Bài giảng điện tử môn hóa học lớp 9 tính theo phương trình hóa học

14 52 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:31

TRƯỜNG THCS PHÚ PHƯƠNG MƠN: HĨA HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học ? a Chất phản ứng b Sản phẩm c Số nguyên tử nguyên tử nguyên tố trước sau phản ứng d Tất Câu 2: Cân phương trình hóa học sau a Na +2 O2 → Na2O b.Mg → Mg(NO 3)2 + + AgNO Ag c Al + HCl2 → AlCl3 + H2 d.Ca(OH) 2 + HNO → Ca(NO3)2 + H2O e 2K + H 2O → 2KOH + H2 f Fe + Cl2 → FeCl3 KTBC: Câu Cho sơ đồ tượng trưng phản ứng sau: Mg H Cl H Cl Viết phương trình hóa học phản ứng ? Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 Chọn từ ,cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: nguyên tử phân tử Phản ứng xảy với Mg tử phân tử hai phân HCl sau phản ứng tạo MgCl2 H2 Tiết 23 Phương trình hóa học PTHH: II Ý nghĩa phương trình hóa học Mg +2HCl →MgCl2 + H2 - Phương trình hóa học 1 cho biết tỉ lệ số Cứ nguyên tử Mg tác nguyên tử , số phân tử dụng với phân tử HCl chất tạo phân tử MgCl2 vd: phân tử H2 hay : số nguyên tử Mg: - Theo phương trình số phân tử HCl : số phân hóa học, có tỉ lệ chung: tử MgCl2 : số phân tử H2 PTHH : Mg + 2HCl →MgCl2 + H2 1 ? Trong phản ứng hóa học có cặp chất tham gia phản ứng tạo thành? Có cặp chất ? Đó tỉ lệ nguyên tử, phân tử cặp chất - nguyên tử Mg phản ứng với phân tử HCl nào? -1 nguyên tử Mg phản ứng tạo phân tử MgCl2 - nguyên tử Mg phản ứng tạo phân tử H2 -2 phân tử HCl phản ứng tạo phân tử MgCl2 -2 phân tử HCl phản ứng tạo 1phân tử H Tiết 23 Phương trình hóa học II Ý nghĩa phương trình hóa học - Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử , số phân tử chất cặp chất phản ứng vd: PTHH: Mg +2HCl →MgCl2 + H2 Tỉ lệ cặp chất : -Số nguyên tử Mg : số phân tử HCl = 1:2 -Số nguyên tử Mg : số phân tử MgCl2= 1:2 - Trả lời câu hỏi ? PTHH : Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 1 ? Cho biết tỉ lệ số nguyên tử , phân tử cặp đơn chất tỉ lệ số phân tử cặp hợp chất? -1nguyên tử Mg phản ứng tạo ra1phân tử H2 - phân tử HCl phản ứng tạo phân tử MgCl2 TIẾT 23 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ( tiếp theo) III Bài tập Bài tập 5/58 sgk Biết photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo hợp chất P2O5 a)Lập phương trình hóa học phản ứng b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P với số phân tử hai chất khác phản ứng BT 5/sgk58 Biết photpho P tác dụng với khí oxi tạo P2O5 a) Lập phương trình hóa học phản ứng ? P + O2 t0  → 2P2O5 b) Tỉ lệ số nguyên tử P với số phân tử hai chất khác phản ứng - nguyên tử P phản ứng với phân tử O2 -4 nguyên tử P phản ứng tạo phân tử P2O5 -( hay nguyên tử P phản ứng tạo phân tử P2O5) Bài tập 7/58sgk Hãy chọn hệ số cơng thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ Trong phương trình hóa học sau O2 1/ Cu + t0  → CuO 2/ Zn + .HCl 3/ H2O CaO + .HNO → Ca(NO ) + 3 → ZnCl2+ H2 Bài tập Hãy chọn hệ số cơng thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ Trong phương trình hóa học sau 1/ KMnO 2/ KClO điện phân KCl + O2 t 2  → O2 H2O H2 + 3/ t0  → K2MnO4 + MnO2 + O2 TIẾT 23 PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC ( tiếp theo) HDVN - Trình bày ý nghĩa phương trình hóa học - Hồn thành hết tập lại sách giáo khoa sách tập - Đọc trước 17: Bài luyện tập - Ôn lại : 1/ biến đổi chất 2/ Phản ứng hóa học PTHH TRƯỜNG THCS PHÚ PHƯƠNG      ... nguyên tử Mg phản ứng tạo phân tử H2 -2 phân tử HCl phản ứng tạo phân tử MgCl2 -2 phân tử HCl phản ứng tạo 1phân tử H Tiết 23 Phương trình hóa học II Ý nghĩa phương trình hóa học - Phương trình hóa. .. Tiết 23 Phương trình hóa học PTHH: II Ý nghĩa phương trình hóa học Mg +2HCl →MgCl2 + H2 - Phương trình hóa học 1 cho biết tỉ lệ số Cứ nguyên tử Mg tác nguyên tử , số phân tử dụng với phân tử HCl... tử MgCl2 vd: phân tử H2 hay : số nguyên tử Mg: - Theo phương trình số phân tử HCl : số phân hóa học, có tỉ lệ chung: tử MgCl2 : số phân tử H2 PTHH : Mg + 2HCl →MgCl2 + H2 1 ? Trong phản ứng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn hóa học lớp 9 tính theo phương trình hóa học , Bài giảng điện tử môn hóa học lớp 9 tính theo phương trình hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn