Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Số 1

105 22 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thúy Cải Giảng viên hướng dẫn: Ths Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thúy Cải Giảng viên hướng dẫn: Ths Lê Thị Nam Phương HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thúy Cải Mã SV:1412401311 Lớp: QT1805k Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng Số NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Hệ thống hóa lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng Số - Đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần xây dựng Số Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Thu thập số liệu doanh thu bán hàng, giá vốn, chi phí quản lý kinh doanh, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài sử dụng số liệu năm 2016 Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Tại công ty cổ phần xây dựng số CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lê Thị Nam Phương Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác:.Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng Số Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đỗ Thúy cải năm 2019 Người hướng dẫn Th.s Lê Thị Nam Phương Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Lê Thị Nam Phương Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Đỗ Thúy Cải Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm tốn Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng Số Nội dung hướng dẫn: Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Nghiêm túc, ham học hỏi q trình viết khóa luận tốt nghiệp - Đảm bảo yêu cầu thời gian nội dung nghiên cứu đề tài doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu lý luận thực tiễn, thu thập tài liệu liên quan đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện đề tài nghiên cứu Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Tác giả hệ thống hóa lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng Số - Những kiến nghị, đề xuất gắn với thực tiễn giúp hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 13 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 14 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 14 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 14 1.1.2 Một số khái niệm 15 1.1.2.1 Doanh thu 15 1.1.2.2 Chi phí 18 1.1.2.3 Xác định kết kinh doanh 19 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 20 1.2 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 21 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu 21 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 21 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 21 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 22 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 23 1.2.2.1 Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho 23 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 24 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 24 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán 25 1.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 26 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 26 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 26 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 26 1.2.4 Kế tốn doanh thu tài chi phí tài 27 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 27 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 27 1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 28 1.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 30 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 30 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 30 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 30 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 32 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 32 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 32 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 32 1.3 Một số điểm khác biệt công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 33 1.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn vào cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 41 2.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần xây dựng Số 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 41 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 43 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 43 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần xây dựng Số 45 2.1.4.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 45 45 2.1.4.2 Các sách kế tốn áp dụng Cơng ty 46 2.1.4.3 Tổ chức hệ thống chứng từ tài khoản kế toán 47 2.1.4.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 47 2.1.4.5 Tổ chức hệ thống báo cáo tài 48 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cồ phần xây dựng Số 49 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 49 2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CP xây dựng Số 49 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 49 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 49 2.2.1.4 Quy trình hạch tốn 49 2.2.1.5 Ví dụ minh hoạ 51 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 55 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán Công ty Cổ phần số 55 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 55 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 55 2.2.2.4 Quy trình hạch tốn 55 2.2.2.5 Ví dụ minh hoạ 56 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 61 2.2.3.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh Công ty CP xây dựng Số 61 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng 61 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 61 2.2.3.4 Quy trình hạch tốn 61 2.2.3.5 Ví dụ minh hoạ 62 2.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 70 2.2.4.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chi phí tài Cơng ty cổ phần xây dựng Số 70 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng 70 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng 70 2.2.4.4 Quy trình hạch tốn 70 2.2.4.5 Ví dụ minh hoạ 72 2.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 75 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 75 2.2.6.1 Nội dung kế toán xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng Số 75 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng 75 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng 75 2.2.6.4 Quy trình hạch toán 76 2.2.6.5 Ví dụ minh họa 77 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 86 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần xây dựng Số 86 3.1.1 Ưu điểm 87 3.1.2 Hạn chế 88 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng số 88 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng Số 88 3.2.2 Ngun tắc để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty 89 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty 90 3.2.3.1 Hiện đại hố cơng tác kế toán: 90 3.2.3.2 Hồn thiện hệ thống sổ sách kế tốn Cơng ty 97 3.2.3.3 Hồn thiện công tác luân chuyển chứng từ 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Giá: 2.950.000đ – 10.950.000đ/bản Các phân hệ MISA: MISA SME.NET 2017 không hướng đến việc giải nghiệp vụ, thiết kế xây dựng phần mềm trọng đến việc làm sản phẩm đẹp giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 có giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo l̀ng quy trình cơng việc thực tế doanh nghiệp trực quan dễ hiểu cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 có nhiều gói sản phẩm khác để phù hợp với quy mô nhu cầu doanh nghiệp Chỉ cần mua giấy phép doanh nghiệp cài nhiều máy tính với chi phí hợp lý Sinh Viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805k 91 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế tốn FAST Accounting 11 Giá: 6.000.000đ - 8.000.000đ/bản Phần mềm Fast accounting (phiên 11) mang tính trội chạy mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ, tự động hóa xử lý số liệu (tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo sản phẩm…), quản lý số liệu liên năm giúp thuận lợi so sánh số liệu kỳ kế toán, quản lý số liệu nhiều sở, tiện ích nhập số liệu (có thể chuyển từ hình nhập số liệu sang hình nhập số liệu khác thao tác kích chuột phải, xem báo cáo nhập liệu, giao diện hai ngôn ngữ Anh Việt…) Trong phần mềm kế toán FAST ACCOUTING với phân hệ “Kế toán giá thành xây lắp” người sử dụng tập hợp chi phí liên quan đến cơng trình xây lắp, lên báo cáo giá thành cũng báo cáo lãi lỗ, báo cáo so sánh số dự toán số thực tế, tính lãi sử dụng vốn Các số liệu theo dõi gồm số phát sinh kỳ, số lũy kế từ đầu năm số lũy kế từ khởi công Sinh Viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805k 92 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Ưu điểm:  Giao diện dễ sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế toán hành Phần mềm có hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng yên tâm yêu cầu quản lý  Tốc độ xử lý nhanh  Cho phép kết xuất báo cáo Excel với mẫu biểu xếp đẹp  Sử dụng làm việc lúc, nơi thiết bị Không cần phải cài đặt phần mềm máy chủ hay phần mềm hỗ trợ khác  Dễ dàng truy xuất thông tin, đảm bảo tính xác Nhược điểm:  Tính bảo mật chưa cao, thao tác thường xảy lỗi nhỏ  Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt Data  Phần mềm kế tốn AMIS.VN Khơng đáp ứng tốt nhu cầu nhiều lĩnh vực khác có nghiệp vụ kế tốn đặc thù Dược phẩm, Thiết bị Tin học, Ơ tơ xe máy Phần mềm AMIS.VN đáp ứng nghiệp vụ đặc thù doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình xây lắp Hiện nay, với bứt phá công nghệ, tiện dụng sử dụng phần mềm AMIS.VN lựa chọn hàng đầu hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp xây dựng cơng trình tồn quốc như: Cơng ty Cổ phần P.A.C.O, Cơng ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Petrolimex – Tradoco, Hợp tác xã Vận Tải Thi Công Cơ Giới Số 6, Công ty xây dựng NAM SƠN, Công Ty CP Xây Dựng 79 Dưới số nghiệp vụ đặc thù cơng tác quản trị tài kế tốn doanh nghiệp xây lắp xây dựng giải phần mềm AMIS.VN: Quản lý giá thành theo cơng trình Qua phần mềm AMIS.VN Cơng ty tập hợp chi phí tính giá thành cho cơng trình xây dựng:  Tập hợp chi phí trực tiếp: Kế toán cần nhập số liệu lần, phần mềm tự động tổng hợp khoản chi phí trực tiếp cho cơng trình, hạng mục chi tiết bên kế toán cần kiểm tra lại số liệu trước tính giá thành  Phân bổ chi phí gián tiếp: Các chi phí chung phát sinh xây dựng đa dạng phức tạp, phần mềm thiết lập định mức Sinh Viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805k 93 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp phân bổ nhằm giúp kế toán dễ dàng theo dõi việc phân bổ khoản chi phí đến cơng trình, hạng mục cụ thể  Đánh giá sản phẩm dở dang nghiệm thu cơng trình: Sau hồn thành xong việc tập hợp phân bổ chi phí phần mềm tự động tính giá thành cho cơng trình, hạng mục Khơng vậy, AMIS.VN cho phép theo dõi chi phí thầu phụ, loại chi phí đặc thù xây dựng Chi phí phát sinh doanh nghiệp th ngồi thi cơng phần cơng trình Thơng qua phần mềm kế tốn theo dõi việc lập khoản dự phòng bảo hành cơng trình, cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng, phát sinh chi phí liên quan đến sửa chữa, bảo hành Bên cạnh đó, phầm mềm hỗ trợ kế tốn quản lý hàng tồn kho Thường nguyên vật liệu ngành xây dựng xuất thẳng đến cơng trình khơng qua nhập kho, mà lại tính vào chi phí Nhưng theo dõi tờn kho cơng trình, theo dõi điều chuyển vật liệu cơng trình với cơng trình khác hoặc vật liệu thừa thiếu cơng trình cần kiểm sốt Phần mềm khơng cho phép quản lý ngun vật liệu xuất thẳng đến cơng trình mà quản lý nguyên vật liệu xuất qua kho  Cho phép quản lý chứng từ nhập kho/xuất kho vật tư, hàng hóa, cơng cụ dụng cụ, thành phẩm Sinh Viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805k 94 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Hệ thống hỗ trợ việc xuất kho theo định mức nguyên vật liệu  Cho phép tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo nhiều phương pháp Quản lý cơng nợ theo hợp đồng, cơng trình Do ngành xây dựng có nhiều nhà cung cấp loại nguyên vật liệu, dịch vụ, nhiên liệu phục vụ cho hoạt động xây lắp Vì vậy, AMIS.VN giúp người sử dụng theo dõi công nợ nhà cung cấp, hay theo dõi công nợ nhà cung cấp nhiều dịch vụ lúc cho hợp đồng, công trình Khách hàng phong phú (chủ đầu tư đặt hàng cơng trình, khách hàng mua lẻ cơng trình công ty tự đầu tư xây dựng ), giá trị hợp đờng lớn, q trình tốn kéo dài nhiều năm AMIS.VN hỗ trợ việc quản lý công nợ ngành xây dựng theo tiến độ tốn, theo đợt tốn, theo cơng trình, dự án Ngồi ra, AMIS.VN có tính khác đáp ứng nhu cầu đặc trưng cho doanh nghiệp xây dựng:  Quản lý hờ sơ cơng trình  Quản lý tài sản cố định, khấu hao tài sản  Quản lý hoạt động đầu tư xây lắp  Quản trị dòng tiền Sinh Viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805k 95 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Quản lý lãi, lỗ theo từng công trình, hợp đồng Do việc quản lý lãi/lỗ theo cơng trình hay hợp đờng diễn phức tạp đòi hỏi chi tiết, rõ ràng Vì thế, AMIS.VN cho phép kế toán theo dõi khoản chi chi phí cụ thể theo cơng trình, hợp đờng Với tiện ích này, kế tốn tiết kiệm thời gian để tính tốn số liệu, cần nhập liệu lần cuối kỳ vào xem báo cáo Thơng qua đó, Ban Giám đốc cũng dễ dàng nắm bắt tình hình Cơng ty, đưa định nhanh chóng hiệu  Theo em, Cơng ty nên mua phần mềm kế tốn AMIS.VN Bởi phần mềm phù hợp với tính chất đặc thù ngành xây dựng, Sinh Viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805k 96 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp dễ sử dụng, tính bảo mật cao phù hợp với cấu hình nhiều máy chi phí mua phù hợp với điều kiện Cơng ty 3.2.3.2 Hồn thiện hệ thống sở sách kế tốn tại Cơng ty Hệ thống sổ kế tốn cơng ty có vai trò quan trọng Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty thực có hiệu có hệ thống sổ kế tốn phù hợp với quy mơ quy trình kinh doanh cơng ty Một hệ thống sổ kế tốn hồn thiện phải bao gờm hệ thống sổ tổng hợp sổ chi tiết Tuy nhiên, hạch tốn kế tốn, cơng ty ghi Sổ Để hoàn thiện hệ thống sổ kế tốn Cơng ty Cổ phần xây dựng Số 1, em nhận thấy công ty nên lập Sổ chi tiết để tiện theo dõi cho khoản chi phí, doanh thu Từ đó, giúp cho ban lãnh đạo cơng ty có giải pháp quản lý chi phí cách xác Sơ đờ minh hoạ trình tự ghi sổ kế toán lập thêm Sổ chi tiết: Ghi chú: Quan hệ đối chiếu Ghi cuối kỳ Ghi hàng ngày  Đối với kế tốn doanh thu, Cơng ty nên lập “Sổ chi tiết bán hàng” chi tiết theo cơng trình Có cơng ty nắm tình hình nghiệm thu, tốn cơng trình Bên cạnh việc lập Sổ chi tiết bán Sinh Viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805k 97 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp hàng, công ty cũng cần lập Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Cuối tháng, kế toán tiến hành tổng hợp số liệu từ Sổ chi tiết bán hàng Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng Sau đó, kế tốn đối chiếu số liệu Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng với Sổ TK 511 xem số liệu có xác khơng Việc lập sổ giúp cho cơng tác kế tốn doanh thu cụ thể, chi tiết theo loại chặt chẽ Ví dụ minh họa: VD 3.1: (Minh họa tiếp nghiệp vụ VD 2.1) Ngày 28/10/2016, Cơng ty bàn giao cơng trình Thi cơng xây dựng trường mầm non Hàng Hải I cho Công ty cổ phần xây dựng Số , (cơng trình khởi công từ ngày 26/06/2016) với tổng giá trị hợp đồng 4.129.500.830đ Công ty chưa nhận toán số tiền  Căn vào Hoá đơn GTGT số 0000096 (Biểu số 2.1), kế toán phản ánh doanh thu nghiệp vụ vào Sổ chi tiết bán hàng (Biểu số 3.1) Sinh Viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805k 98 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.1 – Sổ chi tiết bán hàng Mẫu số : S17 –DNN Theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 bợ trưởng BTC CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ Số 22 – Tôn Đức Thắng – Hải Phòng SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên cơng trình: Trường Mầm Non Hàng Hải I Từ ngày 26/06/2016 đến ngày 28/10/2016 Ngày tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng 28/10 HĐ0000096 28/10 Các khoản tính trừ Doanh thu Chứng từ Diễn giải Xây dựng Trường Mầm Non Hàng Hải I Cộng số phát sinh TKĐƯ Số lượng 131 Đơn giá Thành tiền 3.754.091.664 3.754.091.664 3.754.091.664 -Doanh thu 3.754.091.664 -Giá vốn hàng bán 3.490.162.500 -Lãi gộp Khác Thuế 249.175.830 Ngày 28 tháng 10 năm 2016 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Đỗ Thúy Cải– QT1805K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 99 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Đối với kế tốn chi phí: Hiện tại, cơng ty lập Sổ cho tài khoản 632, 642, Như khơng theo dõi chi tiết khoản chi, gây khó khăn cho việc quản lý, Cơng ty nên mở “Sổ chi phí sản xuất kinh doanh” chi tiết theo khoản chi phí Ví dụ minh họa: VD 3.2: (Minh họa tiếp nghiệp vụ VD 2.1) Ngày 28/10/2016, Công ty bàn giao công trình Thi cơng xây dựng khu vui chơi phòng học trường mầm non Hàng Hải I cho Công ty Cổ phần xây dựng Số 1(cơng trình khởi công từ ngày 26/06/2016) với tổng giá trị hợp đờng 4.129.500.830đ Cơng ty chưa nhận tốn số tiền Trị giá vốn cơng trình: 3.490.162.500đ  Căn vào Phiếu kế toán số 23 (Biểu số 2.4), kế toán tiến hành ghi chép bút toán nghiệp vụ vào Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Biểu số 3.2) Sinh viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805K 100 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu số 3.2 – Sổ chi phí sản xuất kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ Số 22 – Tôn Đức Thắng – Hải Phòng Mẫu số : S18 –DNN Theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 bợ trưởng BTC SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - Tài khoản: 632 - Tên phân xưởng: - Tên sản phẩm, dịch vụ: Cơng trình xây dựng Trường mầm non Hàng hải I Năm 2016 Ngày tháng ghi sổ 28/10 Chứng từ Số hiệu PKT23 Ghi Nợ TK 632 Diễn giải Ngày 28/10 Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Cơng trình xây dựng Trường mầm non Hàng Hải I Cộng phát sinh kỳ Ghi Có TK 632 Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805K TKĐƯ 154 Tổng số tiền Số lượng Đơn giá 3.490.162.500 3.490.162.500 911 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 101 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3.3 Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ Cơng ty nên lập sổ giao nhận chứng từ luân chuyển chứng từ phòng ban, phận Mỗi luân chuyển chứng từ bên giao nhận chứng từ phải ký vào sổ Nếu xảy mát chứng từ cũng dễ quy trách nhiệm cho người, phận để có biện pháp xử lý Việc làm giúp quản lý chặt chẽ chứng từ công ty, cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán công nhân viên quản lý chứng từ nói riêng cơng việc nói chung Biểu số 3.3 – Phiếu giao nhận chứng từ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ Số 22 – Tôn Đức Thắng – Hải Phòng SỔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Tháng….năm… Ngày, tháng Loại chứng từ Ngày tháng Số tiền chứng từ chứng từ Sinh viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805K Ký tên Bên giao Bên nhận 102 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Về mặt lý luận, đề tài hệ thống hóa lý luận chung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Về mặt thực tiễn, đề tài mô tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng Số theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ tài văn sửa đổi, bổ sung từ thấy số ưu điểm cơng tác kế tốn đơn vị sau: - Đối với cơng tác kế tốn doanh thu: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến xây dựng cơng trình ghi chép cách chi tiết, đầy đủ kịp thời, đảm bảo nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu chi phí phát sinh - Đối với cơng tác kế tốn chi phí: Mọi chi phí phát sinh cơng ty quản lý cách chặt chẽ, đảm bảo tính hợp lý cần thiết - Đối với cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh: Kế tốn xác định kết kinh doanh cơng ty phần đáp ứng yêu cầu nhà quản trị Tuy nhiên, Cơng ty tờn số hạn chế sau: Về hình thức kế tốn: Hiện việc ghi chép kế tốn cơng ty thủ cơng, dễ gây nhầm lẫn, sai sót, kém hiệu Về hệ thống sở kế tốn: Khi hạch tốn doanh thu, chi phí, cơng ty lập Sổ Nhật ký chung Sổ nên chưa theo dõi chi tiết cơng trình Về quy trình luân chuyển chứng từ hạch toán kế toán: Giữa phòng ban cơng ty khơng có phiếu giao nhận chứng từ, xảy mát chứng từ khó quy trách nhiệm để xử lý Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Công ty cổ phần xây dựng Số Cụ thể: Sinh viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805K 103 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Hiện đại hóa cơng tác kế tốn: Công ty cần đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin cách áp dụng phần mềm kế tốn máy vào cơng tác kế tốn nhằm giảm chi phí, khơng tốn nhiều thời gian mà đạt hiệu cao Hồn thiện hệ thống sở kế tốn: Để hồn thiện hệ thống sổ kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng Số 1, công ty nên lập Sổ chi tiết để tiện theo dõi cho khoản chi phí, doanh thu, đờng thời cũng góp phần nắm tình hình nghiệm thu, tốn cơng trình Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ: Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ phòng ban, phận để xảy mát chứng từ dễ quy trách nhiệm có biện pháp xử lý Hơn nữa, việc giúp quản lý chặt chẽ chứng từ công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm cho công nhân viên Các kiến nghị đề xuất nói xuất phát từ thực tế cơng ty nên có tính thực tiễn khả thi Sinh viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805K 104 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đặng Thị Loan, Kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 Bộ Tài chính, Chế độ kế tốn doanh nghiệp, Báo cáo tài chứng từ sổ kế tốn sơ đờ kế tốn, NXB Thống Kê, 2008 Các tài liệu Công ty cổ phần xây dựng Số Tham khảo số luận văn kế toán trường Đại học Dân lập Hải Phòng Tài liệu Internet Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành Sinh viên: Đỗ Thúy Cải – QT1805K 105 ... Một số khái niệm 15 1. 1.2 .1 Doanh thu 15 1. 1.2.2 Chi phí 18 1. 1.2.3 Xác định kết kinh doanh 19 1. 1.3 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh. .. VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1. 1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1. 1 .1 Sự cần... chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 14 1. 1 .1 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 14 1. 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Số 1, Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn