Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC

78 50 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Hồng Thị Phương Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hương HẢI PHỊNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TTC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Hồng Thị Phương Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Thị Phương Anh Mã SV: 1412401290 Lớp: QT1805K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu lý luận cơng tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp nhỏ vừa;  Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn vốn tiền đơn vị thực tập;  Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác kế tốn vốn tiền năm 2016 Cơng ty CP Vận tải Thương mại TTC …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp  Công ty CP Vận tải Thương mại TTC …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Hoà Thị Thanh Hương Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 01 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hoàng Thị Phương Anh ThS Hoà Thị Thanh Hương Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Th.S Hòa Thị Thanh Hương Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh Họ tên sinh viên: Hoàng Thị Phương Anh- QT1805K; Chuyên ngành: KT- KT Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty CP Vận tải Thương mại TTC Nội dung hướng dẫn: Tìm hiểu lý luận cơng tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp nhỏ vừa thực tế cơng tác kế tốn vốn tiền đơn vị thực tập; Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp  Chưa dành nhiều thời gian để sưu tầm lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ đề tài;  Đơi lần chưa hồn thành tiến độ theo qui định; Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…)  Đã khái qt hóa lý luận cơng tác kế tốn vốn tiền doanh nghiệp nhỏ vừa;  Phản ánh qui trình kế tốn vốn tiền đơn vị thực tập;  Đã đánh giá ưu nhược điểm cơng tác kế tốn đơn vị thực tập cở sở tác giả đề xuất số biện pháp phù hợp giúp đơn vị hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vốn tiền nói riêng Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019 Giảng viên hướng dẫn Th.S Hòa Thị Thanh Hương QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP THEO QĐ48/2006/BTC 1.1.Tổng quan vốn tiền 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn tiền 1.1.1.1 Khái niệm vốn tiền 1.1.1.2.Đặc điểm vốn tiền 1.1.1.3 Kết cấu vốn tiền 1.1.1.4 Phân loại vốn tiền 1.1.1.5 Vai trò kế tốn vốn tiền 1.1.1.6 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền 1.2 Tổ chức kế toán vốn tiền doanh nghiệp theo QĐ48/2006/BTC 1.2.1 Những nguyên tắc hạch toán vốn tiền 1.2.2 Những quy định phải tuân thủ hạch toán vốn tiền 1.2.3 Tổ chức kế toán tiền mặt quỹ 1.2.3.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt doanh nghiệp 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng kế toán tiền mặt quỹ : 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng kế toán tiền mặt quỹ 1.2.3.4 Kế toán chi tiết tiền mặt quỹ: 1.2.3.5 Kế toán tổng hợp tiền mặt quỹ 1.2.4 Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp 12 1.2.4.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp 13 1.2.4.2 Chứng từ sử dụng kế toán tiền gửi ngân hàng 14 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng kế toán tiền gửi ngân hàng: 15 1.2.4.4 Kế toán chi tiết tiền gửi Ngân hàng doanh nghiệp 16 1.2.4.5 Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng doanh nghiệp: 16 1.2.5 Kế toán tiền chuyển doanh nghiệp 19 1.2.5.1 Nguyên tắc hạch toán tiền chuyển doanh nghiệp 19 1.2.5.2 Chứng từ sử dụng kế toán tiền chuyển: 19 1.2.5.3 Tài khoản sử dụng kế toán tiền chuyển: 20 1.2.5.4 Kế toán tổng hợp tiền chuyển doanh nghiệp 20 1.4 Các hình thức ghi sổ kế toán vốn tiền doanh nghiệp theo QĐ48/2006/QĐ-BTC 22 1.4.1 Kế toán vốn tiền theo hình thức Nhật ký chung (NKC) 23 1.4.2 Kế tốn vốn tiền hình thức chứng từ ghi sổ 24 1.4.3 kế tốn vốn tiền theo hình thức nhật ký chứng từ 24 1.4.4 Kế toán vốn tiền hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ 26 1.4.5 Kế toán vốn tiền hình thức kế tốn máy tính 26 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TTC 27 2.1 Qúa trình hình thành phát triển Công ty Vận tải thương mại TTC 27 2.1.1 Khái quát Công ty Vận tải thương mại TTC 27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC 28 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn thành tích đạt Cơng ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC năm gần 28 2.1.3.1 Những thuận lợi Công ty 28 2.1.3.2 Khó khăn mà Cơng ty gặp phải 28 2.1.3.3 Những thành tích mà Cơng ty đạt năm gần 29 2.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty Cổ Phần Vận tải Thương mại TTC 30 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC 32 2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn Cơng ty 32 2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế tốn Công ty 33 2.1.5.3 Chế độ kế tốn sách kế tốn Cơng ty 35 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC 35 2.2.1 Thực trạng cơng tác kế tốn tiền mặt Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC 35 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng Công ty: 35 2.2.1.1 Tài khoản sử dụng Công ty: 36 2.2.1.3 Sổ sách sử dụng Công ty: 36 2.2.1.4 Quy trình hạch tốn tiền mặt quỹ Cơng ty: 36 2.2.1.5 Ví dụ cơng tác kế tốn tiền mặt Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC 37 2.2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn tiền gửi ngân hàng Công ty Cổ phần vận tải thương mại TTC 46 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng Công ty: 46 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng Công ty: 46 2.2.2.3 Sổ sách sử dụng Công ty: 47 2.2.2.4 Quy trình hạch tốn Công ty: 47 2.2.2.5 Ví dụ kế tốn tiền gửi Ngân hàng Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC 48 CHƯƠNG : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TTC 56 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần vận tải thương mại TTC 56 3.1.1 Ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn vốn băng tiềntại Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC 57 3.1.1.1 Ưu điểm 57 3.1.1.2 Nhược điểm 58 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần vận tải thương mại TTC 59 3.2.1 Hồn thiện cơng tác kiểm kê quỹ tiền mặt 59 3.2.2 Hồn thiện cơng tác sử dụng phần mềm kế tốn 62 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình luân chuyển phiếu thu Sơ đồ 1.2 Quy trình luân chuyển phiếu chi Sơ đồ 1.3 Kế toán tổng hợp thu chi tiền mặt đồng Việt Nam 10 Sơ đồ 1.4 Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt ngoại tệ 11 Sơ đồ 1.5 Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt vàng bạc, kim khí q 12 Sơ đồ 1.6 : Kế tốn tổng hợp tiền gửi Ngân hàng (tiền Việt Nam) 17 Sơ đồ 1.7 Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng ngoại tệ 18 Sơ đồ 1.8 Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng vàng bạc, kim khí quý 19 Sơ 1.9 Kế tốn tổng hợp tiền chuyển doanh nghiệp 21 Sơ đồ 1.10 Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức NKC 23 Sơ đồ 1.11 Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức chứng từ ghi sổ.24 Sơ đồ 1.12 Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức Nhật kýChứng từ 25 Sơ 1.13 Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức Nhật ký – Sổ 26 Sơ đồ 1.14 Trình tự ghi sổ kế tốn vốn tiền theo hình thức kế tốn máy 26 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ Phần Vận tải Thương mại TTC 30 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 32 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký chung Cơng ty Cổ Phần Vận tải Thương mại TTC 34 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ quy trình hạch tốn tiền mặt Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC 37 Hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Biểu số 2.14 Phiếu thu số 78 Đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Địa chỉ: 630 Lê Thánh Tơng – Hải An – Hải Phòng Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ sô 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển số 03 Ngày 17 tháng 01 năm 2016 Số 158 Nợ 111 Có 112 Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Thị Thúy Địa chỉ: Phòng kế tốn Lý nộp: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Số tiền: 120.000.000 (Viết chữ): Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn Kèm theo: 01 Chứng từ gốc Ngày 17 tháng 01 năm 2016 Gíam đốc Kế toán trưởng (Ký, họ tên, (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) đóng dấu) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ): Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: ( Nguồn số liệu: Phòng tài – kế tốn Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC) Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 53 Hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Biểu số 2.15 Trích trang Sổ Nhật ký chung Đơn vị: Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Địa chỉ: 630 Lê Thánh Tông – Hải An – Hải Phòng Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ sô 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A 13/01 17/01 19/01 20/01 Chứng từ SH NT B PC 45 GBC 10 PT 78 GBN 25 GBC29 GBC 30 C 13/01 17/01 19/01 20/01 Diễn giải D Số trang trước chuyển sang Nộp tiền vào Tài khoản Vietcombank Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Công ty Thương mại NTV trả nợ Công ty TNHH MTV Hoa Mai toán hợp đồng Tổng cộng SHTK đối ứng E Số phát sinh Nợ Có 58.670.521 58.670.521 112 111 111 112 160.000.000 112 131 112 511 3331 50.000.000 120.000.000 160.000.000 120.000.000 165.000.000 593.819.521.853 50.000.000 150.000.000 15.000.000 593.819.521.853 -Sổ có trang , đánh số từ trang đến trang -Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn số liệu: Phòng tài – kế tốn Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC) Hồng Thị Phương Anh – QT1805K 54 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Biểu số 2.16 Trích sổ TK 112 Đơn vị: Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Địa chỉ: 630 Lê Thánh Tơng – Hải An – Hải Phòng Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ sô 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu: 112 NTG S Chứng từ SH NT A B 13/01 PC 45 GBC 10 PT 78 GBN 25 GBC29 13/01 20/01 GBC 30 20/01 17/01 19/01 Người ghi sổ (Ký, họ tên) C 17/01 19/01 Diễn giải D Số dư đầu năm Nộp tiền vào Tài khoản Vietcombank Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Công ty Thương mại NTV trả nợ Công ty TNHH MTV Hoa Mai tốn hợp đồng Cộng số phát sinh Sơ dư cuối năm SHT K đối ứng E 111 Đơn vị: VNĐ Số tiền Nợ Có 605.190.150 160.000.000 111 120.000.000 131 50.000.000 511 3331 165.000.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 127.667.332.630 223.654.630 128.048.868.150 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn số liệu: Phòng tài – kế tốn Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC) Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 55 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC CHƯƠNG : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TTC 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần vận tải thương mại TTC Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế,toàn cầu hóa Cơng ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC trải qua nhiều khó khăn,thách thức để tồn phát triển Công ty với đội ngũ nhân viên có lực, nhiệt tình có lực đào tạo bản,thường xuyên có sáng kiến đóng góp hoạt động kinh doanh, góp phần quan trọng phát triển , khẳng định vị trí Trong q trình kinh doanh, cơng ty thực tốt kế hoạch nhiệm vụ đề chu kỳ kinh doanh cụ thể đạt doanh thu cao Công ty với tư cách chủ thể kinh tế, làm việc đóng góp theo quy định nhà nước với mục đích đạt lợi nhuận nhiều nhất, với cạnh tranh doanh nghiệp nước nước tạo khơng khó khăn cho cơng ty, đặc biệt làm giá sản phẩm không ổn định Đứng trước nhiều thách thức công ty tìm hiểu để có biện pháp tối ưu để hạch toán vốn tiền, nhằm đạt hiểu quạ cao thúc đẩy hoạt động kinh doanh cơng ty Cơng ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, phòng tài kế tốn thực tồn cơng tác kế tốn cơng ty, với ghi chép ban đầu, thu thập số liệu giản đơn gửi phòng tài kế tốn, kế tốn trưởng trực tiếp phụ trách phòng kế tốn cơng ty Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức cách hợp lý hoạt động khoa học, tuân thủ luật nhà nước đề Để khơng ngừng hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty tìm hiểu, phân tích đặc trưng kinh tế thị trường yếu tố khác tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn, để có giải pháp hữu hiệu để đạt mục tiêu đề Qua thời gian tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty cổ phần vận tải thương mại TTC, giúp đỡ tận tình Ban giám đốc cơng ty, phòng kế tốn phòng ban liên quan giúp em Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 56 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC trải nhiệm áp dụng kiến thức lí thuyết học ghế nhà trường áp dụng vào thực tế Từ hiểu biết em xin có số ý kiến nhận xét cơng tác hạch tốn kế tốn tình hình sản xuất Công ty cổ phần vận tải thương mại TTC 3.1.1 Ưu, nhược điểm công tác kế tốn vốn băng tiềntại Cơng ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC 3.1.1.1 Ưu điểm  Về máy quản lý Mơ hình quản lý cơng ty xây dựng cách khoa học, hợp lý Công ty có biện pháp quản lý phân chia phòng ban khác cho đạt hiệu cơng việc cao tạo điều kiện tốt để khâu, phận hoạt động, liên kết với nhịp nhàng, tạo điều kiện cho trình sản xuất kinh doanh cơng ty thuận lợi Ban lãnh đạo người có trách nhiệm ln quan tâm chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Cơng ty có đội ngũ nhân viên giỏi, có trình độ lực tốt ln có chế khen thưởng kịp thời khuyến khích người lao động làm việc  Về tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC tổ chức mơ hình tập trung, phòng tài kế tốn thực tồn cơng tác kế tốn cơng ty, kế toán viên làm nhiệm vụ ghi chép nghiệp vụ phát sinh ban đầu, thu thập số liệu giản đơn gửi phòng tài kế tốn, kế tốn trưởng tổng hợp số liệu làm sổ sách kế tốn liên quan Có thể nói tổ chức phù hợp với quy mô sản xuất, kinh doanh công ty Công ty nhân viên kế tốn giàu kinh nghiệm, có trình độ nhiệt tình có nhạy bén, vận dung linh hoạt việc xử lý nghiệp vụ phát sinh tổng hợp thơng tin kế tốn Từ việc hạch tốn ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lệ chứng từ tiến hành kĩ lưỡng, cẩn thận đảm bảo xác,hợp lý,rõ ràng…Mọi số liệu sau tổng hợp kế toán trưởng kiểm tra Cơng tác hạch tốn cơng ty nói chung cơng tác hạch tốn vốn tiền nói riêng công ty quan tâm chặt chẽ khơng ngừng hồn thiện  Về hình thức kế tốn Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 57 Hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Công ty cổ phần vận tải thương mại TTC áp dụng hình thức kế tốn “Nhật ký chung”,hình thức đơn giản quy trình hạch tốn phù hợp với quy mơ điều kiện kế tốn cơng ty.Cơng ty thực tốt việc hạch toán vốn tiền, cung cấp số liệu xác,có thật, kịp thời đầy đủ cần thiết cho việc quản lý, xử lý giúp công ty sử dụng vốn cho có hiệu Về chứng từ, sổ sách kế tốn sử dụng Sổ sách công ty ghi cách rõ ràng,rành mạch.Công ty xây dựng hệ thơng loại chứng từ kế tốn quy định cho nghiệp vụ kinh tế khác đảm bảo tính pháp lý Việc luân chuyển chứng từ thực cách linh hoat,đúng trình tự khoa học thuận lợi cho việc ghi chép kiểm tra sử dụng theo mẫu biểu Bộ tài ban hành Các chứng từ sau tổng hợp bảo quản theo chế độ lưu trữ tài liệu kế toán nhà nước Các nghiệp vụ phát sinh ghi chép hàng ngày nên thơng tin mang tính liên tục, xác Cơng ty bảo quản tiền mặt két để đảm bảo tính an tồn tránh tình trạng tham lãng phí Đặc biệt thủ quỹ người trung thực,có lực chun mơn,thận trọng nghề nghiệp khơng phải nhân viên kế tốn đảm bảo tính cơng khai rõ ràng Đối với tiền gửi ngân hàng, kế tốn liên hệ chặt chẽ có quan hệ tốt với ngân hàng công ty làm việc Các chứng từ cập nhật đối chiếu thường xuyên với Ngân hàng giúp quản lý dễ dàng chặt chẽ Qua ta thấy công ty đảm bảo tính thống phạm vi phương pháp tính tốn tiêu kinh tế, đảm bảo số liệu ln xác, hợp lý, rõ ràng thống 3.1.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm cơng ty tồn số hạn chế cần khắc phục  Khi giao dịch với doanh nghiệp khác nhiều doanh nghiệp nợ tiền công ty thời gian dài kế tốn khơng tiến hành trích khoản dự phòng phải thu khó đòi,ảnh hưởng việc thu hồi vốn  Công tác kiểm kê định kỳ chưa thủ quỹ kiểm tra thường xuyên cập nhật đối chiếu số liệu kế toán số thực tế làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý việc quản lý tiền mặt công ty Hồng Thị Phương Anh – QT1805K 58 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC  Hiện cơng ty chưa có phần mềm kế tốn riêng biệt nên việc thực tốn thời gian việc ghi chép,tổng hơp, đặc biệt cuối kỳ kế toán khối lượng cơng việc lớn làm nhân viên kế tốn phải làm thêm 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần vận tải thương mại TTC 3.2.1 Hồn thiện cơng tác kiểm kê quỹ tiền mặt Khi sổ sách kế tốn sổ quỹ tiền mặt có chênh lệch kế toán thủ quỹ cần kiểm tra đối chiếu lại để tìm sai sót tìm cách xử lý Nếu khơng kiểm kê quỹ thường xun khơng phát sai sót,chênh lệch sớm thời gian kiểm tra gây mát lớn ảnh hưởng nguồn vốn phải chịu trách nhiệm sai sót Vì cơng ty nên : Cần kiểm kê quỹ thường xuyên theo tháng, q, kiểm tra đột xuất hay bàn giao quỹ,biên kiểm kê phải ghi rõ số hiệu chứng từ thời điểm kiểm kê.Thủ quỹ cần phải ghi sổ quỹ hàng ngày theo nghiệp vụ phát sinh Trước kiểm kê quỹ,thủ quỹ phải kiểm tra sổ quỹ, phiếu thu, phiêu chi tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê, khoản chênh lệch cần phải báo ban giám độc để tìm cách giải Cần kiểm kê riêng loại tiền có chênh lệch cần ghi rõ nguyên nhân thừa thiếu Bảng kiểm kê quỹ lập thành bản,một thủ quỹ giữ, lưu kế tốn, giúp tăng cường cơng tác quản lý tiền mặt quỹ Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân, ghi: Nợ TK 111 – Tiền mặt Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân, ghi: Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) Có TK 111 – Tiền mặt Mẫu bảng kiểm kê quỹ: Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 59 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Biên kiểm kê quỹ dùng cho đồng Việt Nam Đơn vi: …… Bộ phận: …… Mẫu số: 08a-TT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số: Hôm nay, vào ngày tháng .năm Chúng tơi gồm: Ơng/Bà: Đại diện kế tốn Ơng/Bà: Đ ại diện thủ quỹ Ông/Bà: Đ ại diện Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết sau: Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải A B I Số dư theo số quỹ: II Số kiểm kê thực tế Số lượng x x Số tiền Trong : - Loại - Loại - Loại III Chênh lệch ( III = I – II ) x - Lý do: +Thừa:………………………………………………………………………… +Thiếu: -Kết luận sau kiểm kê quỹ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ (Ký, họ tên) 60 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Ví dụ: Cuối năm cơng ty tiến hành kiểm kê quỹ, phát thừa khơng có tiền mệnh giá nhỏ Đơn vị : Công ty Cổ phần vận tải thương mại TTC Địa : 630 Lê Thánh Tông Hải An - HP Mẫu số 08a - TT (Ban hành theo QĐsố 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số: 01 Hôm nay, vào17.giờ ngày 31 tháng 12 năm 2016 Chúng tơi gồm: Ơng/Bà: Nguyễn Thị Mai Đại diện kế tốn Ơng/Bà: Bùi Thị Tỉnh Đại diện thủ quỹ Ông/Bà: Nguyễn Văn Lâm Đại diện Ban giám đốc Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết sau: STT Diễn giải Số lượng Số tiền A B I Số dư theo số quỹ: x 80.167.120 II Số kiểm kê thực tế x 80.168.000 Trong : - Loại 500.000 160 80.000.000 - Loại 100.000 01 100.000 - Loại 50.000 01 50.000 - Loại 10.000 01 10.000 - Loại 5.000 01 5.000 - Loại 2.000 01 2.000 - Loại 1.000 01 1.000 III Chênh lệch ( III = I –II ) x 280 - Lý do: +Thừa: +Thiếu: -Kết luận sau kiểm kê quỹ … Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ (Ký, họ tên) 61 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC - Định khoản: Nợ TK 111 :280 Có TK 711: 280 3.2.2 Hồn thiện cơng tác sử dụng phần mềm kế toán Việc áp dụng kế tốn thủ cơng thời gian, sai sót thiếu sót hay nhầm lẫn ( phạm vi cho phép) nên sử dụng phần mềm hỗ trợ cho nhân viên kế toán nhiều: tiết kiệm thời gian, công sức, đơn giản, nhanh gọn dễ nhìn dễ theo dõi, đối chiếu hay kiểm tra Vì cơng ty nên : Cơng ty sử dụng phần mềm nhiều doanh nghiệp sử dụng thao tác dễ dàng máy tính có tác dụng cao giúp cơng ty hạch tốn xác đơn giản qua ghi sổ kế toán phần mềm Một số phần mềm dễ sử dụng áp dụng nhiều : Phần mềm kế toán MISA MSE.2015 Phần mềm kế toán Fast Accounting Phần mềm Misa: Phần mềm kế tốn MISA hệ thống chương trình máy tính, tự động xử lý thơng tin kế toán từ khâu lập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, ghi chép sổ sách, xử lý thông tin chứng từ, sổ sách theo chế độ kế toán đến khâu in sổ sách kế tốn, báo cáo tài chính, kế tốn quản trị, thống kê phân tích tài khác Dưới hình ảnh phần mềm kế tốn MISA.MSE.2015: Hồng Thị Phương Anh – QT1805K 62 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC *Ưu điểm phần mềm kế toán MISA: - Giao diện thân thiện dể sử dụng, cho phép cập nhật liệu linh hoạt (nhiều hóa đơn 01 Phiếu chi) Bám sát chế độ kế toán, mẫu biểu chứng từ, sổ sách kế tốn ln tn thủ chế độ kế tốn Hệ thống báo cáo dạng đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý đơn vị - Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều CSDL, nghĩa đơn vị thao tác 01 CSDL độc lập - Điểm đặc biệt MISA mà chưa có phần mềm có thao tác Lưu Ghi sổ liệu - Tính xác: số liệu tính tốn misa xác, xảy sai sót bất thường Điều giúp kế tốn n tâm - Tính bảo mật: Vì MISA chạy công nghệ SQL nên khả bảo mật cao Cho đến phần mềm chạy CSDL SQL; NET;… nguyên quyền (trong số phần mềm viết CSDL Visual fox lại bị đánh cắp quyền dể) -Nếu dùng phần mềm đóng gói giá thành rẻ, chi phí triển khai tiết kiệm thời gian triển khai ngắn dễ dàng *Nhược điểm: - Vì có SQL nên MISA đòi hỏi cấu hình máy tương đối cao, máy yếu chương trình chạy chậm chạp - Tốc độ xử lý liệu chậm, đặc biệt cập nhật giá xuất bảo trì liệu - Phân hệ tính giá thành chưa nhà SX ý phát triển - Các báo cáo kết xuất excell xếp không theo thứ tự, điều tốn công cho người dùng chỉnh sửa lại báo cáo *Tính phần mềm kế toán MISA MISA phần mềm kế toán thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với tạo thành hệ thống quản trị tài chặt chẽ Phần mềm kế tốn MISA phát triển tảng cơng nghệ – Microsoft.NET, tích hợp hàng loạt tính ưu việt, tự động hóa tất nghiệp vụ kế tốn, liệu tài cập nhật giây, công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp cơng tác hạch tốn kế tốn phần mềm có tính sau: -Thể tính xác: Ln tn thủ quy định kế tốn tài chính, tự động xử lý thơng tin đảm bảo tính xác -Tính hiệu cao: Có khả nâng cấp, sửa đổi bổ xung phù hợp với thay đổi chế độ kế toán, sách tài mà khơng ảnh hưởng đến liệu có, đảm bảo tính bảo mật an toàn cao Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 63 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC -Tính chuyên nghiệp sâu: Thể nghiệp vụ tài liên kết chặt chẽ với theo hệ thống định Phần mềm Fast Accounting phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ Fast Accounting phát triển liên tục hoàn thiện từ năm 1997, có 3.000 khách hàng đạt nhiều giải thưởng khác BIT CUP, Sản phẩm nhiều người sử dụng, CUP CNTT… Dưới hình ảnh cho phầ mềm Fast Accounting: Ưu điểm: - Giao diện dể sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế toán hành Cũng giống MISA, fast có hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng yên tâm yêu cầu quản lý (Báo cáo quản trị báo cáo tài chính) - Tốc độ xử lý nhanh - Cho phép kết xuất báo cáo Excell với mẫu biểu xếp đẹp Nhược điểm: - Tính bảo mật chưa cao, thao tác thường xảy lỗi nhỏ (không đáng kể) - Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt data Tính năng: Hồng Thị Phương Anh – QT1805K 64 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC Phần mềm Fast Accounting có 16 phân hệ giúp kế toán thực phần mềm đạt hiệu cao xác nhất: Hệ thống Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt,tiền gửi,tiền vay Kế toán bán hàng cơng nợ phải thu Kế tốn mua hàng cơng nợ phải trả Kế tốn hàng tồn kho Kế toán TSCĐ Kế toán CCLĐ Báo cáo chi phí theo khoản mục 10 Kế tốn giá thành dự án,cơng trình xây lắp 11 Kế tốn giá thành sản phẩm sản xuất liên tục 12 Kế toán giá thành sản phẩm theo đơn hàng, 13 Báo cáo thuế 14 Báo cáo quản trị trường người dùng tự định nghĩa 15 Quản lý hóa đơn 16 Thuế thu nhập cá nhân Với quy mô Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC cơng ty nên sử dụng Phần mềm kế toán MISA SME.NET.2015 – phần mềm kế tốn nâng cấp với nhiều tính tiện dụng so với phần mềm kế toán cũ, giao diện đơn giản, dễ sử dụng giá hợp lý Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 65 Hoàn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC KẾT LUẬN Khóa luận: “Hồn thiện cơng tác kế tốn Vốn tiền Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC” đề cập vấn đề lý luận thực tiễn sau:  Về mặt lý luận: Đưa vấn để tồng quan vốn tiền doanh nghiệp, nhiệm vụ kế toán Vốn tiền Doanh nghiệp theo QĐ số 48/2006/BTC ngày 14/09/2006 Bộ tài chính, hình thức ghi sổ doanh nghiệp  Về mặt thực tiễn: - Phản ánh thực trạng tổ chức hạch toán kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC với tài liệu số liệu năm 2016 - Đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn vố tiền Công ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC: + Cơng ty nên tăng cường hình thức tốn khơng dùng tiền mặt + Cơng ty nên thực kiểm kê quỹ + Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán Mặc dù cố gắng hết với khả mình, kiến thức lý luận thực tế hiểu biết chưa nhiều nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong tiếp thu xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp bảo thầy để khóa luận hồn thiện Hải Phòng ngày 05 tháng 01 năm 2019 Sinh viên Hoàng Thị Phương Anh Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 66 Hồn thiện cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần Vận tải thương mại TTC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Chế độ kế toán Doanh nghiệp (Quyển 1) – Hệ thống tài khoản kế toán – Nhà xuất tài 2.Chế độ kế tốn Doanh nghiệp (Quyển 2) – Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế tốn, sơ đồ kế tốn – Nhà xuất tài 3.Hướng dẫn thực hành chế độ kế tóan – TS Võ Văn Nhị Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam – NXB Lao Động 5.Lý thuyết thực hành kế tốn tài VAT – TS Võ Văn Cơng Tài liệu tham khảo Phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC Hoàng Thị Phương Anh – QT1805K 67 ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TTC 56 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn vốn tiền Cơng ty Cổ phần vận tải thương mại TTC ... Công ty Cổ Phần Vận tải Thương mại TTC 30 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC 32 2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn Cơng ty. .. quát Công ty Vận tải thương mại TTC 27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại TTC 28 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn thành tích đạt Cơng ty Cổ phần Vận tải Thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC, Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn