Kinh tế học vĩ mô

0 74 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:25

Cinque TerreKinh Tế Học Vĩ Mô Tác giả : Nhiều Tác GiảThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7576 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Cuốn sách này có những nội dung chính sau: Đại cương về kinh tế học, khái quát về kinh tế học vi mô, tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vi mô của nền kinh tế mở. Kinh Tế Học Tác giả : Nhiều Tác Giả Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7576 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Đọc Online Kinh tế học kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) m ột phân ngành c kinh t ế h ọc chuyên nghiên cứu đặc điểm, cấu trúc hành vi kinh t ế nói chung Kinh t ế h ọc v ĩ kinh t ế h ọc vi hai lĩnh vực chung kinh tế học Trong kinh t ế h ọc vi ch ủ y ếu nghiên c ứu v ề hành vi c cá thể đơn lẻ, công ty cá nhân người tiêu dùng, kinh tế h ọc l ại nghiên c ứu ch ỉ tiêu c ộng hưởng GDP, tỉ lệ thất nghiệp, số giá để hi ểu cách ho ạt động c c ả n ền kinh t ế Cu ốn sách có nội dung sau: Đại cương kinh tế h ọc, khái quát v ề kinh t ế h ọc vi mô, t s ản ph ẩm thu nhập quốc dân, tổng cầu sách tài khố, ti ền t ệ sách ti ền t ệ, t cung chu k ỳ kinh doanh, thất nghiệp lạm phát, kinh tế vi kinh tế mở
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học vĩ mô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn