Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại ICC

97 92 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hải Phòng - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI ICC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƯƠNG KHÁNH CHI LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực Các số liệu kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, có trích nguồn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Hải Phòng, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả Đặng Thị Thu Phương i LỜI CẢM ƠN Đề tài hoàn thành nhờ tận tâm truyền đạt kiến thức Thầy, Cô Khoa Quản trị kinh doanh– Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại ICC tạo điều kiện giúp đỡ trình thực luận văn Tác giả xin trân thành cảm ơn giúp đỡ đơn vị, cá nhân tạo điều kiện để Tác giả hoàn thành đề tài này; đặc biệt xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo nhiệt tình Cô giáo hướng dẫn TS.Lương Khánh Chi ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan chung doanh nghiệp xây dựng 1.1.1 Khái niệm, phân loại đặc điểm DNXD 1.1.2 Ảnh hưởng đặc điểm ngành đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng 1.2 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng 11 1.2.1 Khái niệm phân loại HQKD DNXD 11 1.2.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh DNXD 14 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến HQKD DNXD 22 1.3 Kinh nghiệm nâng cao HQKD doanh nghiệp xây dựng 28 1.3.1 Kinh nghiệm Công ty CP xây dựng Coteccons 28 1.3.2 Kinh nghiệm Công ty CP XD kinh doanh địa ốc Hòa Bình 29 1.3.3 Kinh nghiệm Công ty CP Xây dựng FLC Faros 30 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng 31 1.4.1 Nhóm nhân tố bên 31 1.4.2 Nhóm nhân tố bên 36 Tóm tắt chương 40 iii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI ICC 41 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 2.1.2 Tổ chức máy quản lý ICC 43 2.1.3 Khái quát kết HĐKD Công ty giai đoạn 2013 - 2017 44 2.2 Thực trạng hiệu kinh doanh ICC 46 2.2.1 Thực trạng hiệu suất hoạt động 46 2.2.2 Thực trạng hiệu kinh doanh tổng quát ICC 56 2.2.3 Phân tích khả sinh lời vốn CSH theo Dupont 65 2.3 Đánh giá hiệu kinh doạnh ICC 69 2.3 Điểm mạnh 69 2.3 Hạn chế 70 2.3 Nguyên nhân 70 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI ICC 74 3.1 Định hướng phát triển Công ty ICC 74 3.2 Quan điểm xây dựng biện pháp nâng cao HQKD ICC 74 3.3 Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh ICC 75 3.2.1 Tăng cường cơng tác quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận 75 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 77 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 80 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sử dụng lao động 81 3.2.5 Mở rộng thị trường, thu hút khách hàng 83 KẾT LUẬN 86 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BEP : Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay thuế tài sản BQ : Bình quân BCTC : Báo cáo tài CSH : Chủ sở hữu CTT : Cơng thức tính DN : Doanh nghiệp DNXD : Doanh nghiệp xây dựng DTT : Doanh thu DT : Doanh thu ĐVT : Đơn vị tính EBIT : Lợi nhuận trước lãi vay thuế ICC : Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC HQKD : Hiệu sản xuất kinh doanh HTK : Hàng tồn kho LNTT : Lợi nhuận trước thuế LNST : Lợi nhuận sau thuế NH : Ngắn hạn ROA : Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu ROS : Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu Trđ : Triệu đồng VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động STT : Số thứ tự XD : Xây dựng v vi DANH MỤC BẢNG – BIỂU Bảng 2.1: Kết HĐKD Công ty 45 Bảng 2.2: Hiệu suất sử dụng vốn dài hạn ICC 46 Bảng 2.3: Hiệu suất sử dụng vốn ngắn hạn 47 Bảng 4: Tốc độ quay vòng tiền 48 Bảng 2.5: Tốc độ quay vòng hàng tồn kho 50 Bảng 2.6: Tốc độ quay vòng khoản phải thu ngắn hạn 52 Bảng 2.7: Hiệu sử dụng lao động ICC 55 Bảng 2.8: Tốc độ quay vòng vốn kinh doanh 56 Bảng 2.9: Khả sinh lời tổng quát ICC 59 Bảng 2.10: Khả sinh lời vốn CSH theo Dupont 66 Biểu đồ 2.1: Hiệu suất sử dụng vốn cố định 46 Biểu đồ 2: Tốc độ quay vòng tiền 49 Biểu đồ 2.3: Vòng quay hàng tồn kho 51 Biểu đồ 2.4: Vòng quay khoản phải thu ngắn hạn 53 Biểu đồ 2.5: Kỳ thu tiền bình quân 54 Biểu đồ 2.6: Vòng quay vốn kinh doanh 57 Biểu đồ 2.7: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế DTT (ROS) 60 Biểu đồ 2.8: Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay thuế tài sản (BEP) 61 Biểu đồ 2.9: Quan hệ BEP lãi suất cho vay 62 Biểu đồ 2.10: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản (ROA) 63 Biểu đồ 2.11: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) 64 Biểu đồ 2.12: Quan hệ ROE lãi suất huy động 65 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp đánh giá mục tiêu quan trọng hàng đầu doanh nghiệp Hiệu kinh doanh chịu tác động nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm nhân tố vĩ mô nhân tố vi mô thuộc doanh nghiệp Để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp, nhà quản trị tài phải thiết kế hệ thống tiêu đo lường đánh giá hiệu kinh doanh, am hiểu chế tác động nhân tố đến hiệu kinh doanh, từ đó, đưa giải pháp để cải thiện hiệu kinh doanh Doanh nghiệp xây dựng có vai trò quan trọng kinh tế: định trình độ sản xuất; tạo cơng ăn việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động; đóng góp nhiều vào tổng giá trị sản phẩm quốc gia ngân sách nhà nước Để doanh nghiệp xây dựng hoạt động hiệu phải coi trọng công tác huy động, sử dụng phân bổ nguồn lực tài Mục tiêu ngắn hạn doanh nghiệp phải tối đa hoá lợi nhuận, dài hạn phải tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp Điều tạo áp lực ngày to lớn cho nhà điều hành, quản trị doanh nghiệp đặc biệt nhà quản trị tài chính doanh nghiệp Làm để nâng cao hiệu suất hoạt động, nâng cao khả sinh lời từ nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng vấn đề sống bối cảnh Trong năm qua, ảnh hưởng suy thoái kinh tế cạnh tranh gay gắt từ nhà thầu xây dựng nước, hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC giảm sút: hiệu suất hoạt động giảm, khả sinh lời xuống Để nâng cao hiệu kinh doanh cho Công ty, đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC” chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp với mong muốn tìm kiếm giải pháp có khoa học thực tiễn nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho Công ty thời gian tới Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong năm gần đây, có nhiều tác giả lựa chọn đề nâng cao hiệu kinh doanh làm đối tượng nghiên cứu Trong đó, đề cập đến vài nghiên cứu sau đây: Đồn Thục Qun (2015), hệ thống hóa nội dung liên quan tới vấn đề hiệu kinh doanh, tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng, quy trình phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam đề tài “Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”[11] Dương Văn Chung (2013), làm rõ vấn chung doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Đánh giá trình xắp xếp đổi mới, hiệu kinh doanh doanh nghiệp đưa số giải pháp nâng cao hiêu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng giao thông trong đề tài “Nghiên cứu hiệu kinh doanh số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhà nước xây dựng giao thông”[9] Trần Thị Thu Phong (2013) tập trung hệ thống hóa vấn đề lý luận hiệu kinh doanh đánh giá hiệu kinh doanh công ty cổ phần niêm yết Đề tài nét khác biệt việc đánh giá hiệu kinh doanh công ty cổ phần niêm yết, cách đánh giá hiệu kinh doanh quan quản lý, cơng ty chứng khốn Từ thực trạng phân tích hiệu kinh doanh, tác giả đề nhóm giải pháp để hoàn thiện phân dựng giải pháp phù hợp Các DNXD lớn theo đuổi giải pháp lớn cần đầu tư nhiều nguồn lực tạo chuyển biến mạnh mẽ kết thu Các DNXD quy mơ nhỏ sử dụng giải pháp phù hợp với nguồn lực hạn chế nâng cao HQKD 3.3 Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh ICC 3.2.1 Tăng cường cơng tác quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận Cơ sở biện pháp Trong giai đoạn 2013 – 2017, doanh thu ICC chi phí doanh nghiệp tăng nhanh tốc độ tăng doanh thu làm khả sinh lợi có xu hướng giảm Để góp phần nâng cao HQKD, thời gian tới Cơng ty cần tăng cường cơng tác quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận góp phần nâng cao KQKD Nội dung biện pháp Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm nhân tố quan trọng hàng đầu làm tăng lợi nhuận trực tiếp cho ICC Trong điều kiện thực tế nước ta giá thành sản xuất nhân tố quan trọng định giá bán sản phẩm mà hầu hết DN sử dụng giá bán vũ khí cạnh tranh kinh tế thị trường Chính tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm nhân tố quan trọng định thành công Công ty Đặc biệt điều kiện hoạt động đấu thầu dự án xây dựng diễn cơng khai thi việc tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm xây dựng điều kiện tiên để tồn truong bối cảnh cạnh tranh Để tiếp tục nâng cao hiệu kinh doanh ICC cần phải quản lí chặt chẽ chi phí, góp phần hạ giá thành sản phẩm Để hạ giá thành sản xuất sản phẩm ICC cần thực số biện pháp sau: 75 - Cần thực công tác xây dựng giá thành kế hoạch, thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình thực giá thành thực tế có sát với giá thành kế hoạch hay khơng từ có biện pháp xử lí đắn, kịp thời - Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao vật tư tiên tiến phù hợp với đặc điểm loại cơng trình đặc điểm kinh tế kỹ thuật sản phẩm sản xuất, đồng thời kiểm tra chặt chẽ đơn giá loại vật tư xem biến động có sát với thị trường hay khơng - Trong cơng tác thu mua, bảo quản vật tư đầu vào cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa đầu vào từ khâu vật tư nhập kho Đối với vật tư không đảm bảo chất lượng, cần trả lại cho người cung cấp đồng thời có động thái liệt để lần giao hàng sau họ không cung cấp loại vật tư chất lượng ICC nên thực kế hoạch thu mua với số lượng lớn toán tiền hàng sớm nhằm tận dụng khoản chiết khấu thương mại chiết khấu toán bạn hàng Thông thường khoản cao so với lãi suất ngân hàng thời điểm hành Bên cạnh đó, đa dạng nguồn cung ứng giải pháp quan trọng để tránh bị khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh nguồn cung ứng gặp khó khăn - Tiết kiệm, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu đến mức thấp có thể, phù hợp với điều kiện cụ thể DN đặc điểm kinh doanh ngành nghề xây dựng nói chung Máy móc thiết bị lỗi thời, cần xem xét, cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm DN cần có sách khen thưởng tập thể, cá nhân có sáng kiến việc tiết kiệm vật tư sản xuất - Đối với khoản chi phí gián tiếp tiếp khách, hội nghị, chi đối ngoại, ICC cần xây dựng định mức chi tiêu quy chế quản lí sử dụng 76 cách khoa học tiết kiệm, tránh việc chi cách lãng phí tiêu cực việc chi tiêu - Cơng ty cần tiến hành phân tích, đánh giá tình hình sử dụng chi phí theo kỳ từ rút học kinh nghiệm biện pháp phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm thời gian tới Kết biện pháp Tăng cường công tác quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận tiền đề quan trọng làm tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Cơ sở biện pháp Hiệu sử dụng vốn lưu động phụ thuộc vào việc sử dụng chi phí tiết kiệm tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động Hoạt động DN tốt nhiều hiệu suất sử dụng vốn đặc biết vốn lưu động DN tăng lên Để nâng cao hiệu sử dụng VLĐ DN cần phải nâng cao hiệu sử dụng loại vốn cấu thành VLĐ như: công nợ phải thu, hàng tồn kho vốn tiền Nội dung biện pháp Chú trọng tăng cường công tác dự báo nhu cầu vốn tiền thời kỳ để có giải pháp huy động hiệu Cơng tác dự báo xác định nhu cầu vốn tiền năm vừa qua ICC chưa thực quan tâm mức có DN lúc trì khối lượng tiền lớn để nhàn rỗi gây lãng phí, làm giảm khả sinh lời vốn Có lúc lại để số dư tiền mặt mức thấp gây tạo áp lực khả tốn Chính vậy, thời gian tới ICC cần ý công tác dự báo nhu cầu tiền mặt cần thiết thời kỳ Do thời điểm thu tiền chi tiền lúc trùng khớp 77 với nên thực tế thường xảy tình trạng dư thừa thiếu hụt vốn tiền thời điểm khác Cụ thể vào thời điểm mà DN đến hạn toán khoản vay ngắn hạn, trả tiền mua hàng cho nhà cung cấp nhu cầu tiền cao nên cần phải dự kiến trước nguồn trả nợ để huy động đủ tiền, qua tạo chủ động cho DN việc quản trị vốn tiền Để thực định hướng điều chỉnh việc đảm bảo trì mức dự trữ tiền mặt vừa đủ để đáp ứng khả toán DN đặc biệt DN phát sinh nghiệp vụ kinh tế tài có giá trị nhỏ, bất ngờ tăng cường dự trữ vốn tiền nằm quỹ tiền mặt DN hình thức tiền gửi ngân hàng để phục vụ cho hoạt động toán định kì trả lương cho cơng nhân viên giải pháp quan trọng hàng đầu Mặt khác, để tiếp tục nâng cao hiệu công tác quản trị vốn tiền bên cạnh việc trì khả toán cách kịp thời hiệu nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục thơng suốt mục tiêu gia tăng hiệu khai thác nguồn tiền nhàn rỗi nguồn tiền quỹ tiền mặt khơng có khả sinh lời phận tiền gửi ngân hàng khả sinh lời thấp cần đặc biệt ý Do đó, Cơng ty cần tính tốn mức dự trữ tiền cách hợp lý nhằm tránh tác động không tốt, nguồn tiền mặt lớn cần có phương án đầu tư hiệu quả, khả thi trả khoản nợ ngắn hạn nằm hạn mức tín dụng ngắn hạn cấp cho DN để tiết giảm chi phí lãi vay Như vậy, tăng cường công tác quản trị vốn tiền nhiệm vụ quan trọng ICC Quản trị tốt vốn tiền mặt trì đảm bào khả tốn giảm thiểu rủi ro tài chính; mặt khác góp phần quan trọng nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền nói riêng hiệu sử dụng vốn lưu động nói chung 78 Xây dựng sách bán hàng hợp lý cở sở liệu khách hàng đầy đủ tin cậy nhằm giảm khoản phải thu Đối với lĩnh vực xây dựng lĩnh vực đặc thù Số lượng khách hàng doanh thu khách hàng lớn Vì thế, DN lĩnh vực thương mại một, hai khách hàng vài khách hàng khơng tốn theo tiến độ mức độ ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh không nhiều lĩnh vực xây dựng vài khách hàng từ bỏ khơng thiện trí tốn gây thiệt hại nặng nề trí đẩy Cơng ty vào tình trạng phá sản Chính xây dựng sách bán hàng hợp lý dựa sở khách liệu khách hàng đầy đủ tin cậy việc làm cần thiết Đối với ICC kinh doanh chủ yếu lĩnh vực dân dụng cần chủ động sách bán hàng Có quan hệ gần gũi với chủ đầu tư dự án bất động sản lớn Tập trung giữ liên hệ với chủ đầu tư dự án bất động sản lớn, có uy tín Bên cạnh đó, trước ký kết hợp đồng xây dựng cho chủ đầu tư cần phân tích tính khả thi dự án mà thực Vì dự án khó bán, chậm tiêu thụ, vị trí khơng thuận lợi ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng tiền chủ đầu tư Khi khơng có dòng tiền thuận lợi gây ảnh hưởng tới tiến độ tốn theo hợp đồng với chủ đầu tư Vì thế, DN gián tiếp ảnh hưởng từ sách bán hàng hưng thịnh từ thị trường bất động sản ICC cần quan tâm tới sách bán hàng tín hiệu thị trường Đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho Trong lĩnh vực xây dựng HTK có vị trí vai trò quan trọng cấu tài sản Chính thế, quản trị tốt HTK giải pháp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Công ty 79 Thời gian tới, Công ty cần thực việc phân loại HTK Những HTK không quan trọng, tồn trữ lâu cần tiến hành bán công cụ dụng cụ để tiến hành xây dựng lạc hậu, lỗi thời Đồng thời Công ty cần đẩy nhanh tiến độ dự án có triển vọng tốn tốt để hoàn thành, nghiệm thu theo tiến độ để thực hoá doanh thu từ HTK Kết biện pháp Nâng cao hiệu vốn lưu động góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Công ty 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Việc quản lý sử dụng vốn cố định góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu kinh doanh vốn cố định phận quan trọng cấu thành vốn kinh doanh Tại ICC công tác quản trị vốn cố định trở nên cần thiết quan trọng phận tài sản định suất sức cạnh tranh Công ty Để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định ICC cần thực tốt nhiệm vụ sau: Thứ nhất, khai thác tạo lập nguồn vốn cố định: Đa dạng hóa nguồn tạo lập vốn cố định huy động chủ yếu từ vốn chủ sở hữu nợ dài hạn sở, tảng vững cho việc tạo lập tài sản cố định Công ty cần tranh thủ thời điểm lãi suất xuống thấp, tín dụng dễ tiếp cận để đầu tư nâng cấp tài sản cố định Thứ hai, Công ty cần tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị có, huy động triệt để tài sản cố định vào sản xuất kinh doanh để nâng cao lực sản xuất tài sản cố định Công ty cần định lý, nhượng bán tài sản cố định không cần dùng, dùng không mang lại hiệu cao Trong thời kỳ mà TSCĐ sử dụng Cơng ty tính tới việc cho th để gia tăng thêm lợi ích từ TSCĐ 80 Thứ ba, Thường xun theo dõi tình trạng, mức độ hao mòn loại tài sản cố định, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định bị hỏng Công ty cần quản lý tốt quỹ khấu hao, sử dụng quỹ khấu hao hợp lý, tránh lãng phí nguồn quỹ Việc sử dụng quỹ khấu hao hợp lý sở cho Công ty thực tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng TSCĐ Thứ tư, Nâng cao lực cán vận hành máy móc trang thiết bị mà Cơng ty đầu tư Từ khai thác tốt công suất hoạt động máy móc Đồng thời đội ngũ cơng nhân vận hành có tốt thời gian sử dụng máy móc thiết bị lâu dài Công ty cần quan tâm tới việc thưởng sáng kiến sáng tạo sử dụng tài sản cố định vào sản xuất có biện pháp khiển trách, quy trách nhiệm phạt trường hợp người lao động vận hành sai lơ sử dụng tài sản cố định gây hỏng hóc, mát ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh Ngồi ra, Cơng ty giảm thiểu rủi ro cách mua bảo hiểm tài sản, trích quỹ dự phòng để có cố xảy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty diễn bình thường 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sử dụng lao động Nguồn nhân lực có chất lượng nhân tố định ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty Đối với lĩnh vực xây dựng lĩnh vực sử dụng nhiều nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực biện pháp quan trọng để nâng cao suất lao động từ nâng cao HQKD Để làm điều Công ty cần thực số giải pháp sau: Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, đánh giá lực thực công việc, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Đánh giá lực thực công việc nhân viên cách xác giúp cho việc xây dựng sách đãi ngộ cách cơng hợp lý, 81 với sức lao động mà họ cống hiến Cơng ty Điều vừa có tác động kiểm tra lại tạo động lực để người lao động làm việc tốt - Đối với lao động trực tiếp, Cơng ty nên đánh giá tình hình thực công việc theo hiệu sản xuất Đối với lao động gián tiếp đánh giá theo tháng, quý để kịp thời đánh giá kết cơng việc, phát sai sót để lên kế hoạch sửa chữa - Hiện Công ty dừng lại việc bình bầu kết lao động, thời gian tới Cơng ty tổ chức thi chuyên môn nghiệp vụ Các thi tổ chức đặn hàng năm, định kỳ vừa sở để đánh giá cán vừa để bố trí cán cho phù hợp với cơng việc Cơng ty chuyển đổi, nâng cấp hội thi tay nghề thành đợt sát hạch lao động thường thiên Sau tiến hành kiểm tra, phân loại lao động Công ty cần thực biện pháp để đào tạo cán đáp ứng nhu cầu Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng Tuyển dụng bước quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực lâu dài Công ty Trong năm qua, công tác tuyển dụng Công ty bước phát triển, nhiên số yếu điểm như: thơng tin tuyển dụng chưa thông báo rộng rãi, chất lượng nguồn tuyển dụng chưa cao, người lao động tuyển dụng cần thời gian dài để đào tạo, Trong thời gian tới Công ty cần thay đổi lại cách thức tuyển dụng mình, nên khách quan với cơng tác tuyển dụng, phù hợp với tính chất cơng việc, có lực phẩm chất tốt ưu tiên xem xét Đồng thời thông tin tuyển dụng cần truyền thông tốt đến người lao động Đối với nhân cấp cao Cơng ty đặt hàng công ty quản lý nguồn nhân lực để họ tìm kiếm tốt khơng thiết phải tuyển chọn từ đội ngũ lao động Công ty 82 Tái cấu trúc, xếp giảm bớt lao động không phù hợp, dư thừa làm việc không hiệu Việc kiểm tra đào tạo cán hai nhiệm vụ song hành để nâng cao trình độ người lao động Tuy nhiên cán lực sức khỏe không phù hợp, đào tạo Cơng ty cần mạnh dạn xếp chí cho nghỉ việc đối tượng lao động Trong điều kiện nay, Cơng ty cần rà sốt lại lực lượng lao động phổ thơng giảm bớt lực lượng dự án chậm tiến độ, dự án ngừng thi công Với lao động trực tiếp Cơng ty thực thuê theo thời vụ vừa đáp ứng nhu cầu lao động vừa giảm lao động biên chế, tiết kiệm chi phí Bên cạnh Cơng ty cần cấu trúc lại hệ thống lao động gián tiếp, hạn chế tuyển thêm thời gian tới Giảm thiểu số lao động văn phòng, xếp nhân phù hợp với nhu cầu phòng ban Có thể cho hưu trước tuổi, chấm dứt hợp đồng lao động với lao động khơng đáp ứng yêu cầu công việc sức khỏe không bắt kịp với cơng việc Bộ máy tài kế tốn DN ngày có vị trí vai trò quan trọng Bộ máy tài kế tốn tốt giúp DN đưa tài phù hợp huy động, sử dụng phân phối nguồn lực Một máy tài kế tốn khơng hồn chỉnh, quy trình rõ ràng, yếu trình độ lực ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu sản xuất kinh doanh DN Do đó, đẩy mạnh nâng cao cơng tác tài kế tốn góp phần nâng cao HQKD Cơng ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC 3.2.5 Mở rộng thị trường, thu hút khách hàng Kết phân tích cho thấy hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC khiêm tốn cần có biện pháp sử 83 dụng nguồn lực hiệu Để nâng cao tiêu hiệu kinh doanh doanh nghiệp cần thực biện pháp sau: Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư cho đổi cơng nghệ, cần có phương án nhằm đầu tư, đổi công nghệ, đổi sản phẩm, bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; thay dần thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều lượng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tài nguyên, tiêu hao nhiều nguyên vật liệu; bước loại bỏ sản phẩm không thân thiện với môi trường để tăng cường hiệu kinh doanh phát triển bền vững Đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ thiết bị để nâng cao lực thi công, đấu thầu Lựa chọn tiếp cận cơng nghệ tiên tiến có tính cạnh tranh cao để đầu tư Làm chủ công nghệ thiết bị để chủ động việc mở rộng phát triển kỹ thuật công nghệ Việc áp dụng công nghệ cần thiết, đầu tư phát triển mở rộng sản xuất hướng đúng, song phải lập dự án đầu tư, phải phê duyệt, phải có vốn, trước đầu tư phải khảo sát, thăm dò thị trường, tránh trường hợp đầu tư xong khơng có việc làm Về trình độ kỹ thuật, cơng nghệ, thiết bị: nhìn chung ICC đầu tư cơng nghệ đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến để thi công, nâng cao kỹ, mỹ thuật, chất lượng cơng trình, phát triển mạnh nhóm ngành nghề chính, ngành nghề truyền thống mạnh tạo nên thương hiệu cho ICC, đồng thời quan tâm phát triển ngành nghề phụ trợ, phục vụ tích cực cho ngành nghề Việc phát triển khoa học cơng nghệ phần lớn ICC tự vay vốn để đầu tư, đổi trang thiết bị, công nghệ đáp ứng nhu cầu SXKD Đến nay, ICC đủ khả thi công cơng trình kỹ thuật phức tạp, cơng trình chất lượng cao Tuy nhiên, quy mơ lực nhỏ, cấu nhiều bất cập; nhìn chung cơng nghệ chưa cạnh tranh với nước phát triển, 84 công tác quản trị chưa hiệu quả, phương thức quản lý chậm đổi mới, hiệu KD chưa tương xứng với kỳ vọng TSCĐ DN thiếu nhiều thiết bị đặc chủng làm thay đổi biện pháp tổ chức thi công đại, nguồn vốn hình thành TSCĐ chủ yếu vay ngân hàng, chiếm dụng vốn khách hàng Do khơng có vốn nên đủ đầu tư máy móc thiết bị cũ, chất lượng không phù hợp với kết kiểm định nên không phát huy hết công suất Hiệu suất sử dụng TSCĐ thấp, số thiết bị chưa phát huy hiệu việc lựa chọn chủng loại thiết bị, điều kiện hoạt động, giá chưa phù hợp chưa cân khả tài chính, quy mơ hoạt động DN Việc mở rộng thị trường nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng để tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hóa Những biện pháp góp phần tăng doanh thu, nâng cao lợi nhuận ICC Tóm tắt chương Trên sở lý luận đánh giá thực trạng HQKD Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC chương đề xuất giải pháp nâng cao HQKD cho Công ty: (1)Tăng cường cơng tác quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận; (2)Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động; (3)Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định; (4)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (5)Mở rộng thị trường, thu hút khách hàng 85 KẾT LUẬN Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp đánh giá mục tiêu quan trọng hàng đầu Nâng cao hiệu kinh doanh tạo áp lực ngày to lớn cho nhà điều hành, quản trị doanh nghiệp đặc biệt nhà quản trị tài chính doanh nghiệp Làm để nâng cao hiệu suất hoạt động, nâng cao khả sinh lời từ nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng vấn đề sống bối cảnh Trong giai đoạn 2013 - 2017, HQKD ICC cải thiện đáng kể, cụ thể: (1)Duy trì doanh thu cao kinh doanh có lợi nhuận; (2 Hiệu sử dụng vốn ngắn hạn tăng kéo theo kỳ luân chuyển vốn ngắn hạn giảm; (3)Tốc độ quay vòng hàng tồn kho ngày cải thiện Tuy nhiên, HQKD ICC gặp số hạn chế như: (1)Quy mô lợi nhuận sụt giảm không ổn định; (2)Kỳ thu tiền bình quân mức cao dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn; (3)Khả sinh lời có xu hướng xuống khơng ổn định theo thời gian Nguyên nhân thực trạng do: (1)Cơng tác điều hành doanh nghiệp chậm chễ, bảo thủ chậm thay đổi; (2)Chưa đa dạng kênh bán hàng quản lý vốn lưu động hạn chế; (3)Nâng cấp vốn cố định doanh nghiệp chưa khoa học, hợp lý; (4)Trình độ lao động nhiều bất cập Nhằm nâng cao HQKD, thời gian tới ICC cần tập trung vào số giải pháp như: (1)Tăng cường cơng tác quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận; (2)Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động; (3)Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định; (4)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (5)Mở rộng thị trường, thu hút khách hàng 86 Do thời gian kiến thức có hạn nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót tác giả hy vọng đề xuất góp phần nâng cao HKKD Cơng ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC Tác giả mong nhận góp ý quý Thầy, Cô bạn đọc để luận văn hồn thiện hơn, có ý nghĩa thiết thực vận dụng vào thực tế 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tấn Bình (2004), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh; [2] Nguyễn Tấn Bình (2004), Phân tích quản trị tài chính, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh; [3] Nguyễn Tấn Bình (2010), Quản trị tài ngắn hạn, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh; [4] Nguyễn Văn Cơng (2009), Giáo trình phân tích kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; [5] Ngô Thế Chi, TS Nguyễn Trọng Cơ (2015), Giáo trình phân tích Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính; [6] Ngơ Thế Chi, TS Nguyễn Trọng Cơ (2016), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội; [7] Cơng ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Hải Phòng; [8] Cơng ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo tổng kết năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Hải Phòng; [9] Dương Văn Chung (2013), Nghiên cứu hiệu kinh doanh số giải pháp nâng cao Hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhà nước xây dựng giao thơng, Hà Nội; [10] Trần Thị Thu Phong (2013), Hồn thiện phân tích hiệu kinh doanh cơng ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Hà Nội I [11] Đoàn Thục Quyên (2015), Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp sản xuất niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Hà Nội; [12] Trang web www.hnx.vn www.hsx.vn www.vietstock.vn www.cafef.vn Các trang web khác II ... chung hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Đầu. .. tiễn hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng; - Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại ICC; - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần. .. CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI ICC 74 3.1 Định hướng phát triển Công ty ICC 74 3.2 Quan điểm xây dựng biện pháp nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại ICC, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại ICC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn