Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc

102 31 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGUYỄN SƠN NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hải Phòng - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG NGUYỄN SƠN NAM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGŨ PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG CHÍ CƯƠNG LỜI CAM ĐOAN Tơi Nguyễn Sơn Nam, học viên cao học lớp MB03, Đại học Dân lập Hải Phòng xin cam đoan “Hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc” cơng trình nghiên cứu thân Số liệu sử dụng Luận văn trung thực, xác, trích dẫn đầy đủ Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2018 Học viên Nguyễn Sơn Nam LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép gửi lời cám ơn sâu sắc tới tồn thể Thầy, Cơ giáo Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích về quản trị kinh doanh cho suốt thời gian học tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Hồng Chí Cương đã tận tình hướng dẫn tơi về mặt học thuật q trình viết Luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị điện Ngũ Phúc đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả tìm hiểu thực tế hoạt động Cơng ty, cung cấp số liệu cần thiết về Công ty phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả Luận văn Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp-những người đã khuyến khích, hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đây q gửi tới vợ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề về quản trị nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2.Vai trò quản trị nhân lực doanh nghiệp 1.2 Khái niệm nội dung cơng tác QTNL 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.2 Tuyển dụng nhân lực 1.2.3 Sắp xếp sử dụng nhân lực 1.2.4 Đào tạo phát triển nhân lực 1.2.5 Đánh giá đãi ngộ nhân lực 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực DN 1.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 1.4 Các tiêu đánh giá hiệu công tác quản trị nhân lực 1.4.1 Năng suất lao động 1.4.2 Tiền lương thu nhập bình quân người lao động 1.4.3 Mức độ hài lòng nhân viên doanh nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGŨ PHÚC 2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 2.1.1 Sơ lược về trình hình thành phát triển Cơng ty Trang 8 12 13 13 13 14 14 14 15 17 18 20 24 25 28 31 31 33 34 36 41 43 45 45 45 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh Công ty 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.2 Thực trạng nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 2.3 Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty 2.3.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân lực Công ty 2.3.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty 2.3.3 Thực trạng công tác xếp sử dụng nhân lực Công ty 2.3.4 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty 2.3.4.1 Nội dung phương pháp đào tạo Cơng ty 2.3.4.2 Chi phí đào tạo Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 2.3.4.3 Kết đào tạo nhân lực Công ty giai đoạn 2013-2017 2.3.5 Phân tích suất lao động Công ty TNHH Thiết bị điện Ngũ Phúc 2.3.6 Thực trạng công tác đánh giá đãi ngộ nhân lực Công ty 2.4 Đánh giá chung về công tác quản trị nhân lực Công ty 2.4.1 Những mặt đạt 2.4.2 Những hạn chế tồn 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế tồn CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGŨ PHÚC 3.1 Phương hướng hoạt động mục tiêu phát triển giai đoạn 2019 -2023 Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 3.1.1 Phương hướng hoạt động Công ty 3.1.2 Mục tiêu phát triển Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tủn dụng nhân lực cho Cơng ty 3.2.2 Hồn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực cho Cơng ty 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tiền lương cho Công ty KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 47 48 51 52 53 57 57 60 68 70 72 73 74 75 75 77 77 78 79 81 81 81 82 82 82 85 88 91 94 95 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCNV Cán công nhân viên DN Doanh nghiệp ĐT Đào tạo HĐTD Hội đồng tuyển dụng KD Kinh doanh NSLĐ Năng suất lao động P HC-TH Phòng Hành chính-Tổng hợp P TC-KT Phòng Tài chính-Kế tốn QTNL Quản trị nhân lực SXKD Sản xuất kinh doanh TCCV Tính chất cơng việc TH Thực TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tiến sĩ VN Việt Nam XNK Xuất nhập DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: 2.2: 2.3: 2.4: 2.5: 2.6: 2.7: 2.8: 2.9: 2.10: 2.11: 2.12: 2.13: 2.14: 2.15: 2.16: 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: Nội dung Trang Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 52 Thực trạng nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện 54 Ngũ Phúc giai đoạn 2013 – 2017 Kế hoạch nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ 58 Phúc giai đoạn 2013-2017 Nhu cầu tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH thiết 59 bị điện Ngũ Phúc giai đoạn 2013-2017 Tổng hợp số lượng tuyển dụng việc Công ty 59 TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc giai đoạn 2013-2017 Số lượng hồ sơ ứng tuyển vào Công ty theo nguồn tuyển 63 dụng giai đoạn 2013-2017 Thống kê công tác kiểm tra, phân loại hồ sơ giai đoạn 64 2013-2017 Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc Thống kê công tác tuyển dụng Công ty giai đoạn 66 2013-2017 Số lượng lao động tuyển vào Công ty giai đoạn 67 2013-2017 Cơ cấu nhân lực Phòng, Ban, Đơn vị, Xí nghiệp 68 Cơng ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc giai đoạn 2013-2017 Mức độ bố trí hợp lý nhân lực làm việc Công ty 69 TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc giai đoạn 2013-2017 Nhu cầu đào tạo nhân lực Công ty TNHH thiết bị 71 điện Ngũ Phúc giai đoạn 2013-2017 Cơ cấu đào tạo nhân lực Công ty giai đoạn 201372 2017 Phương pháp đào tạo nhân lực Công ty giai đoạn 201373 2017 Tổng hợp chi phí đào tạo Công ty giai đoạn 201373 2017 Năng suất lao động tính theo giá trị Cơng ty TNHH 75 Thiết bị điện Ngũ Phúc giai đoạn 2015-2017 Mục tiêu phát triển Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ 82 Phúc giai đoạn 2019-2023 Dự kiến chi phí cho Biện pháp 84 Dự kiến chi phí cho Biện pháp 87 Dự kiến chi phí hồn thiện cơng tác tiền lương 90 DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ, đồ thị Sơ đồ 1.1: Sơ đồ 1.2: Sơ đồ 1.3: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ 2.2: Nội dung Trang Các bước công tác QTNL doanh nghiệp Các bước trình hoạch định nhân lực Các bước tuyển dụng nhân lực 18 19 21 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 51 Quy trình tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 60 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người/nhân lực đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Công tác quản trị nhân lực nhà quản trị đặt lên hàng đầu Nó chìa khóa để doanh nghiệp đạt thành công kinh doanh, đặc biệt bối cảnh liên kết hội nhập kinh tế quốc tế mạnh Công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp xây dựng thực mang lại hiệu cao sản xuất, kinh doanh ngược lại Cụ thể, giúp cho doanh nghiệp biết rõ khoảng cách thực trạng yêu cầu nhân lực tương lai, thấy điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công tác quản trị nhân lực, v.v từ có kế hoạch, chiến lược nhân lực cần thiết cho tồn phát triển doanh nghiệp tương lai Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc cấp giấy phép thành lập ngày 28/09/1999, ngày hoạt động 01/10/1999 Địa Số lô 3B đường Lê Hồng Phong, Phường Đơng Khê, Quận Ngơ Qùn, Thành phố Hải Phòng Đại diện pháp luật ơng Nguyễn Khánh Tồn Điện thoại: (0225) 3761768; Hotline: 0904.063.622; Số Fax: (0225) 3761766; Email: pkd@nguphuc.com.vn; http://nguphuc.com.vn Đến nay, với gần 20 năm hình thành phát triển, Công ty đã đạt thành tựu định sản xuất kinh doanh Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc tự hào thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường Việt Nam thị trường quốc tế về lĩnh vực Thiết bị điện dân dụng, Điện công nghiệp Điện tàu biển Năm 2008, Siêu thị chuyên ngành điện lớn Việt Nam nằm hệ thống Ngũ Phúc tower thức hoạt động, với tổng diện tích 5000 m2, - Hồn thiện mở rộng đầu tư cho đào tạo theo nhiều hình thức, cấu thích hợp, kiến thức phù hợp nhằm có đội ngũ quản lý theo ý muốn - Thời gian đào tạo cán quản lý chương trình ngắn hạn thời gian đối tượng hạn chế, nội dung chương trình phải xúc tích, cô đọng yêu cầu sau kết thúc đào tạo phải thu kết bổ ích thiết thực cho cơng tác trước mắt lâu dài họ Vì việc lựa chọn mơn học, chương trình, thời lượng phải phù hợp thống - Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt gồm nội dụng: + Chương trình đào tạo cho cán cao cấp bao gồm Giám dốc, phó giám đốc cán kế cận thời gian tối đa tháng + Chương trình đào tạo cho đối tượng Trưởng phòng, đơn vị…thời gian tuần chia làm đợt - Về phương pháp đào tạo: Tập trung đào tạo rèn luyện kỹ tư xử lý tình cụ thể hoạt động mình, Kỹ tư làm việc độc lập, làm việc nhóm, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm giải quyết vấn đề về tình đặt đào tạo theo cách thức riêng thích hợp như: + Xây dựng phân tích xử lý tình điển hình quản lý; + Cung cấp kiến thức đặc thù lĩnh vực quản lý; + Thảo luận nhóm về tình quản lý theo cách xử lý khác nhau; - Phối hợp với đơn vị đào tạo nghề có uy tín (Trường cao đẳng, đại học…) Cùng với đội ngũ cán có kinh nghiệm lực Công ty để lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên đơn vị Việc phối hợp có ưu điểm sau: + Giáo trình đa dạng, sinh động 86 + Học viên dễ dàng trao đổi thảo luận, chia sẻ với giáo viên trung tâm cán Công ty + Đánh giá kết học tập khách quan - Tăng cường khóa đào tạo vể kỹ mềm cho cán công nhân viên khả giao tiếp, kỹ sáng tạo, kỹ thuyết trình, kỹ làm việc nhóm, kỹ làm việc độc lập, kỹ cần trau dồi thường xuyên, để họ có thể vận dụng tốt hiệu kiến thức đã học nhà trường công việc mà họ đảm nhận - Lấy ý kiến cán nhân viên thường xuyên về nhu cầu đào tạo nguyện vọng khác họ, nhận xét họ về sách, điều kiện làm việc Lấy làm sở để xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động, tạo động lực, giúp họ hào hứng tham gia tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo - Thường xuyên tập huấn về quy chế hoạt động Công ty, quy tắc, nguyên tắc cho công việc cụ thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Ngồi q trình đào tạo cán chun mơn giảng viên trung tâm có nhiều hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy Đây hội để cán Công ty nâng cao trình độ giảng dạy Để thực Biện pháp này, tác giả ước tính chi phí đào tạo sau: Bảng 3.3: Dự kiến chi phí cho Biện pháp Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2022 2023 Đào tạo CB quản lý 30 50 70 90 110 Đối với lao động trực tiếp 50 70 90 110 130 80 120 160 200 240 Tổng cộng 87 Dự kiến kết Biện pháp 2: Thực tốt việc đào tạo phát triển nhân lực theo đối tượng phương pháp đào tạo tạo động lực lớn cho người lao động, họ thỏa mãn nhu cầu hoàn thiện thân, đội ngũ cán hoàn thiện Đào tạo phát triển nhân lực làm tốt tiết kiệm chi phí cho Công ty thực chiến lược phát triển dài hạn 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tiền lương cho Công ty Căn Biện pháp: Qua việc phân tích cơng tác tiền lương Cơng ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc ta thấy việc trả lương Công ty đảm bảo đời sống người lao động Tuy nhiên, thu nhập bình quân người lao động Công ty mức địa bàn Việc trả lương cho người lao động Công ty chưa nâng cao chất lượng công việc, khơng có cạnh tranh người lao động với Công ty tiến hành đánh giá việc thực công việc ứng viên trúng tuyển sau thời gian thử việc nói riêng CBCNV làm việc Cơng ty nói chung Mục tiêu Biện pháp: Hồn thiện sách tiền lương cho người lao động theo vị trí chức danh cơng việc Để tạo công công việc, việc trả lương cho người lao động gắn với mức độ phức tạp, khối lượng công việc cán công nhân viên Các CBCNV đảm bảo vị trí cơng việc có mức độ khó cao, khối lượng cơng việc nhiều trả lương cao, thưởng cao ngược lại Thời gian thực hiện: Năm tài khóa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 năm sau (tất nhiên có điều chỉnh theo năm theo mục tiêu kinh doanh, chiến 88 lược đối thủ địa bàn, yêu cầu nhân lực đơn vị,…) Nội dung Biện pháp: - Xây dựng lương theo vị trí chức danh công việc ta cần phải thực nội dung sau: - Xác định tất vị trí chức danh công việc Công ty, tiến hành xây dựng tiêu chuẩn, bảng mô tả chức danh công việc theo vị trí cơng việc Cơng ty - Đánh giá chấm điểm CBCNV: Việc đánh giá chấm điểm CBCNV dựa tren yếu tố: Kiến tức kinh nghiệm, quan hệ nhân sự, trách nhiệm mức độ chủ động công việc, cải tiến sáng tạo, tiềm cách cụ thể sau trình thử việc ứng viên trúng tuyển đánh giá lại CBCNV công tác Công ty cuối năm để tiến hành tinh giảm, sa thải thành phần yếu kém, tiết kiệm chi phí mang lại hiểu cơng việc cho Cơng ty - Phân định nhóm chức danh cơng việc cụ thể cho vị trí cơng việc dựa kết chấm điểm vị trí chức danh xem xét, áp dụng nhân lực có cho phận vào vị trí để biết nhân lực có đáp ứng hay khơng để có sở xếp lại cho tồn Cơng ty Nhằm đảm bảo xếp lại lao động hợp lý, người, việc đảm bảo công công tác tiền lương - Trên sở bước công ty triển khai xây dựng quy chế, sách tiền lương theo vị trí chức danh công việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới CBCNV để nắm thay đổi công việc thu nhập Để thực giải pháp tác giả đề xuất dự kiến chi phí để hồn thiện sách tiền cơng theo CDCV cho công ty, cụ thể sau: 89 Bảng 3.4: Dự kiến chi phí hồn thiện cơng tác tiền lương Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu STT Chi phí Thuê tư vấn, chuyên gia 20 Tuyên truyền, phổ biến hệ thống sách lương cho CBCNV 10 Tổng cộng 30 Nguồn: Tác giả tính tốn Dự kiến kết đạt được: Chính sách tiền lương chi trả cho CBCNV dựa vị trí chức danh cơng việc, gắn với mức độ phức tạp, khối lượng công việc người lao động nhằm đảm bảo minh bạch việc xếp lương, chi trả, phân phối lương phụ cấp liên quan tới CBCNV Động viên, khún khích, thu hút CBCNV có trình độ chun môn, đảm nhận công việc phức tạp quan trọng Kết luận Chương 3: Trong Chương 3, tác giả đã nêu phương hướng, mục tiêu phát triển đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực cho Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc thời gian tới Cụ thể, tác giả tập trung vào: (1) Hồn thiện cơng tác tủn dụng nhân lực cho Cơng ty; (2) Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực cho Công ty; (3) Hồn thiện cơng tác tiền lương Cơng ty 90 KẾT LUẬN Quản trị nhân lực hoàn thiện công tác quản trị nhân lực đề tài hấp dẫn nhà nghiên cứu ngồi nước Xuất phát từ tính cấp thiết việc nâng cao hiệu công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp, tác giả đã chọn Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc với gần 20 năm hình thành phát triển chuyên về sản xuất, kinh doanh sắt thép, cung cấp dịch vụ thiết kế hệ thống điện, mua bán loại máy phát điện, thiết bị điện, làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sĩ Kết điều tra, nghiên cứu, phân tích cho thấy, năm qua cơng tác hoạch định nhân lực Công ty đã tổ chức cách tương đối khoa học, ngày hồn thiện hơn, ln nhận quan tâm mức Ban lãnh đạo Công ty Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty thực cách theo hướng tuyển chọn lao động có trình độ chun mơn tay nghề cao đáp ứng yêu cầu công việc từ hai nguồn bên bên ngồi Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tiến hành theo kế hoạch hàng năm, với nhiều hình thức đào tạo đã đáp ứng nhu cầu học tập phát triển cán công nhân viên Công ty Đặc biệt, hình thức đào tạo nội ngày hồn thiện, giúp Cơng ty giảm chi phí đào tạo đồng thời giúp học viên có điều kiện tiếp xúc thực tế để nâng cao tay nghề Năng suất lao động Công ty giai đoạn 2015-2017 cao so với bình quân ngành Việt Nam Điều thể Ban lãnh đạo người lao động Công ty thời gian qua đã cố gắng nỗ lực cao để nâng cao hiệu công tác quản trị nhân lực đơn vị 91 Công tác tiền lương chế độ đãi ngộ đã thực phát huy vai trò đòn bẩy kinh tế khuyến khích người lao động làm việc có hiệu n tâm cơng tác Có tới 87,5% số người hỏi số mẫu khảo sát hài lòng về mức lương, thưởng, đãi ngộ Cơng ty, 5,5% số người hỏi hài lòng có 7% mức trung lập (khơng có ý kiến gì) Kết cho thấy hầu hết người lao động hài lòng với cơng việc, mơi trường lao động Công ty thời gian vừa qua Tuy nhiên công tác quản trị nhân lực Công ty số hạn chế thơng tin, quy trình tuyển dụng dù thông báo rộng rãi, công khai minh bạch số ứng viên chưa tiếp cận thông tin Công ty chưa tận dụng tốt nguồn ứng viên bên ngồi vị trí quản lý Cơng ty mà áp dụng hình thức thun chuyển nhân viên quản lý cấp cao từ phòng ban sang phòng ban khác Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa thật tốt Chất lượng đào tạo bên chưa thật cao, chưa pháp huy tính sáng tạo nhân viên Đơi khi, chất lượng giảng dạy lớp học nâng cao bên chưa thật tốt Tiền lương mức độ trung bình Dựa hạn chế tác giả đã mạnh dạn đưa số giải pháp liện quan đến đào tạo, tuyển dụng tiền lương để nâng cao hiệu quản trị nhân lực đơn vị thời gian tới Tựu chung lại, nghiên cứu đã hệ thống hóa sở lý luận về công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc giai đoạn 2013-2017 Tác giả đã làm rõ mặt được, mặt chưa được/hạn chế, kết hợp với định hướng phát triển Công ty thời gian tới đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản trị nhân lực cho Đơn vị 92 Các nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào việc đánh giá mức độ thỏa mãn người lao động môi trường làm việc doanh nghiệp đảm bảo tính độc sáng Trong q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn, tác giả đã vận dụng kiến thức tiếp thu trình học tập Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, kiến thức có từ thực tiễn Tuy nhiên, thời gian số liệu hạn chế nên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý thầy, giáo bạn bè, người đọc để Luận văn hoàn thiện Một lần tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, thầy giáo TS Hồng Chí Cương đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả hồn thành Luận văn Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2018 Học viên Nguyễn Sơn Nam 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dương Đại Lâm (2012), “Hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Viễn thông Bắc Giang”, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng [2] Lê Thị Diệu Hằng (2015), “Công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Licogi 166”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Nhân lực, Trường Đại học Lao động-Xã hội [3] Nguyễn Hữu Thân (2010), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê [4] Nguyễn Thế Thắng (2018), “Công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Cơng trình Đơ thị Hải Phòng”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Sư phạm & Kỹ thuật Hưng Yên [5] Phạm Văn Lợi (2017), “Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Ơ tơ Phúc Lâm”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHDL Hải Phòng [6] Võ Quang Minh (2017), “Đánh giá thực trạng giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHDL Hải Phòng [7] Võ Thị Ngọc Hoa (2017), “Đánh giá thực trạng giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH TV TM XNK Hoàng Anh”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHDL Hải Phòng [8] Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc: Báo cáo Tài năm 2015, 2016, 2017 Báo cáo Nhân năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 94 PHỤ LỤC: HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGŨ PHÚC Sản phẩm đèn trang trí Cơng ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc: 95 Hình ảnh về đèn tàu biển Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc: 96 Hình ảnh về sản phẩm điện dân dụng Cơng ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc: 97 Hình ảnh về máy phát điện Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc: 98 Hình ảnh về mặt hàng sắt thép Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc: 99 Hình ảnh về việc cung cấp dịch vụ xây lắp điện Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc: 100 ... cơng tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc Chương Từ thấy mặt chưa để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực cho Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc. .. 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 13 CHƯƠNG... độ hài lòng nhân viên doanh nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGŨ PHÚC 2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 2.1.1 Sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc, Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn