Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần công nghiệp kỹ thuật nhiệt lạnh

70 22 0
  • Loading ...
1/70 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sinh viên : Lưu Thị Phương Châm Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thị Tình HẢI PHỊNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sinh viên : Lưu Thị Phương Châm Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thị Tình HẢI PHỊNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lưu Thị Phương Châm Mã SV: 1312404004 Lớp: QT1701T Ngành: Tài - Ngân hàng Tên đề tài: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần công nghiệp kỹ thuật nhiệt lạnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng qua tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.2 Bản chất tài doanh nghiệp 1.1.3 Các quan hệ tài doanh nghiệp 1.1.4 Các chức tài doanh nghiệp 1.2 Quản trị tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản trị tài doanh nghiệp 1.2.2 Vai trò quản trị tài doanh nghiệp 1.2.3 Các nội dung chủ yếu quản trị tài doanh nghiệp 1.3 Phân tích tài doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp 1.3.2 Vai trò phân tích tài doanh nghiệp 1.4 Nguồn tài liệu sử dụng phân tích tài doanh nghiệp 1.4.1 Hệ thống Báo cáo tài 1.4.2 Phương pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp 10 1.5 Nội dung phân tích tình hình tài doanh nghiệp 14 1.5.1 Đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp 14 1.5.2 Phân tích tiêu tài đặc trưng doanh nghiệp 19 1.5.3 Phân tích phương trình Dupont 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH 27 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty 28 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp 29 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần công nghiệp kỹ thuật nhiệt lạnh 31 2.2 Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần cơng nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh31 2.2.1 Phân tích cấu tài sản cấu nguồn vốn Công ty 32 2.2.2 Phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 42 2.2.3 Phân tích số tiêu tài đặc trưng Công ty 43 2.2.4 Phân tích số khả sinh lời 49 2.2.5 Phân tích phương trình Dupont 51 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH 54 3.1 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh 54 3.1.1 Ưu điểm 54 3.1.2 Nhược điểm 54 3.1.3 ngun nhân dẫn đến tình hình tài 55 3.2 Phương hướng nâng cao hiệu tài cơng ty cổ phần công nghiệp nhiệt lạnh 55 3.2.1 Tiếp tục phát triển sở hạ tầng, đầu tư máy móc mới, thiết bị đại 55 3.2.2 Tăng cường lực tài cho Cơng ty 55 3.3 Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh 56 3.3.1 Biện pháp 1: Sử dụng hợp lý chi phí quản lý doanh nghiệp 57 3.3.2 Biện pháp 2: sửa chữa nâng cấp kho 59 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ2.1.Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý công ty 28 Bảng 2.1 Cơ cấu sử dụng tài sản 33 Bảng 2.2 Cơ cấu sử dụng nguồn vốn 36 Bảng 2.3 Cơ cấu thành phần tài sản – nguồn vốn 38 Bảng 2.4 Phân tích kết hoạt động kinh doanh 42 BẢNG 2.5 : Khả toán 45 BẢNG 2.6 : Hệ số tài trợ 46 Bảng 2.7: tốc độ luẩn chuyển vốn lưu động 47 BẢNG 2.8: Hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu 48 Bảng 2.9: Hiệu sử dụng toàn vốn 48 Bảng 2.10 : Các tiêu đánh giá hiệu tài 49 Bảng 2.11 Phân tích tỷ suất sinh lời 50 Bảng 3.1 Bảng báo cáo tổng hợp chi phí bán hàng 57 Bảng 3.2 Bảng so sánh kết trước sau thực biện pháp 59 PHỤ LỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DTT: Doanh thu TSCĐ: Tài sản cố định TSLĐ: Tài sản lưu động TCDH: Tài dài hạn TCNH: Tài ngắn hạn LNST: Lợi nhuận sau thuế TNDN: Thu nhập doanh nghiệp HĐKD: Hoạt động kinh doanh CSH: Chủ sở hữu QLDN: Quản lý doanh nghiệp DV: Dịch vụ CBCNV: Cán cơng nhân viên KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, quản trị tài doanh nghiệp quan trọng Bởi vì, muốn doanh nghiệp tồn tài phát triển doanh nghiệp cần kinh doanh có lãi Muốn đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng mục tiêu sử dụng điều kiện sẵn có nguồn nhân tài, vật lực doanh nghiệp cần nắm bắt nhân tố ảnh hưởng mức độ xu hướng tác động nhân tố đến kết kinh doanh, điều thực tổ chức dựa sở q trình phân tích kinh doanh Vì vậy, tài doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết kinh doanh phương pháp phát triển Công ty Nhận thức tầm quan trọng cơng tác phân tích tài doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần cảng Nam Hải, em định chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần công nghiệp kỹ thuật nhiệt lạnh” Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu báo cáo tài qua năm: 2015, 2016,2017 để thấy điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty Kết cấu khóa luận gồm phần, cụ thể: - Chương 1: Cơ sở lý luận tình hình tài doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh - Chương 3: Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần cơng nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh Với trình độ hiểu biết thời gian nghiên cứu có hạn nên khơng tránh khỏi sai sót khóa luận Em mong muốn nhận góp ý thầy giáo, cán công nhân viên Công ty để tăng cường công tác quản lý tài nói chung Cơng ty cổ phần cơng nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh nói riêng Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Tình, cán công nhân viên Công ty tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng qua tài doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm tài doanh nghiệp Trong q trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh nhiều mối quan hệ kinh tế Song song với quan hệ kinh tế thể cách trực tiếp quan hệ kinh tế thơng qua tuần hồn ln chuyển vốn, gắn với việc hình thành sử dụng vốn tiền tệ Các quan hệ kinh tế phụ thuộc phạm trù tài trở thành cơng cụ quản lí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn liền với việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp để phục vụ giám đốc trình sản xuất kinh doanh 1.1.2.Bản chất tài doanh nghiệp Có thể nói tài doanh nghiệp xét chất mối quan hệ phân phối hình thức giá trị gắn liền với tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp trình kinh doanh Xét hình thức, tài doanh nghiệp phản ánh vận động chuyển hóa nguồn lực tài q trình phân phối để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp hợp thành quan hệ tài doanh nghiệp Vì vậy, hoạt động gắn liền với việc phân phối để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài doanh nghiệp 1.1.3.Các quan hệ tài doanh nghiệp Căn vào hoạt động doanh nghiệp mơi trường kinh tế xã hội thấy quan hệ tài doanh nghiệp phong phú đa dạng  Quan hệ doanh nghiệp Nhà nước SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Đây mối quan hệ phát sinh doanh nghiệp thực nghĩa vụ tài Nhà nước nộp khoản thuế, lệ phí… vào ngân sách Nhà nước Hay quan hệ biểu thông qua việc Nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kỹ thuật, sở vật chất, đào tạo người…  Quan hệ doanh nghiệp thị trường tài Quan hệ thể thơng qua việc doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài trợ Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, phát hành cố phiếu, trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay vốn vay, trả lãi cổ phần cho nhà tài trợ Doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng, đầu tư chứng khoán số tiền tạm thời chưa sử dụng  Quan hệ doanh nghiệp thị trường khác Trong kinh tế, doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp khác thị trường hành hóa, dịch vụ, thị trường sức lao động Đây thị trường mà doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc, thiết bị, nhà xưởng, tìm kiếm lao động… Điều quan trọng thơng qua thị trường, doanh nghiệp xác định nhu cầu hàng hóa, dịch vụ cần thiết cung ứng Trên sở doanh nghiệp hoạnh định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường  Quan hệ nội doanh nghiệp Đây quan hệ phận sản xuất – kinh doanh, cổ đông người quản lý, cổ đông chủ nợ, quyền sử dụng vốn quyền sở hữu vốn Các mối quan hệ thể thông qua hàng loạt sách doanh nghiệp như: sách cổ tức (phân phối thu nhập), sách đầu tư, sách cấu vốn, chi phí,… SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG đồng vốn chủ sở hữu tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tăng 0,059 đồng lợi nhuận kế toán trước thuế thuế so với năm 2015, năm 2017 bình quân đồng vốn tham gia vào trình sản xuất kinh doanh năm 2017 giảm 0,007 đồng lợi nhuận kế toán trước thuế so với năm 2016 Hiệu sử dụng toàn vốn giảm ảnh hưởng nhân tố: - Do tồn vốn sử dụng bình quân năm 2016 so với năm 2015 tăng 259 triệu đồng , năm 2017 so với năm 2016 tăng 1.387 trđ lợi nhuận tước thuế năm 2016 so với năm 2015 tăng 198 triệu đồng , năm 2017 so với năm 2016 tăng 428 triệu đồng - Tóm lại, hiệu sử dụng tồn vốn doanh nghiệp năm 2017 so với năm 2016 tăng lên ngun nhân cơng ty tăng tồn vốn lên tốc độ tăng LNKTST lớn tốc độ tăng vốn chủ sở hữu 2.2.4 Phân tích số khả sinh lời Các số sinh lời sở quan trọng để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ định đáp số sau hiệu kinh doanh, quan trọng để nhà hoạnh định đưa định tài tương lai Bảng 2.10 : Các tiêu đánh giá hiệu tài Đơn vị :% Chỉ tiêu Tỷ suất SL doanh thu Công thức tính LNST/Doanh thu Tỷ suất SL tổng LNST/Tổng Tài sản TS bq Tỷ suất SL vốn CSH LNST/Vốn CSH bq Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh 16/15 So sánh 17/16 2,38% 3,48% 4,31% 1,10% 0,83% 4,4% 5,4% 4,7% 1,0% -0,7% 9,5% 12,3% 11,1% 2,7% -1,2% Từ bảng phân tích ta thấy: - Tỷ suất doanh thu năm 2016 tăng so với năm 2015(1,1%) năm 2017 so với năm 2016 tăng 0,83% Có nghĩa năm 2016 doanh nghiệp bỏ 100đ doanh thu tăng 1,1 đồng lơi nhuận năm 2017 tăng 0,83 đồng lợi nhuận SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG sau thuế Việc giảm lợi nhuận cơng ty chưa có quản lý nguồn vốn hiệu quả, việc quản lý sử dụng có thay đổi -Tỷ suất thu hồi vốn đầu tư: năm 2016 tăng so với năm 2015 tăng 1% năm 2016 tăng 100đ vốn đầu tư công ty tạo đồng vốn chủ sở hữu năm 2017 100đ vốn đầu tư công ty giảm 0,7 đồng vốn chủ sở hữu Năm 2015 100 đồng vốn đầu tư vào cơng ty tạo 4,4đồng cho chủ sở hữu, đến năm 2016 tạo đc 5,4 đồng lợi nhuận đến đến năm 2017 giảm nhẹ tạo 4,7 đồng cho vốn chủ sở hữu -Tỷ suất thu hồi vốn chủ: năm 2016 tăng so với năm 2015 (2,7%) năm 2017 so với năm 2016 giảm 1,2% năm 2015 100đ vố chủ đầu tư thi tạo đc 9,5 đ lãi năm 2016 100đ vốn chủ đầu tư tạo 12,3 đồng lãi đến năm 2017 tạo 11,1 đồng cho chủ sở hữu Nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm cho lợi nhuận sau thuế tăng chậm → Như thời gian tới doanh nghiệp cần tìm giải pháp cắt giảm chi phí quản lý kinh doanh tăng doanh thu lấy lại đà tăng trưởng lợi nhuận Muốn làm doanh nghiệp cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý nguồn vốn hiệu từ tính tốn chi phí hợp lý, tiết kiệm tích cực đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ để đạt lợi nhuận cao Bảng 2.11 Phân tích tỷ suất sinh lời Đơn vị: % tiêu Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu năm 2015 năm 2016 năm 2017 chênh lệch 2015/2016 chệnh lệch 2016/2017 6.50% 7.81% 11.82% 1.31% 4.01% 90.72% 86.32% 83.82% -4.40% -2.51% Tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu 0.08% 3.59% 2.29% 3.52% -1.31% Tỷ suất lợi nhuận kế toán trước thuế/doanh thu 6.50% 7.81% 11.80% 1.31% 4.00% Tỷ suât lợi nhuận kế toán sau thuế/doanh thu 5.20% 6.25% 9.44% 1.05% 3.20% Tỷ suất hàng bán/doanh thu Nguồn : phòng tài kế tốn - Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuận năm 2016 so với năm 2015 tăng 1,31%, năm 2017 so với năm 2016 tăng 4,01% tiêu SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 50 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG cho biết 100 đồng doanh thu năm 2016 tăng lên 1,31 đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh so với năm 2015, năm 2017 100 đồng doanh thu tạo thêm 4,01 đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh - Tỷ suất bán hàng / doanh thu năm năm 2016 so với năm 2015 giảm 4,4% năm 2017 so với năm 2016 giảm 2,51% có nghĩa 100 đồng doanh thu năm 2016 tiết kiệm thêm 4,65 đồng so với năm 2015, năm 2017 100 đồng doanh doanh nghiệp tiết kiệm 2,51 đồng so với năm 2016 - Tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp/ doanh thu năm 2016 so với năm 2015 tăng 3,52%, năm 2017 so với năm 2016 giảm 1,31% tiêu cho biết năm 2016 100 đồng doanh thu doanh nghiệp phải thêm 3,52 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2015, năm 2017 100 đồng doanh thu doanh nghiệp giảm 1,31 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2016 - Tỷ suất lợi nhuận kế toán trước thuế / doanh thu năm 2016 so với năm 2015 tăng 1,31% năm 2017 so với năm 2016 tăng 4% , tiêu cho biết 100 đồng doanh thu năm 2016 tăng thêm 1,31 đồng lợi nhuận kế toán trước thuế so với năm 2015 năm 2017cứ 100 đồng doanh thu doanh nghiệp tăng lên đồng lợi nhuận kế toán trước thuế so với năm 2016 - Tỷ suất lợi nhuận kế toán sau thuế/ doanh thu năm 2016 so với năm 2015 tăng 1,05%, tỷ suất lợi nhuận kế toán sau thuê/ doanh thu năm 2017 tăng lên 3,2% so với năm 2016 Chỉ tiêu cho biết năm 2016 100 đồng doanh thu doanh nghiệp tăng thêm 1,05 đồng lợi nhuận kế toán sau thuế so với năm 2015, năm 2017 100 đồng doanh thu doanh nghiệp tăng lên 3,2 đồng lợi nhuận kế tốn sau thuế năm 2016 2.2.5 Phân tích phương trình Dupont  Phân tích phương trình Dupont cho ta thấy mối quan hệ tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), nhân tố ảnh hưởng tới hai tỷ suất này, sở đưa SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 51 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG biện pháp cải thiện tình hình tài cho Cơng ty 2.2.5.1 Phân tích ROA ROA2015= 0,044 ROA2016= 0,054 ROA2017= 0,005 Từ đẳng thức ta thấy bình quân đưa 100 đồng giá trị tài sản vào sử dụng năm 2015 tạo 4,4 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2015 5,4 đồng năm 2017 tạo 0,5 đồng Do hai nhân tố ảnh hưởng: - Sử dụng 100 đồng giá trị tài sản vào sản xuất kinh doanh năm 2015 tạo 185,3 đồng doanh thu thuần, năm 2016 tạo 155,3 đồng doanh thu năm 2017 tạo 109 đồng doanh thu - Trong 100 đồng doanh thu thực năm 2015 có 2,38 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016 3,48 đồng năm 2017 4,31 đồng Như có hai hướng để tăng ROA tăng tỷ suất lợi nhuận biên (ROS) tăng vòng quay tổng vốn kinh doanh - Tăng ROS cách tối ưu hóa cơng đoạn hoạt động, nâng cao hiệu sản xuất để tăng lợi nhuận hoạt động - Tăng vòng quay tổng vốn kinh doanh cách tăng doanh thu, giảm giá bán, tăng cường hoạt động quảng bá xúc tiến bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm 2.2.5.2.Phân tích ROE ROE2015 =0,089 ROE 2016 =0,13 ROE 2017=0,11 Ta thấy bình quân 100 đồng vốn chủ sở hữu đưa vào sản xuất kinh doanh năm 2015 tạo 8,9 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2016 tạo 13 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017 tạo 11 đồng Như vậy, doanh lợi vốn chủ giảm qua năm, ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận sau thuế SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 52 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG doanh thu, vòng quay tổng vốn hệ số vốn/vốn CSH (hệ số nợ) - Sử dụng 100 đồng giá trị tài sản vào sản xuất kinh doanh năm 2015 tạo 203 đồng doanh thu thuần, năm 2016 tạo 240,6đồng doanh thu năm 2017 tạo 229,4 đồng doanh thu - Trong 100 đồng doanh thu thực năm 2015 có 4,4 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016 5,4 đồng năm 2017 4,7 đồng Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) tiêu quan trọng chủ doanh nghiệp, mục tiêu hoạt động cỉa doanh nghiệp tạo lợi nhuận ròng hay lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp Tỷ suất cao chứng tỏ việc đầu tư vốn chủ ngày tốt nâng cao uy tín cổ đơng, người lao động, nhà đầy tư Nhà nước SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 53 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH 3.1.Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty cổ phần cơng nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh Qua q trình phân tích phần trước, ta rút ưu, nhược điểm tình hình tài Công ty cổ phần công nghệ nhiệt lanh sau: 3.1.1.Ưu điểm - Doanh thu công ty tăng lên rõ rệt qua năm với tốc độ tăng nhanh so với tốc độ tăng giá vốn hàng bán nên làm cho lợi nhuận tăng lên nhiều Đây dấu hiệu tốt, chứng tỏ công tác quản lý chi phí sản xuất cơng ty có hiệu - Công ty thực chế độ kế tốn Bộ Tài qui định, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thông tư, chuẩn mực luật kế toán - Thực tốt ngĩa vụ nộp ngân sách qui định tài chính, thuế Nhà nước 3.1.2.Nhược điểm Tuy nhiên bên cạnh nhược điểm trên, tình hình tài doanh nghiệp tồn số hạn chế sau: - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng làm giảm lợi nhuận, Cơng ty cần tìm hiểu ngun nhân có phương hướng giải - Khả tốn cơng ty giảm, độ tự chủ tài ngày giảm xuống - Khả tốn Cơng ty ngày giảm nợ ngắn hạn ngày tăng, đặc biệt phần vay nợ ngắn hạn, người mua trả tiền trước khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Điều phần làm cho mức độ độc lập tài Cơng ty bị ảnh hưởng SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 54 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG 3.1.3 ngun nhân dẫn đến tình hình tài - lượng hàng tồn kho công ty tăng dần năm năm 2015 1.172,10 triệu đồng năm 2016 2.687,5 triệu đồng năm 2017 4.00,5 triệu đồng dẫn đến vốn bị tồn đọng - Do nợ phải trả công ty tăng từ 2015,2016,2017 2.098,2và 4.050,6 5.709,2 triệu đồng - Do chi phí quản lý kinh doanh tăng năm 2015 5,6 trđ, năm 2016 311,52 trđ năm 2017 213,67 trđ 3.2.Phương hướng nâng cao hiệu tài cơng ty cổ phần cơng nghiệp nhiệt lạnh 3.2.1.Tiếp tục phát triển sở hạ tầng, đầu tư máy móc mới, thiết bị đại Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn, tiếp tục ưu tiên đầu tư sở hạ tầng kho bãi, phương tiện giao hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khác hàng nâng cao hiệu kinh doanh 3.2.2.Tăng cường lực tài cho Cơng ty Kinh doanh công nghệ nhiệt lạnh đầu tư sở hạ tầng để khai thác dịch vụ điều hòa lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn Để quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, vốn vay, đảm bảo sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả, Cơng ty cần có giải pháp linh hoạt để tận dụng khoản thu nhập từ vốn thời gian tạm thời nhàn rỗi, góp phần gia tăng khoản thu nhập từ hoạt động tài Lựa chọn cấu tài để có phối hợp chặt chẽ vốn tự có vay nợ, xem xét khả thu lợi nhuận mức độ rủi ro gặp phải, ý tới mục tiêu phát triển Công ty, ổn định doanh thu Dựa tình hình phát triển Cơng ty có doanh thu lợi nhuận tương đối ổn định việc sử dụng vốn vay có lợi nhiều cho Cơng ty Vì hệ số nợ cao, tỷ suất lợi nhuận trước thuế lãi vay cao lãi vay cho SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 55 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Cơng ty mức doanh lợi vốn chủ sở hữu mức cao Để giảm thiếu nhu cầu vốn cho Cơng ty, cần khuyến khích đẩy nhanh công tác quản lý hàng tồn kho, sách thương mại, có biện pháp tích cực để thu hồi nhanh khoản phải thu từ khách hàng Cơng ty nên cố gắng tìm kiếm nguốn vốn tài trợ từ bên vay nhà cung cấp, yêu cầu khác hàng mua để ứng tiền trước hay có sách huy động từ nguồn dư thừa Công ty, huy động nội lực để giảm bớt chi phí lãi vay, trả bớt nợ vay 3.3.Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần cơng nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh Việc nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao khả tài doanh nghiệp quan trọng cần thiết Nó giúp cho nhà quản trị đưa hướng giải hợp lí tùy thuộc vào trường hợp cụ thể Trên sở doanh nghiệp nắm bắt áp dụng cách linh hoạt đem lại kết qủa cao Với doanh nghiệp khả tài khác nhau, vấn đề đặt sâu phát huy khả tài có tác dụng cụ thể đem lại hiệu sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện vốn có doanh nghiệp Từ có giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề kết hợp với việc tìm hiểu thực tế, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung tình hình tài doanh nghiệp nói riêng, với vốn kiến thức thời gian hạn chế em xin mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm cải thiện tài hình tài công ty sau: - Biện pháp 1: Sử dụng hợp lý chi phí quản lý doanh nghiệp - Biện pháp 2: sửa chữa nâng cấp kho SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 56 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG 3.3.1.Biện pháp 1: Sử dụng hợp lý chi phí quản lý doanh nghiệp 3.3.1.1.Cơ sở thực biện pháp Tiết kiệm chi phí hạ giá thành để tăng lợi nhuận việc mà doanh nghiệp, công ty suy nghĩ để phát triển doanh nghiệp, cơng ty Do đó, cơng tác quản lý chi phí doanh nghiệp cơng tác quan trọng, làm tốt công tác quản lý doanh nghiệp khoản chi phí thấp mà hiệu Và ngược lại, công tác quản lý chi phí chi phí cao làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh Kiểm sốt chi phí hoạt động thiết yếu cho doanh nghiệp Hiểu loại chi phí nhân tố ảnh hưởng tới chi phí, kiểm sốt chi phí, từ sử dụng hợp lý chi phí, sau tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Điều làm tăng tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán tỷ suất lợi nhuận so với tổng chi phí Do đó, kiểm sốt sử dụng hợp lý khoản mục chi phí biện pháp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, tăng lợi nhuận cho Công ty Qua số liệu phân tích Cơng ty ta thấy chi phí bán hàng xu hướng tăng đột biến Cụ thể, năm 2016 chi phí bán hàng Cơng ty tăng 306 triệu đồng, tăng 5494,8% so với năm 2015 330.277.848 đồng năm 2017 giảm 97,9 ( tương đương 31,4%) Để hiểu rõ thêm tình hình gia tăng khoản mục chi phí bán hàng, ta xét bảng tổng hợp chi phí sau: Bảng 3.1 Bảng báo cáo tổng hợp chi phí bán hàng Đơn vị: trđ Chỉ tiêu Chi phí quản lý kinh doanh Chi phí dịch vụ mua ngồi (th sửa chữa TSCĐ, chi phí hoa hồng,…) Chi phí tiền khác (chi phí chào hàng, tiếp khách, hội nghị khách hàng,…) chênh lệch 15/16 chênh lệch 16/17 số tiền % số tiền % năm 2015 năm 2016 năm 2017 256.3 311.5 213.7 305.9 5463% -97.8 -31% 137.8 145.3 105.4 142.4 4910% -39.9 -27% 118.5 166.2 108.3 163.5 6056% -57.9 -35% (Nguồn: Phòng Tài kế tốn) SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 57 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Nhìn vào bảng ta thấy, nguyên nhân khiến chi phí bán hàng năm 2016 tăng mạnh mẽ so với năm 2013 chi phí tiền khác, chi phí dịch vụ mua ngồi Cụ thể, chi phí dịch vụ mua năm 2016 so với năm 2015 tăng 142,4 trđ ( tương đương 4910%) năm 2017 so với năm 2016 giảm 39,9 trđ ( tương đương 27%) chi phí tiền năm 2016 so với năm 2015 tăng 163,5 trđ ( tương đương tăng 6056%), năm 2017 so với năm 2016 giảm 57,9 trđ ( tương đương 35%) năm 2017 chi phí quản lý kinh doanh giảm so với năm 2016 số tiền chi trả chi phí mức cao Cơng ty cần tìm biện pháp giảm phù hợp để gia tăng lợi nhuận cho cơng ty 3.3.1.2 Mục đích biện pháp - Tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận, tăng hiệu sử dụng vốn Nâng cao trình đồ tổ chức quản lý doanh nghiệp 3.3.1.3 Nội dung biện pháp Công ty cần nắm vững quan hệ thị trường, lựa chọn giải pháp - Marketing phù hợp để trì lượng khách hàng ổn định sẵn có bên cạnh đầu tư cho tìm kiếm khai thác thị trường Cần có phối hợp lãnh đạo nhân viên kinh doanh để tìm - bất hợp lý chi tiêu Từ phân loại chi phí lập kế hoạch cụ thể để cắt giảm chi phí khơng cần thiết phát sinh khâu Đối với khoản chi cho dịch vụ mua ngồi, Cơng ty cần phải xây - dựng định mức sử dụng hợp lý cách xác định rõ nội dung, phạm vi sử dụng loại chi phí Đối với khoản chi tiền mặt cho chi phí chào hàng, tiếp khách, giao - dịch hội họp, chi đối ngoại, cơng tác phí, cơng ty cần xây dựng kế hoạch tiêu cụ thể theo thời lý Các khoản chi phải có chứng từ hợp lệ, phải gắn với kết kinh doanh phải khống chế theo tỷ lệ tính tổng chi phí - Cơng ty nên tổ chức buổi nói chuyện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm làm cho cán công nhân viên tự nhận thấy tiết kiệm chi phí đem lại lợi nhuận cho Công ty - Công ty cần kiên xử lý, qui trách nhiệm rõ cá nhân khơng hồn thành trách nhiệm quản lý, để xảy bất hợp lý chi tiêu SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 58 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG 3.3.2.4Kết thực Sau thực tốt biện pháp tiết kiệm chi phí, dự kiến doanh thu giữ nguyên, chi phí bán hàng giảm 21.4 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 10% Đồng thời lợi nhuận trước thuế tăng 1.9% Bảng 3.2 Bảng so sánh kết trước sau thực biện pháp Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Trước thực DTT bán hàng Sau Chênh lệch thực Số tuyệt đối % 9.350,6 9.350,6 0 Giá vốn hàng bán 8.037,4 8.037,4 0 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 1.313,1 1.313,1 0 2,1 2,1 Chi phí tài 0 0 Chi phí lãi vay 0 cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí QLKD 213,7 192,3 21,4 (10) 1.101,5 1122,9 21,4 1.9 Thu nhập khác 2,5 2,5 0 Chi phí khác 0,2 0,2 0 Lợi nhuận khác 2,3 2,3 0 1.103,8 1.125,4 21.4 1.9 Lợi nhuận từ HĐKD Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.3.2.Biện pháp 2: sửa chữa nâng cấp kho Căn vào trạng kho hàng cơng ty diện tích kho nhỏ hẹp, không đủ lớn để chứa hàng, hàng thường xuyên phải để bên ngồi kho khơng chỗ đê chứa hàng vào Kho chịu tách nhiệm kiểm soát thủ kho, hàng để ngồi khơng chịu trách nhiệm chủ kho nguyên nhân dẫn đến việc khơng kiểm sốt hàng, gây mát khó kiểm sốt kho Trong kho chia thành nhiều khu vực: khu vực máy điều hòa, khu vực linh, phụ kiện, khu vực hàng hóa bị lỗi Tuy nhiên, thành phần kho thường xuyên để lẫn vào khu vực kho chưa hàng hóa khác nên khó kiểm SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 59 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG sốt số lượng, có lơ hàng hóa q nhiều để lối Hàng nhiệu di chuyển hết, lên việc xếp hàng hóa khơng khoa học linh hoạt dẫn đến việc khó kiểm sốt số lượng, chủng loại hàng hóa tồn kho Kèm theo từ thành lập cơng ty có quy trình quản lý hàng tồn kho việc nhập xuất hàng hóa chưa bản, khâu nhập hàng thừa trở lại kho sau bán khiến cho hàng hóa khó đảm bảo chất lượng việc hàng xảy thương xuyên Hàng nhiều khâu như: khâu nhập hang, khâu xuất hàng, khâu nhập hàng thửa… Ngồi e theo em cơng ty lên xếp lại vị trí khu vực kho cách hợp lý Công ty lên nâng cấp, sửa sang lại hệ thống kho chỗ xuống cấp nâng cao hiệu cho việc bảo quản hàng tồn kho Ngoài ra, thu kho cần thường xuyên phân loại, thống kê hàng hóa kho để kiểm sốt hàng hóa bảo đảm Và việc hồn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho nhằm thống việc xuất hàng bán nhập hàng thừa trở lại kho, tối thiểu thiệt hại việc nhập hàng hàng hóa khơng đảm bảo số lường chất lượng việc thiếu hụt hàng hóa gây Thêm vào ta thêm quy trình quản lý cơng đoạn công đoạn nhập hàng thừa trở lại sau xuất bán Nhân viên bán hàng phải làm phiếu xác nhận hàng tồn yêu cầu nhập lại kho chuyển cho kế toán để lập phiếu nhập kho Kế toán vào phiếu yêu cầu nhân viên bán hàng viết phiếu nhập kho chuyển cho thủ kho Hàng thừa phải dược đưa đến cho thủ kho với kỹ thật kiểm tra xem phiếu nhập, số lượng, chủng loại, quy cách, tình trạng hàng…Tất hàng hóa bán thừa nhập kho phải kiểm tra xem số lượng hàng, phụ kiện, sản phẩm kèm theo hay khơng Nếu đủ cho nhập kho, thiếu thủ kho thong báo cho nhân viên bán hàng lập biên bảng để kiểm tra hàng hóa SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 60 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Việc sửa kho, xếp lại vị trí khu vực kho chứa hàng hóa góp phần giúp cơng ty dễ dàng kiểm sốt số lượng hàng hóa hơn, tránh bị mát hơn, vị trí kho thuận tiện giúp nhân viên làm việc thoải mái hơn, đó, cơng ty giảm bớt số lượng nhân viên làm việc kho để tiết kiệm chi phí Hệ thống kho nâng cấp sửa sang giúp bảo quản hàng hóa tốt, tráng gây hỏng hóc lãng phí Việc bổ sung quy trình góp phần cơng ty quản lý hàng tồn cách hiệu hơn, giảm thiểu việc mát hàng hóa, linh phụ kiện điều giúp cơng ty tiết kiệm chi phí mọt cách đáng kể SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 61 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Cùng với chuyển đổi kinh tế xu hội nhập kinh tế quốc tế, hiệu hoạt động kinh doanh ngày trở thành mục tiêu lâu dài cần đạt doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp hiệu hoạt động kinh doanh thể nhiều mặt, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vấn đề tài yếu tố quan trọng Việc phân tích tình hình tài giúp cho nhà quản lý có nhìn tồn diện tình hình tài doanh nghiệp, chuẩn đoán cách đắn mặt tồn cần giải cơng tác tài Việc phân tích khơng có ý nghĩa doanh nghiệp mà quan trọng với nhà đầu tư chủ nợ định họ, ý nghĩa với người lao động doanh nghiệp, ngân hàng Nhà nước Xuất phát từ tầm quan trọng cơng tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp, với kiến thức trang bị ghế nhà trường với hoạt động thực tiễn Công ty cổ phần cơng nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh” Được hướng dẫn tận tình Th.s Nguyễn Thị Tình nhiệt tình bảo chú, anh chị phòng Tài kế tốn, phòng Kinh doanh Cơng ty giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tài vấn đề rộng lớn, hạn chế trình độ thời gian nên viết em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo thầy cô giáo đóng góp ý kiến bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 62 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình “Quản trị tài doanh nghiệp” – Nguyễn Hải Sản, NXB Thống kê năm 2005 2.Giáo trình “Tài doanh nghiệp” – Lưu Thị Hương, NXB Giáo dục năm 2005 3.Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” – NXB Thống kê năm 1999 4.Giáo trình “Đọc, lập phân tích báo cáo tài chính” – Ngơ Thế Chi, NXB Tài năm 2000 5.Các báo tài số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp nhiệt lạnh 6.Luận văn tốt nghiệp khóa 15,16 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 7.Một số tài liệu khác SV: Lưu Thị Phương Châm - QT1701T 63 ... luận tình hình tài doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh - Chương 3: Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật. .. thực tập tốt nghiệp Công ty cổ phần cảng Nam Hải, em định chọn đề tài Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần cơng nghiệp kỹ thuật nhiệt lạnh Nội dung đề tài tập trung... - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần công nghiệp kỹ thuật nhiệt lạnh, Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần công nghiệp kỹ thuật nhiệt lạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn