Đánh cắp ý tưởng

1 71 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:47

Cinque TerreĐánh Cắp Ý Tưởng Tác giả : Steven ConeThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7275 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Đã nhiều năm nay, tại thành phố New York vẫn lan truyền một câu chuyện kể về lần gặp mặt đầu tiên giữa Woody Allen và Arnold Schwarzenegger. Hai người gặp nhau tại một bữa tiệc rượu sang trọng được tổ chức ở Manhattan. Khi đó, Woody cầm ly rượu trong tay, tiến về phía Schwarzenegger và hỏi: “Anh Arnold này, không biết phải mất bao lâu tôi mới giống như anh được nhỉ?” Arnold trả lời ngay không chút ngần ngừ: “Hai thế hệ nữa.” Không giống như Woody, bạn không cần phải chờ lâu đến vậy mới có thể thay đổi. Tôi đã tổng hợp vào cuốn sách này các ý tưởng và lời khuyên thực tế, hữu ích của gần hai thế hệ và bạn có thể nắm bắt chúng trong khoảng 1 đến 2 giờ. Bạn sẽ nhận thấy rằng những ý tưởng và khái niệm trong cuốn sách này không được dạy trong trường lớp nào, thậm chí ngay cả trong thực tế công việc của bạn. Sách được bố cục thành nhiều chương ngắn giúp bạn dễ dàng theo dõi và tôi tin rằng nội dung cuốn sách đủ sức thu hút sự chú ý của các bạn. Tôi cho rằng lĩnh vực tiếp thị, từ lâu đã thiếu vắng những ý tưởng có tầm vóc, mang tính thực tiễn để bạn hay công ty bạn có thể ngay lập tức ứng dụng thành công. Nếu từ bây giờ trở đi, bạn sử dụng cuốn sách này như một bí quyết tiếp thị hoặc như một cẩm nang tham khảo ý tưởng thì xem như tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Do vậy, bạn không cần phải tìm kiếm một quyển sách được cập nhật mới theo kiểu “chưa từng có trước đây”. Hãy thoải mái thưởng thức các câu chuyện, học hỏi những phương pháp được nêu trong từng trang sách và quan trọng nhất là: đừng ngần ngại đánh cắp các ý tưởng. Nên nhớ, đây là những bí quyết chưa ai từng dạy bạn trước đây và là tất cả những gì bạn cần để thật sự tỏa sáng trong lĩnh vực tiếp thị ngay bây giờ chứ không cần phải đợi đến một hoặc hai thế hệ nữa (Steven Cone). Đánh Cắp Ý Tưởng Tác giả : Steven Cone Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7275 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Đã nhiều năm nay, thành phố New York lan truyền m ột câu chuy ện k ể v ề l ần g ặp m ặt gi ữa Woody Allen Arnold Schwarzenegger Hai người gặp bữa ti ệc rượu sang tr ọng t ổ chức Manhattan Khi đó, Woody cầm ly rượu tay, ti ến v ề phía Schwarzenegger h ỏi: “Anh Arnold này, khơng biết phải giống anh nh ỉ?” Arnold tr ả l ời không chút ng ần ng ừ: “Hai th ế h ệ nữa.” Không giống Woody, bạn không cần phải chờ lâu đến có th ể thay đổi Tơi t h ợp vào sách ý tưởng lời khuyên thực tế, hữu ích c g ần hai th ế h ệ b ạn có th ể n ắm b chúng khoảng đến Bạn nhận thấy ý tưởng khái ni ệm cu ốn sách khơng dạy trường lớp nào, chí thực tế công vi ệc c b ạn Sách b ố c ục thành nhiều chương ngắn giúp bạn dễ dàng theo dõi tin n ội dung cu ốn sách đủ s ức thu hút s ự ý c bạn Tôi cho lĩnh vực tiếp thị, từ lâu thi ếu v ắng nh ững ý t ưởng có t ầm vóc, mang tính th ực ti ễn để bạn hay cơng ty bạn ứng dụng thành công N ếu t bây gi tr đi, b ạn s d ụng cu ốn sách bí tiếp thị cẩm nang tham kh ảo ý tưởng xem nh tơi làm tròn nhi ệm v ụ Do vậy, bạn khơng cần phải tìm kiếm sách c ập nh ật m ới theo ki ểu “ch ưa t ừng có trước đây” Hãy thoải mái thưởng thức câu chuyện, học hỏi phương pháp nêu t ừng trang sách quan trọng là: đừng ngần ngại đánh c ắp ý tưởng Nên nh ớ, nh ững bí quy ết ch ưa dạy bạn trước tất bạn cần để thật tỏa sáng lĩnh v ực ti ếp th ị - không cần phải đợi đến hai hệ nữa! (Steven Cone)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh cắp ý tưởng, Đánh cắp ý tưởng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn