Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

63 28 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sinh viên : Vũ Thị Hạnh Giảng viên hướng dẫn : Ths Cao Thị Thu HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sinh viên : Vũ Thị Hạnh Giảng viên hướng dẫn : Ths Cao Thị Thu HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Hạnh Lớp: QT1701T Mã SV: 1312404011 Ngành: Tài - Ngân hàng Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNGNÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 DOANH NGHIỆP VÀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Doanh nghiệp kinh tế thị trường 1.1.2.Hoạt động doanh nghiệp kinh tế thị trường 1.2 Vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm vốn kinh doanh 1.2.2 Đặc điểm vốn kinh doanh 1.2.3 Phân loại vốn 1.3 Vốn lưu động doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm vốn lưu động 1.3.2 Đặc điểm vốn lưu động 1.3.3 Phân loại vốn lưu động 1.3.4 Các hình thái biểu vốn lưu động 1.4 Các giải pháp huy động vốn lưu động 1.4.1 Huy động vốn lưu động thường xuyên 1.4.2 Các hình thức huy động vốn lưu động ngắn hạn 1.5 Hiệu nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp 1.5.1 Hiệu sử dụng vốn lưu động 1.5.2 Sự cần thiết phải quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 10 1.5.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp 11 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn lưu động 17 1.6.1 Các nhân tố lượng hố 17 1.6.2 Các nhân tố phi lượng hoá 19 1.7 Bảo toàn vốn lưu động 20 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH 22 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH 22 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh 22 2.1.2 cấu tổ chức máy công ty 23 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp 24 2.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY 25 2.2.1 Những đặc điểm ảnh hưởng tới tình hình sử dụng vốn lưu động Cơng ty 25 2.2.2 Tình hình tài Cơng ty năm gần 26 2.2.3 Phân tích khái qt nguồn vốn tình hình đảm bảo nguồn vốn 26 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH 51 3.1 Thuận lợi khó khăn công ty 51 3.2 Khó khăn 51 3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công cổ phần công nghệ nhiệt lạnh 51 3.3.1 Phấn đấu hạ giá thành để tạo cạch tranh giá sản phẩm 51 3.3.2 Quản lý hàng tồn kho mơ hình chiết khấu giảm giá nhằm tiết kiệm chi phí đẩy mạnh tốc độ quay vòng hàng tồn kho 52 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ sách quản lý vốn lưu động 54 3.3 Một số kiến nghị Công ty Công ty 54 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1.Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý công ty 23 Bảng 2.1: cấu sử dụng tài sản 27 Bảng 2.2 cấu sử dụng nguồn vốn 30 Bảng 2.3: Kết kinh doanh công ty 32 Bảng 2.4 cấu thành phần tài sản – nguồn vốn 35 Bảng 2.5: Cân đối nguồn vốn tài trợ công ty 39 Bảng 2.6 Phân tích vốn tiền 40 Bảng 2.7: Khả toán 41 Bảng 2.8: Phân tích tỷ trọng khoản phải thu ngắn hạn 42 Bảng 2.9: Phân tích biến động khoản phải thu ngắn hạn 42 Bảng 2.10: Bảng phân tích tình hình cơng nợ 44 Bảng 2.11: Phân tích biến động hàng tồn kho 45 Bảng 2.12: Bảng hiệu sử dung VLĐ 47 Bảng 2.13: Hiệu sinh lời VLĐ 49 Bảng 2.14: Mức tiết kiệm vốn lưu động 50 PHỤ LỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DTT : Doanh thu TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động TCDH : Tài dài hạn TCNH : Tài ngắn hạn LNST : Lợi nhuận sau thuế TNDN : Thu nhập doanh nghiệp HĐKD : Hoạt động kinh doanh CSH : Chủ sở hữu QLDN : Quản lý doanh nghiệp DV : Dịch vụ CBCNV : Cán công nhân viên VLĐ : Vốn lưu động KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNGNÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 DOANH NGHIỆP VÀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Doanh nghiệp kinh tế thị trường Luật doanh nghiệp ban hành 12 tháng năm 1996 quy định “Doanh nghiệp tổ chức kinh tế tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, đăng kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh” Như doanh nghiệp kinh tế thị trường coi tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời thực kinh doanh lĩnh vực theo luật định, mức vốn khơng thấp mức vốn pháp định chủ sở hữu trở nên chịu trách nhiệm trước pháp luật tài sản Nền kinh tế thị trường tồn nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, nhiên nước ta giữ vai trò chủ đạo doanh nghiệp Nhà nước Điêu I luật Doanh nghiệp Nhà nước quy định: “doanh nghiệp Nhà nước đơn vị kinh tế Nhà nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích nhằm thực mục tiêu kinh tế, xã hội Nhà nước giao Doanh nghiệp Nhà nước tư cách pháp nhân tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh phạm vi số vốn doanh nghiệp quản lý Doanh nghiệp Nhà nước tên gọi, dấu riêng trụ sở lãnh thổ Việt Nam” 1.1.2.Hoạt động doanh nghiệp kinh tế thị trường Đối với doanh nghiệp kinh tế thị trường tiến hành kinh doanh phải đặt nhiều vấn đề hoạt động tất nhiên khơng thể thiếu lĩnh vực tài Vấn đề quan trọng doanh nghiệp tài phải trả lời ba câu hỏi: Nên đầu tư dài hạn vào đâu? Nguồn tài trợ cho đầu tư nguồn nào? Doanh nghiệp quản lý hoạt động tài hàng ngày nào? Muốn doanh nghiệp trước tiên phải tiến hành nghiên cứu thị trường SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG mức nhu cầu sản phẩm, giá cả, chủng loại… sở đưa định cần thiết theo quy mô, công nghệ định Đó định đầu tư Sau định đầu tư doanh nghiệp cần tìm nguồn tài trợ cho định Và để hoạt động dầu tư mang lại hiệu doanh nghiệp cần phải kiểm sốt chặt chẽ khoản phải thu chi liên quan đến định dầu tư Đó việc quản lý tài hàng ngày Để hoạt động diễn thường xun, liên tục doanh nghiệp cần phải vốn Vì sâu vào nghiên cứu vốn kinh doanh nói chung vốn lưu động nói riêng 1.2 Vốn kinh doanh doanh nghiệp Như phân tích để hoạt động sản xuất, kinh doanh phải vốn Vậy vốn gì? 1.2.1 Khái niệm vốn kinh doanh Đã nhiều khái niệm vốn Theo K Marx vốn tư mà tư hiểu giá trị mang lại giá trị thặng dư Theo “Từ điển Longman rút gọn tiếng Anh kinh doanh” Vốn (Capital) định nghĩa sau: “Vốn tài sản tích luỹ sử dụng vào sản xuất nhằm tạo lợi ích lớn hơn; yếu tố q trình sản xuất (các yếu tố lại là: đất đai lao động) Trong vốn kinh doanh coi giá trị tài sản hữu hình tính tiền nhà xưởng, máy móc thiết bị, dự trữ nguyên vật liệu” Hiểu theo định nghĩa chung, nơm na vốn tồn giá trị cải vật chất đầu tư để tiến hành hoạt động kinh doanh Vốn tồn vật chất người tạo nguồn cải tự nhiên đất đai, khoáng sản… Trong kinh tế thị trường bên cạnh vốn tồn dạng vật chất loại vốn dạng tài sản vơ hình giá trị phát minh, sáng chế, nhãn hiệu, lợi thương mại… Với quan niệm rộng người ta coi lao động vốn SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Theo chu trình vận động tư K Marx, T – H – SX - -H’ – T’ vốn mặt tất tồn q trình sản xuất kinh doanh, từ nguyên liệu đầu vào đến trình sản xuất doanh nghiệp để tạo lợi nhuận Vồn điều kiện để trì sản xuất, đổi công nghệ, mở rộng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường khả cạnh tranh, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu kinh doanh 1.2.2 Đặc điểm vốn kinh doanh Vốn đại diện cho lượng giá trị tài sản, nghĩa vốn biểu tiền tài sản hữu vơ hình như: nhà xưởng, đất đai, máy móc, thương hiệu, phát minh, sáng chế Vốn vận động để sinh lời, vốn biểu tiền tiền dạng tiềm vốn Để biến thành vốn tiền phải đưa vào hoạt động kinh doanh để kiếm lời Vốn không tách rời chủ sở hữu trình vận động, đồng vốn phải gẵn với chủ sở hữu định Trong kinh tế thị trường xác định chủ sở hữu đồng vốn sử dụng hợp lý khơng gây lãng phí đạt hiệu cao Vốn giá trị mặt thời gian phải tích tụ tới lượng định phát huy tác dụng Doanh nghiệp không khai thác hết tiềm vốn mà phải tìm cách thu hút nguồn vốn từ bên vay nươc, vay nước ngoài, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác Nhờ vốn doanh nghiệp tăng lên Vốn quan niệm loại hàng hoá đặc biệt kinh tế thị trường Những người vốn cho vay người cần vốn vay, nghĩa mua quyền sử dụng vốn người quyền sở hữu SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG 0,079 lần) so với năm 2016 Các số xu hướng tăng qua năm nhỏ cho thấy cơng ty gặp khó khăn việc tốn cơng nợ nợ đến hạn khơng đủ tiền tương đương tiền.Do doanh nghiệp phải đẩy mạnh tốc độ quay vòng hàng tồn kho, phải chịu áp lực bán gấp, bán rẻ hàng hóa, dịch vụ để trả nợ 2.2.3.8 Phân tích biến động khoản phải thu Bảng 2.8: Phân tích tỷ trọng khoản phải thu ngắn hạn Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Phải thu khách hàng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tỷ Tỷ số tiền số tiền Tỷ trọng số tiền trọng trọng 1.987,5 99,5% 1.591,7 98,4% 2.267,9 89,9% Trả tiền trước cho người bán 10,0 0,5% 25,9 1,6% 255,92 10,1% 100% 2.523,8 100% Phải thu khác Tổng cộng 1.997,5 100% 1.617,6 (Nguồn: Báo cáo tài – Phòng tài kế tốn) Bảng 2.9: Phân tích biến động khoản phải thu ngắn hạn Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Phải thu khách hàng Trả tiền trc cho người bán Phải thu khác Tổng cộng so sánh 16/15 so sánh 17/16 số tiền (395,8) Tỷ trọng -19,9% số tiền 676,2 Tỷ trọng 42,5% 15,9 159,2% 230,0 886,6% -19,0% 906,2 56% (379,9) (Nguồn : Báo cáo tài – Phòng tài kế tốn) Bảng số liệu ta thấy tổng khoản phải thu ngắn hạn năm 2015 1.997,5 triệu đồng, năm 2016 1.617,6 triệu đồng năm 2017 2.523,8 triệu đồng Như so với năm 2015 năm 2016 khoản phải thu ngắn hạn giảm 19% ứng với giá trị giảm 379,9 triệu đồng Nguyên nhân khoản phải thu SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 42 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG khách hàng giảm 395,8 triệu đồng (tương đương 19,9%) Điều cho thấy cố gắng công tác thu hồi công nợ Tuy nhiên năm 2017 tình hình khoản phải thu ngắn hạn biến động théo chiều hướng tăng so với năm 2016 tăng 906,2 triệu đồng (tương đương với 56%) Nguyên nhân tăng phải thu khách hàng trả tiền trc cho người bán Phải thu khách hàng năm 2017 tăng 676,2 triệu đồng (tương đương 42,5%) trả tiền trước cho người bán tăng 230 triệu đồng (tương đương tăng 886,6%) so với năm 2016 Điều cho thấy công tác thu hồi công nợ năm 2017 công ty chưa tốt Thông thường để hạn chế nợ khó đòi sở đánh giá uy tín khách hàng cơng ty bán hàng thu tiền giam hàng Tuy nhiên đa số khách hàng khách hàng truyền thống giới thiệu uy tín họ đánh giá qua thông tin khách hàng truyền thống cung cấp Nếu họ thực tốt việc toán cơng ty tiếp tục giao dịch lần sau, thông qua thời gian dài giao dịch thấy khách hàng uy tín cơng ty cấp hạn mức tín dựng cho họ 2.2.3.10 Phân tích tình hình cơng nợ SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 43 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Bảng 2.10: Bảng phân tích tình hình cơng nợ Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Tỷ số tiền trọng Năm 2016 Tỷ số tiền trọng Năm 2017 Tỷ số tiền trọng I Các khoản phải thu ngắn hạn 1.997,51 Phải thu khách hàng 1.987,5 99,5% 1.591,7 98,4% 2.267,9 89,9% 10,0 0,5% 25,9 1,6% 255,92 10,1% Trả tiền trước cho người bán Phải thu khác 1.617,63 2.523,83 - II Các khoản phải trả ngắn hạn 2.098,2 Phải trả người bán 1.956,2 93,2% 1.879,9 46,4% 2.180,8 38,2% Người mua trả tiền trước 60,0 2,9% 2.110,5 52,1% 3.400,5 59,6% Thuế khoản phải trả 2,8 0,1% 3,1 0,08% 3,9 0,07% Phải trả người lao động 79,3 3,8% 57,0 1,4% 124,0 2,2% Các khoản phải trả, phải nộp khác III Chênh lệch SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 4.050,6 (100,72) - 5.709,2 - (2.432,97) (3.185,41) (Nguồn: Báo cáo tài – Phòng tài kế tốn) 44 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Qua bảng ta thấy được, thời điểm năm 2016 khoản chiếm dụng từ khoản phải trả ngắn hạn tăng so với 2015 tăng 1.952,4 triệu đồng nguyên nhân khoản người mua trả tiền trước năm 2016 tăng 2.050,5 triệu đồng so với năm 2015 mà khoản phải thu 2016 nhỏ khoản phải trả lên dẫn đến chênh lệch âm 2.432,97 triệu đồng Năm 2017 khoản phải trả tăng 1.658,6 triệu đồng khoản phải trả cho người bán người mua trả tiền trước tăng khoản phải thu nhỏ khoản phải trả dẫn đến chênh lệch âm 3.185,4 triệu đồng Vốn chiếm dụng nguồn tài trợ tạm thời cho nhu cầu vốn lưu động, Tuy nhiên, việc chiếm dụng vốn hợp lý đảm bảo khả toán cho khoản nợ đến hạn, đảm bảo tiến độ kinh doanh hạn tránh ảnh hưởng đến uy tin cơng ty Bên cạnh cần biện pháp tăng cường thu hồi cơng nợ, tăng vòng quay khoản phải thu, giảm kỳ thu tiền trung bình từ hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn Như đảm bảo tình hình cơng nợ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty 2.2.3.11 Phân tích biến động hàng tồn kho Bảng 2.11: Phân tích biến động hàng tồn kho Đơn vị: triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu số tiền Hàng tồn kho 1.172,1 NVL tồn kho Hàng hóa tồn kho 24,5 Tỷ trọng Năm 2016 Tỷ số tiền trọng 2.687,5 2,1% 35,9 Năm 2017 Tỷ số tiền trọng 4.003,5 1,3% 445,9 11,1% 1.147,6 98% 2.651,6 98,7% 3.557,6 88,9% (Nguồn : Báo cáo tài – Phòng tài kế tốn) Hàng tồn kho năm từ 2015 - 2016 xu hướng tăng, điều phụ thuộc vào nhu cầu thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh công ty Năm 2016 giá trị hàng tồn kho công ty tăng 1.515,4 triệu đồng nguyên nhân NVL tồn kho hàng hóa tồn kho tăng, tăng 11,4 triệu đồng với NVL tồn kho 1.504 triệu đồng đối vơi hàng hóa tồn kho Năm 2017 SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 45 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG hàng tồn kho tăng so với năm 2016 NVL tồn kho tăng 410 triệu đồng hàng hóa tồn kho tăng 906 triệu đồng Sự gia tăng hàng tồn kho qua năm công ty dự trữ hàng cho năm cơng ty hợp đồng với công khu công nghiệp, khu xây dựng bất động sản… vào năm sau Và cơng ty công ty thương mại lên tồn kho chủ yếu hàng hóa chiếm 90% NVL tồn kho dùng để sản xuất vật tư kèm với hàng hóa nên trị giá tồn kho chiếm tỷ trọng nhỏ hàng tồn kho Tuy công ty cần tính tốn phân bổ nguồn vốn cho tiêu tránh rủi ro tương lai Công ty cần ý đến lượng hàng tồn kho, thời điểm đặt hàng thời gian đặt hàng tối ưu cho cơng ty để tối thiểu chi phí, giảm rủi ro đạt hiệu kinh doanh cao 2.2.3.12 Hiệu sử dụng vốn lưu động SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Bảng 2.12: Bảng hiệu sử dung VLĐ Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Hàng tồn kho bình quân Khoản phải thu bình qn VLĐ bình qn Số vòng quay hàng tồn kho (vòng) Năm 2016 1929,8 1807,6 3950,1 3,98 Năm 2017 3345,5 2070,7 6039,9 2,40 Chênh lệch 1415,7 263,2 284,3 -1,6 = GVBH/HTK bq Số ngày vòng quay hàng tồn kho (ngày) Số vòng quay khoản phải thu (vòng) = 365/ Số vòng quay HTK bq = DTT/ KPT bq 91,71 4,79 151,93 4,52 60,2 -0,3 Số ngày vòng quay KPT (ngày) Số vong quay vốn lưu động (vòng) = 365/ Số vòng quay KPT = DTT/ VLĐ bq 76,13 2,19 80,83 1,55 4,7 -1,8 Số ngày vòng quay vốn lưu động Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động = 365/ Số vòng quay VLĐ = VLĐ bq/ DTT SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T Công thức 166,38 235,77 8,4 45,6% 64,6% 19,0% (Nguồn : Báo cáo tài – Phòng tài kế tốn) 47 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG Vòng quay hàng tồn kho số ngày vòng hàng tồn kho Năm 2016 số vòng hàng tồn kho 3,98 vòng, số ngày vòng hàng tồn kho 91,71 ngày Điều nghĩa 91,71 ngày cơng ty lại nhập hàng lần Sang năm 2017 số vòng hàng tồn kho 2,4 vòng, số ngày vòng hàng tồn kho 151,93 ngày Điều nghĩa 151,93 ngày cơng ty lại nhập hàng lần, nhiều so với năm 2016 60 ngày Tốc độ quay hàng tồn kho giảm thể hiệu sử dụng vốn công ty năm 2017 thấp 2016 Nguyên nhân công việc kinh doanh công ty chưa đạt hiệu lượng hàng hóa tồn từ chu kỳ trước để lại làm ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển hàng tồn kho làm chi phí lưu kho tăng Đây biểu khơng tốt thời gian tới công ty cân trọng tới công tác báo cáo nhu cầu tiêu thụ cho thật sát với thực tế nhằm giúp cho phận kho tính toán đưa lượng tồn kho tối ưu hơn, giảm bớt chi phi tồn kho không cần thiết Bên cạnh cơng ty cần theo dõi biến động giá loại mặt hàng từ đưa sách giá hợp lý nhằm khuyến khích nhu cầu tiêu thụ, đầy mạnh tốc độ quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu số ngày vòng khoản phải thu Năm 2016 số vòng quay khoản phải thu 4,79 vòng, số vòng quay 76,13 ngày Chỉ tiêu cho biết để thu khoản doanh thu bán chịu công ty cần 76,13 ngày Năm 2017 số vòng giảm 4,52 vòng, số ngày vòng tăng lên 4,7 ngày Như năm 2017 công ty cần 80,83 ngày để thu hết tiền doanh thu bán chịu vòng quay khoản phải thu giảm, số ngày thu tiền tăng lên làm cho công ty bị chêm thu hồi vốn Để tiếp tục kinh doanh công ty cần tài trợ thêm vốn lưu động Và rủi ro lượng vốn phí cao Vòng quay vốn lưu động số ngày vòng vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động cơng ty năm 2017 hướng giảm so với năm 2016 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động từ 2,19 vòng xuống 1,55 vòng Năm 2016 số ngày bình quân để vốn lưu động thực vòng quay năm 166,38 ngày đến năm 2017 cần thêm 69,4 ngày vốn lưu động thu hồi đầy đủ Nguyên nhân tốc đọ doanh thu nhỏ vốn lưu động bình SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 48 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG quân Điều làm cho hiệu qủa sử dụng vốn lưu động không tốt Đây biểu khơng tốt đồng vốn lưu động bỏ đem lại doanh thu Cụ thể năm 2016 để tạo 100 đồng doanh thu công ty cần 2,19 đồng vốn lưu động, năm 2017 để tạo 100 đồng doanh thu công ty cần nhiều tới 1,55 đồng vốn lưu động 2.2.3.13 Hiệu sinh lời VLĐ Bảng 2.13: Hiệu sinh lời VLĐ Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Công thức Năm 2016 Năm 2017 chênh lệch Mức sinh lời vốn lưu = LN gộp/ VLĐ động bq 112% 113% 0,7% Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động = LNST/VLĐ bq 61,8% 76,1% 14,3% = DTBH/ VLĐ Hiệu suất sử dụng VLĐ bq 9,9 8,1 -1,83 = 1/ Hiệu suất sử Hàm lượng VLĐ dụng VLĐ 0,10 0,12 0,02 (Nguồn : Báo cáo tài – Phòng tài kế toán) Chỉ tiêu mức sinh lời vốn lưu động cho biết cần lượng vốn lưu động tham gia vào hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận gộp cho công ty Qua năm mức sinh lời vốn lưu động 112% 113% Qua thấy 100 đồng vốn lưu động bỏ công ty thu 112 đồng lợi nhuận gộp năm 2016 năm 2017 100 đồng vốn lưu động bỏ thu 113 đồng lợi nhuận gộp Tỷ suất sinh lời vốn lưu động qua hai năm 2016 2017 xu hướng tăng Năm 2016 100 đồng vốn lưu động công ty tạo 61,8 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2017 100 đồng vốn lưu động công ty tạo 76,1 đồng lợi nhuận sau thuế Qua đánh giá hiệu sử dụng vốn qua năm công ty không thấp SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG 2.2.3.14 Mức tiết kiệm vốn lưu động Bảng 2.14: Mức tiết kiệm vốn lưu động Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu VLĐ bq kỳ theo kế hoạch VLĐ bq Mức tiết kiệm tuyệt đối Mức tiết kiệm tương đối Năm 2016 Năm 2017 chênh lệch 900 1200 300,00 875,7 1160,0 284,27 24,3 40,0 15,73 2,70% 3,33% 0,64% (Nguồn : Báo cáo tài – Phòng tài kế tốn) Qua bảng ta thấy so với kế hoạch vốn lưu động năm 2016 2017 xu hướng nhỏ mức tiết kiệm vốn lưu động dương năm 2016 công ty tiết kiệm 2,7% t;ương đương 24,3 triệu đồng năm 2017 tiết kiêm 3,33% tương đương 40 triệu đồng Điều thể thấy công tác ổn định vốn, lập kế hoach vốn lưu động công ty tốt Kết luận chương 2: Trên sở nghiên cứu tìm hiểu công ty CP công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh số liệu thu thập thực tế, chương luận văn sâu vào nội dung: - Giới thiệu tìm hiểu cơng ty CP cơng nghệ nhiệt lạnh: Trong sâu giới thiệu nghành nghề sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức để nhìn tổng qt đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động cơng ty: Từ số liệu báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, kết hợp với tính tốn, so sánh để đánh giá tình hình biến động nguồn vốn lưu động tai cơng ty Qua phân tích sở số liệu kế tốn cơng ty nhằm nhìn cụ thể tình hình sử dụng vốn lưu động cơng ty đưa mặt hạn chế để giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty năm tới SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 50 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH 3.1 Thuận lợi khó khăn cơng ty - Doanh thu công ty tăng lên qua năm với tốc độ tăng nhanh so với tốc độ tăng giá vốn hàng bán nên làm cho lợi nhuận tăng lên nhiều - Công ty thực chế độ kế toán Bộ Tài qui định, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thơng tư, chuẩn mực luật kế tốn - Thực tốt ngĩa vụ nộp ngân sách qui định tài chính, thuế Nhà nước 3.2 Khó khăn - Vòng quay khoản phải thu xu hướng giảm lên tốc độ tăng doanh thu chậm nhiều so với tốc độ tăng khoản phải thu - Vòng quay vốn lưu động ngày giảm tốc độ tăng doanh thu chậm tốc độ vốn lưu động bình quân - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp xu hướng tăng làm giảm lợi nhuận, Cơng ty cần tìm hiểu ngun nhân phương hướng giải 3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công cổ phần công nghệ nhiệt lạnh 3.3.1 Phấn đấu hạ giá thành để tạo cạch tranh giá sản phẩm * Căn giải pháp: Trong năm qua tốc độ tăng doanh thu công ty ổn định tốc độ tăng lên lợi nhuận lại chưa tương xứng Nguyên nhân chủ yếu năm qua công ty phải nhập số mặt hàng đối thủ cạnh tranh chi phí quản lý kinh doanh công ty tăng mạnh qua ba năm đặc biệt năm 2017 * Nội dung biện pháp: - Giảm chi phí lao động: Việc giảm chi phí lao động khơng phải giảm SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 51 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG lương người lao động mà sở suất lao động đảm bảo mức lương cho người lao động giảm chi phí cho cơng ty Điều nghĩa cơng ty phải hồn thiện quy trình kinh doanh, bán hàng, quản lý kho tàng; nâng cao chất lượng suất cho người lao động, đưa công nghệ vào trình kinh doanh - Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: Trong chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty nhiều loại như: tiền lương phụ cấp theo lương; bảo hiểm xã hội, ; tiền điện thoại; chi phí giao dịch tiếp khách; chi phí giao dịch kết hợp đồng; chi phí bán hàng, chi phí khác Đối với chi phí bán hàng cơng ty áp dụng số biện pháp sau: + Đối với chi phí vận chuyển: sử dụng phương thức giao hàng kho, đặc biệt với đơn hàng số lượng lớn để giảm bớt chi phí khơng cần thiết + Đối với khoản chi phí khấu hao kho tàng: cơng ty cần đầu tư vào hệ thống kho lưu trữ bảo quản tốt nhằm đảm bảo chất hàng hóa lưu trữ + Đối với chi phí giao dịch thu hồi công nợ: nên cố gắng bán hàng thu tiền để tránh chi phí lại thu hồi nợ phát sinh chi phí tổn thất nợ khó đòi * Kết dự kiến: Dự kiến Giá vốn hàng bán giảm bớt tiết kiệm chi phí trực tiếp q trình kinh doanh; đồng thời tiết kiệm chi phí quản lý góp phần tăng lợi nhuận cho cơng ty Từ cải thiện vòng quay hàng tồn kho nâng cao khả nang sinh lời hàng tồn kho cách gián tiếp 3.3.2 Quản lý hàng tồn kho mơ hình chiết khấu giảm giá nhằm tiết kiệm chi phí đẩy mạnh tốc độ quay vòng hàng tồn kho Nếu Công ty đặt hàng chiết khấu với số lượng lớn, mơ hình EOQ thay đổi đơi chút Để định nên u cầu lô hàng với số lượng lớn để chiết khấu hay khơng, doanh nghiệp cần tối thiểu hố tổng chi phí mua hàng, đặt hàng chi phí lưu kho Tổng chi phí cần phải tối thiểu hố: lượng đặt hàng tối ưu EOQ trước chiết khấu – chiết khấu khơng lợi, lượng đặt hàng tối SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 52 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG thiểu để chiết khấu lợi Ví dụ: Công ty sử dụng loại hàng tồn kho với thơng tin sau: Giá mua điều hòa: 14 triệu/sản phẩm Nhu cầu năm: 120 sản phẩm Chi phí lần đặt hàng: 1,05 triệu đồng Chi phí lưu kho hàng năm: 10% giá mua Lượng đặt mua tối ưu: 24 sản phẩm Nếu công ty đặt mua lần 30 đơn vị chiết khấu 12% Giải pháp: Nếu đặt mua đơn hàng 50 đơn vị sản phẩm chi phí năm cho hàng tồn kho là: Chi phí mua hàng: 120 x 14 = 1.680 triệu đồng Chi phí đặt hàng: 1,05 x (120/24) = 5,25 triệu đồng Chi phí lưu kho: 14 x 10% x (24/2) = 16,8 triệu đồng Tổng chi phí: = 1.702,05 triệu đồng Nếu đặt mua đơn hàng 30 sản phẩm với giá chiết khấu 12% chi phí năm cho hàng tồn kho là: Chi phí mua hàng: 1.680 x 88% = 1.478,4 triệu đồng Chi phí đặt hàng: 1,05 x (120/30) = 4,2 triệu đồng Chi phí lưu kho: 14 x 88% x 10% x (30/2) = 18,48 triệu đồng Tổng chi phí: = 1.501,08 triệu đồng Kết quả: Công ty nên đặt hàng với lượng 30 đơn vị sản phẩm đơn hàng Như vậy, Công ty tiết kiệm số tiền năm là: 1.702,05 – 1.501,08 = 200,97 triệu đồng Số tiền tiết kiệm làm cho giảm giá vốn hàng bán giá trị hàng tồn; từ thúc đẩy vòng quay hàng tồn kho tăng lên Qua ví dụ thấy mơ hình đặt hàng chiết khấu áp dụng Cơng ty ưu điểm Cơng ty giảm chi phí hàng tồn kho năm đặt hàng đủ lớn để hưởng tỉ lệ chiết khấu hợp lý Tuy nhiên, Công ty phải cân nhắc xem áp dụng mơ hình cho loại SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 53 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG hàng tồn kho nào, so sánh xem chi phí tăng lên (như chi phí lưu kho), chi phí giảm (như chi phí mua hàng) loại hàng tồn kho để lâu làm giảm giá trị, kết dự phòng giảm giá hàng tồn kho lại tăng lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ sách quản lý vốn lưu động Trước hết, dù áp dụng mơ hình nào, vấn đề đặt nhà quản lý làm để quản lý người, phát huy đầy đủ tính tích cực nhân viên tính sáng tạo họ, khiến họ tinh thần trách nhiệm cao Hệ thống sổ sách kế tốn vốn lưu động cần hồn thiện hơn, đặc biệt phiếu thu, chi cần thiết kế cho chuyển tải nội dung cần thiết cho nhà quản lý, tránh sai sót, gian lận nhầm lẫn xảy hoạt động liên quan Các phòng ban chịu trách nhiệm sử dụng hiệu vốn lưu động cần phân công nhiệm vụ rõ ràng độc lập để nâng cao khả chủ động trách nhiệm cơng việc Phòng kinh doanh cần phân tách nhiệm vụ giao bớt số nhiệm sử dụng vốn lưu động cho phận khác Việc phân công trách nhiệm cụ thể cấu phòng ban giúp Công ty đạt hiệu cao việc sử dụng hiệu vốn lưu động Đối với doanh nghiệp qui mơ nhỏ, điều khó thực hạn chế nhân lực Tuy nhiên, cơng ty cần thực chun mơn hố hoạt động phòng ban liên quan Cùng với phòng ban độc lập quản lý, phụ trách kho cần tuyển chọn kế tốn kinh nghiệm hiểu biết để phối hợp quản lý 3.3 Một số kiến nghị Công ty Công ty Về phương pháp quản lý vốn lưu động Công ty nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Về bản, vốn lưu động Công ty giữ mức vừa phải xu hướng tỉ trọng ổn định tổng tài sản Công ty cần thực nghiêm ngặt kiểm tra, kiểm kê vốn lưu động thường xuyên, định kì biên kiểm kê gửi lên ban lãnh đạo công ty SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 54 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Quản lý vốn lưu động nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi hỏi nhà quản lý phải vận dụng sáng tạo, khéo léo phương pháp, mơ hình lý thuyết vào thực tiễn cụ thể doanh nghiệp Việc không dễ thực tế thường khác xa so với lý thuyết Trong q trình thực khóa luận tốt nghiệp liên quan đến đề tàiGiải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh” với giúp đỡ nhiệt tình giáo giáo hướng dẫn Th.S Cao Thị Thu nhân viên công ty Cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh, em củng cố kiến thức học trường đồng thời học hỏi thêm nhiều điều Trên sở phân tích thực trạng sử dụng quản lý vốn lưu động công ty, em đưa vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dựng vốn lưu Một lần em xin chân thành cảm ơn giáo Th.S Cao Thị Thu nhân viên công ty Cổ phần công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp! Em xin trân trọng cảm ơn! SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 55 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Quản trị tài doanh nghiệp” – Nguyễn Hải Sản, NXB Thống kê năm 2005 Giáo trình “Tài doanh nghiệp” – Lưu Thị Hương, NXB Giáo dục năm 2005 Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” – NXB Thống kê năm 1999 Giáo trình “Đọc, lập phân tích báo cáo tài chính” – Ngơ Thế Chi, NXB Tài năm 2000 Các báo tài số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp nhiệt lạnh Luận văn tốt nghiệp khóa 15,16 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Một số tài liệu khác SV: Vũ Thị Hạnh - QT1701T 56 ... TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần công nghệ. .. tài: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG... động vốn lưu động ngắn hạn 1.5 Hiệu nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp 1.5.1 Hiệu sử dụng vốn lưu động 1.5.2 Sự cần thiết phải quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn