Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

3 55 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:14

Giáo án Tiếng Việt Tập làm văn Trả văn tả cảnh I Mục tiêu Nắm yêu cầu văn tả cảnh Hiểu nhận xét chung cô giáo (thầy giáo) kết viết văn tả cảnh lớp để liên hệ với làm Biết tham gia bạn lớp chữa lỗi chung ý, bố cục bài, cách dùng từ, đặt câu, lỗi tả Biết tự chữa lỗi thầy (cô) yêu cầu chữa viết Nhận thức hay thầy (cô) khen II Đồ dùng dạy - học - Bảng phụ ghi trước số lỗi điển hình tả, dùng từ, đặt câu, cần chữa chung trước lớp III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu - Tiết Tập làm văn hôm trước em - HS lắng nghe viết tập làm văn tả cảnh Tiết học hôm trao đổi với viết em để em sửa chữa, rút kinh nghiệm để viết sau ngày hay Nhận xét chung làm HS - Yêu cầu HS đọc lại đề - HS đọc đề SGK - GV gọi HS nêu yêu cầu đề - GV nhận xét chung - HS nêu yêu cầu đề * Ưu điểm: + HS hiểu đề, viết yêu cầu đề nào? + Bố cục văn + Diễn đạt câu, ý + Thể sáng tạo miêu tả + Chính tả, hình thức trình bày TaiLieu.VN Page * GV nêu tên HS viết yêu cầu, lời kể hấp dẫn, sinh động, có liên kết phần, mở bài, kết hay * Khuyết điểm + GV nêu sơ lỗi điển hình bố cục, lỗi ý, dùng từ, đặt câu, cách trình bày bài, lỗi tả Hướng dẫn HS chữa a) Chữa số lỗi sai điển hình HS trước lớp + GV đọc văn chưa lệch + HS nêu ý kiến em thể loại (nếu có) cho HS nghe hỏi HS xem văn tả cảnh yêu cầu đề chưa?+ GV nêu số tồn bố cục thông báo cách đánh lỗi bố cục ( kí hiệu chữ V vào chỗ thiếu bố cục ghi rõ bên lề vở) - GV đọc viết mắc lỗi bố cục (chuẩn bịtrước từ sai HS) cho HS tìm hiểu xem bạn mắc sai lỗi bố cục nào? + GV nhận xét lỗi diễn đạt chưa xác GV khun tròn từ - GV đưa bảng phụ có chép sẵn vài lỗi sử dụng từ HS phát sửa lại + GV chữa lỗi câu sai, đoạn diễn đạt lặp lại, cách phát triển ý chưa lô gích GV thơng báo kí hiệu đánh lỗi câu sai gạch chân gạch dài Những đoạn diễn đạt bị lẫn, lặp lại gạch sổ thẳng bên lề - GV đưa bảng phụ ghi vài lỗi chuẩn bị sẵn ghi vào bảng phụ để HS theo dõi sửa TaiLieu.VN + HS kiểm tra để mắc lỗi bố cục không - HS nhận xét sai chỗ đề xuất + HS mở xem có mắc lỗi - HS đọc bảng phụ ghi sẵn lỗi sai, xá biểu tham gia sửa lỗi + HS theo dõi xem c không - HS đọc bảng phụ ghi sẵn lỗi sai X gì? Phát biểu tham gia sửa lỗi Page + GV nhận xét số lỗi sai tả GV chữa thẳng vào + HS quan sát tìm lỗi sai tả lề b) Cho HS tự chữa lỗi sai - GV yêu cầu em tự sửa lỗi GV giúp HS yếu nhận lỗi biết cách sửa - Yêu cầu HS đổi nhóm, kiểm tra bạn sửa lỗi - HS xem lại mình, đọc kĩ lờ lỗi - Hai HS ngồi cạnh đổi kiểm - GV đến nhóm, kiểm tra, giúp đỡ HS sửa lỗi Hướng dẫn HS học tập đoạn văn, văn hay - GV gọi HS (những qua việc chấm GV ghi rõ giáo án) đọc đoạn văn làm tốt - u cầu HS trao đổi nhóm để tìm hay, tốt đoạn văn văn thầy (cô) giáo giới thiệu - GV nhận xét, chốt lại điểm hay văn bạn - HS trao đổi theo nhóm đơi để tìm văn đại diện nhóm nêu kết Yêu cầu HS chọn viết lại đoạn làm - GV: Yêu cầu HS chọn đoạn văn để viết lại vào - HS làm việc cá nhân tự chọn đoạn v + Đoạn viết sai câu, diễn đạt lủng lủ sáng + Đoạn viết sơ sài, viết lại cho sinh độ GV đọc so sánh hai đoạn văn (đoạn cũ - HS lắng nghe rút kinh nghiệm để lần đoạn viết lại) vài HS Củng cố, dặn dò TaiLieu.VN Page ... Hướng dẫn HS học tập đoạn văn, văn hay - GV gọi HS (những qua việc chấm GV ghi rõ giáo án) đọc đoạn văn làm tốt - u cầu HS trao đổi nhóm để tìm hay, tốt đoạn văn văn thầy (cô) giáo giới thiệu... đoạn làm - GV: Yêu cầu HS chọn đoạn văn để viết lại vào - HS làm việc cá nhân tự chọn đoạn v + Đoạn viết sai câu, diễn đạt lủng lủ sáng + Đoạn viết sơ sài, viết lại cho sinh độ GV đọc so sánh... hấp dẫn, sinh động, có liên kết phần, mở bài, kết hay * Khuyết điểm + GV nêu sơ lỗi điển hình bố cục, lỗi ý, dùng từ, đặt câu, cách trình bày bài, lỗi tả Hướng dẫn HS chữa a) Chữa số lỗi sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn