Tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đoàn hàng đầu thế giới

1 91 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:28

Cinque TerreTiêu Chuẩn Dùng Người Của 500 Tập Đoàn Hàng Đầu Thế Giới Tác giả : Minh Anh Hoàng Văn TuấnThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5994 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Trong môi trường xã hội năng động hiện nay, các bạn trẻ dường như đều đã chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để bắt đầu bước vào những công việc mới đầy thử thách nhưng không thiếu thú vị. Tuy nhiên, bên cạnh việc trang bị những kiến thức chuyên môn, việc tìm hiểu về chiến lược tuyển dụng như chính sách sử dụng nhân sự của công ty nơi mình dự định xin việc sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn để đưa ra được quyết định đúng đắn và chiến thắng ở các vòng phỏng vấn. Với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách “Tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đoàn hàng đầu thế giới”. Cuốn sách không đơn thuần chỉ mang tính thống kê mà còn là một công trình nghiên cứu có tính hệ thống về sự liên hệ mật thiết giữa sự tồn tại, phát triển của các tập đoàn kinh tế với chính sách tuyển dụng và sử dụng nhân sự của họ.. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ đem lại cho các bạn nhiều điều bổ ích, thú vị.. Chúc các bạn thành công Tiêu Chuẩn Dùng Người Của 500 Tập Đoàn Hàng Đầu Thế Giới Tác giả : Minh Anh - Hoàng Văn Tuấn Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5994 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Trong môi trường xã hội động nay, bạn trẻ d ường nh chu ẩn b ị cho nh ững hành trang cần thiết để bắt đầu bước vào công việc đầy thử thách không thi ếu thú v ị Tuy nhiên, bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, vi ệc tìm hi ểu v ề chi ến l ược ển d ụng nh sách sử dụng nhân cơng ty nơi dự định xin việc s ẽ giúp ích r ất nhi ều cho b ạn để đưa quy ết định đắn chiến thắng vòng vấn Với mong mu ốn giúp đỡ b ạn tr ẻ, xin gi ới thiệu sách “Tiêu chuẩn dùng người 500 tập đoàn hàng đầu gi ới” Cu ốn sách không đơn thu ần ch ỉ mang tính thống kê mà cơng trình nghiên c ứu có tính h ệ th ống v ề s ự liên h ệ m ật thi ết gi ữa s ự t ồn tại, phát triển tập đồn kinh tế với sách tuyển dụng s dụng nhân s ự c h ọ Hy v ọng r ằng sách đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích, thú vị Chúc b ạn thành công!!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đoàn hàng đầu thế giới, Tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đoàn hàng đầu thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn