Phân tích dữ liệu nghiên cứu với spss tập 2

1 105 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:27

Cinque TerrePhân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 2 Tác giả : Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng NgọcThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 21094 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng. Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập Tác giả : Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 21094 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Đọc Online Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss - Tập Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội th ống kê t ại Vi ệt Nam c ũng nh toàn th ế gi ới, SPSS bi ết đến phần mềm hữu ích thuận tiện giúp ng ười s d ụng làm vi ệc v ới d ữ li ệu định lượng Mặc năm vừa qua, SPSS giới thi ệu ch ương trình c m ột s ố tr ường đại học, song nhu cầu sử dụng cộng đồng nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với spss tập 2, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với spss tập 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn