cấu tạo nên riboxom – nơi tổng hợp Protein Hình dạng Ri bơ xơm THẢO LUẬN * Điểm giống khác ADN ARN Có đặc điểm cấu tạo giống ? Đặc điểm Số mạch đơn Các loại đơn phân ARN ADN Kích thước, khối lượng ARN ADN *KHÁC NHAU: Đặc điểm Số mạch đơn Các loại đơn phân Kích thước, khối lượng ARN ADN A, U, G, X A, T, G, X nhỏ nhiều so với AND Vi deo trình phiên mã tổng hợp ARN Sơ đồ tổng hợp phân tử ARN 1/ Quá trình tổng hợp ARN diễn đâu tế bào? Vào thời điểm ? 2/ Một phân tử ARN tổng hợp dựa vào mạch hay mạch đơn gen? 3/ Các loại nucleotit liên kết với để tạo thành cặp trình hình thành mạch ARN? Em mô tả sơ lược trình tổng hợp ARN ? Quá trình tổng hợp ARN diễn nhân tế bào, nhiễm sắc thể thuộc kì trung gian - Gen tháo xoắn, tách dần thành mạch đơn - Các nuclêôtit mạch khuôn liên kết với nuclêôtit tự theo nguyên tắc bổ sung - Khi tổng hợp xong, ARN tách khỏi gen tiếp tục hoàn thiện chất tế bào để thực chức Câu 1: Một mạch gen có cấu trúc đoạn sau : Mạch : – A – T – G – X – T – X – G – G – X – T – T Hãy xác định trình tự đơn phân đoạn mạch ARN tổng hợp từ mạch ? Em có nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen ? Câu 2: Một đoạn mạch ARN có trình tự nuclêơtit sau : – A– U – G – X – U – U – G –A– X – X – U –A(?) Hãy xác định trình tự nuclêơtit đoạn gen tổng hợp đoạn mạch ARN trên? 10 - Học kĩ cũ, trả lời câu hỏi 1, ( trang 53) - Làm vào tập câu 3, 4, (trang 53) - Đọc mục: Em có biết? - Xem trước Prơtêin 11 CHÚC Q THẦY CƠ GIÁO MẠNH KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT 12 ... trình phiên mã tổng hợp ARN Sơ đồ tổng hợp phân tử ARN 1/ Quá trình tổng hợp ARN diễn đâu tế bào? Vào thời điểm ? 2/ Một phân tử ARN tổng hợp dựa vào mạch hay mạch đơn gen? 3/ Các loại nucleotit...Tiết 17 : Chủ đề ADN Gen (tiếp theo) • Đọc thông tin phần I ( sgk /51) Em ghép thông tin cột A với cột B để hoàn thành chức loại ARN Loại ARN Chức 1/ mARN ( ARN thông tin) a/ Vận chuyển... ADN ARN Có đặc điểm cấu tạo giống ? Đặc điểm Số mạch đơn Các loại đơn phân ARN ADN Kích thước, khối lượng ARN ADN *KHÁC NHAU: Đặc điểm Số mạch đơn Các loại đơn phân Kích thước, khối lượng ARN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn sinh học lớp 9 mối quan hệ giữa gen và ARN , Bài giảng điện tử môn sinh học lớp 9 mối quan hệ giữa gen và ARN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn