báo cáo thực tập kế toán

83 63 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:22

1 MỤC LỤC Trang Trang bìa : ……………………………………………………………………………… I Mục lục : ……………………………………………………………………………… II Danh mục chữ viết tắt : …………………………………………………………… III Danh mục bảng hình : …………………………………………………………… IV CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THƠNG NINH BÌNH 1.1.Tổng quan ðặc ðiểm kinh tế - kỹ thuật tổ chức máy quản lí hoạt ðộng sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Vật tý Giao Thơng Ninh Bình 1.1.1.Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình 1.1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP vật tư giao thông NB 1.1.2.1.Chức , nhiệm vụ Công ty 1.1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty 1.1.2.3.Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm công ty 1.1.3.Tổ chức máy quản lí Cơng ty CP vật tư giao thơng NB 1.1.4.Tình hình tài kết kinh doanh Công ty CP vật tư giao thông NB 1.2 Tổ chức máy kế tốn cơng tác kế tốn cơng ty vật tư giao thơng Ninh Bình 1.2.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 1.2.2.Tổ chức kế tốn Cơng ty 1.2.2.1.Các sách kế toán chung 1.2.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 1.2.2.3.Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 1.2.2.4.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 1.2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán CHƯƠNG : THỰC TRẠNG KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CP VẬT TƯ GIAO THƠNG NINH BÌNH 2.1.Đặc điểm tổ chức quản lí Bán hàng xác đinh kết kinh doanh Công ty Cp vật tư giao thông NB 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 2.1.3 Những quy định chung công tác bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cp vật tư giao thơng Ninh Bình 2.1.3.1 Đặc điểm cơng tác tiêu thụ hàng hóa Cơng ty 2.1.3.2 Trình tự lập luân chuyển chứng từ tiêu thụ hàng hóa 2.2.Thực trạng kế tốn bán hang xác định kết kinh doanh liên quan đến chứng từ ,kế toán chi tiết ,kế toán tổng hợp 2.2.1 Kế toán Doanh thu bán hàng 2.2.1.1 Điều kiện ghi nhận Doanh thu 2.2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng 2.2.1.3 Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng 2.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 2.2.2.1 Kế toán chi tiết khoản giảm trừ doanh thu 2.2.2.2 Kế toán tổng hợp khoản giảm trừ doanh thu 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 2.2.3.1 Phương pháp tính giá vốn Cơng ty 2.2.3.2 Kế tốn chi tiết giá vốn hàng bán 2.2.3.3 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 2.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 2.2.4.1 Nội dung chi phí QLKD Cơng ty 2.2.4.2 Kế tốn chi tiết chi phí QLKD 2.2.4.3 Kế tốn tổng hợp chi phí QLKD 2.2.5 Kế toán xác định kết bán hàng 2.2.5.1 Kế toán chi tiết xác định kết bán hàng 2.2.5.2 Kế toán tổng hợp xác định kết bán hàng Chương : MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THÔNG NB 3.1.Đánh giá chung tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty vật tư giao thông NB 3.1.1.Những ưu điểm 3.1.2.Những tồn cần khắc phục 3.2.Các giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP vật tư giao thông NB 3.2.1.Công tác quản lý bán hàng 3.2.2.Tài khoản sử dụng 3.2.3.Chứng từ luân chuyển chứng từ 3.2.4.Sổ kế toán chi tiết 3.2.5.Sổ kế toán tổng hợp 3.3.Các kiến nghị với đơn vị, tổ chức bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP vật tư giao thông NB KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………… …… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : …………………………………………………………… PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………… …… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN: BHXH: BHYT: CK: CKTM: CP: CPBH: CP QLDN: CP QLKD: CTCP: CTGS: DDT: DT: DT HĐTC DN SX KD DV: DNTM: DN TM DV: DNTN: ĐK: GTGT: GVHB: HĐ GTGT: HH: K/c: KH TSCĐ: KPCĐ: PC: PNK: PP PP KKĐK: PP KKTX: PT: PXK: TGNH: TK: TKĐƯ SXKD: Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cuối kỳ Chiết khấu thương mại Chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng từ ghi sổ Doanh thu Doanh thu Doanh thu hoạt động tài Doanh nghiệp Sản xuất Kinh doanh dịch vụ Doanh nghiệp Thương mại Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Doanh nghiệp tư nhân Đầu kỳ Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Hóa đơn giá trị gia tăng Hàng hóa Kết chuyển Khấu hao TSCĐ Kinh phí cơng đồn Phiếu chi Phiếu nhập kho Phương pháp Phương pháp kiểm định kỳ Phương pháp khai thường xuyên Phiếu thu Phiếu xuất kho Tiền gửi ngân hàng Tài khoản Tài khoản đối ứng Sản xuất kinh doanh XĐ KQKD: Xác định kết kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 1.1: KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ SƠ ĐỒ 1.2: KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI SƠ ĐỒ 1.3: KẾ TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI SƠ ĐỒ 1.4: KẾ TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN SƠ ĐỒ 1.5: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN THEO PP KKTX SƠ ĐỒ 1.6: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN THEO PP KKĐK SƠ ĐỒ 1.7: KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG SƠ ĐỒ 1.8: KẾ TỐN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP SƠ ĐỒ 1.9: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG SƠ ĐỒ 1.10: TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ SƠ ĐỒ 2.1: QUY TRÌNH LN CHUYỂN HÀNG HĨA BÁN BN SƠ ĐỒ 2.2: MƠ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THƠNG NINH BÌNH SƠ ĐỒ 2.3: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN SƠ ĐỒ 2.4: QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ **************** BIỂU 2.1: HÓA ĐƠN GTGT_Toc356803271 BIỂU 2.3: SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG MAIN BROAD BIỂU 2.4: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 01 BIỂU 2.5: SỔ CÁI TK 511 BIỂU 2.6: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 02 BIỂU 2.7: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 19 BIỂU 2.8: SỔ CÁI TK 521_Toc356803273 BIỂU 2.9: PHIẾU XUẤT KHO BIỂU 2.10: SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN BIỂU 2.13: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 18 BIỂU 2.14: SỔ CÁI TK 632 BIỂU 2.15: PHIẾU CHI SỐ 05 BIỂU 2.16: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BIỂU 2.17: BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KH TSCĐ BIỂU 2.18: SỔ CHI TIẾT TK 642 BIỂU 2.19: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 03 BIỂU 2.20: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 642 BIỂU 2.21: PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 01 BIỂU 2.22: PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 02 BIỂU 2.23: PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 03 BIỂU 2.24: PHIẾU KẾ TOÁN SỐ 04 BIỂU 2.25: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 911 BIỂU 2.26: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 20 BIỂU 2.27: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 21 BIỂU 2.28: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911 BIỂU 2.29: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ BIỂU 3.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ BÁN HÀNG BIỂU 3.2: SỔ THEO DÕI HÓA ĐƠN **************** BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THƠNG NINH BÌNH BẢNG 3.1: BẢNG DỰ PHỊNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI BẢNG 3.2: BẢNG DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO BẢNG 3.3: BẢNG BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay,cùng với phát triển kinh tế giới, kinh tế Việt Nam đà phát triển theo xu hướng hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày đa dạng, phong phú sôi động Trong đó, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thơng hàng hóa đồng thời thúc đẩy trình tái sản xuất xã hội Hoạt động doanh nghiệp thương mại bao gồm hai giai đoạn: mua bán hàng hóa, đặc biệt bán hàng nghiệp vụ giữ vai trò chi phối nghiệp vụ khác Chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục khâu bán hàng tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời Trong năm 2012 vừa qua, việc bán hàng doanh nghiệp toàn quốc gặp khơng khó khăn Một gia tăng ngày nhiều doanh nghiệp với loại hình kinh doanh đa dạng làm cạnh tranh trở nên gay gắt Thêm vào chế quản lý kinh tế nhiều bất cập gây khơng trở ngại cho doanh nghiệp Do để đứng vững doanh nghiệp phải tổ chức tốt cơng tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp để từ doanh nghiệp nắm bắt hội, thích ứng mơi trường, huy động có hiệu nguồn lực có để đảm bảo phát triển vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết bán hàng, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giữ vai trò quan trọng phản ánh tồn q trình bán hàng cung cấp thông tin hiệu tình hình kinh doanh loại hàng hóa để từ nhà quản trị có định phù hợp Cùng doanh nghiệp khác, Công ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình sử dụng kế tốn cơng cụ đắc lực để điều hành quản lý hoạt động kinh doanh Trong đó, Cơng ty đặc biệt quan tâm đên cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Bởi hạch toán tiêu thụ hàng hố đúng, đủ, xác kịp thời thúc đẩy q trình tuần hồn vốn, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh lợi nhuận mang lại ngược lại Vì mà tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty vào nề nếp đạt hiệu cao kinh doanh Chính vậy, để hiểu sâu cơng tác kế tốn thực tế để hồn thành khóa luận tốt nghiệp với giúp đỡ tận tình giáo Th.S Vũ Thị Phượng anh chị Công ty, lựa chọn đề tài: “Thực trạng số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình” Mục tiêu nghiên cứu Tập hợp hệ thống vấn đề, sở lý luận tổng quan kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trên sở tìm hiểu thực trạng đánh giá kế tốn bán hàng xác định kết Công ty Cp vật tư giao thơng Ninh Bình, Từ đánh giá ưu nhược điểm nhằm đưa số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Đối tượng nghiên cứu - Những vấn đề lý luận bán hàng xác định kết bán hàng - Thực trạng kế tốn cơng ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình Trong tập trung nghiên cứu phương thức bán hàng, chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng, sổ sách báo cáo phần hành kế toán bán hàng xác định kết bán hàng áp dụng thực tiễn Công ty Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty Cp vật tư giao thơng Ninh Bình - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2014, 2015, 2016 - Đơn vị: Công ty CP vật tư giao thông Ninh Bình - Địa chỉ: Số 21 ngõ 172, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Sử dụng khung mô hình khung lý thuyết kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với phương pháp sau: - Điều tra, thu thập thông tin số liệu tổ chức cơng tác kế tốn nói chung Cơng ty kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng - So sánh thống phân tích số liệu Bố cục báo cáo Nội dung báo cáo gồm chương: Chương 1: Tổng quan Công ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình Chương : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình Chương : Một số đánh giá công tác hạch toán vế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty CP vật tư giao thông Ninh Bình Sau thời gian thực tập, thân cố gắng học hỏi trau dồi kiến thức, song phần thời gian phần khả thân có hạn nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi kính mong nhận bảo, động viên góp ý giáo hướng dẫn anh chị phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình để khóa luận tơi hồn thiện quản lý Công ty Với cách tổ chức nay, cơng tác kế tốn vào nề nếp đạt hiệu định sau: * Về công tác tổ chức máy kế tốn: Cơng ty xây dựng máy kế toán gọn nhẹ, tổ chức tương đối hồn chỉnh với đội ngũ kế tốn viên có trình độ nghiệp vụ chun mơn (100% có trình độ Đại học) phân công, phân nhiệm rõ ràng Đồng thời Cơng ty cung cấp đầy đủ máy tính cho nhân viên kế tốn máy móc thiết bị khác để phục vụ cho cơng việc kế tốn Bộ máy kế tốn Cơng ty ln chấp hành quy định, quy chế chế độ kế toán hành, tuân thủ sách giá hoàn thành tốt nghĩa vụ Nhà nước Nhân viên kế tốn Cơng ty ln trau dồi kiến thức, cập nhật thơng tin kế tốn để hoàn thành tốt chức nhiệm vụ giao * Về việc áp dụng chế độ kế toán: Việc áp dụng hình thức CTGS Cơng ty thực với chế độ tài kế toán quy định hành theo văn Bộ tài Hình thức CTGS dễ làm, dễ kiểm tra đối chiếu nên cơng việc kế tốn phân tháng, dễ phân công chia nhỏ Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên phù hợp với tình hình nhập – xuất hàng hóa diễn thường xuyên, liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế tốn bán hàng Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp thẻ song song – phương pháp đơn giản, dễ thực đảm bảo khả so sánh số liệu kho phòng kế tốn xác, cung cấp thơng tin nhanh chóng kịp thời * Về luân chuyển chứng từ: Hệ thống chứng từ kế tốn Cơng ty tổ chức hợp pháp hợp lệ theo mẫu biểu quy định Bộ Tài Cơng ty xây dựng trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Việc lưu trữ chứng từ, phân loại chứng từ tổ chức xếp hợp lý, đầy đủ theo quy định chế độ kế tốn Cơng ty vào tình hình thực tế để phân loại: chứng từ quỹ (PT, PC, giấy đề nghị tạm ứng, giấy đề nghị toán ), chứng từ ngân hàng (giấy báo có, giấy báo nợ, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi), chứng từ kho (PNK, PXK) chứng từ khác 62 Đồng thời Cơng ty có đối chiếu phòng kế tốn với kho đảm bảo cho nghiệp vụ hạch toán ghi sổ kịp thời, đầy đủ, xác * Về sổ sách kế tốn: Căn vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà Cơng ty mở sổ kế tốn cần thiết Mẫu sổ cách ghi sổ tuân theo hướng dẫn chuẩn mực kế toán quy đinh Đồng thời để đảm bảo số liệu phục vụ cho công tác kiểm tra đối chiếu đề phòng có rủi ro xảy ra, cuối kỳ, Công ty cho in từ máy tính loại sổ lập để lưu số liệu song song với máy tính Vì vậy, kỳ số lượng hàng hóa mua vào bán nhiều cơng tác kế tốn ln đảm bảo phản ánh trung thực, xác đầy đủ * Về tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng: Cơng tác kế tốn hàng hố tiêu thụ hàng hố ln hồn thành tốt chức nhiệm vụ mình, đảm bảo tính thống mặt phạm vi, phương pháp tính tốn tiêu kinh tế kế toán phận có liên quan đảm bảo số liệu kế tốn phản ánh cách trung thực, xác kịp thời Việc ghi chép, phản ánh số liệu hạn chế tối đa trùng lặp đảm bảo tính thống đầy đủ số liệu Hàng hố Cơng ty quản lý chặt chẽ từ mua nhập kho xuất kho để tiêu thụ Mọi hoạt động nhập – xuất kho hàng hoá theo dõi phản ánh sổ, thẻ kế toán chi tiết theo quy định nhà nước Công ty Việc lập chứng từ ghi chép sổ kế toán tổng hợp, chi tiết thực cách liên tục, thường xuyên nhằm giám đốc phản ánh kịp thời hoạt động kinh tế – tài Cơng ty Q trình bán hàng tốn Cơng ty áp dụng phương thức bán hàng linh hoạt, nhanh chóng mở rộng đối tượng khách hàng, mức tiêu thụ không ngừng tăng đem lại lợi nhuận cao 3.1.2 Những tồn cần khắc phục Bên cạnh thành tựu đạt cơng tác hạch tốn kế tốn hàng hố tiêu thụ hàng hố Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình nhiều tồn 63 cần khắc phục hoàn thiện ðể ðáp ứng hõn yêu cầu công tác quản lý Công ty  Về việc xác định kết kinh doanh: Việc hạch toán kết kinh doanh xác định chung cho tồn hàng hóa tồn Cơng ty khơng xác định hiệu kinh doanh mặt hàng cụ thể để có phương án kinh doanh nên mở rộng hạn chế mặt hàng nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho Công ty, tránh rủi ro kinh doanh Về tài khoản sử dụng: + Các mặt hàng mà Công ty kinh doanh đa dạng phong phú, lại mặt hàng cơng nghệ thông tin, tin học nhanh thay đổi mẫu mã, giá đặc biệt hao mòn vơ hình khoa học kỹ thuật phát triển lớn Tuy nhiên Cơng ty khơng lập TK Dự phòng giảm giá hàng tồn kho nguy hiểm + Mạng lưới tiêu thụ hàng hóa Cơng ty rộng lớn Bên cạnh khách hàng thường xuyên Công ty ln tìm kiếm khách hàng Những khoản nợ khó đòi lại phát sinh nhiều hơn, song Cơng ty khơng trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi điều ảnh hưởng khơng nhỏ tới việc hoàn vốn xác định kết kinh doanh Công ty + Về việc xác định giá vốn Cơng ty chưa thực xác Vì khoản chi phí phát sinh mua hàng hóa Công ty không lớn nên công ty không mở TK 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa Hiện chi phí thu mua kế tốn hạch tốn vào TK 642 khơng hợp lý Như vậy, khoản chi phí phát sinh trình thu mua hàng hóa như: chi phí bốc dỡ, vận chuyển khơng hạch tốn vào giá vốn, làm cho giá vốn hàng bán xuất bán thấp giá trị thực tế + Các khoản chi phí phát sinh BPBH QLDN hạch toán vào TK 642 chưa chi tiết cụ thể khoản chi phí nên Cơng ty khó kiểm sốt khoản chi phí  Về chứng từ kế toán: 64 + Việc lập luân chuyển chứng từ kế tốn Cơng ty có tồn phát sinh thực tế có mặt hàng mua bán thẳng không qua kho, bán hàng lẻ khơng viết hóa đơn bán hàng, kế tốn bán hàng chưa lập sổ theo dõi hóa đơn bảng bán lẻ hàng hóa, dịch vụ dẫn đến việc tập hợp chứng từ không đầy đủ gây chậm trễ cho việc hạch tốn phòng kế tốn 3.2 Phương hướng hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình Chế độ kế tốn ban hành thống cho toàn kinh tế quốc dân Tuy vậy, trình áp dụng vào thực tiền DN nhiều bất cập tính thống hợp lý phù hợp DN Công ty cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình khơng nằm ngồi số Do việc hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cần đáp ứng yêu cầu sau: - Việc hoàn thiện phải đảm bảo thực luật pháp Nhà nước, chế độ kế tốn tài hành - Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ cơng tác kế tốn nói chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng - Các giải pháp phải mang tính khả thi, đảm bảo phối hợp biện pháp, khâu trình bán hàng để tiết kiệm chi phí tối đa song mang lại hiệu cao Chính việc hồn thiện phải dựa nguồn lực có phù hợp với đặc điểm kinh doanh Cơng ty - Hồn thiện phải đảm bảo tính thống kế tốn tổng hợp kế tốn chi tiết đồng thời đáp ứng thơng tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình 3.3.1 Xác định kết kinh doanh cho mặt hàng 65 Hàng hóa Cơng ty kinh doanh bao gồm nhiều chủng loại, loại mang lại nhiều mức lợi nhuận khác Một biện pháp nhằm tăng lợi nhuận phải trọng nâng cao doanh thu mặt hàng cho mức lãi cao để định cho việc kinh doanh mặt hàng đem lại lợi nhuận tối đa cho Cơng ty , kế tốn nên xác định kết kinh doanh theo mặt hàng Có điều đó, kế tốn phải thực phân bổ chi phí cách hợp lý Kế tốn phân bổ chi phí quản lý kinh doanh theo tiêu thức doanh thu sau: Chi phí QLKD phân bổ cho mặt hàng A Kết kinh doanh mặt hàng A Tổng CP QLKD phát sinh kỳ = = Tổng DT kỳ DTT mặt hàng A - Giá vốn mặt hàng A - x DT sản phẩm A CP QLKD phân bổ cho mặt hàng A Ví dụ tháng năm 2013 + Tổng DTBH mặt hàng Main Broad: 5.880.000đ + Tổng DTBH :499.043.967đ + DTT mặt hàng Main Broad: 5.840.800đ + GVHB mặt hàng Main Broad: 4.265.496đ + Tổng GVHB: 220.127.288đ + Tổng CP QLKD: 118.693.013 đ Tiến hành phân bổ CP QLKD mặt hàng Main Broad sau: Chi phí QLKD 118.693.013 Phân bổ cho mặt hàng = x 499.043.967 Main Broad = 1.398.504 đ Như LNT mặt hàng Main Broad là: 5.840.800 - 4.265.496 – 1.398.504= 176.800 đ Trong LNT từ hoạt động bán hàng Công ty là: 498.689.900 – 220.127.288 – 118.693.013 = 159.869.599 đ 5.880.000 66 Ta tính LNT mặt hàng cụ thể mặt hàng Main Broad, LNT mặt hàng chiếm 0,07% so với LNT từ hoạt động bán hàng Cơng ty Qua ta biết mặt hàng Cơng ty kinh doanh có hiệu để đưa định có tiếp tục kinh doanh sản phẩm hay khơng Như cuối tháng để biết cụ thể mặt hàng, kế toán nên lập báo cáo mặt hàng sau: BIỂU 3.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ BÁN HÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ BÁN HÀNG ĐVT: đồng ST T Tên mặt hàng Main Broad Mực nạp đổ Ram 2G HDD USB 3G Nguồn Tetek MSM … … DOANH THU CKTM GVHB 5.880.000 39.200 4.265.496 … … CP QLKD 1.398.504 KQBH 176.800 … … … 3.3.2 Về tài khoản sử dụng  Công ty nên lập Dự phòng phải thu khó đòi khách hàng hạn toán tháng trở lên kể từ ngày đến hạn thu nợ ghi hợp đồng khách hàng chưa đến hạn tốn khơng đòi 67 khơng có khả tốn Dự phòng phải thu khó đòi theo dõi tài khoản 1592 (căn theo định 48/2006/QĐ-BTC), ghi nhận trước khoản thiệt hại xảy niên độ kế tốn vào chi phí năm báo cáo khoản nợ khơng đòi Cơng ty xác định số dự phòng cần lập theo số % có khả (Thất thu): theo cơng thức sau: Dự phòng phải thu khó đòi cần lập = Nợ phải thu khó đòi x Số % có khả (Theo Thông tư số 228/2009/TT- BTC) Theo Thơng tư số 228/2009/TT- BTC quy định mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ hạn toán từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn toán từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn toán từ đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu hạn toán năm - Cuối niên độ kế toán vào khoản phải thu khó đòi dự kiến mức tổn thất xảy năm kế hoạch, kế tốn tính tốn xác định mức lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi: Nợ TK 642 : Phần dự phòng tính vào CP QLKD Có TK 1592: Dự phòng phải thu khó đòi - Cuối niên độ kế tốn sau, số dự phòng cần lập nhỏ số dự phòng lập kế tốn tiến hành hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi lại: Nợ TK 1592 Có TK 642 : Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi : Ghi giảm chi phí quản lý Ngược lại số dự phòng cần lập lớn số dự phòng lập kế tốn tiến hành trích lập bổ sung Đồng thời kế tốn tiếp tục tính xác định mức trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi niên độ kế toán sau 68 + Trong niên độ kế toán thu hồi hay xoá sổ khoản nợ phải thu lập dự phòng, sau trừ số tiền thu, số thiệt hại lại trừ vào dự phòng sau trừ tiếp vào chi phí quản lý: Nợ TK 111, 112 : Thu hồi tiền Nợ TK 1592 : Trừ vào dự phòng Nợ TK 642 : Tính vào chi phí quản lý Có TK 131, 138 : Tồn số nợ xoá sổ Đồng thời ghi đơn vào bên Nợ TK 004 - Nợ khó đòi ðã xử lý Đối với khoản nợ phải thu khó đòi lập dự phòng lại thu kế tốn hồn nhập dự phòng lập: Nợ TK 1592 : Hồn nhập số nợ lập dự phòng Có TK 6422 : Ghi giảm chi phí quản lý Để thuận tiện việc theo dõi khách hàng Công ty tiết tên khách hàng cụ thể Kế tốn sử dụng bảng dự phòng theo mẫu sau: BẢNG 3.1: BẢNG DỰ PHỊNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI BẢNG DỰ PHỊNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI STT Tên Khách hàng Nợ phải thu 01 02 Cộng Tỷ lệ thất thu /tỷ lệ ước tính Mức dự phòng  Bên cạnh Công ty nên sử dụng thêm TK theo dõi dự phòng giảm giá hàng tồn kho – TK 1593 (căn theo định 48/2006/QĐ-BTC) Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm bù đắp khoản thiệt hại thực tế xảy vật tư, sản phẩm, 69 hàng hoá tồn kho bị giảm giá; đồng thời để phản ánh giá trị thực hàng tồn kho DN lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo cơng thức: Mức dự phòng giảm giá HTK= Số lượng HTK x (Giá hàng hóa sổ kế tốn - Giá hàng hóa thị trường cuối kỳ) (Theo Thơng tư 288/2009/TT- BTC) Cuối năm kế tốn lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho kế tốn tính cho loại hàng hóa riêng hạch tốn sau: Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán Có TK 1593: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cuối kỳ năm kế toán tiến hành kiểm tra: - Nếu trị giá dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập năm trước số chênh lệch lớn ghi: Nợ TK 1593: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 : Giá vốn hàng bán - Nếu trị giá dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập năm trước hạch tốn sau: Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán Có TK 1593: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có thể lập bảng dự phòng theo mẫu sau; BẢNG 3.2: BẢNG DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO BẢNG DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO Giá Giá Loại hàng hóa SL sổ kế toán Thị trường Mức dự phòng cần lập 70 Cộng x x  Về việc hạch toán CP QLKD, Cơng ty nên hạch tốn chi tiết cho CPBH CP QLDN, để kiểm sốt chi phí cách tốt nhất, góp phần xác định hiệu kinh doanh cách tốt Công ty nên mở TK cấp TK 642 Căn theo định 48/2006/QĐ-BTC TK có tiểu khoản sau: - TK 6421- CPBH phản ánh chi phí thực tế phát sinh q trình bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ - TK 6422 – CP QLDN phản ánh chi phí quản lý chung DN  Để phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp nay, khoản chi phí thu mua hàng hóa, kế tốn nên hạch toán vào TK1562 cuối kỳ phân bổ cho số hàng xuất bán kỳ phản ánh vào TK632 để XĐ KQKD cách xác, từ có biện pháp nâng cao hiệu công tác bán hàng DN Cơng thức phân bổ chi phí sau: Phí thu mua phân bổ cho hàng bán = Chi phí mua Giá mua hàng + + Chi phí mua ĐK phát sinh Giá mua hàng xuất bán tồn cuối kỳ Giá mua x hàng bán kỳ 3.3.3 Về việc kiểm hàng tồn kho Công ty nên tăng cường công tác quản lý kiểm tra hàng hóa nhập- xuất kho Định kỳ (hàng tháng), Kế toán trưởng nên với thủ kho tiến hành kiểm tra lượng hàng hóa tồn kho để đối chiếu, so sánh tiêu số lượng hàng hóa tồn kho để đối chiếu, so sánh tiêu số lượng Sổ chi tiết Thẻ kho có trùng khớp với hàng hóa thực tế kho hay khơng Kế toán nên sử dụng Biên kiểm vật tư, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số 03 – VT) Mặc dù Công ty trang bị loạt hệ thống máy móc kiểm tra hàng hóa nhiên trước sau nhập kho hàng hóa, Cơng ty nên cử nhân viên phòng kỹ thuật đảm nhiệm cơng tác mua hàng hóa với thủ kho tiến hành kiểm tra phẩm chất, quy cách sản phẩm hàng hóa để đảm bảo theo hợp đồng kí kết 71 3.3.4 Về việc áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn Tại Cơng ty tháng có nhiều nghiệp vụ phát sinh cần phải ghi chép kế toán chủ yếu tiến hành Excel mà chưa sử dụng phần mềm kế toán Việc sử dụng phần mềm kế toán tạo điều kiện giảm bớt khối lượng ghi chép tính tốn đồng thời giúp cho việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn nhanh chóng, kịp thời tình hình tài cơng ty Vì Cơng ty nên chọn phần mềm kế toán phù hợp hình thức quản lý kinh tế doanh nghiệp, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn cơng sức Ví dụ FAST, LEMON, EMASS, MISA Với đặc điểm loại hình DN nhỏ vừa, Cơng ty nên áp dụng phần mềm MISA SME.NET 2010 phần mềm LinkQ Accounting 5.1 3.3.5 Về sổ sách kế tốn Để giúp cơng tác hạch tốn ghi sổ dễ dàng, đầu tháng kế toán mở Sổ theo dõi hóa đơn, hàng ngày ghi hóa đơn bán hàng phát sinh vào Trong tháng 01/2014 lập sổ sau: BIỂU 3.2: SỔ THEO DÕI HĨA ĐƠN CƠNG TY TNHH VẬT TƯ GIAO THƠNG NINH BÌNH Đ/c: P Xuân Đỉnh, TP Hà Nội SỔ THEO DÕI HĨA ĐƠN Tháng 01 năm 2014 ĐVT: đồng Hóa đơn Số Ngày Diễn giải Thuế suất Giá bán chưa thuế GTGT Thuế GTGT Ghi 72 Bán cho DNTN Thanh Giang 10% 17.224.900 1.722.490 Bán cho phòng TCKH – HL - NB 10% 18.181.000 1.818.100 Bán cho NHNN tỉnh Ninh Bình 10% 10.581.816 1.058.182 10% 16.687.800 1.667.780 x 499.043.967 49.904.39 2301 02/0 2302 10/0 2303 10/0 2320 31/0 Bán cho Hoàng Hải Hotel Cộng Với hàng hóa bán lẻ, khách hàng khơng lấy hóa đơn, Cơng ty nên lập bảng bán lẻ hàng hóa, dịch vụ sau: BẢNG 3.3: BẢNG BÁN LẺ HÀNG HĨA, DỊCH VỤ CƠNG TY TNHH VẬT TƯ GIAO THƠNG NINH BÌNH Địa : P Xuân Đỉnh – TP Hà Nội BẢNG BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ Ngày tháng năm STT Tên hàng hóa Doanh thu Thuế suất Thuế GTGT Tổng toán ĐVT SL 01 02 Ghi 73 Cộng Tổng số tiền: Bằng chữ: Người bán (Ký họ tên) 3.4.Các kiến nghị Công ty Hoạt động kinh doanh Công ty không phụ thuộc vào phận kế tốn mà chịu ảnh hưởng lớn phận khác Do riêng phận hồn thiện thơi khơng đủ mà đòi hỏi cố gắng tồn cơng ty Công ty cần tập trung vào công tác nghiên cứa thị trường để tìm thị trường mục tiêu Để tăng cường tiêu thụ hàng hóa, Cơng ty tham gia vào hội chợ triển lãm đưa chương trình khuyến mại, quảng cáo phương tiện Internet, truyền hình để giới thiệu sản phẩm tới khách hàng Trong năm gần đây, có nhiều Cơng ty tham gia vào hoạt động kinh doanh lĩnh vực tin học cạnh tranh điều khơng thể tranh khỏi Để đứng vững lâu dài thị trường việc khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn cơng nhân viên tồn Cơng ty đặt lên hàng đầu Công ty cần nâng cao tay nghề cho nhân viên kỹ thuật, nhân viên kế toán tham gia lớp đào tạo kỹ sử dụng phần mềm để nâng cao hiểu biết phục vụ tốt cho cơng tác kế tốn Cơng ty Đặc biệt cần tuyển dụng người thực có lực chun mơn nghiệp vụ vào đội ngũ cán Công ty cần đầu tư nhiều máy vi tính phần mềm kế tốn để vi tính hóa cơng tác hạch tốn kế tốn diễn xác, nhanh chóng, kịp thời để cung cấp thông tin cho Ban lãnh đạo Bên cạnh cần có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng nên có chế độ thưởng đặc biệt để tạo động lực thúc đẩy người lao động hăng say làm việc Đối với thân cán cơng nhân viên phòng kế tốn cần nâng cao trách nhiệm với nhiệm vụ thân Khơng ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên 74 môn, kinh nghiệm, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để khẳng định cơng tác kế tốn khâu thiếu Công ty KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, cạnh tranh để tồn phát triển vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Để làm điều Công ty Cổ phần vật tư giao thông Ninh Bình chọn hướng đắn nhằm tiêu thụ nhiều hàng hoá, đạt lợi nhuận tối đa Qua thời gian thực tập Công ty thấy việc tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình thực đồng nhịp nhàng điều có ý nghĩa lớn giúp Cơng ty nắm bắt xác hiệu kinh doanh cách trung thực, khách quan Q trình thực tập lúc tơi vận dụng kiến thức học suốt năm học vừa qua vào thực tế làm việc Đồng thời phần giúp củng cố kiến thức, khắc phục yếu thân Trên nội dung khóa luận kế tốn hàng hoá tiêu thụ hàng hoá xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình em Do điều kiện thời gian trình độ chun mơn tơi hạn chế, nên chắn khóa luận tơi khơng tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến Ban giám đốc, anh chị phòng kế tốn thầy cô giáo khoa Kinh tế - Kỹ thuật để đề tài tơi hồn thiện 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2009), Hệ thống kế toán Việt Nam - Chế độ kế toán - Quyển I, NXB Thống Bộ Tài (2009), Hệ thống kế toán Việt Nam - Chế độ kế toán - Quyển II, NXB Thống GS.TS Đặng Thị Loan (2009), Giáo trình Kế tốn tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Văn Cơng (2006), Lý thuyết thực hành Kế tốn tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Quyết định 48/2006/QĐ – BTC (14/09/2006) việc ban hành Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa nhỏ Tài liệu Công ty Cổ phần vật tư giao thông Ninh Bình 76 ... chức máy kế tốn theo mơ hình kế tốn tập trung sau: Kế toán trưởng (Kiêm kế toán tổng hợp) Kế toán TSCĐ Kế toán tiền Kế toán Kế toán tiền lương mặt, tiền gửi toán bán hàng khoản trích ngân hàng,... kế toán chung 1.2.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 1.2.2.3.Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 1.2.2.4.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 1.2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán CHƯƠNG : THỰC... chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng, sổ sách báo cáo phần hành kế toán bán hàng xác định kết bán hàng áp dụng thực tiễn Công ty Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết bán
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập kế toán, báo cáo thực tập kế toán, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH, BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH...................................................................., Nội dung của báo cáo gồm 3 chương:, b) Thị trường, khách hàng, SƠ ĐỒ 2.3: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, * Phương thức thanh toán, Tạ Nguyễn Kim Hoàn, BIỂU 2.3: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 01, Số tiền viết bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn chín trăm mười sáu đồng ./., - Phiếu xuất kho (Mẫu số 02- VT), BIỂU 2.9: PHIẾU XUẤT KHO, Ngày 31 tháng 01 năm 2014, BIỂU 2.12: SỔ CÁI TK 632, BIỂU 2.21: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 911, BIỂU 2.22: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 20, KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH, Công ty đã xây dựng bộ máy kế toán gọn nhẹ, tổ chức tương đối hoàn chỉnh với đội ngũ kế toán viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn (100% có trình độ Đại học) được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đồng thời Công ty cung cấp đầy đủ máy tính cho từng nhân viên, BẢNG 3.3: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, Địa chỉ : P Xuân Đỉnh – TP Hà Nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn