giáo án tự chọn sinh học 10

82 101 0
  • Loading ...
1/82 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:29

trọn bộ giáo án tự chọn được soạn tỉ mỉ và cẩn thận. Tùy vào từng trường với phân phối chương trình khác nhau mọi người có thể sửa để có nội dung phù hợp hơn. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người. PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Ngày soạn: 3/9/2018 Tiết ppct: Bài 1: Các cấp tổ chức gới sống I - Mục tiêu Kiến thức - Củng cố kiến thức cấp tổ chức giới sống, đặc điểm chung cấp tổ chức - Luyện tập trả lời câu hỏi Kĩ Rèn luyện hệ thống rèn luyện phương pháp tự học - Rèn luyện kĩ phân tích, trả lời câu hỏi Thái độ Giáo dục cho học sinh sở khoa học cấp độ tổ chức sống sinh giới II Phương pháp dạy học Hỏi đáp – tìm tòi phận Hợp tác nhóm, làm việc độc lập với SGK III Phương tiện dạy học Phiếu học tập: Tên nhóm: Lớp: Thời gian: phút PHIẾU HỌC TẬP SỐ Thảo luận nhóm, dựa vào kiến thức học trả lời câu hỏi sau: Câu Tại tế bào xem tổ chức thể sống ? Câu Nêu đặc điểm trội đặc trưng cho giới sống Trong đặc tính định nhất? Vì sao? Câu Em chứng minh cấp tổ chức giới sống có quan hệ mật thiết theo thứ bậc Câu Tại lại nói đặc tính tổ chức đặc tính thể sống? Câu Trình bày đặc điểm chung tổ chức sống Câu Tế bào tự điều chỉnh trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với mơi trường cách nào? PHIẾU HỌC TẬP SỐ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 1: Tổ chức sống sau có cấp thấp so với tổ chức lại ? A Quần thể B Quần xã C Cơ thể D Hệ sinh thái Câu Cấp tổ chức cao lớn hệ sống : A Sinh quyến B Hệ sinh thái C Loài D Hệ quan Câu 3: Thứ tự xếp cấp tổ chức sống từ thấp đến cao là: A Tế bào → Cơ thể → Quần xã → Quần thể → Hệ sinh thái → Sinh B Tế bào → Cơ thể → Quần thể → Quần xã → Hệ sinh thái → Sinh C Tế bào → Cơ thể → Quần xã → Quần thể → Sinh → Hệ sinh thái A Tế bào → Quần xã → Quần thể → Cơ thể → Hệ sinh thái → Sinh Câu 4: Những đặc điểm sau có tổ chức sống mà khơng có vật vơ sinh? I Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc II Là hệ kín, có tính ổn định bền vững III Lên tục tiến hóa IV Là hệ mở có khả tự điều chỉnh V Có khả cảm ứng vận động VI Thường xuyên trao đổi chất với môi trường A I, II, III, V B I, III, IV, V C I, III, IV, VI D II, III, V, VI Câu 5: Tất tổ chức sống hệ mở Nguyên nhân vì: A thường xun trao đổi chất với mơi trường ngồi b thường xuyên có khả tự điều chỉnh C thường cuyên biến đổi liên tục tiến hóa D có khả sinh sản, cảm ứng vận động Câu 6: Có cấp độ tổ chức giới sống là: (1) Cơ thể (2) tế bào (3) quần thể (4) quần xã (5) hệ sinh thái Các cấp độ tổ chức sống xếp theo nguyên tắc thứ bậc A → → → → B → → → → C → → → → D → → → → Câu 7: “Tổ chức sống cấp thấp làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc giới sống? A Nguyên tắc thứ bậc B Nguyên tắc mở C Nguyên tắc tự điều chỉnh D Nguyên tắc bổ sung Câu 8: Cho nhận định sau tế bào: (1) Tế bào sinh bừng cách phân chia tế bào (2) Tế bào nơi diễn hoạt động sống (3) Tế bào đơn vị cấu tạo thể sống (4) Tế bào có khả trao đổi chất theo phương thức đồng hóa dị hóa (5) Tế bào có hình thức phân chia nguyên phân Có nhận định nhận định trên? A B C D Câu 9: "Đàn voi sống rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống đây? A Cá thể B Quần thể C Quần xã D Hệ sinh thái Câu 10:trong hệ sống,mối quan hệ sinh sản biểu rõ cấp tổ chức: A.tế bào B.quần thể C.cơ thể D.quần xã IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp Bài Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Hệ thống lý thuyết -GV: Yêu cầu HS nhắc lại I – Hệ thống lý thuyết kiến thức trọng tâm 1: Các - Các cấp độ tổ chức cảu giới sống cấp độ tổ chức giới sống - Đặc điểm chung giới sống dạng sơ đồ - HS: thảo luận nhóm trình bày Hoạt động 2: Bài tập - GV chia HS thành nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi: + Nhóm 1,3: Hồn thành câu 1,3,5 phần tự luận câu 1, 2, 3, 4, phần trắc nghiệm + Nhóm 2, 4: Hồn thành câu 2, 4, phần tự câu 6, 7, 8, 9, 10 phần trắc nghiệm - HS: thảo luận nhóm trình bày câu hỏi nhóm - GV: yêu cầu nhóm khác nhận xét bổ sung - HS: nhận xét bổ sung cho nhóm khác - GV: nhận xét câu trả lời nhóm bổ sung hồn thiện câu trả lời Dặn dò - Học cũ - Làm thêm tập sách tham khảo Ngày soạn: 17/9/2018 Tiết ppct: Bài 2: Các giới sinh vật I - Mục tiêu Kiến thứcr - Củng cố kiến thức giới sinh vật - Luyện tập trả lời câu hỏi Kĩ Rèn luyện hệ thống rèn luyện phương pháp tự học - Rèn luyện kĩ phân tích, trả lời câu hỏi Thái độ HS hiểu ý nghĩa phân chia giới sinh vật II Phương pháp dạy học Hỏi đáp – tìm tòi phận Hợp tác nhóm, làm việc độc lập với SGK III Phương tiện dạy học Phiếu học tập: Tên nhóm: Lớp: Thời gian: phút PHIẾU HỌC TẬP SỐ Thảo luận nhóm, dựa vào kiến thức học trả lời câu hỏi sau: Câu Vì nấm khơng xếp vào giới thực vật ? Câu Vì rêu khơng thể có kích thước to, cao đại diện khác giới thực vật ? Câu Nêu đặc điểm khác vi khuẩn lam với tảo lục Câu Thực vật có nguồn gốc từ đâu? Câu Hãy xác định vị trí phân loại người hệ thống phân loại sinh giới Câu Nguyên nhân làm cho độ đa dạng sinh học Việt Nam giảm sút tăng độ ô nhiễm môi trường Câu Vi sinh vật có phải nhóm phân loại khơng? Câu Vì phải bảo vệ rừng? Câu 10 Hãy trình bày hệ thống phân loại giới sinh vật Whittaker Dựa vào tiêu chí để phân loại sinh vật? Câu 11 Trình bày đặc điểm thích nghi thực vật với đời sống cạn Tại thực vật hạt kín đa dạng số lượng loài phân bố rộng rãi Trái Đất Câu 12 Trình bày phương thức dinh dưỡng vi khuẩn lam? Vai trò nhóm vi khuẩn sản xuất nông nghiệp? PHIẾU HỌC TẬP SỐ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 1: Trong hệ thống phân loại giới, vi khuẩn thuộc A giới Khởi sinh B giới Nấm C giới Nguyên sinh D giới Động vật Câu 2: Các nghành giới thực vật A Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín B Rêu, Hạt trần, Hạt kín C Tảo lục đa bào, Quyết, Hạt trần, Hạt kín D Quyết, Hạt trần, Hạt kín Câu 3: Cho ý sau: (1) Hầu hết đơn bào (2) Sinh trưởng, sinh sản nhanh (3) Phân bố rộng (4) Thích ứng cao với điều kiện sống (5) Có khả chịu nhiệt chịu lạnh tốt (6) Quan sát mắt thường Trong ý trên, có ý đặc điểm vi sinh vật nói chung? A B C D Câu 4: Trong cánh rừng gồm cấp tổ chức sống A Cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái B Tế bào, thể, quần thể, quần xã C Tế bào, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh D Tế bào, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái Câu 5: Thế giới sinh vật phân thành nhóm theo trình tự A Loài → chi → họ →bộ→lớp→ngành → giới B chi → họ → bộ→lớp→ngành → giới→ loài C Loài → chi → → họ →lớp→ngành → giới D Loài → chi →lớp → họ →bộ →ngành → giới Câu 6: Đặc điểm giới khởi sinh A Đơn bào, nhân sơ, kích thước nhỏ, sinh sản nhanh, thương thức sống đa dạng B Đơn bào, nhân thực, kích thước nhỏ, sống dị dưỡng C Nhân sơ, kích thước nhỏ, sống tự D Nhân thực, đơn bào, sinh sản nhanh, sống tự dưỡng Câu 7: Cho ý sau: (1) nhân thực (2) đơn bào đa bào (3) phương thức dinh dưỡng đa dạng (4) có khả chịu nhiệt tốt (5) sinh sản vơ tính hữu tính Trong ý trên, có ý đặc điểm giới nguyên sinh? A B.4 C D Câu 8: Giới nguyên sinh chia nhóm A Động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh (tảo), nầm nhầy B Virut, tảo, động vật nguyên sinh C Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh D Virut, vi khuẩn, nấm nhầy Câu 9: Cho ý sau: (1) Tế bào nhân thực (2) Thành tế bào xenlulozo (3) Sống tự dưỡng (4) Cơ thể đơn bào đa bào dạng sợi (5) Khơng có lục lạp, khơng di động (6) Sinh sản bào tử nảy chồi Trong ý trên, có ý khơng phải đặc điểm giới Nấm? A B C D Câu 10: Cho đại diện sau: (1) Nấm men (2) Vi khuẩn (3) Động vật nguyên sinh (4) Tảo đơn bào (5) Tảo đa bào (6) Virut Trong đại diện trên, có đại diện thuộc nhóm vi sinh vật? A B C D Câu 11: Sự đa dạng vi sinh vật thể chủ yếu A hình thức sinh sản B phương thức sống C cách thức phân bố D khả thích ứng Câu 12: Loại nấm dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm sau đây? A Nấm sợi B Nấm đảm C Nấm nhầy D Nấm men Câu 13: Cho ý sau: (1) Đa bào, phân hóa thành mơ quan (2) Sống tự dưỡng, quang hợp khả di chuyển (3) Tế bào nhân thực, có thành xenlulozo (4) Có hệ mạch để dẫn nước, muối khống (5) Sinh sản hữu tính vơ tính Trong ý có ý đặc điểm giới thực vật? A B C.3 D Câu 14: Cho ý sau: (1) Chưa có hệ mạch (2) Thụ tinh nhờ gió (3) Tinh trùng khơng roi (4) Thụ tinh nhờ nước (5) Có nguồn gốc từ tảo lục đa bào nguyên thủy Trong ý có ý đặc điểm nganh rêu A B C D Câu 15: Ngành Quyết tiến hóa ngành Rêu đặc điểm A có hệ mạch B tinh trùng có roi C thụ tinh nhờ nước D quang hợp thải oxi Câu 16: Cho ý sau: (1) Có hệ mạch phát triển (2) Thụ tinh kép (3) Hạt bảo vệ (4) Hạt không bảo vệ (5) Tinh trùng không roi Trong ý cs ý đặc điểm ngành Hạt kín? A B C D Câu 17: Thực vật thích nghi với đời sống nước khơng có đặc điểm sau đây? A Hệ mạch dẫn phát triển B Thụ phấn nhờ gió, nước, trùng C Thụ tinh kép, hình thành nội nhũ ni phơi D Tạo thành hạt để bảo vệ, trì nòi giống Câu 18: Giới Thực vật có nguồn gốc từ A vi sinh vật cổ B tảo đơn bào C tảo lục đa bào nguyên thủy D tảo đa bào Câu 19: Cho ý sau: (1) Tổng hợp chất hữu cung cấp cho giới Động vật (2) Điều hòa khí hậu (thải O2, hút CO2 khí độc) (3) Cung cấp gỗ, củi dược liệu cho người (4) Hạn chế xói mòn, lũ lutk, giữu nước ngầm Trong ý có ý nói bề vai trò thực vật? A B C D Câu 20: Cho ý sau: (1) Cơ thể phân hóa thành mơ, quan, hệ quan (2) Đa bào, nhân thực, sống dị dưỡng di động (3) Đẻ nuôi sữa (4) Có hệ thần kinh phản ứng nhanh trước kích thích mơi trường Trong ý có ý đặc điểm giới động vật? A B C D IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp Bài Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Hệ thống lý thuyết -GV: Yêu cầu HS nhắc lại I – Hệ thống lý thuyết kiến thức trọng tâm 2: Các - Giới hệ thống phân loại giới giới sinh vật dạng sơ đồ - Đặc điểm chung giới - HS: thảo luận nhóm trình bày Hoạt động 2: Bài tập - GV chia HS thành nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi: + Nhóm 1: Hồn thành câu 1,3,5 phần tự luận câu 1, 2, 3, 4, phần trắc nghiệm + Nhóm 2: Hồn thành câu 2, 4, phần tự câu 6, 7, 8, 9, 10 phần trắc nghiệm + Nhóm 3: Hoàn thành câu 7, 9,12 phần tự luận câu 11,12,13,14,15 phần trắc nghiệm + Nhóm 4: Hồn thành câu 8, 10, 11 phần tự luận câu 16, 17, 18, 19, 20 phần trắc nghiệm - HS: thảo luận nhóm trình bày câu hỏi nhóm - GV: u cầu nhóm khác nhận xét bổ sung - HS: nhận xét bổ sung cho nhóm khác - GV: nhận xét câu trả lời nhóm bổ sung hồn thiện câu trả lời Dặn dò - Học cũ - Làm thêm tập sách tham khảo Ngày soạn: 22/9/2018 Tiết ppct: Bài 3: Các nguyên tố hóa học nước I - Mục tiêu Kiến thức - Củng cố kiến thức Các nguyên tố hóa học nước - Luyện tập trả lời câu hỏi Kĩ Rèn luyện hệ thống rèn luyện phương pháp tự học - Rèn luyện kĩ phân tích, trả lời câu hỏi Thái độ - HS hiểu vai trò nước có ý thức bảo vệ mơi trường bảo vệ nguồn nước II Phương pháp dạy học Hỏi đáp – tìm tòi phận Hợp tác nhóm, làm việc độc lập với SGK III Phương tiện dạy học Phiếu học tập: Tên nhóm: Lớp: Thời gian: phút PHIẾU HỌC TẬP SỐ Thảo luận nhóm, dựa vào kiến thức học trả lời câu hỏi sau: Câu Nguyên tố đa lượng gì? Những nguyên tố đa lượng có ý nghĩa sinh vật sống? Câu Vì cacbon nguyên tố quan trọng tạo nên đa dạng vật chất hữu cơ? Câu Tại cần phải bón phân hợp lí cho trồng ? Câu Việc tìm kiếm có mặt nước hành tinh có ý nghĩa ? Câu Cho biết vai trò nguyên tố vi lượng thể sống? Câu Trình bày cấu trúc đặc tính lý hố nước, vai trò nước tế bào sống? Câu Vai trò nước tế bào? Giải thích tính phân cực mối liên kết phân tử nước? Câu Giải thích tượng nhện nước lại đứng chạy mặt nước? Câu Có phải thể sống cần tất nguyên tố hoá học nhau? PHIẾU HỌC TẬP SỐ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 1: Cho ý sau: (1) Các nguyên tố tế bào tồn dạng: anion cation (2) Cacbon nguyên tố đặc biệt quan trọng cấu trúc nên đại phân tử hữu (3) Có loại nguyên tố: nguyến tố đa lượng nguyên tố vi lượng (4) Các nguyên tố tham gia cấu tạo nên đại phân tử sinh học (5) Có khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên thể sống Trong ý trên, có ý nguyên tố hóa học cấu tạo nên thể sống? A B C D Câu 2: Nguyên tố vi lượng thể sống khơng có đặc điểm sau đây? A Chiếm tỉ lệ nhỏ 0,01% khối lượng chất sóng thể B Chỉ cần cho thực vật giai đoạn sinh trưởng C Tham gia vào cấu trúc bắt buộc hệ enzim tế bào D Là nguyên tố có tự nhiên Câu 3: Bệnh sau liên quan đến thiếu nguyên tố vi lượng? A Bệnh bướu cổ B Bệnh còi xương C Bệnh cận thị D Bệnh tự kỉ Câu 4: Liên kết hóa học nguyên tử phân tử nước A Liên kết cộng hóa trị B liên kết hidro C liên kết ion D liên kết photphodieste Câu 5: Nhận định sau không nguyên tố chủ yếu sống (C, H, O, N)? A Là nguyên tố phổ biến tự nhiên B Có tính chất lý, hóa phù hợp với tổ chức sống C Có khả liên kết với với nguyên tố khác tạo nên đa dạng loại phân tử đại phân tử D Hợp chất nguyên tố ln hòa tan nước Câu 6: Tính phân cực nước A đôi êlectron mối liên kết O – H bị kéo lệch phía ơxi B đơi êlectron mối liên kết O – H bị kéo lệch phía hidro C xu hướng phân tử nước D khối lượng phân tử ôxi lớn khối lượng phân tử hidro Câu 7: Cho ý sau: (1) Nước tế bào đổi hàng ngày (2) Nước tập trung chủ yếu chất nguyên sinh tế bào (3) Nước tham gia vào phản ứng thủy phân tế bào (4) Nước liên kết với phân tử nhờ liên kết hidro (5) Nc có tính phân cực thể vùng ơxi mang điện tích dương vùng hidro mang điện tích âm Trong ý trên, có ý với vai trò nước? A B C D Câu 8: Trong yếu tố cấu tọa nên tế bào sau đây, nước phân bố chủ yếu đâu? A Chất nguyên sinh B Nhân tế bào C Trong bào quan D Tế bào chất Câu 9: Đặc tính sau phân tử nước quy định đặc tính lại? A Tính liên kết B Tính điều hòa nhiệt C Tính phân cực D Tính cách li Câu 10: Cho ý sau: (1) Là liên kết yếu, mang lượng nhỏ (2) Là liên kết mạnh, mang lượng lớn (3) Dễ hình thành dễ bị phá vỡ (4) Các phân tử nước liên kết với liên kết hidro Trong ý trên, có ý đặc điểm liên kết hidro? A B C D Câu 11: Chất sau chiếm khối lượng chủ yếu tế bào? A Protein B Lipit C Nước D.Cacbonhidrat Câu 12: Câu sau khơng với vai trò nước tế bào? A Nước tham gia vào q trình chuyển hóa vật chất B Nước thành phần cấu trúc tế bào C Nước cung cấp lượng cho tế bào hoạt động D Nước tế bào đổi Câu 13: Nước chiếm khoảng % khối lượng thể người? A 30% B 50% C 70% D 98% Câu 14: Các nhà khoa học tìm kiếm sống hành tinh khác tìm kiếm có mặt nước lý sau A Nước thành phần chủ yếu tham gia vào cấu trúc tế bào B Nước dung môi cho phản ứng sinh hóa tế bào C Nước cấu tạo từ nguyên tố đa lượng D Nước đảm bảo cho tế bào thể có nhiệt độ ổn định Câu 15: Iôt nguyên tố vi lượng tham gia vào thành phần hoocmon A Tuyến thượng thận B Tuyến yên C Tuyến tụy D Tuyến giáp Câu 16: Cho ý sau: (1) Uống từ 1,5 – lít nước ngày (2) Truyền nước thể bị tiêu chảy (3) Ăn nhiều hoa mọng nước (4) Tìm cách giảm nhiệt độ thể bị sốt Trong ý có ý việc làm quan tròn giúp đảm bảo đủ nước cho thể trạng thái khác nhau? A B C D Câu 17: Để bảo quản rau khơng nên làm điều gì? A Giữ rau ngăn đá tủ lạnh B Giữ rau ngăn mát tủ lạnh C Sấy khô rau D Ngâm rau nước muối nước đường IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp Bài Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Hệ thống lý thuyết -GV: Yêu cầu HS nhắc lại I – Hệ thống lý thuyết kiến thức trọng tâm 3: Các - Các nguyên tố hóa học nguyên tố hóa học nước - Cấu tạo vai trò nước dạng sơ đồ - HS: thảo luận nhóm trình bày Hoạt động 2: Bài tập - GV chia HS thành nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi: + Nhóm 1: Hồn thành câu 1,2 phần tự luận câu 1, 2, 3, phần trắc nghiệm + Nhóm 2: Hồn thành câu 3, 4, phần tự câu 5,6, 7, 8, phần trắc nghiệm + Nhóm 3: Hồn thành câu 7, phần tự luận câu 9, 10, 11,12 phần trắc nghiệm + Nhóm 4: Hồn thành câu 8, phần tự luận câu 13,14,15,16, 17 phần trắc nghiệm - HS: thảo luận nhóm trình bày câu hỏi nhóm - GV: yêu cầu nhóm khác nhận xét bổ sung - HS: nhận xét bổ sung cho nhóm khác - GV: nhận xét câu trả lời nhóm bổ sung hồn thiện câu trả lời Dặn dò 10 Trứng thụ tinh nở thành ong chúa ong thợ tuỳ điều kiện dinh dưỡng, trứng khơng thụ tinh nở thành ong đực Một ong chúa đẻ số trứng gồm trứng thụ tinh trứng không thụ tinh, có 80% số trứng thụ tinh nở thành ong thợ, 60% số trứng không thụ tinh nở thành ong đực, trường hợp lại khơng nở bị tiêu biến Các trứng nở thành ong thợ ong đực nói chứa tổng số 155136 NST, biết số ong đực 2% số ong thợ a/ Tìm số ong thợ số ong đực b/ Tổng số trứng ong thợ đẻ lần nói bao nhiêu? c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành tổng số NST tinh trùng tế bào trứng bị tiêu biến bao nhiêu? Bài tập 3: Một tế bào sinh dục sơ khai loài thực nguyên phân liên tiếp số đợt đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp ngun liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể (NST) đơn Các tế bào sinh từ đợt nguyên phân cuối giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y a Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai? b Xác định NST 2n lồi? c Trong q trình ngun phân có thoi tơ vơ sắc hình thành? d Tính số lượng NST đơn mơi trường cung cấp cho tồn trình tạo giao tử từ tế bào sinh dục sơ khai e Có kiểu xếp NST kép mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc kì phân bào giảm nhiễm Bài tập 4: 10 tế bào sinh dục thể nguyên phân liên tiếp số đợt đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp ngun liệu để tạo 2480 NST đơn tương đương Các tế bào trải qua vùng sinh trưởng bước vào 68 Câu 2: a/ Gọi x số ong thợ, y số ong đực y = 0,02x Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96 b/ Tổng số trứng đẻ (4800x100/80) + (96x100/60) = 6160 c/ Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến - Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng - Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000 - Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng - Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64 - Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 = 1200 - Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST Câu Số đợt nguyên phân: - Số tinh trùng mang NST Y = tinh trùng mang NST X = 128 Tổng số tinh trùng tạo thành: 128 × = 256 Số TB sinh tinh: 256 = 64 Số đợt nguyên phân: Gọi K số đợt nguyên phân 2k = 64 → k = Bộ NST 2n: (26-1) × 2n = 504 → 2n = - Số thoi vơ sắc hình thành: 26 – = 63 - Số NST môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai tạo giao tử: (26-1 + 1) × = 1016 - Số kiểu xếp là: kiểu xếp Câu a Ở vùng chín tế bào sinh dục có lần nhân đơi NST kì trung gian lần phân bào I nên số lượng NST cung cấp vùng chín, giảm phân tạo nên giao tử, mơi trường nội bào cung cấp thêm nguyên liệu tạo nên 2560 NST đơn Hiệu suất thụ tinh giao tử 10% tạo nên 128 hợp tử lưỡng bội bình thường a Xác định NST lưỡng bội loài? b Xác định giới tính thể tạo nên giao tử trên? c Các hợp tử chia thành hai nhóm A B có số lượng Mỗi hợp tử nhóm A có số đợt nguyên phân gấp lần số đợt nguyên phân nhóm B Các hợp tử nhóm có số đợt nguyên phân Tổng số NST đơn có toàn tế bào sinh từ nhóm 10240 NST đơn lúc chưa nhân đơi Tìm số đợt nguyên phân hợp tử nhóm tế bào? số lượng NST có tế bào ban đầu trước bước vào giảm phân Suy số lượng NST đơn có tế bào trước thực giảm phân 2560 NST đơn - Số lượng NST đơn có 10 tế bào sinh dục sơ khai 2560 – 2480 = 80 - Bộ NST lưỡng bội loài 2n = 80 =8 10 b Với hiệu suất thụ tinh 10% để tạo 128 hợp tử số lượng giao tử cần phải có: 128 × 100 = 1280 giao tử 10 - Số lượng tế bào sinh dục chưa bước vào vùng chín tạo từ nhóm tế bào trên: 2560 = 120 tế bào Nếu tế bào tế bào sinh trứng tạo 320 tế bào trứng, khơng đủ hồn tất q trình thụ tinh Vậy nhóm tế bào tế bào giới tính đực Vì tạo được: 320 × = 1280 tinh trùng c Gọi số đợt nguyên phân hợp tử nhóm B k Suy số lần nguyên phân hợp tử nhóm A 2k Theo giả thiết ta có phương trình: (2 k × 64 + 2 k × 64) × = 10240 = 10240 = 20 × 64 Đặt k=1, ta có: k + 2 k < 20 loại Đặt k=2, ta có: k + 2 k = 20 nghiệm k + 2k = Bài tập 5: Tổng số tế bào sinh tinh trùng sinh trứng loài 320 Tổng số NST đơn tinh trùng tạo nhiều NST trứng 18240 Các trứng tạo thụ tinh Một trứng thụ tinh với tinh trùng tạo hợp tử lưỡng bội bình thường Khi khơng có trao đổi đoạn khơng có đột biến lồi tạo nên 219 loại trứng a Nếu tế bào sinh tinh trùng sinh trứng tạo từ tế bào sinh dục sơ khai đực tế bào sinh dục sơ khai loại tế bào trải qua đợt nguyên phân b Tìm hiệu suất thụ tinh tinh 69 Số đợt nguyên phân hợp tử nhóm A đợt nhóm B đợt Câu a Gọi số lượng tế bào sinh tinh trùng x, gọi số lượng tế bào sinh trứng y (với điều kiện x, y số nguyên dương, thỏa mãn cơng thức 2k) Theo giả thiết theo lí thuyết giảm phân ta có hệ phương trình:  x = 256   y = 64  x + y = 320 ta  19 × x + 19 y = 18240 có (bộ NST lồi 2n=38, có 219 loại trứng) Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục đực: 2k =256 k = đợt trùng? Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục cái: c Số lượng NST đơn tương đương 2k = 64  k = đợt mà môi trường cung cấp cho tế bào sinh b Theo giả thiết tế bào trứng dục sơ khai để tạo trứng bao nhiêu? thụ tinh, có 64 hợp tử Để tạo 64 hợp tử phải có 64 tinh trùng thụ tinh với trứng tổng số tinh trùng tạo 256 × = 1024 Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 64 ×100 = 6,25% 1024 c Số lượng NST đơn tương đương cung cấp cho tế bào sinh dục cái: - Ở vùng sinh sản: (64-1) × 38 NST = 2394 NST - Ở vùng chín: 64 × 38 NST = 2432 NST Tổng số NST đơn tương đương cung cấp cho tế bào sinh dục để tạo trứng: = 2349 + 2432 = 4826 NST Câu Bài tập Tế bào lưỡng bội ruồi giấm có khoảng 5,66 × 108 nuclêơtit Nếu chiều dài Ruồi giấm có NST, chiều dài trung bình nhiễm sắc thể ruồi giấm kì NST ruồi giấm là: dài khoảng micrơmét, cuộn chặt 5,66 × 10 × 3,4 Α = 9,622 × 10 Α lại làm ngắn lần so với chiều dài kéo thẳng phân tử ADN? Chiều dài trung bình phân tử ADN ruồi giấm 9,622 ×10 = = 1,2028 × 10 Α NST ruồi giấm kì có chiều dài àm = ì 10 Vy NST kì cuộn chặt với số lần = a b c d Bài tập Trong tế bào người , nhiễm sắc thể 2n chứa hàm lượng ADN x 10 cặp nuclêôtit Hãy cho biết tế bào sau chứa cặp nuclêôtit ? Tế bào pha G1 Tế bào pha G2 Tế bào nơron Tinh trùng Bài tập a/.Các tế bào 1,2,3 hình kì nào, thuộc kiểu phân bào ? ( Cho biết nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = 4) 70 1,2028 × 10 Α = 6014 lần × 10 Α Đáp án câu7 a.Tế bào pha G1 : x 109 (cặp nucleotit) b Tế bào pha G2 : x 109 x (cặp nucleotit) = 12 x 109 (cặp nucleotit) c Tế bào nơron : x 109 (cặp nucleotit) d Tinh trùng : x 109 (cặp nucleotit) Đáp án câu a Tế bào kì sau giảm phân Tế bào kì sau nguyên phân Tế bào kì sau giảm phân b/ Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, mà nhiễm sắc thể có 400 nuclêơxơm Mỗi đoạn nối ADN trung bình có 80 cặp nu Số đoạn nối số nuclêơxơm Khi cặp NST tái lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên nuclêôxôm tương đương với nuclêôxôm? Số lượng prôtêin histon loại cần phải cung cấp bao nhiêu? Bài tập 9: Một tế bào sinh dưỡng lúa 2n = 24 NST Nguyên phân liên tiếp lần Nhưng kết thúc lần phân bào 3; số tế bào con, tác nhân đột biến có tế bào bị rối loạn phân bào xảy tất cặp nhiễm sắc thể a/ Tìm số lượng tế bào hình thành? b/ Tính tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường c/ Trong lần phân bào môi trường tế bào cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo nhiễm sắc thể đơn mới? Bài tập 10 a Tại NST co xoắn tối đa trước bước vào kì sau? Điều xảy kì trước nguyên phân thoi phân bào bị phá huỷ? Hiện tượng NST tương đồng bắt đơi với có ý nghĩa gì? b Ruồi giấm có NST 2n = Một nhóm tế bào sinh dục ruồi giấm mang 128 NST kép Nhóm tế bào kì có số lượng bao nhiêu? Biết diễn biến nhóm tế bào 71 b/ Tổng số nu có sợi ADN NST[400 x 146 x 2] + [ 80 x x (400 – 1)] = 180640 nu Khi cặp NST tái lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên nulêôxôm tương đương với số lượng sau: (22-1) 400 x = 2400 nuclêôxôm Số lượng prôtêin histon loại cần cung cấp: (22 – 1) 400 x x = 19200 prôtêin Đáp án câu a/ Kết thúc nguyên phân lần tạo tế bào: tế bào ngun phân bình thường, tế bào bị rối loạn.7 tế bào bình thường nguyên phân tiếp lần tạo ra: x 23 = 56 tế bào Một tế bào bị rối loạn phân bào lần thứ tạo nhiễm sắc thể 4n = 48 nhiễm sắc thể tồn tế bào Tế bào tiếp tục trải qua lần phân bào tạo nên tế bào tứ bội Vậy tổng số tế bào hình thành: 56 + = 60 tế bào b/ Tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường 4/56 = 1/14 c/ Số lượng NST đơn cần cung cấp: [(23 – 1) x 24] + [(23 – 1) x 24 x 7] + [ (22 – 1) 24 x 2] = 1488 NST Đáp án câu 10 a.- Các NST phải co xoắn tối đa trước bước vào kì sau để việc phân chia dễ dàng không bị rối kích thước NST - Ở kì trước nguyên phân thoi phân bào bị phá huỷ NST không di chuyển tế bào tạo tế bào tứ bội NST nhân đôi - Hiện tượng NST tương đồng bắt đơi với có ý nghĩa: + Các NST tương đồng giảm phân tiếp hợp với nên xảy trao đổi chéo làm tăng biến dị tổ hợp + Mặt khác NST tương đồng bắt đơi Bài tập `11 a Sự biến đổi hình thái NST q trình phân bào có ý nghĩa gì? b Hiện tượng NST giảm nửa xảy thời điểm giảm phân? Giải thích? c Tế bào sinh dục gà có 2n = 78 Tế bào nguyên phân đợt liên tiếp giảm phân tạo giao tử Hãy tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho tế bào trình tạo giao tử số giao tử tạo thành Dặn dò - Học cũ - Làm thêm tập sách tham khảo 72 cặp nên phân li NST làm giảm số lượng NST nửa (các NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo chúng bắt đơi với nhau) b.- NST kép kì sau: Kì trung gian lần phân bào I sau nhân đơi, kì đầu I, kì I, kì sau I, kì cuối I, kì đầu II, kì II + Số lượng tế bào kì I: 128 : = 16 tế bào + Số lượng tế bào giảm phân II: 128 : = 32 tế bào Đáp án câu 11 a – NST dãn xoắn dạng sợi mảnh thực chức tổng hợp ADN, ARN, prôtêin… NST co ngắn, co ngắn cực đại  phân li đặn VCDT cho tế bào b Lần phân bào thứ giảm phân, NST xếp thành hai hàng mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc NST kép cặp tương đồng phân li hai cực tế bào… c 78 x (25 – 1) x = 9672 NST đơn 25 tế bào trứng; 25 x tinh trùng Ngày soạn:15/03/2019 Tiết PPCT: 28 KIỂM TRA TIẾT - I - MỤC TIÊU Kiến thức Kiểm tra, đánh giá HS về: - Hô hấp tế bào, quang hợp - Phân bào Kĩ năng: Đánh giá số kĩ HS: - Kĩ thiết kế, phán đoán, so sánh, phân tích, giải thích kết thí nghiệm - Kĩ so sánh, phân tích, tổng hợp, quản lý thời gian, tính tốn - Giải tập đơn giản nguyên phân, giảm phân Thái độ: - Cẩn thận, xác, trung thực - Thơng qua kết kiểm tra điều chỉnh trình dạy – học Năng lực hướng tới - Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo - Năng lực nắm bắt kiến thức sinh trưởng, dinh dưỡng VSV, phân bào II – PHƯƠNG PHÁP Kiểm tra viết, hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận III - CHUẨN BỊ Giáo viên: ma trận đề kiểm tra, đề gồm 15 câu trắc nghiệm câu tự luận 73 - Học sinh: bút viết, bút chì, tẩy IV - TIẾN TRÌNH BÀI KIỂM TRA Ổn định lớp Giáo viên phát đề kiểm tra cho học sinh Giáo viên theo dõi, nhắc nhở học sinh làm Thu Hướng dẫn nhà Đọc trước mới: Cấu trúc virut Chủ đề Hô hấp tế bào Quang hợp câu TN , câu tự luận Phân bào 10 câu TN, câu tự luận câu TL, 15 câu TN = 10 điểm Nhận biết - Khái niệm quang hợp, hơ hấp tế bào - Phương trình phản ứng quang hợp, hô hấp tế bào - Các pha trình quang hợp - Các giai đoạn hô hấp tế bào câu TN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Vận dụng cấp độ Thông hiểu thấp - Phân biệt - Mối quan hệ pha trình pha quang hợp trình quang hợp - Phân biệt cá - Mối quan hệ giữ hô giai đoạn q trình hấp quang hợp hơ hấp tế bào câu TN, câu tự luận - Nhận biết kì NST tồn trạng thái đơn/kép nguyên phân - Nhận biết kì NST tồn trạng thái đơn, kép giảm phân - - Biết NST lưỡng bội loài Xác định số NST tế bào kì đầu I, kì đầu II giảm phân câu TN câu TN, câu tự luận câu TN, câu TL câu TL, câu TN Vận dụng cấp độ cao - câu TN Từ hình vẽ mơ tả hai tế bào hai thể lưỡng bội phân bào Xác đinh NST 2n tế bào kì phân bào tương ứng với tế bào câu TN câu TN - Bài toán nguyên phân, giảm phân câu TL, câu tự luận câu TN, câu TL ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN (kèm theo) I – Phần trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1: Nói hơ hấp tế bào, điều sau không đúng? A Đó q trình chuyển đổi lượng quan trọng tế bào B Đó q trình oxi hóa chất hữu thành CO2 H2O giải phóng lượng ATP 74 C Hơ hấp tế bào có chất chuỗi phản ứng oxi hóa khử D Q trình hơ hấp tế bào chủ yếu diễn nhân tế bào Câu 2: Sản phẩm hô hấp tế bào gồm: A Oxi, nước lượng (ATP + nhiệt) B Nước, đường lượng (ATP + nhiệt) C Nước, khí cacbonic đường D Khí cacbonic, đường lượng (ATP + nhiệt) Câu 3: Năng lượng chủ yếu tạo từ q trình hơ hấp A ATP B NADH C ADP D FADH2 Câu Phát biểu sau đúng? A Trong trình quang hợp, hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu B Quang hợp trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu C Một sản phẩm quang hợp khí O2 D Quang hợp q trình sinh lí quan trọng xảy thể sinh vật Câu Phát biểu sau nói chế quang hợp? A Pha sáng diễn trước, pha tối diễn sau B Pha tối diễn trước, pha sáng diễn sau C Pha sáng pha tối diễn đồng thời D Chỉ có pha sáng, khơng có pha tối Câu Những đặc điểm sau thuộc pha sáng? (2) Diễn chất lục lạp (3) Là trình oxi hóa nước (4) Nhất thiết phải có ánh sáng Những phương án trả lời A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (3) D (1), (4) Câu Sự kiện sau không xảy pha sáng? A Diệp lục hấp thụ lượng ánh sáng B Nước phân li giải phóng điện tử C Cacbohidrat tạo D Hình thành ATP Câu 8: Loại TB xảy trình nguyên phân? A Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai hợp tử B Tế bào sinh dưỡng C Tế bào sinh giao tử D Tế bào sinh dục sơ khai Câu 9: Quá trình nguyên phân diễn gồm kì: A Kì đầu, giữa, sau, cuối B Kì đầu, giữa, cuối, sau C Kì trung gian, giữa, sau, cuối D Kì trung gian, đầu, giữa, cuối Câu 10: Trong trình nguyên phân, thoi vơ sắc nơi A Gắn NST B Hình thành màng nhân nhân cho TB C Tâm động NST bám trượt cực TB D Xảy q trình tự nhân đơi NST Câu 11: Nhiễm sắc thể co xoắn cực đại có hình thái đặc trưng dễ quan sát vào: A Kỳ B Kỳ cuối C Kỳ sau D Kỳ đầu Câu 12: Ở kỳ sau nguyên phân (1) NST kép tách tâm động xếp thành hai nhóm (2) tương đương, nhóm trượt cực tế bào A (1) : crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể B (1) : crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể đơn C (1) : nhiễm sắc thể con; (2) : crômatit D (1) : nhiễm sắc thể đơn; (2) : crơmatit 75 Câu 13: Gà có 2n =78 Vào kỳ trung gian, sau xảy tự nhân đôi, số nhiễm sắc thể tế bào là: A 78 NST đơn B 78 NST kép C 156 NST đơn D 156 NST kép Câu 14: Ở người (2n = 46), số NST tế bào kì nguyên phân là: A 23 NST đơn B 46 NST kép C 46 NST đơn D 23 NST kép Câu 15: Ở ruồi giấm, có NST 2n = vào kỳ sau nguyên phân tế bào có: A NST đơn B 16 NST đơn C NST kép D 16 NST kép II – Phần tự luận Câu 1: So sánh quang hợp hơ hấp, từ nêu mối quan hệ quang hợp hô hấp? Câu 2: Phân biệt nguyên phân, giảm phân? Câu 3: Một tế bào sinh dục sơ khai loài thực nguyên phân liên tiếp số đợt đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp nguyên liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể (NST) đơn Các tế bào sinh từ đợt nguyên phân cuối giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y a Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai? b Xác định NST 2n loài? c Trong q trình ngun phân có thoi tơ vơ sắc hình thành? d Tính số lượng NST đơn mơi trường cung cấp cho tồn q trình tạo giao tử từ tế bào sinh dục sơ khai e Có kiểu xếp NST kép mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc kì phân bào giảm nhiễm Ngày soạn: 13/3/2019 Tiết ppct: 29 CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT I - Mục tiêu Kiến thức - Củng cố kiến thức phần chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật Kĩ - Rèn luyện hệ thống rèn luyện phương pháp tự học - Rèn luyện kĩ phân tích, trả lời câu hỏi II Phương pháp dạy học Hỏi đáp – tìm tòi phận Hợp tác nhóm, làm việc độc lập với SGK III Phương tiện dạy học SGK, SGV, Tài liệu chủ đề tự chọn bám sát sinh học 10 chương trình chuẩn IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp Bài Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Hệ thống lý thuyết -GV: Yêu cầu HS nhắc lại kiến Câu 1: Vi sinh vật sống mơi trường tự nhiên thức trọng tâm phần chuyển hóa vật : sữa bò tươi cho vi khuẩn lactic lên men, dịch cho chất lượng vi sinh vật Câu 1: Em cho số ví dụ nấm men lên men rượu tạo rượu vang, vỏ cam quýt cho mốc xanh phát triển, ruột bánh mì cho mốc trắng sinh sơi,… 76 mơi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển Câu 2: Bình đựng nước thịt lâu ngày có mùi ? Vì sao? Câu 3: Em so sánh kiểu chuyển hố vật chất : lên men, hơ hấp hiếu khí hơ hấp kị khí? Ngồi có dạng môi trường tự nhiên đặc biệt, nơi sống nhiều vi sinh vật, thể động vật, thực vật, người (ví dụ khoang miệng người chứa nhiều vi khuẩn lactic, dày người nơi trú ngụ vi khuẩn Hp…) Câu 2: Bình đựng nước thịt để lâu ngày có mùi thối nước thịt mơi trường thiếu cacbon thừa nitơ vi sinh vật hoạt động môi trường này, chúng khử amin, đồng thời sử dụng axit hữu làm nguồn cacbon Quá trình làm phát sinh phát tán amoniac (NH 3) – loại khí có mùi thối a Giống : - Đều trình phân giải cacbohiđrat - Đều có tham gia enzim - Đều trải qua giai đoạn đường phân - Đều nhằm mục đích tạo chất đơn giản, làm ngun liệu cho q trình đồng hố (tổng hợp) sản sinh lượng phục vụ cho hoạt động sống sinh vật b Khác : Câu 5: Vì dưa muối để lâu ngày thường xuất lớp váng trắng dễ bị hư hỏng ? Câu 6: Vì ăn kẹo lại dễ bị sâu ? Câu 5: Khi dưa muối chua, để lâu khơng đậy kín xuất lớp váng trắng bề mặt nước dưa Đây loại nấm có sẵn khơng khí Khi xâm nhập vào nước dưa, chúng phát triển bề mặt phân giải axit lactic thành khí cacbơnic, nước làm cho pH dưa muối dần trở trung tính (pH tăng cao) Chính nồng độ pH tăng cao tạo hội để loại vi khuẩn hoại sinh xâm nhập vào gây hư hỏng dưa Câu 6: Với độ pH trung tính, độ ẩm cao nơi vào nhiều chất dinh dưỡng, khoang miệng trở thành môi trường sống lý tưởng nhiều loài vi sinh vật Đặc biệt số vi khuẩn lactic Khi ăn kẹo vi khuẩn lactic biến phần đường dư thừa thành axit lactic thơng qua q trình lên men Hợp chất hữu ăn mòn chân răng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào tuỷ gây viêm sưng, đau nhức (nhóm triệu chứng gọi chung sâu răng) Do nên hạn chế ăn kẹo nói riêng đồ nói chung, có nên đánh sau ăn để bảo vệ lợi Dặn dò - Học cũ - Làm thêm tập sách tham khảo 77 Ngày soạn: 18/3/2019 Tiết ppct: 30, 31 SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN Ở VI SINH VẬT I - Mục tiêu Kiến thức - Củng cố kiến thức phần sinh trưởng vi sinh vật - Làm tập phần sinh trưởng sinh sản vi sinh vật Kĩ - Rèn luyện hệ thống rèn luyện phương pháp tự học - Rèn luyện kĩ phân tích, trả lời câu hỏi II Phương pháp dạy học Hỏi đáp – tìm tòi phận Hợp tác nhóm, làm việc độc lập với SGK III Phương tiện dạy học SGK, SGV, Tài liệu chủ đề tự chọn bám sát sinh học 10 chương trình chuẩn IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp Bài Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Hệ thống câu hỏi tự luận -GV: Yêu cầu HS nhắc lại kiến Câu 1: Khi nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn cần có thời gian thức trọng tâm phần chuyển hóa vật để làm quen với môi trường (tức hợp chất môi chất lượng vi sinh vật trường tạo điều kiện để hình thành enzim cảm ứng) Câu 1: Vì q trình sinh trưởng ni cấy liên tục mơi trường ổn định, chất cần thiết cho sinh trưởng vi sinh vật người cung vi sinh vật ni cấy cấp sẵn vi khuẩn tạo enzim cảm ứng mà không 78 khơng liên tục có pha tiềm phát pha suy vong ni cấy liên tục khơng có pha ? Câu 2: Ở vi khuẩn lactic, sinh trưởng điều kiện thích hợp thời gian hệ (g) chúng 100 phút Hỏi nhóm vi khuẩn lactic gồm 15 cá thể ni cấy điều kiện tối ưu sau tạo 960 cá thể hệ cuối ? cần trải qua pha tiềm phát Mặt khác, nuôi cấy liên tục, việc bổ sung chất dinh dưỡng thu sinh khối, loại thải chất thải độc hại diễn song song, liên tục nên quần thể vi sinh vật rơi vào trạng thái suy vong (do khơng có rào cản nguồn sống, không gian sống ô nhiễm môi trường) Đây lý giúp giải thích mơi trường ni cấy liên tục, vi sinh vật không trải qua pha tiềm phát pha suy vong Câu 2: Gọi No số lượng tế bào quần thể vi sinh vật ban đầu, Nt số lượng tế bào quần thể vi sinh vật sau thời gian t, n số lần phân chia vi sinh vật sau thời gian t, g thời gian hệ vi sinh vật xét, ta có biểu thức mơ mối liên hệ yếu tố sau : N t = No.2t/g = No.2n Ta nhận thấy đề cho : Nt = 960 ; No = 15 ; g = 100 phút Thay số liệu vào biểu thức trên, ta : 960 = 15.2t/100 = 15.2n t = 600 phút ; n = lần Vậy nhóm vi khuẩn lactic gồm 15 cá thể nuôi cấy điều kiện tối ưu sau 600 phút tạo 960 cá thể hệ cuối Câu 3: Hãy so sánh nuôi cấy không liên tục nuôi cấy liên tục Câu 4: Vì sữa chua khơng có vi sinh vật gây bệnh? Câu 5: Tại nói ruột người hệ thống ni cấy liên tục Câu 3: Giống : - Đều trải qua pha luỹ thừa pha cân - Đều có thay đổi số lượng tế bào theo thời gian Khác nhau: Nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy liên tục Không bổ sung thêm chất Bổ sung liên tục chất dinh dinh dưỡng dưỡng đồng thời lấy không thu sinh khối hay lấy lượng dịch nuôi cấy chất thải độc hại tương đương (bao gồm sinh khối chất thải độc hại) - Đường cong sinh trưởng Đường cong sinh trưởng gồm pha : pha tiềm phát, gồm pha : pha luỹ pha luỹ thừa, pha cân thừa pha cân bằng- Pha pha suy vong- Pha luỹ luỹ thừa pha cân thừa pha cân bị kéo dài giới hạn thời gian Câu 4: Hầu hết vi sinh vật kí sinh gây bệnh thích nghi với điều kiện pH trung tính Mặt khác, sữa chua tạo nhờ trình lên men lactic đồng hình sản phẩm trình (axit lactic) tạo cho sữa chua có mơi trường axit có tác dụng ức chế vi khuẩn không ưa pH thấp Điều giúp giải thích sữa chua khơng có vi sinh vật gây bệnh Câu 5: Ruột phận quan trọng ống tiêu hoá người Bộ phận thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng thường xuyên hấp thu loại thải 79 vi sinh vật ? Câu 6: Trong đường ruột người có nguồn dưỡng chất vơ dồi tạì vi sinh vật khu trú sinh sản với tốc độ cực đại nuôi cấy liên tục? sản phẩm chuyển hoá vật chất với vi sinh vật Do mặt chất, ruột người hệ thống nuôi cấy liên tục vi sinh vật Câu 6: Khi nuôi cấy liên tục, môi trưởng tạo điều kiện cho phát triển loài/chủng vi sinh vật nhằm tập trung thu sinh khối từ lồi/chủng Ngược lại ruột người có nguồn dưỡng chất dồi lại môi trường sống nhiều loại vi sinh vật khác Sự cạnh tranh dinh dưỡng tiết chất độc kìm hãm lẫn ngun nhân khiến cho sinh sản vi sinh vật sống ruột người đạt đến tốc độ cực đại nuôi cấy liên tục Hoạt động 2: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm - GV chia HS thành nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi: + Nhóm 1: Hồn thành câu 1, 2,3,4 phần trắc nghiệm + Nhóm 2: Hồn thành câu 5,6,7 phần trắc nghiệm + Nhóm 3: Hồn thành câu 8, 9, 10 phần trắc nghiệm + Nhóm 4: Hoàn thành câu 11, 12, 13 phần trắc nghiệm - HS: thảo luận nhóm trình bày câu hỏi nhóm - GV: u cầu nhóm khác nhận xét bổ sung - HS: nhận xét bổ sung cho nhóm khác - GV: nhận xét câu trả lời nhóm bổ sung hồn thiện câu trả lời Dặn dò - Học cũ - Làm thêm tập sách tham khảo Câu 1: Nói đến sinh trưởng vi sinh vật nói đến sinh trưởng A Từng vi sinh vật cụ thể B Quần thể vi sinh vật C Tùy trường hợp, nói đến sinh trưởng vi sinh vật cụ thể quần thể vi sinh vật D Tất quần thể vi sinh vật mơi trường Câu 2: Sự sinh trưởng quần thể vi sinh vật đánh giá thông qua A Sự tăng lên số lượng tế bào quần thể B Sự tăng lên kích thước tế bào quần thể C Sự tăng lên khối lượng tế bào quần thể D Sự tăng lên kích thước khối lượng tế bào quần thể Câu 3: Thời gian hệ khoảng thời gian tính từ A Khi tế bào sinh số lượng tế bào quần thể sinh vật tăng lên gấp đôi B Khi tế bào sinh tế bào chết C Khi tế bào sinh tế bào tạo tế bào D Cả A C 80 Câu 4: Vi khuẩn E coli điều kiện ni cấy thích hợp 20 phút lại phân đôi lần Số tế bào quần thể vi khuẩn E.coli có sau 10 lần phân chia từ tế bào vi khuẩn ban đầu A 1024 B 1240 C 1420 D 200 Câu 5: Môi trường nuôi cấy không liên tục A Môi trường nuôi cấy bổ sung chất dinh dưỡng mới, lấy sản phẩm chuyển hóa vật chất B Mơi trường ni cấy khơng bổ sung chất dinh dưỡng mới, lấy sản phẩm chuyển hóa vật chất C Mơi trường nuôi cấy không bổ sung chất dinh dưỡng mới, không lấy sản phẩm chuyển hóa vật chất D Mơi trường ni cấy liên tục bổ sung chất dinh dưỡng mới, liên tục lấy sản phẩm chuyển hóa vật chất Câu 6: Có pha q trình ni cấy khơng liên tục mà đó, số lượng vi khuẩn tăng lên nhanh Pha A Pha tiềm phát B Pha lũy thừa C Pha cân D Pha suy vong Câu 7: Có pha trình ni cấy khơng liên tục mà đó, số lượng vi khuẩn đạt mức cực đại không đồi, số lượng tế bào sinh số lượng tế bào chết Pha A Pha tiềm phát B Pha lũy thừa C Pha cân D Pha suy vong Câu 8: Với trường hợp nuôi cấy không liên tục, để thu lượng sinh khối vi sinh vật tối đa nên tiến hành thu hoạch vào cuối A Pha tiềm phát B Pha lũy thừa C Pha cân D Pha suy vong Câu 9: Trong nuôi cấy không liên tục, pha suy vong số lượng cá thể giảm dần A Chất dinh dưỡng môi trường nuôi cấy bị cạn kiệt B Chất độc hại vi sinh vật tích lũy nhiều C Vi sinh vật quần thể bị phân hủy ngày nhiều D Cả A, B C Câu 10: Điều sau với trường hợp nuôi cấy liên tục? A Thành phần môi trường nuôi cấy ổn định bổ sung chất dinh dưỡng lấy sản phẩm chuyển hóa vật chất B Thành phần môi trường nuôi cấy ổn định quần thể vi sinh vật sinh trưởng liên tục C Thành phần môi trường nuôi cấy ổn định mật độ vi sinh vật tương đối ổn định D Cả B C Câu 11: Hình thức ni cấy khơng liên tục khơng có đặc điểm sau đây? A Đường cong sinh trưởng quần thể vi khuẩn gồm có pha B Quần thể vi khuẩn khơng bổ sung thêm chất dinh dưỡng C Quá trình sinh trưởng quần thể vi khuẩn trải qua pha pha cân pha suy vong D Trong ni cấy khơng liên tục khơng có đổi môi trường nuôi cấy Câu 12: Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật pha tiềm phát A Chưa tăng B Đạt mức cực đại C Đang giảm D Tăng lên nhanh 81 Câu 13: Phương pháp ni cấy liên tục có mục tiêu A Tránh cho quần thể vi sinh vật bị suy vong B Kìm hãm sinh trưởng vi sinh vật C Rút ngắn thời gian hệ quần thể vi sinh vật D Làm cho chất độc hại môi trường nằm giới hạn thích hợp 82 ... khách quan kết hợp tự luận III – CHUẨN BỊ - Giáo viên : đề thi gồm 10 câu trắc nghiệm câu tự luận - Học sinh : ôn tập kĩ kiến thức, bút viết IV – TIẾN TRÌNH KIỂM TRA Ổn định lớp Giáo viên phát đề... thành câu 1,2 phần tự luận câu 1, 2, 3, phần trắc nghiệm + Nhóm 2: Hồn thành câu 3, 4, phần tự câu 5,6, 7, 8, phần trắc nghiệm + Nhóm 3: Hồn thành câu 7, phần tự luận câu 9, 10, 11,12 phần trắc... Hồn thành câu 1,2 phần tự luận câu 1, 2, 3, 4,5,6 phần trắc nghiệm + Nhóm 2: Hồn thành câu 3, phần tự câu 6, 7, 8, 9, 10, 11 phần trắc nghiệm + Nhóm 3: Hồn thành câu phần tự luận câu 12, 13, 14,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tự chọn sinh học 10, giáo án tự chọn sinh học 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn