Đề Kiểm Tra Chương 2 Đại Số 10 Trắc Nghiệm Có Đáp Án

6 84 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:20

Thời gian làm bài: 90 phút * Họ tên: ĐIỂM * Lớp:  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D                                 10 11 12 13 14 15 16                                 17 18 19 20 21 22 23 24                                 25 26 27 28 29 30 31 32                                 33 34 35 36 37 38 39 40                                 Câu 1: Tập xác định hàm số y  A  \ 1 B  \ 2 Câu 2: Tập xác định hàm số y  A  \ 2 x2 là: x 1 C  \ 1 D  \ 2 C  D 1;   C  D  0;   C  \ 1 D 1;   x2 là: x2  B  \ 1 Câu 3: Tập xác định hàm số y   x là: 3  A  ;  2  3  B  ;   2  x2 Câu 4: Tập xác định hàm số y  là: x 1 A  B  ;1  1;   Câu 5: Tập xác định hàm số y   x   x là: A  4; 2 B  2; 4 x 1 tập xác định  x  2x  m 1 B m  C m  Câu 6: Tìm m để hàm số y  A m  C  4; 2 D  D m  Câu 7: Tìm m để hàm số y   x  2m  x tập xác định  ; 4 A m  B m  Câu 8: Hàm số sau tập xác định  ? A y  x  x B y  2x 1 x x C m  C y  x8  x  1 – www.MATHVN.com D m  D y  x 1 x2 Câu 9: Cho hàm số y  f  x  tập xác định  3;3 đồ y thị biểu diễn hình bên Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  3; 1 1;3 B Hàm số đồng biến khoảng  3;1 1;  C Đồ thị cắt trục hoành điểm phân biệt D Hàm số nghịch biến khoảng  2;1 -3 Câu 10: Hàm số sau tập xác định  ? A y  2x2  x x2 1 B y  x2  x x2  x  Câu 11: Tập xác định hàm số y  A  2;   \ 1 C y  -2 O -1 2x2  x x 1 -1 D y  x 2x2  x x3   2x là: x 1  x 1 B  2;  \ 0 C  ;2 \ 1 D  ; 2 \ 0 Câu 12: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số chẵn? A y  x   x  B y  x   x  C y  x  x D y  x  x  x Câu 13: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số lẻ? A y  x3  3x  B y  x  x  C y   x   x D y  x   x   2x  x   Câu 14: Cho hàm số y   x  Khẳng định sau khẳng định sai?  x3  x x   A Tập xác định hàm số  B Tập xác định hàm số  \ 1 C Giá trị hàm số x  D Giá trị hàm số x  2 2 x  3 x   Câu 15: Cho hàm số f  x    Khi đó, f    f  2 bằng: x 1  x +1 x   B C D 3 Câu 16: Cho hàm số y  x  đồ thị đường thẳng  Đường thẳng  tạo với hai trục tọa độ A tam giác diện tích bằng: A B C D 2 Câu 17: Cho hàm số y  x  đồ thị đường thẳng  Đường thẳng  tạo với hai trục tọa độ tam giác diện tích bằng: 9 A B C D Câu 18: Tìm m để đồ thị hàm số y   m  1 x  3m  qua điểm A  2;2  A m  2 B m  C m  2 – www.MATHVN.com D m  Câu 19: Xác định hàm số y  ax  b , biết đồ thị hàm số qua hai điểm A  0;1 B 1;2  A y  x  B y  3x 1 C y  3x  D y  3x  Câu 20: Xác định đường thẳng y  ax  b , biết hệ số góc 2 đường thẳng qua A  3;1 A y  2 x  B y  x  C y  x  D y  2 x  Câu 21: Cho hàm số y  x  đồ thị đường thẳng  Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến  B  cắt trục hoành điểm A  2;0  C  cắt trục tung điểm B  0;  D Hệ số góc  y Câu 22: Cho hàm số y  ax  b đồ thị hình bên Giá trị a b là: A a  2 b  B a   C a  3 b  D a  b  2 3 b  -2 Câu 23: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến  A y  x  B y  C y  x  x O D y  x  Câu 24: Xác định hàm số y  ax  b , biết đồ thị hàm số qua hai điểm M  1;3 N 1;  A y   x  2 Câu 25: Hàm số y  x  C y  O Hình A Hình D y   x  y 1 x 2 đồ thị hình bốn hình sau: y y O B y  x  x x 1 -1 Hình B Hình y O Hình C Hình 3 – www.MATHVN.com O x -1 Hình D Hình x Câu 26: Hàm số phương án liệt kê A, B, C, D đồ thị hình bên: A y  x  B y   x  C y  x  D y   x  y x O Câu 27: Cho hàm số y  ax  bx  c  a   đồ thị (P) Khi đó, tọa độ đỉnh (P) là:  b  A I   ;   2a 4a   b  B I   ;    a a   b C I   ;    a 4a   b  D I  ;   2a 2a  Câu 28: Cho hàm số y  ax  bx  c  a   đồ thị (P) Khẳng định sau khẳng định sai?  b  A Hàm số đồng biến khoảng   ;    2a  B Đồ thị trục đối xứng đường thẳng x   b 2a b   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;   2a   D Đồ thị cắt trục hoành điểm phân biệt Câu 29: Cho hàm số y  x  x đồ thị (P) Tọa độ đỉnh (P) là: A  0;0  B 1; 1 C  1;3 D  2;0  Câu 30: Cho hàm số y  x  x  đồ thị (P) Trục đối xứng (P) là: A x   B y   C x  3 D y  3 Câu 31: Tọa độ giao điểm  P  : y  x  x với đường thẳng d : y   x  là: A M  1; 1 , N  2;  B M 1; 3 , N  2; 4  C M  0; 2  , N  2; 4  D M  3;1 , N  3; 5 Câu 32: Biết đường thẳng d tiếp xúc với  P  : y  x  x  Phương trình d đáp án sau đây? A y  x  B y   x  C y  x  D y   x  Câu 33: Tọa độ giao điểm  P  : y  x  x  với trục hoành là: A M  2;0  , N  1;0  B M  2;0  , N  3;0  C M  2;0  , N 1;  D M  3;0  , N 1;0  Câu 34: Tìm m để parabol y  x  x cắt đường thẳng y  m điểm phân biệt A m  B m  C m  1 – www.MATHVN.com D m  2 Câu 35: Xác định hàm số bậc hai y  x  bx  c , biết đồ thị qua điểm M  0;  trục đối xứng x  A y  x  x  B y  x  x  C y  x  3x  D y  x  x  Câu 36: Xác định hàm số bậc hai y  x  bx  c , biết đồ thị đỉnh I  1; 2  A y  x  x  B y  x  x C y  x  3x  D y  x  x Câu 37: Xác định hàm số bậc hai y  ax  x  c , biết đồ thị qua hai điểm A 1; 2  B  2;3 A y  x  x  B y  3x  x  C y   x  x  D y  3x  x  y Câu 38: Hàm số phương án liệt kê A, B, C, D đồ thị hình bên: A y   x  3x  B y  2 x  x  C y  x  x  D y  x  3x  1 O x Câu 39: Cho hàm số y  ax  bx  c đồ thị (P) hình bên Khẳng định sau khẳng định sai? y A Hàm số đồng biến khoảng  ;3 nghịch biến khoảng  3;   B (P) đỉnh I  3;  C Đồ thị cắt trục tung điểm tung độ D Đồ thị cắt trục hoành điểm phân biệt O x Câu 40: Một cổng hình parabol dạng y   x chiều rộng d  m Hãy tính chiều cao h cổng (xem hình minh họa bên cạnh) y A h  m B h  m x C h  m D h  m O h? 8m HẾT -5 – www.MATHVN.com ĐÁP ÁN  A         B C D                          10 11 12 13 14 15 16 A         B C D  A B                         17 18 19 20 21 22 23 24                 C         D  A         25 26 27 28 29 30 31 32         – www.MATHVN.com B         C D  A                 33 34 35 36 37 38 39 40         B         C D                 ... D Hàm số nghịch biến khoảng  2; 1 -3 Câu 10: Hàm số sau có tập xác định  ? A y  2x2  x x2 1 B y  x2  x x2  x  Câu 11: Tập xác định hàm số y  A  2;   1 C y  -2 O -1 2x2  x... -2 O -1 2x2  x x 1 -1 D y  x 2x2  x x3   2x là: x 1  x 1 B  2;  0 C   ;2 1 D  ; 2 0 Câu 12: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số chẵn? A y  x   x  B y  x...  D Hệ số góc  y Câu 22 : Cho hàm số y  ax  b có đồ thị hình bên Giá trị a b là: A a  2 b  B a   C a  3 b  D a  b  2 3 b  -2 Câu 23 : Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến  A y 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương 2 Đại Số 10 Trắc Nghiệm Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra Chương 2 Đại Số 10 Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn