Kinh tế học và tri thức

1 76 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:26

Cinque TerreKinh Tế Học Và Tri Thức Tác giả : Freidrich A. von HayekThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5901 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. Dĩ nhiên chủ đề chính của nó là vai trò mà các giả thiết và định đề về tri thức do các thành viên khác nhau trong xã hội sở hữu trong phân tích kinh tế. Nhưng không có nghĩa điều này không hề liên can gì tới một câu hỏi khác có thể được bàn luận với cùng tiêu đề, câu hỏi ở chừng mực nào phân tích kinh tế hình thức truyền tải một lượng tri thức nào đó về cái xảy ra trong thế giới thực. Kinh Tế Học Tri Thức Tác giả : Freidrich A von Hayek Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 5901 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Sự mơ hồ tiêu đề báo vơ tình D ĩ nhiên ch ủ đề c vai trò mà gi ả thiết định đề tri thức thành viên khác xã h ội s h ữu phân tích kinh t ế Nh ưng khơng có nghĩa điều khơng liên can tới m ột câu h ỏi khác có th ể bàn lu ận v ới tiêu đề, câu hỏi chừng mực phân tích kinh tế hình thức truyền tải m ột lượng tri th ức v ề x ảy th ế giới thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế học và tri thức, Kinh tế học và tri thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn