Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

Giáo án Ngữ văn lớp Ngày Tiết 135 TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT A- Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh - Củng cố hệ thống hoá kiến thức tiếng Việt học lớp - Biết vận dụng tích hợp Văn- Tiếng Việt- TLV để làm kiểm tra cuối năm - Rèn kĩ so sánh, hệ thống hoá, khái quát hoá B- Đồ dùng, phương tiện: Bảng phụ C- Tổ chức hoạt động: 1- Ổn định: SS : 2- Kiểm tra 3- Bài mới: HĐ1- Giới thiệu bài: HĐ2- HD hs hệ thống hoá kt từ loại I- Hệ thống hoá từ loại cấu tạo từ cấu tạo từ *Các từ loại học: ?Lớp học từ loại nào? -Danh từ - Lượng từ ?Trình bày khái niệm từ loại? - Động từ - Chỉ từ -Tính từ - Phó từ -Số từ *Cấu tạo từ: ?Thế từ đơn? VD? -Từ đơn ?Thế từ phức? VD? -Từ phức ?Từ phức chia thành loại? *Nguồn gốc: ?Xét nguồn gốc từ chia loại? -Từ Việt Giáo án Ngữ văn lớp -Từ mượn HĐ3- Tìm hiểu phép tu từ từ II- Các phép tư từ từ -So sánh ?Kể phép tu từ từ? - Nhân hố - ẩn dụ - Hốn dụ HĐ4- Tìm hiểu kiểu câu III- Các kiểu câu: -Câu trần thuật đơn -Câu trần thuật đơn có từ “là” -Câu trần thuật đơn khơng có từ “là” HĐ5-HD ơn dấu câu IV- Các dấu câu học - Dấu kết thúc câu: Gồm: dấu (.), (?), (!) - Dấu phân cách phận câu: dấu (,) HĐ6- HD luyện tập *Luyện tập Viết đoạn văn có chủ đề học tập có sử dụng câu trần thuật 4- Củng cố: Xem đọc thầm sơ đồ sgk 5-Hướng dẫn : Ôn lại kiến thức học .. .Giáo án Ngữ văn lớp -Từ mượn HĐ3- Tìm hiểu phép tu từ từ II- Các phép tư từ từ -So sánh ?Kể phép tu từ từ? - Nhân hoá - ẩn dụ - Hốn dụ HĐ4-... HĐ5-HD ôn dấu câu IV- Các dấu câu học - Dấu kết thúc câu: Gồm: dấu (.), (?), (!) - Dấu phân cách phận câu: dấu (,) H 6- HD luyện tập *Luyện tập Viết đoạn văn có chủ đề học tập có sử dụng câu trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn