Giáo trình kinh tế vi mô

1 83 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:19

Cinque TerreGiáo Trình Kinh Tế Vi Mô Tác giả : Trần Thúy LanThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 11016 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hôi chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước, hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp cũng được hết sức coi trọng và phát huy tự chủ.Để đáp ứng với sự thay đổi này, việc trang bị các kiến thức về kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng để giúp cho các bạn sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là điều vô cùng quan trọng; bởi thành công của các quốc gia đi trước Việt Nam đã cho thấy rằng đội ngũ cán bộ kinh tế trong các doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định nhất đến việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Giáo Trình Kinh Tế Vi Tác giả : Trần Thúy Lan Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 11016 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online PDF Đọc Online Hiện kinh tế Việt Nam phát triển theo hình kinh t ế th ị tr ường có s ự qu ản lý c Nhà n ước định hướng xã chủ nghĩa Bên cạnh vai trò qu ản lý kinh t ế c Nhà n ước, ho ạt động kinh t ế c doanh nghiệp coi trọng phát huy tự chủ.Để đáp ứng với thay đổi này, vi ệc trang b ị ki ến thức kinh tế quan trọng để giúp cho b ạn sinh viên, nh ững ch ủ nhân t ương lai c đất nước điều vô quan trọng; thành công qu ốc gia tr ước Vi ệt Nam cho th r ằng đội ng ũ cán kinh tế doanh nghiệp nhân tố định nh ất đến vi ệc sản xuất kinh doanh có hi ệu qu ả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình kinh tế vi mô, Giáo trình kinh tế vi mô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn