Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:16

Giáo án Ngữ văn lớp Ngày 19 tháng 04 năm 2013 Tiết 130 Ôn tập dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Kỹ năng: - Lựa chọn sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than viết - Phát chữa lỗi thường gặp dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Kĩ - Có ý thức sử dụng dấu câu viết văn bản, phát sử chữa lỗi dấu câu II Đồ dùng: - GV: Bảng phụ, phấn màu - HS: Giấy A4, bút III Tiến trình hoạt ng dy - hc 1 n định tổ chức Bµi cò:văn KiĨm Giáo án Ngữ lớp 6tra sù chuẩn bị nhà HS Bi mi Hot động 1: Tạo tâm * Thời gian: 2' * Phương pháp, kĩ thuật: Thuyết trình, vấn đáp Các em học, biết dấu câu Hôm ôn tập lại dấu câu học… Hoạt động thầy Hoạt động 2, 3, 4: Tri Hoạt động trò Nội dung cần đạt I C«ng dơng giác, phân tích, tổng kết * Thời gian: 10’ * Phương pháp, kĩ thuật: Đọc, thảo luận, vấn đáp, tổng hợp - GV treo bảng phụ VÝ dơ: - HS đọc tập Bµi tËp 1: Điền dấu - Mi em in mt du câu vào chỗ thích cõu hợp: - HS nhn xột a Câu cảm thán (!) b Câu nghi vấn (?) - GV ỏnh giỏ c Câu cầu khiến (!) d Câu trần thuật (.) Bài tập 2: Tìm hiểu cách dùng dÊu c©u - Gọi HS đọc tập trờng hợp đặc nờu tờn cõu cõu câu - HS làm việc cá nhân biÖt: a Câu câu 4: - Ti ngi vit li t câu cầu khiến du chm, du chm than - Đây cách dùng v chm hi sau hai cõu dấu câu đặc biệt y? b Câu trần thuËt - HS đọc phần ghi nhớ -> Tá ý nghi ngê hc mØa mai Giáo án Ngữ văn lớp Hướng dẫn học tập: - Nắm vững Ghi nhớ - Làm BT lại - Chuẩn bị ——&—— ... chức Bài cũ:vn Kiểm Giỏo ỏn Ng lp 6tra chuẩn bị nhà HS Bài Hoạt động 1: Tạo tâm * Thời gian: 2' * Phương pháp, kĩ thuật: Thuyết trình, vấn đáp Các em học, biết dấu câu Hôm ôn tập lại dấu câu học ... câu đặc biệt y? b Câu trần thuật - HS c phn ghi nhớ -> Tá ý nghi ngê hc mØa mai Giáo án Ngữ văn lớp Hướng dẫn học tập: - Nắm vững Ghi nhớ - Làm BT lại - Chuẩn bị ... - HS c bi Bài tập 1: Điền dấu - Mi em in mt du câu vào chỗ thích cõu hợp: - HS nhn xột a Câu cảm thán (!) b C©u nghi vÊn (?) - GV đánh giá c C©u cầu khiến (!) d Câu trần thuật (.) Bài tập 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn