Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

204 56 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:07

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 01234562789  62  42242227 22 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$2%224&2 " '()*)+,-./012/34506/-6789/:;/62-6/-.678?/3@7/678A/BA'/3C7/06D-6// 34>-./050/=>2-6/-.678?/=83/92E/F783/-29/ " G HAI-/5-/37J(*KL/ -.C-6/MJ/3>5-N/M7O9/3>5-/FC/?6P-/3D06/ Q 2 Q Q Q R2142S2TU VWXYZ 01234562789  62  42242227 22 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$2%224&2 " '()*)+,-./012/34506/-6789/:;/62-6/-.678?/3@7/678A/BA'/3C7/06D-6// 34>-./050/=>2-6/-.678?/=83/92E/F783/-29/ G " HIJKL2LMNLH22O2P2QRSLT2UVW2QRSL2XN2#HYL2QZ[H2222 \]2^_2222 O2`abcacd2 eAf-/5-/37g(*hi*/ 2 k j lmno pmqLM2rsL2tHRu2Hv[O2#3wxwx23yz2%22{4|2 k k }2142~2€ ‚ƒ„G 0 12345236 78943 14 78614 6 626666 62666!6 "#6$6 #6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6&6 3'( )4*+4,-6.6/606%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%616 &%&%6236456784639:6;?4@A456BCD36B7EF63GH6BC2366467IJ6KL66A76MNH466 4567IF6BO7667I:6P:Q6BR7636S466%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%616 TUTUTUVWXYVZ[\]^ZVY_`VabVcdefghZ[VijY\VYkYVYlmVinXY\VZ\]opVqrV\h]VstmZ\V Z[\]ouViv]V\]o`Vw`xViy]VY\jZ\VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVzV TUTU{UVWXYVZ[\]^ZVY_`VabVcdefghZ[Vi]^`VYkYVYlmVinXY\VZ\]opVqrV\h]VstmZ\V Z[\]ouViv]V\]o`Vw`xViy]VY\jZ\VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVTTV TUTU|UVWXYVZ[\]^ZVY_`VabVcdefghZ[V\}ZV\~uin`Z[V€‚ƒ„…†‡ˆfe‰fŠf‡ˆ…‹Œfc…Z[V Ž^VYlmVinXY\VZ\]opVqrV\h]VstmZ\VZ[\]ouViv]V\]o`Vw`xViy]VY\jZ\VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVT{V &%%6236456784639:6;?4‘’O456456784639:6B7E›4@’œ36B6D36 67I46BCN456:ž46246%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6Ÿ6 TU|UTUV\txZ[VinZ[VZ[\]^ZVY_`VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUV{ĂV ÂÊÔÊƠÊfƯdefĐvZ[VZ[\]^ZVY_`Vi]ăfcâêfgĐ~YVi\kYV\]oZVintZ[V`ZVXZVUUUUUUUUUUUUUV{TV 67ô 43'( )4*6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%66 3'( )4ơư634đ$6767ô66666/606%%%%%%%%%66 %&%666à6:46;
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn